Logo UAB
2023/2024

Anàlisi de la Interacció Docent

Codi: 105773 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Cladellas Pros
Correu electrònic:
ramon.cladellas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

L'alumne hauria d'haver cursat l'assignatura troncal de Psicologia de l'educació.


Objectius

L'objectiu principal és analitzar la relació alumne-professor dins del procés d'ensenyament-aprenentatge. Si bé, també s'analitzen les variables pròpies dels alumnes, aquesta assignatura fonamentalment pretén apropar a l'estudiant al coneixement psicològic del professor, tant pel que fa a les variables clàssicament reconegudes com a significatives per al desenvolupament del procés instruccional (ex: el pensament del professor, els processos de planificació, la gestió del temps, etc.) com d'altres de contingut personal emocional i social (emocions, motivacions, expectatives, etc.) que, tal vegada amb menys reconeixement explícit, exerceixen tanmateix una molt notable influència en la seva actuació professional. Així també es pretén que l'estudiant tingui una visió clara de quines metodologies utilitzen els diferents docents, així com els instruments que hi ha per avaluar a aquests. En definitiva, es tracta d'una assignatura en que es tingui conexiement i es pugui valorar que ha de fer o no un bon professor i quina relació ha de tenir aquest amb els alumnes.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directa sobre els destinataris: consell psicològic, teràpia, negociació, mediació, etc.
 • Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Mostrar respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats de les avaluacions i les intervencions psicològiques.
 • Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.
 • Reconèixer els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els processos de pensament de l'aprenent: planificació, presa de decisions i dilemes.
 3. Analitzar els processos de pensament del professor: planificació, presa de decisions i dilemes.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 6. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 7. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 8. Avaluar les planificacions i els plans docents en relació amb els estadis evolutius dels alumnes.
 9. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 10. Comunicar eficaçment el resultat de l'assessorament i l'avaluació psicològics amb tots els usuaris del sistema educatiu: alumnat, professorat, orientadors, pares i mares.
 11. Distingir la informació sobre els resultats de l'avaluació i l'assessorament psicoeducatius segons a qui va dirigida.
 12. Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic psicoeducatiu, seguiment, finalització i derivació.
 13. Elaborar per escrit un diagnòstic psicoeducatiu d'una determinada pràctica docent i proposar pautes per a optimitzar-la i millorar-la.
 14. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 15. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 16. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 17. Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar noves maneres de mesurar la viabilitat, l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 20. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 21. Reconèixer els principis i les variables que incideixen en els processos de pensament del professor al llarg del seu cicle vital.
 22. Seleccionar els instruments d'exploració adequats per a l'anàlisi de l'aprenentatge escolar i la pràctica docent.
 23. Seleccionar els instruments d'exploració adequats per a l'anàlisi de les diferències individuals en l'aprenentatge escolar.
 24. Seleccionar i utilitzar adequadament els instruments d'exploració per a l'anàlisi de contextos educatius formals i no formals.
 25. Treballar en equip.
 26. Utilitzar adequadament els instruments d'exploració per a l'anàlisi de la praxi educativa i de les diferències individuals de les persones que hi participen.
 27. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 28. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 29. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 30. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Educació i Sistema Educatiu      

     1.1.  Sistema educatiu espanyol vs Danès

2. Procés d’ensneyament-aprenentatge

     2.1. La perspectiva de l’alumne

     2.2.  La perspectiva del professor

3. Comunicació i Gestió del temps

4. La tecnologia en el procés d'ensenyament-aprenentatge

5. Emocions i motivacions dels docents

6. Tipologies docents

7. Metodologies docents

8. Estrès i Burnout dels professors

9. Avaluació

      9.1. Avaluació de l’alumne

      9.2. Avaluació del professor


Metodologia

Els seminaris constaran de dues parts diferenciades, una d’elles a càrrec del professor i l’altre de treball dels alumnes. A la primera sessió, es presenta la programació, s’entrega bibliografia bàsica i complementària i es realitza una presentació d’activitats a fer. Les sessions de desenvolupament del seminari consisteixen en exposicions per part del professor amb la corresponent discussió, en la que es convida a participar activament als alumnes. Les classes expositives s’utilitzaran per introduir i explicar els tòpics principals del programa.

En les altres sessions, el professor mostrarà una sèrie d’aplicacions dels continguts presentats a les classes magistrals a fi de que l’alumne faci algun tipus d’activitat.

Es important tenir en compte que aquest assignatura funcionarà amb el recurs del Campus Virtual, eina de gran utilitat per aconseguir un seguiment acurat de l’assignatura, del que s’està fent o cal fer, així com l’obtenció de materials i lectures complementàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 24 0,96
Seminaris 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Sessions de consultes en grup 10 0,4
Tutories programades 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Activitats d'estudi 10 0,4
Consulta campus virtual 19 0,76
Lectura de textos 20 0,8
Recerca d'informació 28,5 1,14
Treball de curs 15 0,6

Avaluació

L'avaluació estarà articulada per un conjunt d'activitats optatives:

Activitat 1. Pràctiques a l'aula. Individual, escrit (20%). Es realitzaràn al llarg del curs.

Activitat 2: Mapa conceptual. Individual, aula informàtica (20%). Primer periode avaluatiu

Activitat 3. Presentació i defensa de l'observació d'un docent i reflexions escrites de cada tema de teoria. Individual, escrit (30%). Durant la segona setmana d'avaluacions.

Activitat 4. Prova presencial per avaluar els continguts de l'assignatura. Individual, escit (30%). Segon periode avaluatiu.

Cal obtenir una nota mitjana d'un 50% en la suma de totes les activitats per superar l'assignatura

És obligatori lliurar totes les evidències per superar l'assignatura. Si no es lliuren totes les evidències, malgrat la suma aritmètica de les evidències lliurades sigui superior a 5, la nota final tindrà un topall d'un 4.5 i, per tant, l'assignatura quedarà suspesa.

Recuperació: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts i major o igual a 3.5. La recuperació consistirà en una prova global de tot el que s'haurà fet al llarg del curs.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar com a "NO AVALUABLE".

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

l'alumnat que s'acull a l'opció d'avaluació única renúncia a l'avaluació continuada i s'avaluarà de tots els continguts de l'assignatura en un sol acte d'avaluació, que es realitzarà en el mateix dia i lloc que la prova del segon període avaluatiu de l'assignatura.

Aquest acte d'avaluació constarà de dos exàmens presencials (Mapa conceptual i prova per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura) que seguiran el mateix format i comprendran els mateixos continguts que les evidències A2 i A4 de l'avaluació continuada (respectivament). A l'acabar els dos exàmens, i durant aquest mateix acte avaluatiu, l'alumnat acollit al sistema d'avaluació única haurà de respondre un total de 8 preguntes de les pràctiques realitzades al llarg del curs (evidència 1). Així mateix i, pel que fa referència a l'evidència 3, l'alumnat haurà de fer la reflexió de cadascun dels temes tractats a teoria i l'exposició oral de l'observació docent realitzada al llarg del curs.

La durada total d'aquest únic acte presencial avaluatiu serà d'aproximadament 4h30m (Veure la següent taula).

taula d'activitats d'avaluació única
Nom i descripció de l'evidència Pes Durada en hores (de l'acte presencial) Data realització
Evidència 2 (1 hora) 20% 4h30m Segon periode avaluatiu
Evidència 4 (1 hora) 30%
Evidència 1 (1 hora) 20%
Evidència 3 (1h30m) 30%

 

Les condicions de superació del'assignatura d'accés a la recuperació i de la prova de recuperació de l'alumnat que s'aculli a l'avaluació única seran les mateixes qeu per a l'alumnat que segueix l'avaluació continuada.

Enllaç a a pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
A1 Pràctiques a l'aula 20 0 0 1, 3, 21, 30
A2 Examen Mapa conceptual 20 0 0 2, 3, 4, 9, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 29
A3 Exposició observació docent i reflexions temes teoria 30 0 0 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 28
A4 Prova per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura 30 1,5 0,06 3, 8

Bibliografia

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. PUV

Khvilon, E; Patru, M. (coords.). (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. Guía de planificación. París. UNESCO:

Liston, D.P.; Zeichner, K.M. (1993). Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización. Madrid: Morata.

Santrock, J.W. (2006). Psicologia de la educación. McGraw-Hill

Vaello, J. (2009). El professor emocionalment competent. Un pont sobre “aules turbulentes”. Editorial Graó.

Lectures complementàries que s’aniran donant al llarg del curs.


Programari

-