Logo UAB
2023/2024

Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II

Codi: 106288 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Arnau Roig Mora
Correu electrònic:
arnau.roig@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nicholas John Edwards
Laura Andrea Huerta Bon
Laura Jane Styles

Prerequisits

S'espera que l'alumnat que es matriculi d'aquesta assignatura hagi superat l'assignatura 106286 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I. 

Cal un nivell inicial d’anglès equivalent a un C2.1 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb el nivell C2 l'alumnat pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


Objectius

"Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II" forma part de la matèria “Habilitats Acadèmiques de l'Anglès”, juntament amb "Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I", “Habilitats acadèmiques escrites en anglès II", "Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I" i "Seminari d'expressió oral i escrita avançada en anglès".

Objectius:

 • Millorar l’ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa, tant escrita com oral, fins a un nivell C2 de competència en llengua, i preparar a l’estudiant per a la matèria nuclear “Habilitats Acadèmiques de l'Anglès”.
 • Treballar el nivell de pronúncia i entonació, tot ajustant-se als requisits del registre formal i acadèmic.
 • Entendre textos autèntics especialitzats i no especialitzats.
 • Parlar i argumentar amb fluïdesa sobre un tema no especialitzat sense cometre errors bàsics de gramàtica, amb una pronunciació acurada, i amb un vocabulari relativament ampli.
 • Entendre material audiovisual sobre una varietat de temes especialitzats i no especialitzats.
 • Escriure i parlar de manera ben estructurada i cohesiva, utilitzant una varietat relativament sofisticada de vocabulari i d’estructures gramaticals.

 


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 2. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari experimentat de domini total (C2).
 3. Expressar-se de manera fluida, correcta, adequada i eficaç, tant oralment com per escrit, en l'àmbit acadèmic.
 4. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre formal i utilitzant la terminologia adequada en relació amb la caracterització del discurs acadèmic.
 5. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 6. Modular el discurs escrit i oral per expressar-se de manera respectuosa i ètica en un context d'interacció acadèmica.
 7. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d' un nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 8. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.

Continguts

Gramàtica i vocabulari:

 • Consolidació d’estructures gramaticals avançades de l’anglès.
 • Exercicis de correcció d’errors.
 • Exercicis de vocabulari basats en textos i materials audiovisuals.
 • Exercicis de col•locacions lingüístiques i expresions idiomàtiques.

 Comprensió auditiva:

 • Activitats de comprensió, en especial d'anglès acadèmic.
 • Presa d’apunts i posterior resum escrit dels punts principals d’un discurs gravat o exposat oralment.
 • Debats: Escoltar per poder produïr resum i rèplica a les intervencions de la resta d'alumnat

Producció oral:

 • Activitats de pràctica oral a classe.
 • Sessions de pràctica oral.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr)

Activitats dirigides (Classes teòriques i classes pràctiques)

 • Classes magistrals amb suport TIC i discussió col•lectiva.
 • Realització d’exercicis, col•lectivament i en grups reduïts.
 • Pràctica oral a l’aula.

Activitats supervisades (tutories)

 • Pràctica oral en grups.

Activitats autònomes (Estudi personal, realització de exercicis, producció de textos, participació a l’entorn virtual)

 • Estudi de llibres de text i consulta de manuals
 • Exercicis pràctics
 • Creació d'un dossier d'aprenentatge
 • Ús de les TIC i Campus Virtual.

 Activitats d’avaluació

 • Proves de comprensió auditiva i prova final oral i escrita d’aptitud general (examen)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pràctica oral a l'aula 15 0,6 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories de Suport 22 0,88 1, 2, 3, 5, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi - Exercicis i treballs - Ús de les TIC 76,5 3,06 1, 2, 5

Avaluació

 • Avaluació Continuada (30%)
 • Examen final oral (30%) 
 • Examen final escrit (40%) 

Avaluació única

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT:

1)      Per aprovar l'assignatura els estudiants han d'haver assolit un 60% del contingut de l'examen oral i escrit, i la mitjana del curs ha de ser igual o superior a un 60%. L'examen escrit només es pot fer si l'examen oral ha estat aprovat.

2)      Per aprovar l’examen final (tant l'oral com l'escrit) es necessita haver assolit un 60% del contingut de l'examen.

3)      Caldrà que l’alumnat tingui un mínim de 55% aprovat en cadascuna de les 2 proves que configuren l'examen escrit perquè se li faci mitjana. En cas contrari, caldrà que recuperi una de les parts inferiors a 55%. 

4)      Només si l'alumne/a aprova l'examen escrit i l'examen oral amb el 60%, se li calcularà la mitjana amb les notes de l'avaluació continuada.

 

Procediment de revisió de les qualificacions
 
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procedimenti data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

 •   Només poden anar a la recuperació aquells estudiants que:

(i) hagincompletat íntegrament l'avaluació continuada i els exàmens finals, excloent els casos degudament justificats. 

i

(ii) hagin assolit entre un 35% i 59.9% el contingut de l'examen final oral i escrit.

Si es recupera, es podrà obtenir un màxim d'un 6 com a nota de l'examen final.

No avaluable

Només poden accedir al “no avaluable” els alumnes que hagin presentat menys d’un 30% de les tasques d’avaluació.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLT IMPORTANT: En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Continuada 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Examen Final Escrit 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 7, 8
Examen Final Oral 30% 1 0,04 3, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

 • Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles. Destination C1 & C2. Grammar and Vocabulary. Macmillan. 2007

Llibres de referència recomanats:

 • Michael McCarthy & Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD) Third Edition. Cambridge University Press, 2012
 • Work on your Vocabulary. Hundreds of Words to Learn and Remember. Advanced. Collins, 2013.
 • Collins COBUILD English Language Dictionary or Oxford Dictionary English
 • Michael Swan. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Pàgines web:

 • Listening comprehension practice

https://www.ted.com/talks

BBC One Minute World News

 • Pronunciation

http://www.howjsay.com/ (American English)

 • Dictionaries

http://www.macmillandictionary.com/ (includes pronunciation files, British English)

http://www.ozdic.com/ (collocations)

the British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk/


Programari

No s'utilitzarà cap programari específic.