Logo UAB
2023/2024

Gènere i Ciència

Codi: 106239 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anyely Marin Cisneros
Correu electrònic:
anyelybetsave.marin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No n’hi ha.

 


Objectius

 Proporcionar eines de reflexió i anàlisi a partir de la crítica feminista a les ciències i les aportacions de la història i la filosofia de la ciència,  la tecnologia i l’educació amb perspectiva de gènere, per tal que les estudiants puguin prendre part activa dels diversos debats actuals, així com elaborar programes i mesures per a respondre als reptes de futur en l’àmbit científic i tecnològic amb una perspectiva de gènere interseccional. 

 


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Elaborar i avaluar projectes interdisciplinaris que integrin el coneixement científic, tecnològic i humanístic i fo­men­tin la participació ciutadana en qüestions rela­cio­na­des amb la ciència i la tecnologia en societat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en equip de manera col·laborativa.
 • Utilitzar de manera crítica les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir un discurs propi adaptat als diferents formats de debat entorn de la ciència en l'esfera pública.
 2. Desenvolupar un sentit crític de la circulació del coneixement científic i del seu estatus dinàmic entre experts i profans.
 3. Fomentar l'esperit d'equip i la integració dels punts de vista dels altres.
 4. Identificar els diversos models de representació de la ciència i del coneixement en l'esfera pública i proposar-hi millores.
 5. Interpretar i interrelacionar les bases conceptuals de les teories feministes, així com l'aplicació d'epistemologies feministes per a la generació de coneixement.
 6. Plantejar projectes de museografia científica.
 7. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

1. Introducció. El sorgiment dels Estudis Feministes de la Ciència.  
2. L'exclusió de les dones i dels altres: Modernitat, colonialitat i ciència.   
3. La mirada androcèntrica en la construcció de la ciència.   
4. El règim sexual: l'imperatiu de coherència entre sexe i gènere.  
5. Parentiu i noves tecnologies reproductives.   
6. Recerca amb perspectiva de gènere.  
7. Aportacions de les dones a la ciència, la medicina i la tecnologia. Casos d'estudi. 


Metodologia

Les sessions s'organitzen a partir d'una exposició introductòria a cada tema per part de la docent. Els i les estudiants assumeixen el compromís de llegir, prendre notes i fer preguntes al text proposat com a lectura imprescindible per a portar endavant la sessió. Cada estudiant desenvoluparà dues exposicions orals al llarg del curs, amb base en la bibliografia bàsica i d'altres lectures i materials proposats pels i les participants. S'empraran diversos formats de debat i argumentació amb l'objectiu d'integrar els nous continguts, idees i conceptes apresos durant cada classe.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe de teoria 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques d'aula 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 10 0,4 1, 2, 4, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treballs 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7
Lectura comprensiva de textos i altre material per a preparar les classes 50 2 1, 2, 4, 5, 7
Recerca de bibliografia i material de suport 14 0,56 1, 2, 4, 5, 7

Avaluació

Avaluació continuada 

L'avaluació de les competències adquirides en aquesta assignatura és continuada a través de la participació activa de l'alumnat en relació amb les diverses activitats suggerides a classe.  

La puntuació final serà la mitjana dels punts obtinguts a cadascuna de les quatre activitats d’avaluació. Aquestes constaran de la participació en els debats i altres dinàmiques de reflexió a l’aula (25%), dues exposicions orals curtes (25% c/u) i un breu assaig (25%). Per tal que l'avaluació sigui efectiva, cal que l'alumnat obtingui una nota mínima de 1,25 en cadascuna de les proves per separat.  

La docente informará dels resultats d'aquestes a través de l'Aula Moodle. La nota final es publicarà després de la sessió final de conclusions també a través de l'Aula Moodle 

Les estudiants que no realitzin les proves d'avaluació seran considerades com "No avaluades", exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura.  

En cas que sigui necessari, es durà a terme una prova de recuperació (examen) per a l'alumnat que no hagi superat les proves d'avaluació continuada en conjunt. Per a participar de la recuperació, cal que les estudiants hagin estat prèviament avaluades de totes les proves. A més, cal haver obtingut almenys un 1,25 en cadascuna de les activitats. 

 

Procediment de revisió de les qualificacions: 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Procediment de recuperació: 

En cas que sigui necessari, es realitzarà una prova de recuperació (examen) per a l’alumnat que no hagi superat les proves d’avaluació continuada en conjunt. Per a participar de la recuperació, cal que les estudiants hagin estat prèviament avaluades com a mínim de 2/3 parts del total de les activitats d’avaluació. A més, cal haver obtingut almenys un 3,5 en la qualificació total de l’assignatura.  

Condicions per a la qualificació “No avaluable”: 

L’estudiant rebrà la qualificació de ‘No avaluable’ sempre que no hagi lliurat més del 30 % de les activitats d’avaluació. 

Avaluació única: 

L'estudiant o l'estudiant que s'aculli a l'avaluació única haurà de presentar un assaig i fer una presentació oral en la data indicada. Cada activitat ponderarà el 50%.   

Per tal que l'avaluació sigui efectiva, el/la estudiant ha de superar cadascuna de les diferents proves per separat i cal obtenir una nota final mínima de 5 punts sobre 10. 

 

Plagi: 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

<pclass="Paragraph SCXW141642795 BCX2" style="font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; text-indent: 0px;" lang="ES-ES"> 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 25% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7
Debats, dinàmiques de reflexión al al'aula 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 7
Presentació oral 1 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Presentació oral 2 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia específica 

 

Cabré Pairet, Ortiz Gómez, T., y Santesmases Navarro de Palencia, M. J. (2017). Feminismos biográficos: aportaciones desde la historia de la ciencia. Arenal (Granada, España), 24(2), 379–404. 

Dorlin, Elsa (2020) La matriz de la raza. Genealogía sexual y colonial. Txalaparta.  

Haraway, Donna (2004) Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra _Conoce_Oncoratón : feminismo y tecnociencia. Barcelona: UOC  

Lettow, Susanne (ed.) (2014). Reproduction, Race, and Gender in Philosophy and the Early Life Sciences. State University of New York Press. 

Preciado, Beatriz (2008) Testo yonqui. Madrid: Espasa Calpe 

Schiebinger, Londa (2004) ¿Tiene sexo la mente?: las mujeres en los orígenes de la ciencia moderna. Madrid: Cátedra; València: Universitat de València.I Instituto de la Mujer 

Subramaniam, & Willey, A. (2017). Science Out of Feminist Theory Part One: Feminism’s Sciences. Catalyst (San Diego, Calif.), 3(1). 

Wajcman, Judy (2006) El tecnofeminismo. Madrid: Cátedra; València: Universitat de València Instituto de la Mujer 

 

Bibliografia complementària 

Adan, Carme (2003) Feminismo e coñecemento: da experiencia das mulleres aocíborg. Coruña: Espiral Maior.   

Brotman, Jennie S., Moore, Felicia M. (2008) Girls and Science: A review of four themes in Science Education. JournalofResearch in ScienceTeaching,  45 (9): 971–1002   

Cantero, Beatriz (2015) Inclusión del Género en la Enseñanza de las Ciencias. Tesi Doctoral. UAB. Disponible en línia a: <<https://ddd.uab.cat/record/166152>>  

Fausto-Sterling, Anne (2006) Cuerpossexuados: la política de género y la construcción de la sexualidad. Barcelona: Melusina 

Goldie, T. (2014) The man who invented gender. Engaging the ideas of John Money. Vancouver, UniversityofBritish Columbia Press.  

Haraway, Donna. (1995). Conocimientossituados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial, pp. 313-346, en: Cienciacyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra. 

Harding, Sandra (1996) Ciencia y feminismo. Madrid: Morata  

Keller, Evelyn Fox (1991) Reflexiones sobre género y ciencia. València: Alfons el Magnànim.  

Laqueur, Thomas. (2001). La construcción del sexo. Cuerpo y génerodesde los griegoshasta Freud. Madrid: Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer. 

Lorraine, Erika Milam; Nye, Robert A. (2015) An Introduction to Scientific Masculinities. Osiris, 30 (1):1 https://doi-org.are.uab.cat/10.1086/682953

Mayberry, Subramaniam, B., & Weasel, L. H. (2001). Feministsciencestudies: a newgeneration/ EditedbyMaraleeMayberry, BanuSubramaniam, Lisa H. Weasel. Routledge. 

Merchant, Carolyn (1996) Earthcare: women and the environment. New York: Routledge  

Subramaniam, & Willey, A. (2017). ScienceOut of FeministTheory Part Two: RemakingScience. Catalyst (San Diego, Calif.), 3(2).


Programari

No es requereix software específic.