Logo UAB
2023/2024

Veu, Direcciˇ i Canšˇ

Codi: 106075 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500797 Educaciˇ Infantil OT 4 A
2500798 Educaciˇ PrimÓria OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Cecilia Gassull Bustamante
Correu electr˛nic:
cecilia.gassull@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquim Maria VallvÚ CordomÝ
N˙ria Molins Macau

Prerequisits

Certificat de grau elemental de música o bé superació d'una prova de nivell


Objectius

 • Obtenir recursos per adquirir una bona actitud corporal necessària en el cant i en la direcció musical.
 • Conèixer les bases fonamentals per cantar amb una veu natural que sigui alhora un bon model per
 • als alumnes.
 • Conèixer i interpretar amb criteri musical un ampli repertori de cançons, tradicionals i d'autor.
 • Saber analitzar i classificar les cançons des del punt de vista musical i estructural.
 • Assolir les bases tècniques de direcció coral

CompetŔncies

  Educaciˇ Infantil
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • ConŔixer i utilitzar canšons per promoure l'educaciˇ auditiva, rÝtmica i vocal.
 • Reflexionar sobre les prÓctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix Ómbit o interdisciplinar).
  Educaciˇ PrimÓria
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Reflexionar entorn les prÓctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hÓbits i destreses per a l'aprenentatge aut˛nom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix Ómbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Estar capacitat per a cantar i fer cantar en grup, escoltant i respectant a la resta.
 2. Estar capacitat per a treballar en equip.
 3. Estar capacitats per cantar i fer cantar en grup, escoltant els altres i respectant els altres.
 4. Estar capacitats per treballar en equip.
 5. Haver adquirit coneixements i capacitats i habilitats en la dimensiˇ expressiva i perceptiva de la veu, la canšˇ, el cant coral i la direcciˇ musical.
 6. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?Ómbit de coneixement propi.
 7. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 8. ReconŔixer el valor de les activitats musicals relacionades amb el cant, la canšˇ i la direcciˇ musical en la formaciˇ de la persona i el papel fonamental que tÚ a les activitats escolars.

Continguts

1. El cant

1.1. La veu natural

1.2. Actitud corporal. Gest i so

1.3. Control respiratori

1.4. Control vocal: producció, amplificació i projecció

1.5. Timbre, expressivitat i sensibilitat musical

2. La cançó

2.1. Repertori de cançons tradicionals catalanes, d'altres països i d'autor

2.2. Cançons a una veu, cànons i cançons a dos i tres veus

2.3. Elements formals i estructura de la cançó

2.4. Composició i acompanyament de cançons

2.5. Criteris en la selecció del repertori i en la interpretació

3. La direcció musical

3.1. Actitud corporal

3.2. Gest de direcció

3.3. Criteris d'interpretació


Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Aquesta és una assignatura fonamentalment pràctica, amb el suport de la teoria necessària, i el protagonista en el procés d'ensenyament i aprenentatge és l'estudiant. Sota aquesta premissa s'ha planificat la metodologia de l'assignatura, que complementa la pràctica individual i col·lectiva al voltant de la veu, la cançó i el gest. 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realitzaciˇ d'activitats musicals (cant i direcciˇ), en petit grup i individuals. Simulaciˇ de classes per part de l'alumnat per tal de portara la prÓctica aspectes de la veu, la canšˇ i la direcciˇ 43 1,72 1, 2, 3, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Seguiment tutoritzat per tal d'orientar el desenvolupament vocal, l'aprenentatge de canšons i la tŔcnica de direcciˇ. 30 1,2 5, 8
Tipus: Aut˛nomes      
Analitzar canšons, elaborar un canšoner, dirigir canšons i fer un treball personal sobre la pr˛pia veu i l'actitud corporal 72 2,88 4, 5, 7, 8

Avaluaciˇ

Per tal de poder superar l'assignatura, s'ha de tenir en compte:

 • D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest
 • Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.

El treball perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup 

En cas que les autoriutats sanitàries no permetessin la presencialitat, les activitats d'avaluació es duran a terme de manera telemàtica

 

ACTIVITATS AVALUATIVES I DATESD'AVALUACIÓ I REAVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

 • Avaluació individual de la vei i la direcció en base a la prova final de la menció de música: 17 de juny
 • Prova final escrita: al finalitzar el 1Q
  • fitxa d'anàlisi
 • Treball pràctic en grup: durant el mes de maig
  • treball del cançoner
 • treball pràctic individual
  • Treball de rutina d'escalfament: mes de desembre
  • exercicis realitzats al llarg del curs   
 • Reavaluació: 1 de juliol

 

També es tindrà en compte les actituds transversals com: la participació, l'escolta activa, el respecte, la cooperació i la puntualitat.

Tot i que diferents parts avaluatives tenen elements de veu, de cançóide direcció, cada un d'aquests àmbits te un pes dins la nota final del 33,3%. Per poder superar l'assignatura s'han d'haver aprovat els tres àmbits així com les parts individuals-

 

AVALUACIÓ ÚNICA


L'avaluació única, constarà de les següent proves el dia 17 de juny:

 • Avaluació individual de la veu i la direcció en base a la prova final de la menció
 • prova final escrita de la part de cançó
 • fitxa d'anàlisi
 • un cançoner de confecció pròpia
 • treball d'escalfament de la veu

Els percentatges del pes de cada part de la prova d'avaluació única tenen el mateix pes que el de l'avaluació continuada

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciˇ conjunta de la menciˇ de m˙sica 30% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 7, 8
Prova final escrita 15% 2 0,08 5
Treball prÓctic en grup 10% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 7, 8
Treball prÓctic individual 45% 1 0,04 3

Bibliografia

Amades, J. Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona:Selecta.

Calais, B.(2006). La respiración. Anatomía para elmovimiento. Tomo IV. Barcelona:La liebre de Marzo.

Capmany, A. Cançoner popular. Barcelona: Ketres.

BONAL, M. D., MARTORELL, M. (1967). L'esquitx 1. 41 cançons per a infants. Barcelona:DINSIC.

Bonal, M. D., Martorell, M. (2000). L'esquitx 2: 39 cançons per a infants. Barcelona:DINSIC.

Bonal, M. D., Giménez, M. T. (2001). L'esquitx 3: 39 cançons per a infants. Barcelona:DINSIC.

De Vic, C. C. (1991). Les cançons del Cabirol.

Gassull, C, Godall, P, i Martorell, M. (2005). La veu. Orientacions pràctiques. Abadia de Montserrat.

Barcelona

Lips, H. (1989). Iniciació a la tècnica vocal. Lleida: Orfeó Lleidatà.

Maideu, J. (1998). Assaig: cançons i exercicis. Eumo.

Martorell, O. (selecció de l'antologia): Cànons d'ahir i d'avui, volum 1. Ed. MF. Barcelona. 1973 .

Martorell, O. (selecció de l'antologia): Cànons d'ahir i d'avui, volum 2. Ed. MF. Barcelona. 1979.

Sataloff, R. T. (1993). La voz humana. Investigación y Ciencia. 197:50-57.

Scotto di Carlo, N. (1991). La voz en el canto. Mundo Científico. 118:1074-1083.

Soler, J., Oltra, M. (1975). Cançons per al poble. No 1 i 2, D'infants. Barcelona:Claret.

Wagner, C., Crétinon, L., Raventós, M. (1966). Aprenguem a fer cantar: per a una pedagogia de la

direcció. Hogar del Libro.4

 


Programari

 •  moodle de la UAB
 • editor de vídeo i so