Logo UAB
2023/2024

Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge

Codi: 106074 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 2
2500798 Educació Primària OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gemma Paris Romia
Correu electrònic:
gemma.paris@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per a cursar aquesta assignatura, es recomanable tenir aprovades les assignatures obligatòries de l'àrea, del Grau d'EP i/o del Grau d'EI: "Educació musical i visual", EP2, "Educació musical, visual i aprenentatge", EP3; "Educació de les arts visuals I", EI3 i "Educació de les arts visuals II", EI3.

Aquesta assignatura forma part de la menció d'EDUCACIÓ PERFORMATIVA DE LES ARTS del Grau d'Educació Infantil i del grau d'Educació Primària

 


Objectius

Aprendre les potencialitats educatives de diferents tipologies de les institucions culturals: museus, centres d'art, galeries, etc.

Accedir a recursos per la intervenció educativa des dels contextos culturals.

Crear sinergies entre institucions educatives i institucions culturals per educar a través de les arts.


Competències

  Educació Infantil
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Primària
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar com a orientador de pares i mares amb relació a l'educació familiar en el període 0-6.
 2. Capacitat d'organització del treball personal i el conjunt per dur a terme les tasques requerides des de l'assignatura.
 3. Conèixer les tècniques digitals adequades per a la pràctica artística.
 4. Estar obert als indicis de canvi estètics, socials i culturals que possibilitin eludir els estereotips estètics o didàctics.
 5. Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 6. Mostrar capacitats creatives i reflexives en l'execució de projectes artístics.
 7. Mostrar-se competent en la comprensió i divulgació de les diferents manifestacions artístiques en diferents formats comunicatius i multiculturals.
 8. Mostrar-se competent en la comprensió i la divulgació de les diferents manifestacions artístiques en diferents formats comunicatius i multiculturals.

Continguts

BLOC I. DIMENSIÓ CULTURAL

1.1 Cultura com a espai de pensament crític.

1.2. Diferents tipologies d'institucions culturals: museu, centre d'art, centre de producció, galeria artística, fundació. Característiques, funcions i mapeig d’institucions culturals de Catalunya.

1.3. Els Departaments d'Educació dels museus a la ciutat de Barcelona i rodalies; centres de referència per a l'educació de les Arts.

BLOC II: DIMENSIÓ PRODUCTIVA

2.1. Execució de projectes artístics a partir d'exposicions vistes en museus i/o altres institucions culturals. 

BLOC III. DIMENSIÓ DIDÀCTICA

3.1. Relació institucions artístiques i institucions educatives: projectes singulars nacionals i internacionals, recursos, etc.


Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura es realitzarà mitjançant dinàmiques metodològiques de l'EDUCACIÓ PERFORMATIVA DE LES ARTS: col·locant el focus en els processos d'aprenentatge de les persones a través de les arts, fugint de les metodologies tradicionals d'ensenyament. Es tracta d'un canvi de mirada que ens condueix a parlar d'una pedagogia de l'esdeveniment i d'escenaris de transformació, on es prioritza la interacció de coneixements, presències, identitats i llenguatges artístics. A més de repensar les concepcions del temps i de l'espai en el aprenentatge de les arts, es proposa viure la creació artística i participar en projectes col·laboratius, connectant amb els canvis actuals en l'educació orientats a la innovació.

Totes les sessions seran presencials (revisar cronograma), i es realitzaran algunes sortides a institucions culturals de Barcelona, que seran imprescindibles pel desenvolupament de l'assignatura. S'intentarà que les visites no se solapin amb altres assignatures. 

Realització d'una activitat cultural o sortida obligatòria (Museus, exposicions d'art, conferències, audiovisuals, etc.) amb un cost no superior a 5€ (transport no inclòs) i a les hores que pertoquen a l'assignatura. Al principi de l'assignatura, s'especificarà el dia i el lloc de l'activitat cultural. En cas que els i les estudiants no puguin assistir-hi, caldrà que ens avisin prèviament i hauran de fer l'activitat pel seu compte.

Activitats formatives:

AUTÒNOMES

Disseny i creació d'intervencions educatives.

Reflexions teòriques.

Visita a exposicions en diferents institucions artístiques.

DIRIGIDES

Presentació i plantejament generals de l'assignatura i dels continguts i qüestions bàsiques del temari per part del professor.

Realització de propostes teòriques/reflexió i pràctiques.

Lectura i reflexions de textos i documents audiovisuals relacionats amb la matèria.

Activitats d'exposicions orals, individuals o en grup. Comentaris i crítiques dels resultats.

Sortides / visites (Museus, exposicions d'art..)

Conferències

Audiovisuals

Treballs d'investigació

SUPERVISADES

Tutories i altres activitats tutoritzades

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Treballs individuals i en grup 50 2 2, 3, 4, 5, 6, 7
sessions presencials 50 2 2, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
presentacions orals i tutoritzacions 40 1,6 2, 3, 4, 5, 7

Avaluació

Un dels criteris necessaris per superar aquesta assignatura consistirà en demostrar, al llarg del curs, que l'estudiant té desenvolupades unes competències personals i socials imprescindibles per a ser mestra/mestre: participació activa a les classes, responsabilitat i rigor en el treball autònom, no jutjar, argumentar, ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.),pensament crític i conductes que afavoreixin un entorn amable i positiu, democràtic i a on es respectin les diferències. El/la professora de l'assignatura anirà observant, documentant les sessions i anotant evidències en relació a aquestes habilitats personals i socials de les estudiants; i s'aniran avaluant al llarg de l'assignatura.

Cal també, que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Serà necessari que l'estudiant sàpiga desenvolupar les seves idees mitjançant els llenguatges artístics, i que incorpori aquests llenguatges en la seva formació com a educadores.

L'avaluació es fixarà també en les competències per al treball cooperatiu i en equip i serà sensible al gènere.

Les activitats d'avaluació seran de diferents formats: treballs escrits, presentacions orals, exposició obra artística. Les activitats d'avaluació faran mitja entre si, i seran recuperables. Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en funció de la situació de cada estudiant.

Les activitats d'avaluació del Bloc I s'entregaran un mes més tard de començar el curs. Els treballs dels Blocs II i III s'entregaran l'últim mes de l'assignatura. En cas de còpia d'algun treball, el bloc quedarà suspès. 

L'estudiant pot sol·licitar avaluació única.

L’avaluació única tindrà lloc a final de l'assignatura (veure cronograma).
Les tasques d’avaluació per a l’alumnat que s’aculli a l’avaluació única seran les mateixes que per a la resta d’estudiants, però els treballs en grup s’hauran de fer de manera individual.
S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l’avaluació continuada.
La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Bloc I.Treball individual: context cultural 20% 2 0,08 2, 4, 7, 8
Bloc II.Treball en grup: dimensió productiva 40% 4 0,16 2, 3, 4, 6
Bloc III.Treball individual: dimensió didàctica 40% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 8

Bibliografia

ACASO, M. (2011), Perpsectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales, Barcelona: Ariel.

AADD (2010). Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a infantil i primària. Palma de Mallorca: Esbaluard-Museu d'art modern i contemporani de Palma

AADD (2005). Arts Council England's strategies for children, young people and the arts. Londres: Arts Council

CABANELLAS, I.; ESLAVA, C. (coords.) (2018) Territorios de la infancia, Barcelona: Graó.

CAMNITZER, L. (2015), “Thinking about Art Thinking”, e-flux Journal. http://supercommunity.e-flux.com/texts/thinking-about-art-thinking/

GIROUX, H. (1990), Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje, Barcelona: Paidós.

GREENE, M. (2005). Liberar la imaginación, Barcelona: Graó.

HUERTA, R., DE LA CALLE, R. (ed.) (2008). Mentes sensibles. Investigar en educación y museos, Valencia: Universitat de Valencia Didàctica en institucions artístiques 2012 - 2013 3

LIDON BELTRAN,C.(ed.) (2005) Educación como mediación en centros de arte contemporáneo, Salamanca: Universidad de Salamanca

MACAYA, A, RICOMA, R, SUAREZ, M. (coord.) (2007). El museu i l'educació per a la diversitat cultural de les arts. Tarragona: Museu d'Art modern de Tarragona.

PARÍS, G. and HAY, P. (2019). 5x5x5=Creativity: Art as a Transformative Practice.  International Journal of Art & Design Education. Article published in Early View on 7 June, 2019. doi:10.1111/jade.12229

SANDELL, R. (ed.). (2002). Museums, Society, Inequality. Oxon: Routledge


Programari

no utilitzarem cap programari específic