Logo UAB
2023/2024

Literatura Victoriana

Codi: 106298 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sara Martin Alegre
Correu electrònic:
sara.martin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

David Owen

Prerequisits

 • Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver aprovat Introducció a la Literatura Anglesa de primer curs i Literatura del Romanticisme Britànic del segon curs del Grau en Estudis Anglesos.
 • Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
 • Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura Història Cultural de les Illes Britàniques.


Objectius

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

"Literatura victoriana" ofereix una introducció a la ficció publicada al Regne Unit durant el regnat de la reina Victòria (1837-1901) mitjançant la lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació crítica de quatre textos.

Aquesta assignatura obligatòria capacita l'estudiant, sobretot, en la lectura i la interpretació d'una selecció de textos. La formació oferta és essencial per seguir totes les assignatures posteriors de literatura anglesa.

En finalitzar "Literatura Victoriana", l'estudiant serà capaç de:

 

• Demostrar una sòlida comprensió lectora de la ficció literària Victoriana

• Produir una crítica literària bàsica (treballs acadèmics amb fonts secundàries)

• Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació amb la literatura Victoriana

• Expressar una valoració fonamentada dels textos literaris victorians estudiats


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell bàsic textos literaris en anglès del s. XIX.
 2. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès del s. XIX dins de la història de la literatura anglesa.
 3. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès del s. XIX en el seu corresponent entorn històric i cultural.
 4. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 5. Demostrar un coneixement sòlid dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura en general.
 6. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesi dels continguts dels textos literaris en anglès del s. XIX.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals als textos formals i científics, en la llengua estudiada.
 8. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la literatura anglesa del s. XIX.
 9. Fer cerques bibliogràfiques de fonts secundàries relacionades amb la literatura anglesa del s. XIX utilitzant tecnologies digitals.
 10. Fer presentacions orals en anglès de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 11. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 12. Integrar les fonts secundàries relacionades amb la literatura anglesa del s. XIX a la producció de crítica acadèmica bàsica.
 13. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, bases de dades i biblioteques, i aplicar-la als entorns de treball i/o recerca.
 14. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 15. Redactar assaigs argumentatius (C2) d'extensió mitjana i comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 16. Valorar com els estereotips i els rols de gènere són presents en els textos literaris del romanticisme britànic i l'època victoriana.

Continguts

UNITAT 1 – Lectura de The Tenant of Wildfell Hall (1847) d’Anne Brontë. Els anys 1840s i 1850s

UNITAT 2 – Lectura de Great Expectations (1860) de Charles Dickens. Els anys 1860s

UNITAT 3 – Lectura de King Solomon’s Mines (1885) de H. Rider Haggard. Els anys 1870s-1880s

UNITAT 4 – Lectura de Dracula (1897) de Bram Stoker. Els anys 1890s


Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores > 6 crèdits = 150 hores

Nota: es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació,  per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del  professorat i d’avaluació de l’assignatura

Es recomana que els estudiants facin les activitats de formació online de la Biblioteca (https://www.uab.cat/web/que-oferim/cursos-de-formacio-1345708785493.html) relatius a la cerca de informació

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16
Lectura i debat dels textos a l'aula 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16
Tipus: Supervisades      
Altres activitats d'avaluació (participació a l'aula, examen) 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16
Lectura de textos individual 35 1,4 2, 3, 4, 11, 13, 15

Avaluació

AVALUACIÓ

L'avaluació es basa en:

 • 1 assaig sobre Great Expectations de Dickens (1500 paraules, almenys tres fonts secundàries): 50% [El lliurament del treball és aproximadament a la setmana 16 del curs]
 • 2 exàmens a classe: 40%
  • examen sobre la novel·la d'Anne Brontë: 20% (1 pregunta, c. 350-500 paraules). En finalitzar la Unitat 1, aproximadament a la setmana 6
  • examen sobre les novel·les de H. Rider Haggard i Bram Stoker: 20% (2 preguntes, aprox. 350-500 paraules/pregunta). En finalitzar la Unitat 4, aproximadament a la setmana 15
 • Participació en els debats a l'aula presencial i virtual: 10% (per autoavaluació); s'espera de l'estudiant que assisteixi regularment a classe.

El nivell d'anglès de l'estudiant es tindrà en compte a l'hora de qualificar les tres activitats d'avaluació.

 

Avaluació única

L'avaluació única consisteix en les següents activitats, que es faran en un únic dia de principis de juny (semana 15 o 16):

 • entrega de 1 assaig sobre Great Expectations de Dickens (1500 paraules, almenys tres fonts secundàries): 50%
 • examen a classe: tres preguntes (350-500 paraules) sobre les novel·les d'Anne Brontë, H. Rider Haggard i Bram Stoker 40%

Com a l'avaluació continuada es valora en un 10% (per autoavaluació) de la nota final la participació en els debats a l'aula presencial i virtual; s'espera de l'estudiant que assisteixi regularment a classe.

El nivell d'anglès de l'estudiant es tindrà en compte a l'hora de qualificar les tres activitats d'avaluació.


Les directrius sobre la redacció d'assajos, el format i la citació, així com una altra informació, estan disponibles al Campus virtual.

 • Procediment de revisió
 • Després de cada activitat d'avaluació (o en el cas de l'avaluació única després de totes), el professorat informarà l'estudiant dels procediments a seguir per a la revisió de totes les qualificacions atorgades, així com de la data en què tindrà lloc aquesta revisió.
 • L'estudiant té dret a revisar el treball presentat en una tutoria personal amb el professorat, en les dates establertes, mai més tard de dues setmanes després de la qualificació de l'exercici/examen, incloent-hi la reavaluació. L'estudiant perd aquest dret si no recullen l'exercici/examen en el termini anunciat pel professorat.
 • Procediment de recuperació (avulació continuada i única)
 • No es pot presentar a la reavaluació havent aprovat el curs (no serveix per a pujar nota).
 • L'estudiant que s'hi presenta ha de tenir una nota mínima de 3,5 (màxima 4,9). 
 • Cal obligatòriament haver presentat tots els exercicis d'avaluació, sigui continuada o única.
 • L'examen de reavaluació consistirà en un examen escrit de dues hores de durada sobre qüestions relacionades amb l'assignatura, o exercici equivalent.
 • L'examen o exercici equivalent es qualifica amb un simple aprovat/suspens. Si se supera l'examen de reavaluació, la nota final de curs serà de 5,0.
 • La data i el lloc de l'examen o entrega de l'exercici equivalent seran publicats per la facultat.
 • L'estudiant que pugui presentar unjustificant mèdic podrà optar per fer aquest examen, o exercici equivalent, en un dia i hora acordats amb el professorat; el mateix aplica a l'exercici equivalent.

MOLT IMPORTANT

 • LECTURA: Cal llegir les obres obligatòries del curs. Qualsevol indicació que l’estudiant no hagi completat la seva lectura pot afectar l’avaluació negativamenti resultar en un suspens.
 • PLAGI: En cas de plagi en una activitat d'avaluació, l'estudiant serà qualificat amb un zero en aquesta activitat, independentment de qualsevol altre procés disciplinari que pugui tenir lloc. En cas de plagis nous, l'estudiant rebrà un zero com a nota final de l'assignatura. El plagi consisteix a copiar textos de fonts no reconegudes i presentar-los com a propis. Inclou tallar i enganxar fonts d'internet no reconegudes, presentades sense modificar en el text de l'estudiant. S'ha de respectar la propietat intel·lectual dels autors, identificant sempre les fonts que poden fer servir; també s'ha de ser responsable per a l'originalitat i l'autenticitat dels treballs lliurats. 
 • US D'EÏNES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: l'autoria dels exercicis ha de ser sempre 100% pròpia de l'estudiant; es procedirà a otorgar un suspens sempre que es detecti l'ús d'eïnes digitals que resultin en text aliè a l'autoria de l'estudiant, excloent l'ús de diccionaris i les eïnes pròpies del gestor de textos Word (amb excepció del traductor automàtic).

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari crític ("essay") 50% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
Exàmens/exercicis 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16
Participació a classe 10% 4 0,16 1, 4, 7, 8, 10, 14, 16

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES

CAL COMPRAR ELS LLIBRES ABANS QUE COMENCI EL CURS

NO ES PODEN FER SERVIR PER LA LECTURA EDICIONS DIGITALS ONLINE (PROJECT GUTENBERG, etc.), CAL USAR LLIBRES DEGUDAMENT EDITATS I ANOTATS

 

INTRODUCCIÓ GENERAL A L’ÈPOCA VICTORIANA

Moran, Maureen. Victorian Literature and Culture (Introductions to British Literature and Culture). London: Continuum, 2006 (2009).

On comprar-lo:

http://www.bookdepository.co.uk/book/9780826488848/Victorian-Literature-and-Culture

 

UNITAT 1

Lectura de The Tenant of Wildfell Hall (1847) d’Anne Brontë

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

- Altres llibres recomanats:

Emily Brontë, Wuthering Heights

Charlotte Brontë, Jane Eyre

 

UNITAT 2

Lectura de Great Expectations (1860) de Charles Dickens

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

- Altres llibres recomanats:

Charles Dickens, Oliver Twist

Elizabeth Gaskell, North and South

 

UNITAT 3

Lectura de King Solomon’s Mines (1885) de Henry Rider Haggard

Penguin Classics (recomanada)

- Altres llibres recomanats:

Robert Louis Stevenson, Treasure Island

George MacDonald, The Princess and the Goblin

Henry Rider Haggard, She, a History of Adventure

 

UNITAT 4

Lectura de Dracula (1898) de Bram Stoker

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

- Altres llibres recomanats:

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

Joseph Conrad, Heart of Darkness

Herbert George Wells, The War of the Worlds

  

Webs

-          The Victorian Web, http://www.victorianweb.org/

-          Voice of the Shuttle: http://vos.ucsb.edu/index.asp

-          BUB Link: English LiteratureGeneral: http://bubl.ac.uk/Link/e/englishliterature-general.htm

 


Programari

Aquesta assignatura no inclou cap programari.