Logo UAB
2023/2024

Mobilitat i Seguretat Vial

Codi: 105745 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Perona Gomez
Correu electr˛nic:
alfonso.perona@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Ferran Anguera Salvatella

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

 

 • Conèixer la importància de les persones en la Mobilitat diferenciat dels elements de transport. 
 • Conèixer com la Mobilitat afecta la seguretat viària de les persones.
 • Conèixer les tendències internacionals en medi ambient i mobilitat
 • Conèixer i diferenciar la normativa que regula els temes de mobilitat i la seguretat viària.
 • Conèixer els instruments de planificació de la mobilitat i seguretat viària, aplicada a l'empresa.
 • Conèixer les guies de el sector i els aspectes pràctics necessaris per implementar un pla de mobilitat i seguretat viària en una empresa

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 10. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 11. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 12. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 17. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 

CONTINGUTS:

MOBILITAT I CIUTAT. Concepte de mobilitat. Paper de l'automòbil a la societat. La indústria de l’automòbil, efectes econòmics i socials.

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC A CIUTAT. Metro i autobús, mesures de seguretat i contribució a la millora del medi ambient. Formació de conductores i conductors.

MOBILITAT I MEDI AMBIENT. Inici duna nova era. Nous elements de mobilitat urbana, des de zones de baixes emissions a les DUM. Efectes a les empreses.

LA MOBILITAT I SEGURETAT VIARIA A EUROPA. Evolució a Europa. Directives i informes.

• Llibre Blanc del Transport

• Llibre Verd de la mobilitat urbana

LA MOBILITAT A ESPANYA. La Llei d’Economia Sostenible. PMUS i plans d'empresa

• La Llei de Mobilitat a Espanya

• Lleis de mobilitat autonòmiques. Catalunya.

• La mobilitat i la seguretat viària a l'empresa.

LA SEGURETAT VIAL COM RISC DE SALUT. Informes de l'OMS i estratègies públiques.

ACCIDENTS DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL. Competències de les administracions. La Llei de trànsit i seguretat viària. El permís per punts. Delictes contra la seguretat viària.

LA SEGURETAT VIAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Accidents laborals de trànsit (ALT). Factor de risc als accidents. Covid 19. Teletreball.

GUIES I PLANS DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA APLICATS A L'EMPRESA. Requisits del Pla de mobilitat i seguretat vial a l'empresa.

LES NOVES MESURES DE SEGURETAT VIAL APLICATS A L'EMPRESA. Llei 18/2021. Cursos per a conductors professionals. Control de consum de substàncies que poden pertorbar la conducció professional.


Metodologia

 LLENGUA DE DOCÈNCIA: CATALÀ

Els esquemes i presentacions que es facin a les classes no es pengen a l'aula Model, llevat d'alguna presentació concreta i que sigui necessària a criteri del professor.

A les classes presencials, s'explicarà a classe magistral els aspectes generals i els coneixements bàsics en matèria de mobilitat i seguretat viària.

El Manual de l’assignatura és complement de les explicacions de classe. Aquestes explicacions teòriques donaran resposta aplicant aquests coneixements als aspectes pràctics de les línies generals de l’assignatura. Es valorarà la intervenció i participació a les classes.

L'alumnat treballarà fora de classe aspectes d'ampliació de coneixements i els aspectes pràctics que se sol·licitin a les proves d'avaluació continuada.

Les classes no es poden enregistrar, ni so ni imatges. Si es detecta algun enregistrament no autoritzat, serà causa suficient per suspendre l’assignatura.

L'ús de mòbils, Tablet i ordinadors només es podran utilitzar a classe amb finalitats acadèmiques, com ara prendre apunts. L´ús indegut d´aquestes tecnologies i que no s´ajustin als criteris acadèmics indicats penalitzaran l´alumne amb 3 punts de l´avaluació final.

A l'aula Model es penjaran els documents com a lectures recomanades, articles o informes que complementin o ampliïn les explicacions de classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe dins del calendari establert pel centre o per la titulació perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura o el mòdul.

Quan els alumnes necessiten o requereixen una tutoria se sol·licita al correu electrònic del professor i es podrà fer el dia de classe abans o després de la classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASSES PRESENCIALS i participaciˇ activa estudiants 40 1,6 1, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 18
Proves d'avaluacio continuada 4 0,16 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realitzaciˇ del treball prÓctic 12 0,48 6, 7, 14
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures i recensions programades 34 1,36 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 18
Resoluciˇ casos prÓctics individuals. 60 2,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18

Avaluaciˇ

 

Avaluació continuada
El sistema d'avaluació consistirà en l'elaboració i el lliurament de dos treballs sobre un pla de mobilitat i seguretat viària a l'empresa i un comentari sobre un informe sobre mobilitat i seguretat viària. També cal fer un examen teòric al final del curs.
Els treballs de l'assignatura han de tenir una nota de 2,5 per poder sumar a l'avaluació continuada.
La nota per aprovar l'avaluació continuada serà el resultat de suma de l'avaluació o examen teòric més els dos treballs. Per aprovar l'avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.
 
Avaluació Única
Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura i lliuraran els dos treballs de l'assignatura.
La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'vaaluació continuada.
S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.
 
Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més
L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.
Examen de Recuperació
L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.
Si no ha estat avaluat d'aquestesdues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.
 
Canvi de data d'una prova o examen
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Teorització EPSI.
Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.
 
Revisió
En el moment de realització de cada activitat evaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.
 
Altres consideracions
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final aquesta assignatura serà 0”.
Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia coml'avaluació de l'assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas prÓctic,elaboraciˇ d'un esquema de Pla de mobilitat i seguretat viÓria a una empresa 35% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Proves te˛riques amb preguntes sobre aspectes generals de mobilitat i aspectes jurÝdics 50% 0 0 4, 5, 7, 9, 16, 18
Treball individual basant-se amb articles o investigaciˇ sobre algun aspecte que afecta la mobilitat i la seguretat viÓria relacionada amb l'empresa 15% 0 0 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

 

Bibliografia

Bibliografia recomanada:

A l'inici del curs es facilitarà un document en PDF que es considera manual o referència de l'assignatura.

La bibliografia bàsica del curs, a més de les lectures que es facilitessin s'haurà de complementar amb les dues guies de referència que s'indiquen a continuació els seus enllaços. Es pot descarregar a PDF.

Guia PTT: Plans de Transport al Treball:

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia-idae-019_ptt.pdf

i la guia de la DGT:

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/seguridad-vial-en-la-empresa/Plan_maquetado.p

Aquestes dues guies, a més de les lectures de l’assignatura són bàsiques per poder realitzar la part pràctica de l’assignatura, durant el curs sindicaran la lectura obligatòria de certs apartats d’aquestes guies.

Com que no existeix una norma que indiqui els continguts i les fases d'un pla de mobilitat i seguretat viària a l'empresa, és recomanable seguir sempre una guia (n'hi ha diverses publicades per diverses entitats) però aquestes dues són les més actuals i les considerades com de referència i amb millor contingut perquè siguin referents en tot pla de mobilitat a l'empresa.

Lectures recomanades:

“Ciudad y Movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible”. Andres Boix Palop y Reyes Marzal Raga.

Ediciones PUV-publicaciones Universidad de Valencia 2014.


Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365