Logo UAB
2023/2024

Introducció a la Literatura Anglesa

Codi: 106282 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
mariacristina.pividori@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Christina Angela Howes
Noelia Sánchez Campos

Prerequisits

 

Per aprofitar al màxim aquesta assignatura, es requereix un interès profund en la lectura de la literatura. També és necessari que els estudiants recordin i apliquin els coneixements adquirits en l'assignatura de primer curs, "Història Cultural de les Illes Britàniques", si ja l'han cursat. A més, és obligatori llegir els llibres assignats per aquest curs. Si es detecta que l'estudiant no ha realitzat les lectures assignades, això podria tenir un impacte desfavorable en la seva avaluació.

Es requereix un nivell inicial d’anglès C1 segons el Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Això indica que l’estudiant hauria de ser capaç de comprendre les idees principals de temes tant concrets com abstractes, incloent-hi les argumentacions tècniques en el seu camp d’especialització, en aquest cas, la Literatura.

A més, l'estudiant ha de ser capaç d'interactuar amb parlants natius amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de fer un gran esforç. També ha de ser capaç de produir textos argumentatius clars i detallats en què expressi opinions. El nivell final que s'espera que els estudiants assolisquen és el C1.


Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és proporcionar una introducció als gèneres diversos i als autors més emblemàtics de la literatura anglesa moderna i contemporània. Això es fa a través de la lectura, anàlisi i debat en classe d'una selecció de textos literaris i de la seva crítica corresponent. La formació oferida està destinada a promoure el desenvolupament de competències i habilitats que preparen l'estudiant per ser un lector crític, i és crucial per afrontar totes les assignatures de literatura en anglès que es cursaran al llarg del grau.

En finalitzar aquest curs, els estudiants hauran desenvolupat las següents habilitats: 

 • Demostrar comprensió dels temes clau i les preocupacions de la literatura anglesa del segle XX i XXI.
 • Exhibir una forta comprensió en la lectura de textos literaris contemporanis en anglès.
 • Elaborar crítiques literàries bàsiques, com ara redactar enunciats de tesi, integrar fonts secundàries en paràgrafs i escriure assaigs curts.
 • Utilitzar efectivament els recursos de qualsevol biblioteca universitària per a la recerca relacionada amb la Literatura Anglesa.
 • Articular una avaluació informada de qualsevol text literari en anglès que puguin trobar en la seva lectura.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengües anglesa i espanyola en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen la literatura anglesa.
 2. Analitzar i interpretar de manera introductòria textos literaris moderns i contemporanis en anglès.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Assumir, comprendre i explicar la diversitat de valors ètics i estètics en diferents moments de la nostra història i cultura.
 5. Demostrar coneixements dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i els seus mètodes d'anàlisi.
 6. Demostrar coneixements dels temes relacionats amb l’estudi de la literatura i els seus mètodes d’anàlisi.
 7. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesi dels continguts de textos literaris moderns i contemporanis en anglès.
 8. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic, utilitzant la terminologia apropiada per a l'estudi dels diferents gèneres de la literatura anglesa moderna i contemporània.
 9. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1), sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 10. Fer presentacions orals en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 11. Fer presentacions orals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 12. Fer presentacions orals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 13. Fer presentacions orals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa dels segles XX i XIX.
 14. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, bases de dades i biblioteques, i aplicar-la als entorns de treball i/o recerca.
 15. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades i en biblioteques.
 16. Participar en debats presencials i virtuals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1), sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 18. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 19. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 20. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània amb domini funcional efectiu (C1).
 21. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 22. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès amb un nivell d'usuari avançat (C1) sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 23. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 24. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 25. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la literatura anglesa moderna i contemporània.
 26. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C1.

Continguts

 • UNITAT 1. El relat curt: Aquesta unitat introdueix la teoria literària i es centra en les característiques bàsiques del gènere del relat curt. Analitzarem tres relats curts representatius de l'era modernista, proporcionant una comprensió del moviment modernista de principis del segle XX.
 • UNITAT 2. Drama i Teatre: Aquesta unitat examina el gènere del drama, amb un èmfasi en el teatre. Analitzarem una obra de teatre del període de la guerra i la postguerra (1940s a 1960s), destacant els aspectes socioculturals d'aquesta era.
 • UNITAT 3. La Novel·la: En aquesta unitat, explorem el gènere de la novel·la, centrant-nos en l'anàlisi d'una novel·la representativa del postmodernisme dels anys 80. Això proporcionarà una perspectiva sobre el canvi cultural i literari cap a finals del segle XX.
 • UNITAT 4. Poesia: Aquesta unitat explora les característiques bàsiques de la poesia. Analitzarem una selecció de poemes dels segles XX i XXI que contribueixen a la comprensió de l'evolució i el desenvolupament de les formes i els temes poètics durant aquests dos segles. Aquesta anàlisi proporcionarà una visió de com els canvis socials, els canvis culturals i els diferents moviments literaris han influït en el contingut i l'estil de la poesia.

Metodologia

 • Classes magistrals
 • Comentari de textos
 • Debats a classe
 • Elaboració d'enunciats de tesis
 • Integració de fonts crítiques als textos
 • Composició d'assajos crítics
 • Presentacions orals efectives
 • Lectura i interpretació exhaustiva de fonts crítiques
 • Finalització d'un curs de recerca de biblioteca en línia sobre gestió de fonts secundàries i formats d'estil.
 • Tutorials personalitzats

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, comentari de textos i debats a classe 45 1,8 1, 2, 7, 8, 13, 19, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Avaluació en classe, aclariment de dubtes i comentaris sobre exercicis 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tipus: Autònomes      
Tasques per fer fora de l'aula, lectura i estudi 60 2,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26

Avaluació

1) L'AVALUACIÓ CONTÍNUA es basa en:

 5 ítems avaluats = 100% de la nota total del curs

 • Ítem 1 (15%)= Enunciats de tesi (relats curts)
 • Ítem 2 (20%)= Integració de Fonts Secundàries en un Comentari Literari (obra de teatre)
 • Ítem 3 (40%)= Assaig crític (novel·la)
 • Ítem 4 (20%)= Presentació en Grup de Poesia (poemes)
 • Ítem 5 (5%)= Curs de Biblioteca en Línia

 Si us plau, noteu:

 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • La presentació de qualsevol exercici invalida l'estudiant per obtenir una nota final de "No Avaluat".
 • La nota mínima per passar l'assignatura és 5.
 • El domini de l'anglès de l'estudiant es tindrà en compte a l'hora de corregir tots els exercicis i per a la nota final. Comptarà com el 25% d'aquesta nota per a tots els exercicis i s'avaluarà de la següent manera: Gramàtica (morfologia i sintaxi): 30%; Vocabulari (precisió i varietat): 15%; Consistència (entre frases i paràgrafs): 15%; Organització (argumentació sòlida d'idees): 20%; Estil (expressió i registre): 15%; Ortografia: 5%.
 • LES DATES EXACTES PER A TOTES LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ ES CONFIRMARAN AL COMENÇAMENT DEL CURS A TRAVÉS D'UN CALENDARI PUBLICAT AL MOODLE DE LA CLASSE.

• Procediment de revisió: Els estudiants tenen dret a revisar els seus exercicis amb el professor en una tutoria personal. En realitzar cada activitat d'avaluació, els professors informaran als estudiants (a Moodle) sobre els procediments a seguir per a la revisió de totes les notes atorgades, i la data en què es realitzarà aquesta revisió. L'estudiant perd aquest dret sino recull l'exercici/examen dins del període anunciat pel professor.

Condicions de recuperació: Només els estudiants que hagin completat l'avaluació contínua i hagin aprovat almenys DOS dels treballs donats al llarg del curs poden fer la recuperació.

 • Els estudiants que tenen dret a recuperació han obtingut una nota mitjana final entre 3,5 i 4,9. Si la nota mitjana final és inferior a 3,5 o no s'han aprovat almenys 2 dels 5 ítems donats al llarg del curs, l'estudiant haurà suspès l'assignatura.
 • La recuperació consisteix en un examen escrit de dues hores sobre temes relacionats amb l'assignatura. L'examen es qualifica amb Aprovat/Suspès i la nota final màxima possible és un 5.
 • Activitats d'Avaluació Excloses de Recuperació: Curs de Biblioteca en Línia i Presentació de Poesia en Grup. 

2) EL PROCEDIMIENT D'AVALUACiÓ ÚNICA ES BASA EN:

 • 3 ítems avaluats que es realitzaran en un únic examen a classe:
 • Ítem 1: Elaboració d'enunciats de tesi (25%)
 • Ítem 2: Integració de fonts crítiques en un comentari literari (30%)
 • Ítem 3: Escriure un assaig crític (45%) 

S'UTILITZARÀ EL MATEIX MÈTODE DE RECUPERACIÓ COM EN L'AVALUACIÓ CONTÍNUA PER A AQUELLS QUE HAGIN OPTAT PER L'AVALUACIÓ ÚNICA.   

 • MOLT IMPORTANT
 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi puguiinstruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la  qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Curs de biblioteca en línia 5% 2 0,08 14, 15
Elaboració d'enunciats de tesi (relats curts) 15% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26
Escriure un assaig crític (novel.la) 40% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Integració de fonts crítiques en un comentari literari (obra de teatre) 20% 8 0,32 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26
Presentació de poesía en grup (poemes) 20% 8 0,32 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26

Bibliografia

Recomanem  als estudiants que adquireixin l'obra de teatre i la novel.la  abans de l'inici del curs.

UNITAT 1: Relats Curts. Els relats curts per a aquesta unitat es penjaran a Moodle al començament del curs. Inclouen: "Bliss" (1918) de Katherine Mansfield; "The Sisters" (1914) de James Joyce; i "Kew Gardens" (1919) de Virginia Woolf.

UNITAT 2: L'obra de teatre Osborne John. Look Back in Anger. Londres: Faber & Faber, 2015. ASIN: B00VYOBTYC

Guia recomanada: Aleks Sierz, John Osborne's Look Back in Anger (Modern Theatre Guides). Londres: Continuum, 2008. ISBN-10: 0826492010. ISBN-13: 978-0826492012

UNITAT 3: La novel·la. Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day. Londres: Faber and Faber, 2010. ISBN-10: 9780571258246. ISBN-13: 978-0571258246

UNITAT 4: Poesia. Una col·lecció de poemes s'anirà penjant a Moodle al començament del curs.

Lectura recomanada:

Caserio, R. (Ed.). (2009). The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel (Cambridge Companions to Literature). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL9780521884167

Cavanagh, Dermot; Alan Gillis, Michelle Keown, James Loxley, Randall Stevenson (eds.), The Edinburgh Introduction to Studying English Literature. Edimburg: Edinburgh University Press, 2010. 248 pàgines, ISBN 13: 9780748640256 ISBN 10: 0748640258.

Furniss, Tom & Michael Bath, Reading Poetry: An Introduction. Longman Inc., 1996. ISBN-13: 978-0133552980. ISBN-10: 0133552985

Owen David and Cristina Pividori. Theoretically Speaking About Literature Understanding Theory in the Study of Literary Works. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars 2021.

Thody, Phillip, Twentieth-century Literature: Critical Issues and Themes. MacMillan Press, 1996. ISBN-13: 978-0333615348 ISBN-10: 0333615344

Thomas, C. Foster, How to Read Literature like a Professor Revised Edition: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines. HarperCollins Publishers Inc; Edition: Revised ed (13 d'octubre de 2017). ISBN-13: 978-0062301673 ISBN-10: 9780062301673

Llocs web:

Diccionaris recomanats:

 Com citar i elaborar la bibliografia: https://www.uab.cat/web/estudia-i investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html.

 


Programari

Moodle, Wiki.