Logo UAB
2023/2024

Seguretat i Tecnologia

Codi: 105777 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Dorado Ferrer
Correu electr˛nic:
xavier.dorado@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits


Aquesta asignatura no té prerequisits, però és recomanable haver superat les següents assignatures:

- Tecnologia de la seguretat.

- Protecció de Dades i Seguretat de la Informació.


Objectius

L'assignatura Seguretat i Tecnologia, en el marc de la menció de coordinador de seguretat pública, aborda les diferents problemàtiques que afecten els processos de seguretat en relació amb les noves tecnologies.

En concret, s'estudiaran dos casos estretament relacionats amb la intel·ligència artificial, les macrodades i els dispositius de control remot:

A) La biometria amb finalitats de seguretat pública i privada.
B) L'ús de drons amb finalitats de recerca en el marc de les potestats públiques policials i judicials.

De manera més específica, s'analitzarà l'impacte d'aquestes tecnologies en la sofisticació dels processos de seguretat, però sense perdre de vista el règim jurídic de les decisions automatitzades i la seva afectació en els drets fonamentals, la igualtat i el principi de transparència.

 


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 7. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 8. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 9. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 • La biometria amb finalitats de seguretat pública i privada.
 • Casos reals: Falsos positius (detencions arbitràries i discriminació) i negatius (seguretat i control d'accessos).
 • Règim jurídic de protecció de dades i límits jurídic-constitucionals enfront de la identificació biomètrica.
 • L'ús de drons amb finalitats de recerca en el marc de les potestats públiques policials i judicials.
 • Límits jurídic-constitucionals en l'ús de drons. La tutela del dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge. La nul·litat de la prova.
 • Responsabilitat administrativa i penal en l'ús de drons.

Metodologia

Lengua de docencia: Español.

Llengua de docència: Espanyol.

Teaching language: Spanish.

Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual i les lectures que es plantejaran en cada tema.

És important mencionar que les classes tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 11, 12, 13, 14, 15
Videoclasses 6 0,24 1, 3, 11, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Prova d'avaluaciˇn continuada 1 i II 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi Individual 116 4,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues PECs individuals corresponents als dos temes estudiats en l'assignatura: tecnologia d'identificació biomètrica i drons.
Cada PAC té un pes del 35% respecte a la nota final de l'assignatura. El 30% restant correspon a l'examen teòric (preguntes obertes, casos pràctics o tipus test).
L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda.
La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.
Per a poder optar a una matrícula d'honor serà necessari haver obtingut nou punts o més en cadascuna de les proves (PECs i examen).

AVALUACIÓ ÚNICA

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (30%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a les dues PECs de l'assignatura (35% cadascuna).
La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS


L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.EXAMEN DE RECUPERACIÓ


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN


L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ


En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS


Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 0 0 11, 12, 15, 18
Prova d'avaluaciˇn continuada 1 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18
Prova d'avaluaciˇn continuada 2 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18

Bibliografia

 

Castellanos Ruiz, M. J. (2019). Régimen jurídico de los drones: el nuevo Reglamento (UE) 2018/1139. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL11(1), 171-234. https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4618

González Botija, F., & Zamora Santa Brígida, I. (2019). Drones y seguridad pública. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública6(1), 57-70. https://doi.org/10.5209/cgap.64618

Izquierdo Carrasco, M. (2020). La utilización policial de los sistemas de reconocimiento facial automático. IUS ET VERITAS, (60), 86-103. https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202001.004

Martínez Ramil, Pablo. (2021). «¿Es el marco legal de derechos humanos de la UE capaz de hacer frente a la IA discriminatoria?». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, [en línea], n.º 34, pp. 1-14, https://doi.org/10.7238/idp.v0i34.387481

Pérez Esquivel,.A. (2020). Desafíos de la videovigilancia automatizada.Derecho y Ciencias Sociales. Noviembre 2020–Abril 2021. Nº 24.Pgs 100-122ISSN 1852-2971. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Simón Castellano, Pere; Dorado Ferrer, Xavi. (2022). «Límites y garantías constitucionales frente a la identificación biométrica». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, [en línea], n.º 35, pp. 1-13, https://doi.org/10.7238/idp.v0i35.392324


Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365