Logo UAB
2023/2024

Física i Pensament Contemporani

Codi: 106232 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Roque Rodriguez
Correu electrònic:
xavier.roque@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

L'assignatura té com a objectiu fonamental comprendre les relacions que s'estableixen entre la física i altres àmbits del pensament humanístic contemporani, especialment la filosofia. Per a això s'analitzaran:
1) Els antecedents i les implicacions del raonament humanístic sobre la física.
2) La rellevància dels conceptes i les experiències físiques per al raonament filosòfic.
3) Els límits i la redefinició de les fronteres canviants entre la física i el pensament humanístic.


Competències

  • Descriure les forces fonamentals de la naturalesa en relació amb la configuració de l'univers i l'estructura de la matèria.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Treballar en equip de manera col·laborativa.
  • Utilitzar de manera crítica les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.

Resultats d'aprenentatge

  1. Desenvolupar la capacitat per treballar en equip, integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns.
  2. Presentar i interpretar resultats de recerques bibliogràfiques i d'altres fonts rellevants.
  3. Reconèixer els conceptes fonamentals de relativitat especial i de mecànica quàntica i el context històric en què van aparèixer.
  4. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

El temari està organitzat al voltant de sis blocs temàtics, que es desenvoluparan al llarg de 4/5 sessions cadascun:

Introducció
1. Espai i temps
2. Massa i energia
3. Camps i informació
5. Indeterminisme i mesura
6. Models i realitat
7. Codi obert i propietat intel·lectual
Conclusions


Metodologia

Les presentacions dels temes es complementen amb els textos disponibles a l’Aula Moodle. La carpeta de cada tema conté els textos que discutirem a les pràctiques d’aula, i textos o materials addicionals. Al descriptor de cada tema proposem qüestions per orientar la lectura i l’anàlisi dels textos. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 33 1,32 3
Pràctiques d'aula 16 0,64 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Treball personal 99 3,96 1, 2, 3, 4

Avaluació

Lliuraments
Has de lliurar a través de l’Aula Moodle 5 textos breus (màxim 600 paraules) en format DOCX o PDF, dins els terminis indicats. Hi discutiràs alguna de les qüestions que plantegem per a cada bloc, en relació amb les lectures proposades. Qualificarem els lliuraments a través de l’Aula Moodle, tenint en compte els aspectes següents:

Examen blocs 1 a 3
L’examen es basarà en les qüestions que es proposen en el Campus virtual i farà referència als textos que haurem analitzat. Et demanarem que identifiquis i expliquis la significació d’alguns d’aquests textos. L’examen està previst per la setmana 8 del semestre.

Ressenya d’un text i presentació a l’aula
A la ressenya, d’una extensió màxima de 3000 paraules i que fareu en grups de dos o excepcionalment de tres, exposareu amb claredat les idees principals del text escollit i la seva significació en el marc de l’assignatura. Al Campus Virtual proposarem textos per a la ressenya i donarem indicacions sobre l’elaboració i l’avaluació d’aquesta activitat. Les presentacions estan previstes per la setmana 16 del semestre i serviran per elaborar les conclusions de l’assignatura.

Recuperació
Hi haurà una prova de recuperació de l’assignatura, amb un pes total màxim del 60%. Per participar-hi, hauràs d’haver estat avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura.
Es considerarà que l’alumne és no avaluable si no ha participat a totes les activitats d’avaluació.

Avaluació única
Si optes per l’Avaluació única hauràs de presentar els lliuraments i la ressenya el mateix dia que facis l’examen corresponent als blocs 1 a 3. La ponderació d’aquests elements serà la mateixa que la de l’Avaluació continuada.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació finald’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaigs 40 % 0 0 1, 2, 3, 4
Examen 30 % 2 0,08 3
Ressenya 30 % 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Agar, Jon (2012). Science in the Twentieth Century and Beyond. Cambridge: Polity.
Buchwald, J. Z.; Fox, R. eds. (2013). The Oxford Handbook of the History of Physics. Oxford: OUP.
Canales, Jimena. The physicist and the philosopher. Einstein, Bergson, and the debate that changed our understanding of time. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015. Hi ha trad. cast. d’Àlex Guàrdia: El físico y el filósofo. Albert Einstein, Henri Bergson y el debate que cambió nuestra comprensión del tiempo (Barcelona: Arpa, 2020).
Chang, Hasok (2004). Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress. Oxford: Oxford University Press.
Chang, Hasok (2012). Is Water H2O? Evidence, Realism and Pluralism. Dordrecht: Springer.
David C. Cassidy; Gerald Holton; James Rutherford (2002). Understanding Physics. New York: Springer, 2002.
Cushing, James T. (1998). Philosophical Concepts in Physics. The Historical Relation between Philosophy and Scientific Theories. Cambridge: Cambridge University Press.
Forman, Paul (1971). “Weimar Culture, Causality, and Quantum Theory, 1918–1927: Adaptation by German Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment”. Historical Studies in the Physical Sciences 3 (1971): 1–115. Ed. cast. a cargo de José Manuel Sánchez Ron, Cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica, 1918–1927: Adaptación de los físicos y matemáticos alemanes a un ambiente intelectual hostil (Madrid:Alianza 1984).
Hacking, Ian (1983). Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. Cambridge: Cambridge University Press. Hi ha trad. cast.: Representar e intervenir. Barcelona: Paidós, 1996.
Huggett, Nick (1997). Space from Zeno to Einstein. Classic readings with a Contemporary Commentary. Cambridge, MA: The MIT Press.
Kaiser, David (2011). How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture, and the Quantum Revival. New York: W. W. Norton.
Kern, Stephen (1983). The Culture of Time and Space, 1880–1918. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kojevnikov, Alexei. The Copenhagen network: the birth of quantum mechanics from a postdoctoral perspective. Cham: Springer, 2020.
Kragh, Helge (1999). Quantum Generations. A History of Physics in the Twentieth Century. Princeton: Princeton University Press. Hi ha trad. cast.: Generaciones cuánticas. Una historia de la física en el siglo XX (Madrid: Akal, 2007).
Stengers, Isabelle (2018). Another Science is Possible. A Manifesto for Slow Science. Cambridge: Polity.


Programari

No es requereix programari específic.