Logo UAB
2023/2024

Gestió i Avaluació de la Ciència

Codi: 106237 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Roque Rodriguez
Correu electrònic:
xavier.roque@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Michele Catanzaro

Equip docent extern a la UAB

Arrate Muñoz
José Luis Pau

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

L'assignatura vol dotar a l'estudiantat d'eines per a la gestió i avaluació de la Ciència en un context ampli. Es revisaran els mètodes d'avaluació d'organitzacions, projectes de recerca i carreres investigadores des d'un marc històric, introduint mètriques alternatives i l'avaluació qualitativa de l'impacte de la recerca. Es presentaran també els diferents sistemes de R+D+I nacionals i europeus, amb especial atenció als programes de finançament territorials i programes marc de la Unió Europea. L'assignatura inclourà una descripció dels blocs bàsics que conformen un projecte de recerca i aquells aspectes fonamentals a tenir en compte per a la seva gestió econòmica. S'abordaran aspectes relatius a la propietat intel·lectual i industrial i mecanismes per a la posada en marxa d'iniciatives emprenedores derivades dels resultats de recerca.
Finalment, amb un enfocament eminentment pràctic, s'organitzaran grups de treball per a la confecció de projectes de recerca que exemplifiquin actuacions d'alt impacte social, econòmic i/o mediambiental.


Competències

  • Analitzar qüestions relacionades amb la ciència i la tecnologia en societat aplicant formes bàsiques i essencials de raonament matemàtic i estadístic.
  • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
  • Reconèixer la dimensió política, social i cultural del desenvolupament de la ciència i la tecnologia en les diferents etapes històriques.
  • Treballar en equip de manera col·laborativa.

Resultats d'aprenentatge

  1. Fer treballs de caràcter grupal.
  2. Identificar els elements bàsics de l'avaluació de projectes científics i reconèixer les qüestions que plantegen.
  3. Identificar els principals indicadors i formes d'avaluació de l'activitat científica.
  4. Identificar i analitzar críticament les relacions entre poder, sistema productiu i desenvolupament tecnològic.

Continguts

Programa de teoria

A. Avaluació de la Recerca
1. Perspectiva històrica i indicadors
2. Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)
3. Avaluació d'organitzacions, projectes de recerca i carreres investigadores
4. Indicadors alternatius i avaluació qualitativa

B. Sistemes de R+D+I
1. Introducció històrica
2. Organismes Públics de Recerca
3. Agència Estatal de Recerca i CDTI
4. Programes de finançament territorials
5. Programes Marc de la Unió Europea

C. Estructura d'un projecte de recerca i aspectes econòmics i legals
1. Parts d'un projecte de recerca
2. Gestió econòmica
3. Propietat industrial i intel·lectual
4. Iniciatives emprenedores

Programa de pràctiques

A. Elaboració pràctica d'un projecte de recerca (en grups de treball)
1. Concepció i disseny d'un projecte de recerca
2. Exposició oral
3. Avaluació per parells


Metodologia

Activitats formatives

Classes magistrals: exposició de continguts per part del professorat.
Seminaris: sessions monogràfiques supervisades, amb participació compartida entre experts, professorat i estudiants.
Treballs acadèmicament dirigits: preparació d'un projecte de recerca en grups de treball sota la supervisió del professorat.
Exposicions de treballs: presentació oral dels projectes davant la resta de companys i el professorat.

Metodologies Docents

Mètode expositiu: presentacions orals per part del professorat acompanyades, si fos el cas, amb material informàtic (PowerPoint, informació en la xarxa, etc.)
Aprenentatge orientat a projectes: realització de projectes en un temps determinat per a abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats, tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits.
Aprenentatge cooperatiu: fomenta el desenvolupament de l'aprenentatge autònom, mitjançant la col·laboració entre companys.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 30 1,2 2, 3, 4
Presentació de treballs 7 0,28 1, 2, 3, 4
Pràctiques d'aula 10 0,4 1, 2, 3, 4
Seminaris 3 0,12 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 97 3,88 1, 2, 3, 4

Avaluació

Examen (45 %)
En l'examen de l'assignatura es plantejaran qüestions relacionades amb els tres blocs temàtics: (1) avaluació de la recerca, (2) sistemes de R+D+I, i (3) estructura d'un projecte de recerca i aspectes econòmics i legals.

Projecte de recerca (50 %)
El projecte de recerca es realitzarà en grups de treball designats pel professorat de l'assignatura. La qualificació tindrà caràcter individual, amb una ponderació total sobre la qualificació final del 50 %, repartida de la següent forma: avaluació del professorat, fins al 20 %; avaluació per parells, fins al 30 %.

Participació en seminaris (5 %)
Es valorarà la participació activa durant les sessions de seminaris i les activitats que s'hi puguin proposar.

Avaluació única
Els alumnes que s'acullin a l'opció d'Avaluació única hauran de realitzar l'examen i presentar el projecte de recerca en la data indicada. Cada prova ponderarà el 50 %.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 45 % 3 0,12 2, 3, 4
Projecte de recerca 50 % 0 0 1, 2
Seminaris 5 % 0 0 2, 3, 4

Bibliografia

Joan Bellavista, Elena Guardiola, Aida Méndez, María Bordons. Evaluación de la investigación. Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997.
José García Quevedo, Mònica Martín Bofarull, Josep M Piñol Alabart, Mercedes Teruel. El sistema d'innovació territorial de la demarcació de Tarragona. Publicacions URV, 2010.
Gerard M. Crawley, Eoin O'Sullivan. How To Write A Research Proposal And Succeed. Imperial College Press, 2015.
Anna M. Pulpón Segura, Eva M. Garrido Aguilar, Pilar Delgado Hito, M. Teresa Icart Isern. Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012.
Reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Boletín Oficial del Estado, Disposición 14581, num. 214, 2022.
Horizon Europe Programme Guide, Comisión Europea, 2022.
Elea Giménez Toledo. Malestar: los investigadores ante su evaluación. Iberoamericana Editorial Vervuert, 2016.
Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L. et al. "Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics". Nature 520, 429–431 (2015). https://doi.org/10.1038/520429a Also: http://www.leidenmanifesto.org/


Programari

No se'n requereix.