Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 105821 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500000 Estudis Socioculturals de Gènere OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Angeles Torras Frances
Correu electrònic:
meri.torras@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Han d’haver-se superat dues terceres parts del pla d’estudis, és a dir 120 crèdits, per matricular-se en el TFG. El treball es realitza durant el segon semestre del 3er any. L’alumnat que es matriculi en el TFG per segona vegada o tingui alguna circumstància personal degudament justificada podrà realitzar el TFG durant el primer semestre del 3er any, amb l’autorització prèvia de la Comissió de Docència.


Objectius

L’objectiu únic de l’assignatura és l’elaboració i la presentació d’un treball acadèmic que permeti avaluar de manera global i sintètica el nivell de consecució de les competències específiques i transversals del grau per part de l’alumnat.

En aquest treball s’hi inclouen dues activitats formatives:

1er) La realització d’un assaig acadèmic on es desenvolupi un tema d’investigació concret dins del marc de les matèries incloses en el Pla d’Estudis del grau. Excepcionalment, s’acceptaran altres formats de presentació, però en tot cas caldrà d’acompanyar-los d’una presentació escrita.

2on) La defensa pública del treball davant d’un tribunal constituït específicament amb aquesta finalitat.


Competències

 • Demostrar capacitat per al treball autònom, l'autoanàlisi i l'autocrítica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes i metodologies adquirits per desconstruir les relacions i representacions de gènere en diferents àmbits socioculturals.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda en la xarxa.
 3. Defensar oralment els resultats d'un treball davant un tribunal expert. 
 4. Definir amb precisió les hipòtesis i els objectius d'un projecte en l'àmbit dels estudis socioculturals de gènere.
 5. Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Explicar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 8. Expressar-se utilitzant les convencions pròpies d'un treball acadèmic. 
 9. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 10. Fer valoracions i correccions del treball propi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit dels estudis socioculturals de gènere. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències específiques i transversals associades al grau. Es valorarà la multidisciplinarietat i la transdisciplinarietat del treball, així com una mirada que problematitzi com es construeix el coneixement i que es plantegi preguntes i reptes rellevants dins els estudis socioculturals de gènere. Així mateix, el TFG pot esdevenir un espai de contribució social, des d’on materialitzar el diàleg acadèmia-societat i, des del pensament crític i el compromís ètic,  proposar projectes analítics, experimentals, artístics, narratius, activistes... d’accions que retornin a la societat. Per això s’admeten formats diversos, en funció del que requereixi cada TFG, que van des de la recerca empírica, fins a l’escriptura experimental, o la producció d’un audiovisual, el muntatge d’una exposició, la confecció d’un còmic o d’un fanzine. En tot cas, l’estudiant plantejarà la proposta davant de la comissió que en valorarà la viabilitat i donarà les orientacions pertinents.

 

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització a través de la comissió assignada. En principi, el document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d’un altre treball presentat. Això, però, no impedeix que lxs estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament. Excepcionalment, les comissions poden admetre un TFG realitzat per dues persones sempre i quan s’anunciï des de la primera evidència i el treball en parella sigui justificat pel caràcter del TFG proposat. En aquest cas, lxs integrants del grup rebran la mateixa qualificació.

 

L’elaboració del TFG es planteja com un procés continu al llarg de tot el curs acadèmicamb 4 fases diferents: una d'inici, en la que s'especifica i es planteja el treball, una fase de desenvolupament i una fase de finalització i tancament que comporta la presentació escrita, seguida de la defensa oral.

 

 

Avaluació

A l’avaluació del Treball de Fi de Grau se seguirà el procediment establert al Protocol de l’assignatura Treball Final de Grau (https://www.uab.cat/doc/Protocol-TFG), de manera que es determinarà la nota ponderada entre:

 • l’assaig escrit (70%), avaluat per la persona a càrrec de la tutorització al llarg del procés (a través de diverses evidències) i per una segona persona de la comissió, que jutjarà també la presentació oral;
 • la defensa pública del treball (30% de la nota final).

EVIDÈNCIA

DATES

VALOR

I.               Plantejament

1ª reunió comissió (8-22 de gener)

10 % (1 punt)

II.              Desenvolupament

2ª reunió de la comissió (5-28 de març)

20% (2 punts)

III.            Entrega final (Memòria del TFG)

7-11 juny

40% (4 punts)

IV.            Exposició

3ª reunió de la comissió, subdividida en tribunals (1-2 juliol)

30% (3 punts)

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

Si unx alumnx no entrega alguna de les evidències, la nota d’aquella evidència serà un 0.

El Treball de Fi de Grau no té recuperació, segons consta al Protocol de l’assignatura Treball de Final de Grau, de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Una Comissió específica atorgarà, si procedeix, les Matrícules d’Honor pertinents.

 

Característiques de les evidències d’avaluació:

 Evidència 1. Plantejament

La 1a evidència de l'avaluació és el document on es presenta el projecte que es desenvoluparà en el TFG. Aquest document s’exposarà a la Comissió, haurà de descriure quin és el plantejament del TFG, en la modalitat que s’hagi escollit, i quins seran els seus objectius, entenent que és una proposta que s’anirà transformant al llarg del curs. Després de la reunió amb la Comissió es completarà amb lx tutorx, fent esment del pla de treball que es proposa seguir, així com del marc teòric, la metodologia i la bibliografia que es pretenen fer servir. Aquest document serà la primera evidència que s’avaluarà.

 

 

Evidència 2. Desenvolupament

En aquesta 2ª evidència de l'avaluació s'ha de presentar a la Comissió el desenvolupament del projecte a partir del que s'hagi plantejat en la primera evidència i tenint en compte les indicacions fetes en l'avaluació de l'evidència anterior així com en la tutoria. D’aquesta segona trobada en sortirà un document més precís pel que fa al marc teòric i la metodologia, així com de tots aquells aspectes fonamentals del treball (recerca bibliogràfica, treball de camp...).

 

Evidència 3 (Informe final o Memòria del TFG)

Aquesta 3a evidència és la Memòria del TFG. Pot ser escrita en català o en castellà. La Memòria del TFG serà avaluada per lx tutorx, en conformitat amb unx altrx membre de la comissió (que serà present a l’exposició oral).El TFG cal que sigui original i inèdit. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació (com és ara plagi), es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir.

 

Evidència 4 (Exposició oral del TFG)

L'exposició del TFG es farà davant d’un tribunal format per 2 membres de la Comissió (unx coneix la memòria i l’altrx no necessàriament) que en cap cas són lx tutorx. L’estudiant disposa de 15 minuts i, a continuació, el tribunal té 10 minuts per fer les preguntes que consideri pertinents. Aquest tribunal només avaluarà l’exposició oral del treball i no el document escrit. Atès que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i de lxs estudiants convocats, hi podran assistir com a públic familiars, amistats, estudiants o altre professorat que ho desitgi, sempre i quan es respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. Lxs estudiants estan obligadxs a assistir a tot l’acte de presentació de TFG del dia que tinguin assignat.

 

 

Orientació del tfg

L'estudiant pot triar entre tres tipologies diferents a l'hora d'enfocar i estructurar el TFG: l'opció professionalitzadora, l'opció investigadora (que pot ser de recerca empírica, de revisió bibliogràfica o de meta anàlisi) i l’opció d’acció-participació. Independentment de l'opció triada, pot consensuar amb lx tutorx entre presentar-lo en forma de memòria, d'article científic o d’artefacte cultural (vegeu apartat següent).

 

Tots els treballs han de presentar un apartat de referències (referenciades al text i citades segons la normativa APA). La normativa APA es pot consultar a: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

 

1.     OPCIÓ PROFESSIONALITZADORA: Formulació d'un projecte d'intervenció /innovació en un context particular.

Consisteix en desenvolupar una proposta d'actuació feminista en un context específic, a partir de l'estudi diagnòstic d'aquella realitat. Aquesta modalitat hauria d'incloure el disseny i/o implementació d'un projecte en un àmbit professional o bé la implementació i avaluació d'un projecte ja existent (cal dur-lo a terme i per tant d'avaluar els resultats del mateix i les conclusions específiques). També es poden implementar projectes d'Aprenentatge i Servei (ApS) i projectes de recerca / intervenció realitzats amb metodologies participatives. .

 

En el cas de projectes de TFG que es contextualitzin en el mateix centre o institució a on realitzin les pràctiques externes, podran beneficiar-se de l'anàlisi de context, i altres dades; però en CAP CAS es poden escriure ambdós informes amb el mateix contingut. És a dir, la memòria de pràctiques i el TFG no pot ser igual en cap dels seus apartats. Això es considerarà auto plagi, i per tant un suspès al TFG.

 

2.     OPCIÓ INVESTIGADORA

Proposta de recerca empírica.

Consisteix en una proposta de treball d'anàlisi que inclourà un marc teòric, una hipòtesi de treball o objectius, una part empírica amb els seus resultats, discussió i conclusions. Aquesta modalitat hauria d'incloure metodologies i tècniques bàsiques d'investigació (recerca, selecció i utilització d'eines per captar informació així com anàlisi i interpretació de la informació).

 

Aprofundiment basada en revisió bibliogràfica sistemàtica.

Consisteix en un estudi de fonamentació teòrica (assaig o monogràfic) que comporta una anàlisi teòrica, crítica o comparativa com a base per a una exposició o argumentació en profunditat sobre un tema. Aquesta modalitat ha d'incloure una revisió bibliogràfica àmplia sobre la temàtica a estudiar i una discussió explícita en relació als marcs teòrics i als coneixements disponibles

 

 1. OPCIÓ ACCIÓ-PARTICIPACIÓ

Consisteix en desenvolupar una recerca o una intervenció amb la participació d’entitats socials  on el TFG respongui a una necessitat d’aquestes entitats. Aquesta modalitat hauria d’incloure la diagnosi realitzada per la pròpia entitat o per l’estudiant descrivint les necessitats detectades, i un diseny on s’incloguin metodologies d’acció-participació per donar-hi resposta.

 

Formats de  la memòria del tfg

Independentment de l’opció de TFG triada, la 3a evidència d’avaluació, i que es correspon amb la l’Informe o Memòria final del TFG es pot presentar en dos formats diferents:

 

 1. FORMAT MEMÒRIA

L'estudiant que presenti el TFG en aquest format haurà de seguir els següents aspectes formals de presentació:

 • • Extensió d'uns 70.000 caràcters (espais inclosos) (20/25 pàgines aproximadament) - Apartat de referències bibliogràfiques i annexos a part, on s'inclourà informació complementària (no forma part del cos del treball).
 • • La portada ha de incloure:

Nom de l'autorx

Títol del TFG

Grau cursat per l'estudiant

Nom i departament de lx tutorx

Comissió

Curs acadèmic

 

Després de la portada, caldrà incloure un índex del TFG amb número de pàgines i el treball haurà d'estar paginat correctament. També caldrà incloure un resum en català, castellà i anglès.

 

 1. FORMAT ARTICLE CIENTÍFIC

L'estudiant que triï presentar el TFG en aquest format haurà de seguir una política de presentació semblant al que una revista científica o de divulgació pot exigir als autors. Es tracta de simular que l'estudiant ha de presentar el text per a ser publicat. Per a això, es proposen les pautes genèriques següents:

-     Han de tenir una extensió d'uns 30.000 caràcters espais inclosos (aproximadament 10-12 pàgines DINAA4).

-     Resum de 7 o 8 línies en català o castellà més la traducció del resum en anglès.

-     Llista d'entre 5 i 8 paraules clau.

-     Apartat de referències bibliogràfiques, citades al text segons la normativa APA.

-     S'hi faran constar les dades següents: nom i cognoms, adreça electrònica.

També s'inclourà el nom de lx tutorx, així com el seu departament.

-     Esquema: introducció, definició del context, plantejament teòric, exposició de metodologia o planificació proposada, resultats obtinguts, conclusions i valoracions finals.

Al final del text, s'hi pot adjuntar esquemes, taules, gràfics, fotografies i gravacions de vídeo o àudio que facin més comprensible el contingut de l’article.

 

3. FORMAT ARTEFACTE CULTURAL

En la realització dels TFG d’aquest grau es convida a explorar, experimentar i innovar amb nous formats narratius, d’acord amb el tema, el context i l’enfocament teòric-metodològic del treball. En aquest cas, es justifica l’adopció de dispositius artístics, literaris, comunicatius i/o activistes, com ara la creació d’un audiovisual, exposició, còmic, poesia, novel·la, instal·lació artística, web, peça teatral, maqueta, campanya, material divulgatiu i educatiu, entre d’altres possibilitats.

-      Les indicacions per a la creació de l’artefacte cultural s’acordaran amb la tutora i s’adequaran en cada cas al gènere artístic, literari, comunicatiu i/o activista escollit.

-      L’artefacte s’acompanyarà d’una memòria breu amb una extensió d'uns 30.000 caràcters (espais inclosos) com a màxim (10-12 pàgines), seguint les pautes exigides en el format memòria.


Metodologia

No hi ha activitats docents a l’aula.

La metodologia d’ensenyament es basa en:

Activitats guiades: 4h (tutories de grup, sessions informatives...)

Activitats supervisades: 10h (tutories individuals)

Activitats autònomes: 135h

L’alumnat que fa una estada Erasmus durant el tercer curs pot fer el TFG a distància, llevat de la presentació oral, que ha de ser presencial.

L’assignatura disposarà d’un calendari general per a l’assignació de tema/Comissió/tutorx, el seguiment, l’avaluació, que serà publicat a principis de curs a l’aula MOODLE. S’oferirà la possibilitat de treballar amb metodologia Aps (Aprenentatge Servei).

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories en grup i sessions informatives 4 0,16
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Escriptura del Treball de Fi de Grau 135 5,4

Avaluació

A l’avaluació del Treball de Fi de Grau se seguirà el procediment establert al “”Protocol de l ’assignatura “Treball Final de Grau” (https://www.uab.cat/doc/Protocol-TFG) de manera que es realitzarà una mitjana ponderada entre:

 • l’assaig escrit (70%), avaluat per la persona a càrrec de la tutorització al llarg del procés (a través de diverses evidències) i per una segona persona de la comissió, que jutjarà també la presentació oral;
 • la defensa pública del treball (30% de la nota final).

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

El Treball de Fi de Grau no te recuperació, segons consta al Protocol de l’assignatura “Treball de Final de Grau”, de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Una Comissió específica atorgarà, si procedeix, les Matrícules d’Honor pertinents.

El TFG cal que sigui original i inèdit. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa pública del TFG 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Procés d'elaboració i escriptura 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

La bibliografia específica s'entregarà per a cada Comissió del TFG assignada.


Programari

Campus Virtual MOODLE

Tractament de textos (amb possibilitat de conversió a Word i a pdfs)

Lector de pdfs

Power point o similar.

TEAMS

Així com qualsevol programari que les característiques específiques del TFG plantejat requereixin.

El software lliure és benvingut, sempre i quan pugui entregar-se els documents en el format demanat.