Logo UAB
2023/2024

Anàlisi, Audició i Creació

Codi: 106076 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 1
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Gonzalez Martin
Correu electrònic:
Cristina.Gonzalez.Martin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Les persones que vulguin matricular-se d'aquesta assignatura han d'acreditar haver superat el nivell d'estudis musicals corresponents al Grau Elemental o títol equivalent. En cas de no haver seguit estudis musicals reglats, hauran de fer una prova de nivell específica (queden exempts d'aquesta prova aquells estudiants que ja l'han realitzada durant en cursos anteriors).


Objectius

 • Promoure l'escolta activa.
 • Fomentar l'interès, el respecte i la sensibilitat estètica per la diversitat musical i cultural.
 • Fomentar el sentit critic davant l'escolta musical d'obres de diferents èpoques, estils, gèneres, compositors i compositores.
 • Identificar els elements musicals d'una obra musical i fer-ne plantejaments didàctics. 
 • Analitzar l'organització del discurs musical, observant les diferents tècniques i procediments compositius.
 • Comprendre el procés compositiu d'una obra musical, des de la idea inicial fins a l'elaboració de la peça final.
 • Realitzar produccions musicals i plantejar-ne processos didàctics. 

Competències

  Educació Infantil
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Primària
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la pràctica d'escriptura, composició i reconeixement d'anàlisi a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2. Aprendre a establir relacions entre els diferents llenguatges artístics prenent com a centre la teoria i la praxis de l'activitat musical.
 3. Conèixer i dominar a nivell d'expressió, comprensió i creació els elements propis del llenguatge musical.
 4. Estar capacitat per a treballar en equip.
 5. Estar capacitats per treballar en equip.
 6. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 7. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 8. Saber entendre, analitzar i comparar textos pertanyents a diferents dominis del pensament, la cultura i les arts amb els seus possibles vinculacions amb el fet musical.
 9. Saber escoltar i analitzar a nivell rítmic, melòdic, armònic i formal una obra musical.
 10. Saber explicar les principals conseqüències de la incidència de l'ensenyament de les arts en la formació cultural, personal i social de les persones.
 11. Saber, entendre, analitzar i comparar textos que pertanyin a diferents dominis de pensament, la cultura i les arts amb les seves possibles vinculacions amb el fet musical.

Continguts

 1. Els criteris de selecció de repertori musical.
 2. L'escolta i anàlisi d'obres musicals dins el seu context històric, cultural i musical.
 3. L'anàlisi i coneixement dels elements musicals que conformen les obres musicals.
 4. L’anàlisi i coneixement dels processos de creació musical i introducció a algunes les tècniques compositives.
 5. L'estudi i coneixement de compositores i compositors de diferents èpoques i estils.
 6. Els processos de creació musical a partir de l'audició i l’anàlisi musical.
 7. Detecció dels elements més perceptibles per a ser treballats de manera didàctica. 
 8. Elaboració de repertori musical per a treballar a l'escola primària. 

Metodologia

Durant les sessions teòriques, es fomentarà la participació activa i reflexiva de l'alumnat. També es fomentarà el treball cooperatiu i el treball autònom de l'alumne a través de treballs teòrics-pràctics, presentacions, tutories acadèmiques, etc. Els alumnes han de ser capaços d'obtenir informació i ampliar coneixements a través de diverses fonts per a aprofundir en els continguts de l'assignatura. Aquest treball serà orientat i tutoritzat pel professor.

SUPERVISADES

 • Tutories i altres activitats tutoritzades.

AUTÒNOMES

 • Cerca d'audicions.
 • Realització de tasques d’anàlisi i de creació musical.
 • Exposicions teòriques-pràctiques dels alumnes.

DIRIGIDES

 • Exposicions per part del professorat dels continguts del programa.
 • Activitats pràctiques d’audició, anàlisi i creació musical. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial amb tot el grup 22,5 0,9 3, 9
Tipus: Supervisades      
Activitats tutoritzades 15 0,6 2, 3, 9
Tipus: Autònomes      
Activitats i tasques autònomes 37,5 1,5 1, 3, 4, 5, 9

Avaluació

 • És necessària l’assistència a classe ja que aquesta assignatura és de caràcter pràctic i se centra en el treball de la competència docent en l’àmbit musical. L’assistència a classe possibilita l’observació i anàlisi del modelatge docent i del procés didàctic, que considerem cabdal per poder realitzar amb èxit l’assignatura.
 • Cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa, desenvolupant competències bàsiques com la participació, la cooperació, l’empatia, l’argumentació i el respecte cap als altres. Les persones que realitzin l'assignatura han de demostrar ser responsables i rigoroses en el treball autònom, mostrar pensament crític i unes conductes que afavoreixin un entorn amable i positiu, democràtic i on es respecten les diferències.
 • A las classes es valorarà la participació activa, positiva i creativa. Als debats es valorarà el grau de participació i el nivell de reflexió de les aportacions. 
 • D'acord amb la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). 
 • Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor o professora considera que algú està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.
 • Només es podrà aprovar l'assingatura si es superen les diferents parts que la conformen. 

Concreció de les activitats d’avaluació continuada

Activitat d’avaluació

Tipologia d’activitat

Data d’avaluació

Data reavaluació

Elaboració repertori segons les temàtiques que es van treballant a classe (25%)

Individual

Setembre, Octubre i Novembre 2023

 

Treball d'audició i creació (40%)

Grupal

17/01/2024

 

Examen audició i creació (35%)

Individual

20/12/2023

 07/02/2024

 

 

 

Les activitats d’avaluació que no s’hagin superat es podran reavaluar al gener del 2024.

Concreció de les activitats d’avaluació única

Activitat d’avaluació

Tipologia d’activitat

Data d’avaluació

Data reavaluació

Elaboració repertori segons les temàtiques que es van treballant a classe (25%)

Individual

20/12/2023

 

Treball d'audició i creació (40%)

Individual

20/12/2023

 

Examen audició i creació (35%)

Individual

20/12/2023

 

 

 

 

Les activitats d’avaluació que no s’hagin superat es podran reavaluar el 07/02/2024

 

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt graude comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració repertori 25 0 0 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11
Examen Audició i creació 35 0 0 2, 3, 8, 9, 10
Treball audició i creació 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Barniol, E. (2000). La formació de l'oient: Una tasca educativa en la perspectiva del segle XXI. Comunicació Educativa: revista d’ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya, 13, 39-46. Disponible a: https://revistes.urv.cat/index.php/comeduc

Bennett, R. (1998). Investigando los estilos musicales. Akal.

Botella, A. M., i Marín, P. (2016). La utilización del musicomovigrama como recurso didáctico para el trabajo de la audición atenta, comprensiva y activa en educación primaria. Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 11(2), 213-235. Disponible a: https://roderic.uv.es/handle/10550/58594

Burnard, P. (2016). Rethinking ‘musical creativity’and the notion of multiple creativities in music. A O. Òdena (ed), Musical creativity: Insights from music education research (pp. 27-50). Taylor & Francis Group. Disponible a ProQuest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=823580.

Copland, A. (1994). Como escuchar la música. Fondo de Cultura Económica.

Droe, K. (2006). Music preference and music education: A review of literature. Update: Applications of Research in Music Education24(2), 23-32. Disponible a: https://journals.sagepub.com/home/upd

Giráldez, A. (coord.) (2015). De los ordenadores a los dipositivos móviles: Propuestas de creación musical y audiovisual. Barcelona: Graó. Disponible a través de: https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005782259706709

Gluschankof, C. (2017). Crear con la voz / crear con objetos e instrumentos: aspectos teóricos. A C.Gluschankof i J. Pérez-Moreno (eds), La música en Educación Infantil. Investigación y práctica (pp. 123-139). Madrid: Dairea.

Malagarriga, T. (2017). La creación musical en la etapa de educación infantil: propuestas prácticas. A C.Gluschankof i J. Pérez-Moreno (eds), La música en Educación Infantil. Investigación y práctica (pp. 141-150). Dairea.

Malagarriga, T., i Valls, A. (2003). La audición musical en la Educación Infantil. CEAC.

Paynter, J. (2000). Making progress with composing. British Journal of Music Education, 17(1), 5-31.

Rius, R. (2020). L'escolta musical: Jeanne Hersch i la miniatura d'eternitat. Compàs d'amalgama, 2, 64-67.

Schafer, R. M. (1965, 1969, 1975). El compositor en el aula / El nuevo paisaje sonoro / El rinoceronte en el aula. Un manual para el maestro de música moderno. Ricordi Americana.

Tranchefort, F. (2002). Guia de la música sinfónica. Alianza Editorial.

Vella, R. (2003). Sounds in space, sounds in time. Boosey & Hawkes Music Publishers Limited.

Wiggins, J. (1990). Composition in the Classroom: A Tool for Teaching. Reston. MENC.

Wuytack, J., & Boal-Palheiros, G. (2009). Audición musical activa con el musicograma. Eufonía: Didáctica de la música47, 43-55.

 


Programari

Aquesta assignatura utiliza sobretot programari relacionat amb l'escolta de la música, i concretament la plataforma Spotify.