Logo UAB
2023/2024

Literatura dels Estats Units I: Segle XIX

Codi: 106304 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Nicholas Livingston Spengler
Correu electrònic:
nicholas.spengler@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Clara Román Vanden Berghe
Nicholas Livingston Spengler
Laura Gimeno Pahissa

Prerequisits

1) Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat "Introducció a la literatura anglesa" de primer curs i "Història Cultural dels Estats Units" del segon curs d’Estudis Anglesos.

2) Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (Proficiency) del "Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment." Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


Objectius

1) L’assignatura "Literatura dels Estats Units 1: Segle XIX" ofereix una introducció a la prosa i poesia publicades als Estats Units al llarg del segle XIX, mitjançant la lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació de textos escrits pels principals autors d’aquell període.

2) La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d’assignatures relacionades amb la Literatura dels Estats Units al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector.

3) En completar l’assignatura “Literatura dels Estats Units 1: Segle XIX”, l’estudiant podrà: demostrar una molt bona comprensió lectora de la prosa i poesia del s. XIX en anglès dels Estats Units, generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions, utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria estudiada, expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Interpretar textos literaris en anglès o en espanyol dins del context cultural i històric utilitzant metodologies filològiques actuals i estratègies textuals i comparatives.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengües anglesa i espanyola en el seu context historicosocial.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i francès i el seu context cultural i històric.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament textos nord-americans per comprendre la complexitat de la literatura nord-americana i el seu context històric i cultural.
 2. Comprendre i analitzar la diversitat dels Estats Units respecte a la identitat cultural, racial, de gènere, d'orientació sexual, religiosa, lingüística i ideològica.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans.
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans.
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 6. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en àmbits relacionats amb autors i textos nord-americans.
 7. Expressar-se de manera eficaç oralment i per escrit utilitzant tècniques expositives i argumentatives.
 8. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la literatura nord-americana.
 9. Identificar i descriure les característiques que presenten els textos nord-americans estudiats.
 10. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 11. Interpretar, comentar i escriure assaigs sobre textos escrits per autors o autores nord-americans i poder distingir-ne les característiques més rellevants.

Continguts

UNITAT 1 - The American Renaissance. Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter; Herman Melville's "Bartleby, the Scrivener"; Henry David Thoreau's "Resistance to Civil Government"/"Civil Disobedience".
 
UNITAT 2 - American Poetry. Walt Whitman's "Song of Myself" and a selection of Emily Dickinson poems.
 
UNITAT 3 - Race Relations in America. Frederick Douglass's Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave; Mark Twain's Pudd'nhead Wilson; Kate Chopin's "Désirée's Baby"; selected writings from Zitkala-Ša's American Indian Stories.
 
UNITAT 4 - The American Gothic. Edgar Allan Poe's "The Black Cat" and "The Tell-Tale Heart"; Charlotte Perkins Gilman's "The Yellow Wall-Paper".

Metodologia

Les sessions s’organitzaran a partir de les explicacions del context històric, literari i cultural dels Estats Units al segle XIX, així com amb la discussió a classe (o al Moodle) dels textos en qüestió. És IMPRESCINDIBLE, i per tant, de caràcter OBLIGATORI, que els estudiants hagin llegit els textos amb antel·lació per tal de poder participar en les discussions activament.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe dins del calendari establert pel centre o per la titulació per tal que l'alumnat contesti les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat l d'avaluació de l'assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques, lectures i debats 50 2 1, 2, 7, 8, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Redacció de textos, activitats d'avaluació a l'aula 25 1 1, 2, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 50 2 2, 3, 5, 6, 9

Avaluació

AVALUACIÓ

 • Comentari crític de text (assaig) (a classe) (1) = 45%
 • Examen (1) = 45%
 • Participació a classe=10%

Les dates exactes de tots els exercisis d'avaluació es confirmaran a l'inici del curs mitjançant un calendari penjat a Moodle.

ATENCIÓ

 • L’avaluació serà continuada, tret que l'alumnat opti per l'avaluació única (vegeu a sota). 
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • El lliurament de qualsevol exercici (treball o examen) exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final i serà el 25% de la nota en tots els exercicis.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

AVALUACIÓ ÚNICA

 • Si l'alumnat opta per l'avaluació única, aquesta consistirà en un examen amb tres activitats: una pregunta-assaig sobre un dels textos estudiats (40%); un comentari d'un passatge extret d'un dels textos estudiats (30%); i un exercisi d'anàlisi comparativa (30%). 

RECUPERACIÓ

 • La recuperació consisteix en un exàmen de síntesi dels continguts de l’assignatura, de dues hores, en horari programat per la Facultat. 
 • És condició imprescindible per recuperar haver realitzat dos terços de l’avaluació continuada o bé haver lliurat totes les proves previstes d'avaluació única.
 • Per la recuperació de l'avaluació única s'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l'avaluació continuada.
 • La nota mitjana mínima per accedir a la recuperació és un 3,5.
 • L’examen de recuperació es qualifica amb un "Apte/No apte". Si l’estudiant aprova la recuperació, la seva nota final és un 5.
 • No es pot recuperar per millorar nota.
 • Poden quedar excloses del procés de recuperació (amb el vistiplau de la coordinació  d’estudis i del centre) aquelles activitats que el/la professor/a consideri que no són  recuperables, per exemple: presentacions orals, treballs en grup, tasques relacionades amb l’activitat docent diària.
 • En casos justificats per malaltia, un/a estudiant podrà realizar aquest aquest examen en una data acordada amb el/la professor/a.

MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticamentun SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix lasituació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari crític de text (assaig) 45% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Examen 45% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe 10% 17 0,68 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Bibliografia

Lectures obligatòries:

HAWTHORNE, Nathaniel. The Scarlet Letter (*) Recomanem les edicions Oxford (ISBN: 9780199537808) o Penguin (ISBN: 9780142437261) 

MELVILLE, Herman. "Bartleby, the Scrivener"  

THOREAU, Henry David"Resistance to Civil Government"/"Civil Disobedience"

DOUGLASS, Frederick. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (*) Recomanem les edicions Oxford (ISBN: 9780199539079) o Penguin (ISBN: 9780140390124)

TWAIN, Mark. Pudd'nhead Wilson (*) Recomanem les edicions Oxford (ISBN: 9780199554713) o Penguin (ISBN: 9780140430400)
 
CHOPIN, Kate. "Désirée's Baby" 
 
ZITKALA-ŠA, “Impressions of an Indian Childhood”, “School Days of an Indian Girl”, “An Indian Teacher Among Indians”
 
GILMAN, Charlotte Perkins. "The Yellow Wall-Paper" 
 
POE, Edgar Allan. "The Tell-Tale Heart" and "The Black Cat" 
 
DICKINSON, Emily. Poetry (Selections)
 
WHITMAN, Walt. "Song of Myself"
 

1) Els alumnes han de comprar-se els textos que tenen un asterisc (*). La resta els seran facilitats pels professors.

2) Totes les lectures obligatòries (novel·les completes, narracions curtes i poemes) es poden aconseguir en versió digital també a través de Project Gutenberg http://www.gutenberg.org o Many Books http://manybooks.net

 

Bibliografia secundària: 

Crow, Charles. (ed.). A Companion to the Regional Literatures of America. Malden, MA: Blackwell, 2003.

Fisch, Audrey (ed.). The CambridgeCompanion to the African American Slave Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Gray, Richard. A History of American Literature. Malden, MA: Blackwell, 2004.

Gray, Richard (ed.). A Companion to the Literature and Culture of the American South. Malden, MA: Blackwell, 2004.

Lamb, Robert Paul (ed.). A Companion to American Fiction: 1865-1914. Malden, MA: Blackwell, 2005.

Pizer, Donald (ed.). The Cambridge Companion to American Realism and Naturalism: Howells to London. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Spengemann, William. Three American Poets: Walt Whitman, Emily Dickinson, and Herman Melville. Notre Dame, IN: The University of Notre Dame Press, 2010.

Sollors, Werner (ed.). A New Literary History of America. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

NOTA: La bibliografia específica per a cada autor es proporcionarà als estudiants durant el curs.

 

Websites: 

American Literature Sites (Washington State University), http://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/

American Transcendentalism, http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/ 

The American Renaissance and Transcendentalism, PBS, http://www.pbs.org/wnet/ihas/icon/transcend.html

Documenting the American South. Slave Narratives and Southern texts. http://docsouth.unc.edu/neh/intro.html 

 
 

Programari

No s'utilitzarà cap programari específic.