Logo UAB
2023/2024

Població i Biodiversitat

Codi: 106227 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Francesc Barquinero Estruch
Correu electrònic:
francesc.barquinero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Rafael Montiel

Prerequisits

Els propis del grau.


Objectius

L’assignatura Població i Biodiversitat estudia la variabilitat de la espècie Homo sapiens sapiens, tant des de la vessant morfològica com del desenvolupament i de la genètica, de la nostra espècie. Per tant, l’assignatura engloba l’estudi de l’espècie humana des del seu origen i evolució, partint dels primats, fins a l’anàlisi de la variabilitat humana actual.


Competències

  • Explicar els conceptes fonamentals relacionats amb la vida, el seu origen i la seva evolució, i en especial els que fan referència als conceptes de salut i malaltia al llarg de la història.
  • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Relacionar la dinàmica terrestre i la variable del temps en els processos terrestres, atmosfèrics i climàtics, i identificar les problemàtiques generades pels usos humans dels recursos naturals.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar els mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie i interpretar-ne el significat adaptatiu i els mecanismes que la mantenen.
  2. Aplicar els coneixements adquirits en àmbits laborals complexos o professionals.
  3. Identificar les necessitats formatives pròpies en el camp d'estudi i entorn laboral o professional, i organitzar el propi aprenentatge.
  4. Interrelacionar les dades ambientals, biològiques i culturals que conflueixen en la interpretació de l'evolució humana.

Continguts

—   La Biologia Humana

—    Definició, tendències evolutives i diversificació en primats actuals.

—    Mecanismes d’evolució humana.

—    Dinàmica de poblacions humanes.

—    Variabilitat de l’home actual.

—    Influència dels factors biòtics i abiòtics en l’espècie humana a nivell individual i poblacional.

—    Demografia i epidemiologia de la població humana.


Metodologia

La metodologia docent traurà profit de les eines que aporta el Campus Virtual de la UAB. Per assolir els objectius de l'assignatura es proposen fer tres tipus d'activitats d'aprenentatge: sessions amb tot el grup, seminaris amb la meitat del grup i treball autònom en grups petits sobre un article científic.

 

Sessions amb tot el grup: L'alumnat adquireix coneixements propis de l'assignatura assistint a les classes, complementant-les amb l'estudi personal. Aquestes classes estan concebudes com a sessions expositives per part del professorat, però també s'afavoreix la participació dels estudiants de forma activa per establir debats o reflexions col·lectives. A les classes s'utilitzen presentacions digitals per ajudar a la comprensió dels continguts, que estan disponibles al campus virtual de la UAB.

Pràctiques d’Aula: Els coneixements desenvolupats a les sessions amb tot el grup i treballats en l'estudi personal s'apliquen a la resolució de casos pràctics i en la discussió de treballs de recerca originals publicats en revistes internacionals. Els casos pràctics es plantegen en forma de problemes o preguntes, que es treballen en grups petits. Aquests tipus de metodologia permet reforçar i aprofundir en els temes treballats a les sessions amb tot el grup.

Treball autònom en petits grups sobre un article: Es proposa la realització d'un treball en grups petits que es prepara fora de l'aula i que implica tasques de documentació i discussió en grup sobre un tema de genètica humana. A les tutories s'orientarà a l'alumnat sobre com fer aquest treball.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teóriques 33 1,32 1, 2, 3, 4
Pràctiques d' Aula 16 0,64 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 3
Tipus: Autònomes      
Escriptura de treballs 15,5 0,62 1, 2, 3, 4
Estudi personal 55 2,2 1, 3
Lectura de textos científics 18 0,72 1, 3
Recerca bibliogràfica 5 0,2 3

Avaluació

a) Dues proves escrites: cada prova 25% de la nota final. La nota mínima per aprovar l'assignatura serà d'un 5 en cada prova.

b) Entrega de treballs de les activitats acomplertes a les classes: 20% de la nota final.

c) Treball en grups petits: 30% de la nota final. En aquesta avaluació es tindrà en compte: la presentació oral (10%), el treball (15%) i l'ajust al temps limitat (5%). L'avaluació de la presentació oral serà individual, però les altres seran comunes per a tots els membres del grup.

Per poder aprovar l'assignatura s'ha de treure com a mínim un 5 a la nota final. A final de curs hi haurà una prova de recuperació per aquell alumnat que hagi suspès o no presentat alguna de les dues proves escrites. Per participar en la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

L’estudiant rebrà la qualificació de ‘No avaluable’ sempre que no hagi lliurat més del 30 % de les activitats d’avaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi única que inclou els continguts de tot el programa de teoria amb un pes de 60% i una altra de preguntes corresponents els continguts treballat en les pràctiques d’aula amb un pes de 20%, a més abans de realitzar la prova l’alumne haurà d’entregar un resum crític d’un article científic que li haurà estat lliurat amb 30 dies d’antelació, el pes a la nota d’aquesta activitat és del 20%.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professoro professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dos exàmens parcials, tipus test i/o amb preguntes curtes. Els parcials son eliminatoris. Un examen a final de curs. 50 2 0,08 1, 2, 4
Presentació de treball en grup 30 0 0 1, 2, 3, 4
Tasques individuals durant el curs 20 0,5 0,02 1, 2, 3

Bibliografia

Robert BOYD, Joan B. SILK. 2004. Como evolucionaron los humanos. Ariel Ciencia.

David N. COOPER, i Hildegard KEHRER-SAWATZKI. 2008. Handbook of Human Molecular Evolution. Wiley.

Lucio G. COSTA i David L. EATON. 2006. Gene-Environment interactions - Fundamentals of Ecogenetics. Wiley-Liss.

John FLEAGLE. 2013. Primate adaptation & Evolution. Academic Press.

Geoff DANIELS. 2013. Human Blood Groups. Blackwell Science. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

Jokin de IRALA-ESTÉVEZ, Miguel ángel MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Maria SEGUÍ GOMEZ. 2004. Epidemiología Aplicada. Ariel Ciencias Médicas.

Mark A. JOBLING, Mathew HURLES i Chris TYLER-SMITH. 2004. Human Evolutionary Genetics - origin, peoples & disease. Garland Science.

Marina LOZANO i Xose Pedro RODRÍGUEZ. 2010. D’on venim? l'origen de l'Homo sapiens. Ed: Rafael Dalmau, col·lecció evoluciona núm 2.

Robert JURMAIN, Lynn KILGORE, Wenda TREVATHAN I Eric BARTELINK 2009. Essentials of Physical Anthropology. Wadsworth Cengage Learning.

Mark LUCOCK. 2007. Molecular Nutrition and Genomics Nutrition and the Ascent of Humankind. Wiley-Liss.

Emilio F. MORAN. 2008. Human Adaptability - An introduction to Ecological Anthropology. Westview press.

Michael P. MUEHLENBEIN. 2010. Human Evolutionary Biology. Cambridge University Press.

Michael PARK. 2013. Biological Anthropology. Publishedby Mc Graw-Hill. Seventh Edition.

Esther M. REBATO, Charles SUSANNE i Brunetto CHIARELLI. 2005.Para comprender la antropología biológica. Evolución y Biología Humana . Ed Verbo Divino

von Marion E. REID, Christine LI OMAS-FRANCIS i Martin L. OLSSON. 2012. The Blood Group Antigen. FactsBook. Elsevier Ltd. 

Herve SELIGMANN i Ganesh WARTHI. 2018.Mitochondrial DNA: New Insights. University of Chicago, United States.

Mark STONEKING. 2016. An Introduction to Molecular Anthropology. John Wiley & Sons, Incorporated.

Michael P. WEINER, RainDance Technologies, Inc., Guilford, Connecticut; Stacey B. Gabriel, The Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge; J. Claiborne Stephens, Motif BioSciences, New York (Editors). 2007. Genetic variation: a laboratory manual. Ed Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, cop.


Programari

L'assignatura no requereix programari específic