Logo UAB
2023/2024

Narcís Oller i el Realisme Europeu

Codi: 105855 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Foguet Boreu
Correu electrònic:
francesc.foguet@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Passió lectora


Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és doble: d'una banda, situar Narcís Oller en el context de la literatura catalana i europea de la seva època i, de l'altra, analitzar la seva novel·lística a la llum de les estètiques i dels grans noms del realisme i del naturalisme europeus.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatius de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 4. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 5. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i d'acord amb el context històric i sociocultural.
 6. Demostrar un coneixement sòlid dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura en general.
 7. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 8. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 9. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals als textos formals i científics, en la llengua estudiada.
 11. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 12. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 15. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte el seu context històric i social.
 16. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 17. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 18. Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer amb detall en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
 19. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 20. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 21. Organitzar amb eficàcia la part autònoma de l'aprenentatge.
 22. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 23. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 24. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 25. Reconèixer els principals períodes de la història literària occidental i els seus trets generals.
 26. Reconèixer els principis de la disciplina d'estudi i les seves fonts principals.
 27. Reconèixer les fonts literàries d'un text.
 28. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 29. Redactar un resum de continguts de manera coherent i cohesionada.
 30. Relacionar un autor amb la seva època i amb els trets literaris d'aquesta.
 31. Saber comentar un text de manera crítica a partir d'una lectura analítica.
 32. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 33. Valorar amb rigor els valors transmesos pels textos analitzats, fent-ne una crítica constructiva.

Continguts

Temari 

 1. Panoràmica del realisme i el naturalisme europeus
 2. El realisme francès: Honoré de Balzac, Gustave Flaubert i Émile Zola
 3. El realisme espanyol: Benito Pérez Galdós, Emilia Parzo Bazán, Leopoldo Alas (Clarín)
 4. La recepció del realisme i del naturalisme a les lletres catalanes
 5. La trajectòria de Narcís Oller
 6. La situació de la narrativa d’Oller en el marc del realisme europeu
 7. Lectura i anàlisi de la novel·lística d’Oller: La Papallona (1882), L’Escanyapobres (1884), Vilaniu (1886), La febre d’or (1890-1892), La bogeria (1899) i Pilar Prim (1906) 

Lectures 

 1. La Papallona (1882)
 2. L’Escanyapobres (1884)
 3. La febre d’or (1890-1892)
 4. La bogeria (1899)
 5. Pilar Prim (1906)

Podeu trobar dues edicions de les Obres Completes de Narcís Oller: la de l’Editorial Selecta, en dos volums (amb pròleg de Manuel Montoliu i epíleg de Maurici Serrahima) i la de Cossetània Edicions, en quinze volums (amb pròlegs de diversos especialistes de l’autor).


Metodologia

L’assignatura combina les classes teòriques amb els seminaris de lectures, les tutories i l’elaboració i presentació de treballs individuals i en grup.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de la presentació de l’assignatura. Es publicarà també al Campus Virtual, en què l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per al seguiment adequat de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professor informarà de les modificacions que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i seminaris de discussió de textos 28 1,12 5, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32
Tipus: Supervisades      
Comentari, oral o escrit, de lectures a l'aula 28 1,12 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33
Tipus: Autònomes      
Documentació, lectura, redacció i estudi 28 1,12 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33

Avaluació

Avaluació continuada

1. L’exercici individual es basa en la redacció, a classe, d’una ressenya de La Papallona de Narcís Oller. Extensió: una cara d'un full de paper. 

2. L’exposició oral (en grups de 2 persones) consistirà a establir una comparació entre una novel·la d’Oller i una de la novel·lística europea. Per exemple: L’escanyapobres d’Oller i Le père Goriot de Balzac. 

3. La prova escrita formularà una pregunta oberta sobre algun dels continguts que s’hagin treballat a classe. L’extensió de la resposta no pot superar una cara d’un full de paper.   

Es valora l’assistència, la participació activa a classe i la implicació de l’estudiant en la matèria. Es tindrà molt en compte la intervenció en els debats dels seminaris de lectura.

Per superar l’assignatura, cal haver fet totes les activitats d'avaluació i treure una nota mínima de 5. 

L’estudiant tindrà dret a acollir-se al procés de recuperació si obté entre un 3,5 i un 4,9 de qualificació mitjana final. Tanmateix, no es poden recuperar les activitats basades en la participació o en el treball en grup (fins a un 50 %). La nota màxima global de la recuperació és un 5. 

Avaluació única

1. Redacció d'una ressenya de La Papallona. Extensió: 2.100 caràcters amb espais. 25 %

2. Exposició oral en què es compari una de les novel·les de Narcís Oller amb alguna altra afí de la novel·lística europea. 25 %  

3. Prova escrita sobre els continguts de l'assignatura. 50 %

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada. 

Notes addicionals:

1. En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, les activitats i la participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

2. En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

3. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruirSi es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà “zero”.

4. L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30 % de les activitats d'avaluació. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe/conferències/activitats complementàries 10 % 20 0,8 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33
Elaboració d'un exercici individual 30 % 20 0,8 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33
Exposició en grup 30 % 20 0,8 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33
Prova escrita i revisió de l'avaluació 30 % 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Bibliografia

Balzac, Honoré de (2000): Écrits sur le roman, París: Libraire Générale Française.

Beser, Sergi (1967): “La novel·la d’un personatge sense novel·la: el Josep Rodon de Narcís Oller”, Serra d’Or, núm. 3 (març), p. 53-58.

Beser, Sergi (1977): “Les limitacions narratives de Narcís Oller”, a Germà Colon (cur.), Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Basilea, 22-27 de març de 1976, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 333-347.

Beser, Sergi (1985): “La novel·la realista”, a Lliçons de literatura comparada catalana i castellana (segles XIX i XX), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 7-25.

Beser, Sergi (1986): “La bogeria, historia y discusión de una locura anunciada”, a Narcís Oller, La Locura, Barcelona: Llibres del Mall, p. 9-34.

Beser, Sergi (1990): “La bogeria dintre el món narratiu de Narcís Oller”, a Narcís Oller, La bogeria, Barcelona: La Magrana, p. 5-16.

Bonet, Laureano (1983): “Luces de la ciudad. Notas sobre la aparición de la metròpoli capitalista en la narrativa de Narcís Oller”, a Literatura, regionalisme y lucha de clases (Galdós, Pereda, Narcís Oller y Ramón D. Perés), Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 65-115.

Cabré, Rosa (2009): “Narcís Oller”, a Enric Cassany (dir.), Panorama crític de la literatura catalana, vol. IV (segle XIX), Barcelona: Vicens Vives, p. 429-447.

Camps, Josep (2005): “Introducció”, a Narcís Oller, La bogeria, Barcelona: Proa, p. 7-55.

Cassany, Enric (1992): “Narcís Oller”, a El costumisme en la prosa catalana del segle XIX, Barcelona: Curial, p. 226-230.

Cassany, Enric (dir) (2009): Panorama crític de la literatura catalana IV. Segle XIX, Barcelona: Vicens Vives.

Cassany, Enric (2018): “Narcís Oller”, a Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.), Història de la literatura catalana, vol. V, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino, Ajuntament de Barcelona, p. 517-552.

Dasca, Maria (2016): Entenebrats. Literatura catalana i bogeria, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Dorca, Toni (2001): “The town and the City in the Narrativa of Narcís Oller”, Catalan Review, XV, 2, p. 61-77.

Ferrater, Gabriel (1979): “Carta a un neòfit castellà, sobre literatura catalana, seguida de cinc anotacions de diari, sobre Oller i Vyreda”, a Sobre literatura, Barcelona: Edicions 62, p. 127-137.

Gallén, Enric (2001): “Estudi introductori”, a Narcís Oller, Memòries teatrals, Barcelona: La Magrana, p. 7-50.

Gaziel [Agustí Calvet] (1962): “Una època memorable. Pròleg”, a Narcís Oller, Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona: Aedos.

Grilli, Giuseppe (1991): “Estudi introductori”, a Narcís Oller, Isabel de Galceran i altres narracions, Barcelona: Edicions 62, p. 7-40.

Malé i Pegueroles, Jordi (1989): “La Papallona: gènesi d’una novel·la a partir d’un quadre de costums”, Quaderns de Vilaniu, núm. 15, p. 3-25.

Martori, Joan (2009): “Estudi introductori”, a Narcís Oller, Pilar Prim, Barcelona: Edicions 62, p. 13-71.

Maseras, Alfons (1996): Vida de Narcís Oller, ed. Montserrat Corretger, Tarragona: Edicions el Mèdol.

Nunes i Alfonso, Maria (1987): “El boc emissari. Sobre la funció dels personatges romàntics en la literatura realista, a propòsit de Narcís Oller”, Quaderns de Vilaniu, núm. 12, p. 5-21.

Sardà, Joan (1997): Art i veritat. Crítiques de novel·la vuitcentista, edició a cura d’Antònia Tayadella, Barcelona: Curial.

Serrahima, Maurici (1948): “El món de Narcís Oller”, a Narcís Oller, Obres completes, Barcelona: Selecta, p. 1061-1093.

Shoemaker, William H. (1964): “Una amistad literaria: la correspondencia espistolar entre Galdós y Narciso Oller”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, vol. 30, p. 247-306.

Sunyer, Magí (cur.) (1999): El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller, Valls: Cossetània. (Especialment els articles de Pere Anguera, Margarida Casacuberta, Enric Cassany i Magí Sunyer).

Tayadella, Antònia (1986): “Narcís Oller i el naturalisme”, a Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana, vol. VII, Barcelona: Ariel, p. 605-667.

Tayadella, Antònia (2012): “Narcís Oller”, a Josep M. Domingo (cur.), Sobre el segle XIX, Lleida: Punctum, p. 141-257.

Triadú, Joan (1955): Narcís Oller. Resum biogràfic, Barcelona: Barcino.

Vall, Xavier (1994): “Valls en la composició de L’escanyapobres de Narcís Oller”, Quaderns de Vilaniu, 26, p. 89-101.

Yates, Alan (1998): Narcís Oller.Tradició i talent individual, Barcelona: Curial.

Yxart, Josep (1991): Novel·listes i narradors, edició a cura d’Enric Cassany, Barcelona: Curial.

Zola, Émile (1998): El naturalismo, ed. Laureano Bonet, Barcelona: Península.

***

AELC https://www.escriptors.cat/

Espais Escrits https://www.espaisescrits.cat/

Lletra (UOC) https://lletra.uoc.edu/

Societat Narcís Oller https://narcisoller.cat/

Traces https://traces.uab.cat/


Programari

Teams