Logo UAB
2023/2024

Gènere, Espais i Vida Quotidiana

Codi: 105812 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500000 Estudis Socioculturals de Gènere OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Baylina Ferre
Correu electrònic:
mireia.baylina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 

L'assignatura requereix un bon coneixement de l'anglès, a nivell de lectura i de comprensió oral.


Objectius

 

Durant molts segles la meitat de la humanitat ha estat ignorada com a objecte d’estudi en les ciències socials. Només fa quaranta anys i gràcies al moviment feminista i a l’evolució de la situació de les dones a la societat (ocupació, formació, participació política, condicions de vida) s’ha desenvolupat el procés científic de fer visible a l’altra meitat del gènere humà. La Geografia s’ha incorporat també a aquest procés, primer observant i analitzant els patrons diferencials de les dones en la seva relació amb l’espai i més endavant reconeixent l’estructura de gènere a la societat com un element fonamental per comprendre els canvis econòmics i socials del món contemporani i la forma com el medi geogràfic és constituït i utilitzat per la població. 

La geografia ha considerat tradicionalment la societat com un conjunt neutre, asexuat i homogeni, sense plantejar les profundes diferències que hi ha entre les persones en la utilització de l’espai. La geografia amb perspectiva de gènere defensa que l’espai no és neutre des del punt de vista de gènere i això implica la necessitat d’incorporar les diferencies socials entre homes i dones i les diferencies territorials en les relacions de gènere per explicar la realitat en qualsevol lloc i a qualsevol escala. Tant les persones com els espais tenen gènere i les relacions socials i les relacions espacials es creen mútuament. També es considera la diversitat d’identitats que s’articulen amb el gènere com l’edat, la classe social, la sexualitat, l’etnicitat i la diversitat funcional.

Els objectius formatius són els següents:

 

-       Comprendre les definicions, conceptes bàsics i objectius de la geografia i el gènere.

-       Comprendre com la incorporació de la perspectiva de gènere altera i augmenta el coneixement sobre la relació entre la societat i el medi.

-       Ser capaç de reformular investigacions geogràfiques incorporant-hi la perspectiva de gènere.

-       Valorar la introducció d’aquesta perspectiva en els estudis geogràfics actuals.

-       Desenvolupar la capacitat de reflexió, anàlisi, discussió i interpretació, tant individual com en grup.

-       Entendre quina ha estat la contribució de la geografia en els estudis de gènere i a la inversa.


Competències

 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
 • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Distingir les relacions de gènere que hi ha en els processos d'intercanvi social en el territori.
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Identificar els principals processos de canvi social, cultural i de gènere i la seva relació amb les transformacions territorials.
 4. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat de gènere, de classe, social i cultural.
 5. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 6. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

El fil conductor serà la relació de les persones amb els llocs en la seva vida quotidiana, en l’espai públic i privat i a diverses escales geogràfiques: el cos, la llar, el lloc de treball, la ciutat, l’espai públic i l’espai rural. Tenint en compte que els llocs són la intersecció entre els processos locals i globals en un temps determinat i que, per tant, es defineixen per les relacions socioespacials que en ells s’hi produeixen i els distingeixen, s’analitzaran un seguit de llocs on s’hi desenvolupa la vida de cada dia i on s’hi creen relacions de gènere diferents. 

Es tracta d’examinar fins a quin punt els homes i les dones experimenten de forma diferent els llocs i mostrar que aquestes diferències formen part de la constitució social tant del lloc com del gènere.

Estructura:

Els continguts de l’assignatura s’estructuren en 5 temes:

 1. Gènere i Geografia: conceptes clau i genealogia de la recerca 
 2. El cos en l’espai i el cos com a lloc
 3. La llar i el lloc de treball
 4. La ciutat i l’espai públic
 5. L'espai rural i la natura 

Metodologia

 

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan a través de classes explicatives per part de la professora, la lectura i comentari de textos, i la realització de dos exercicis de curs (un individual i un en petit grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 15 0,6
Classes teòriques 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Examen 5 0,2
Tutories individuals i en petits grups 25 1
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1
Lectura individual de textos 25 1
Realització d'exercicis 25 1

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’avaluació de l’assignatura es farà de forma continuada a partir de tres activitatsExercici 1 (20%), Exercici 2 (30%) i Examen de continguts fonamentals (50%). Per a poder ser avaluat/da cal presentar-se almenys a 2 de les 3 activitats i una ha de ser l’examen.

Una activitat d’avaluació no presentada compta com a 0.

Es poden recuperar l’Exercici 1 i l’Examen. Per presentar-se a la recuperació cal haver suspès. La nota máxima en la recuperació és de 5.

Quan un/a alumne/a només presenti un element d'avaluació o cap, tindrà la qualificació de "no avaluable"

Dels exercicis i de l’examen de continguts es valoraran la capacitat d’anàlisi, la reflexió crítica, l’aportació personal, l’originalitat, la capacitat de síntesi dels resultats, la claredat en l’exposició i la presentació formal. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

L'avaluació de l'assignatura es farà a partir de 3 activitats: Exercici 1 (20%), Exercici 2 (30%) i Examen de continguts fonamentals (50%). Per a poder ser avaluat/da, cal presentar-se almenys a 2 de les 3 activitats i una ha de ser l'examen. Les activitats i l'examen es lliuraran/farà el dia indicat per la professora en el programa de l'assignatura.

Una activitat d'avaluació no presentada compta com a 0.

Es poden recuperar l'Exercici 1 i l'Examen. Per presentar-se a la recuperació cal haver suspès. La nota màxima en la recuperació és de 5.

Quan un/a alumne/a només presenti un element d'avaluació o cap, tindrà la qualificació de "no avaluable".

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Exercici 1 20% 0 0 1, 2, 6, 7
Exercici 2 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

BRU, Josepa (1997), Medioambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana, Barcelona, Icària/Antrayt, pp. 119-166 

BROWN, Gavin & BROWNE, Kath (eds.) (2016), Companion to Geographies of sex and sexualities, Abingdon: Routledge.

DATTA, Aniditta et al. (2019), Routledge handbook of gender and feminist geographies. London: Routledge

DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA, números monogràfics 14 (1989), 26 (1995, Dona, treball i vida qüotidiana), 35 (1999, Gènere i medi ambient) i 49 (2006, Geografia i gènere al món).

DOMOSH, Mona; SEAGER, Joni (2001), Putting women in place, London, Guilford Press

GARCIA RAMON, M.Dolors; BAYLINA, Mireia (eds.) (2000), El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural, Vilassar de Mar, Oikos Tau

GENDER, PLACE AND CULTURE. A journal of feminist geography, Carfax Publishing

HANSON, Susan & PRATT, Geraldine (1995), Gender, work and space, London, Routledge 

MCDOWELL, Linda (1999), A feminist glossary of human geography, London, Arnold

MCDOWELL, Linda (2000), Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas, València, Cátedra

MCDOWELL, Linda (2003), Redundant masculinities. Employment change and white working class youth, Oxford, Blackwell

OBERHAUSER, Ann et al. (2018), Feminist spaces: gender and geography in a global context, London: Routledge.

RODÓ DE ZÁRATE, Maria (2021), Interseccionalitat. Desigualtats, llocs i emocions. Manresa: Tigre de paper.

ROSE, Gillian (1993), Feminism and geography, Minnesota, University of Minnesota Press 

SABATÉ, Ana; RODRÍGUEZ, Juana María; DÍAZ, María Ángeles (1995), Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una Geografía del género, Madrid, Síntesis

SILVA, J.M. et al. (2017), Diálogos Ibero-Latino-Americanos sobre geografías feministas e das sexualidades, Ponta Grossa: Todapalavra

von BENZON, Nadia; WILKINSON, Catherine (eds.) (2019), Intersectionality and difference in childhood and youth. London: Routledge

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (eds.) (1984), Geography and gender. An introduction to feminist geography, London, Hutchinson 

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (eds.) (1997), Feminist geographies. Explorations in diversity and difference, Essex, Longman

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (eds.) (2004), Geography and gender reconsidered, CD 

http://igugender.socsci.uva.nl/newsletter.html (Newsletter de la Comissió de Geografia i Gènere de la Unió Geogràfica Internacional).


Programari

Plataforma MOODLE

TEAMS