Logo UAB
2023/2024

Ensenyant a Europa i Europa a l'Ensenyament

Codi: 105059 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Georgeta Ion
Correu electrònic:
georgeta.ion@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Bart Hempen
Chris Droessaert
Jonatan De Geest
Marianne Vonck
Michèle Vanleke
Raf Sondervorst

Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Objectius

  Fer una comparació dels sistemes educatius quant als seus nivells: micro (activitats al aula), meso (escoles) i macro (polítiques).

 Objectius d’aprenentatge que l´estudiant ja té:

 

 • El professor forma part de la cultura i la societat i ha de ser capaç de guiar als alumnes en el seu descobriment del mon (micronivell)
 • Tindre la capacitat de comparar els sistemes educatius en els distints nivells: micro (activitats del aula), meso (escoles) i macro (polítiques)
 • Tindre la capacitat de expressar, emprant paraules pròpies, les possibilitats del Erasmus+ amb finançament europeu en relació amb la cooperació internacional en l’àmbit de la educació
 • Destacar les principals diferencies entre l´aprenentatge formal i l´informal
 • Ser capaç d´explicar les diferencies entre les escoles internacionals i les europees basant-se en els seus plans d´estudis i estàndards

 

Objectius de destreses que l´estudiant podrà obtenir:

 

 • Descobrir el poder que té l´art i la narració per a fins educatius (micronivell)
 • Establir un enteniment i tindre consciencia sobre l´ensenyament (inter)cultural
 • Ser conscient d´algunes de les característiques de les distintes cultures i incorporar-les en l´educació
 • Superar la bretxa que provoquen les diferencies entre les cultures i trobar el vincle que uneix la cultura i l´educació
 • Saber expressar-se d´una forma relaxada i individual mitjançant l’ús de paraules, del cos i de materials per així mostrar els objectius anteriors
 • Ser capaç d´escriure un esborrany per al projecte de col·laboració estratègica del Erasmus+ KA2

Competències

 • Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
 2. Interpretar de forma sistemàtica el fet religiós en diverses cultures i la seva influència social, ètica i cultural, per a adquirir conductes de respecte en relació a la fe i a les cultures.
 3. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

El mòdul «L´ensenyament en Europa – Europa en l´ensenyament» es centrarà en la relació que tenen els conceptes d´ «ensenyament» i d´ «Europa». Durant les tres setmanes, analitzarem aquesta simbiosi en profunditat canviant el nostre enfocament entre els nivells micro, meso i macro cada setmana.

 

Nivell micro

 

·    Visitar llocs d’interès en Barcelona alhora que es descobreixen histories, estàtues, materials i la influència que pot tenir la societat sobre l´individu

·    Cultura: L´art com una crítica social

·    La ciutat com una porta cap a l´art, la cultura i la societat

·    Distintes tècniques de creació i narració de histories 

Nivell meso

·    Es discutiran les diferencies i les similituds que hi ha entre l´ensenyament i els plans d´estudi de les escoles

·    L´educació formal i la informal: un dilema complicat…

·    La implementació de projectes d´Erasmus+ en escoles primàries i secundaries

·    L’organització de les escoles internacionals i de les europees

·    Què ens diuen l´estructura de les escoles i el clima escolar que tenen sobre les perspectives que existeixen sobre l´educació

Nivell macro

·    Diversitat i educació:

17 metes de desenvolupament sostenible (Nacions Unides) ‐ UNESCO: Assegurar una educació inclusiva i de qualitat per a tots i promocionar l´aprenentatge permanent

Unió Europea: ¿Cóm es un professor europeu?

·    ¿Què es l´educació intercultural? ¿Què son les competències internacionals?

·    ¿Què son la cultura i la Identitat? La percepció i como evitar aplicar estereotips

·    Actitud intercultural del professor

·    Esbrinar si Copenhaguen es una ciutat intercultural (excursió)

·    Interculturalitat en l´educació en relació amb:

o   llengües

o   ciències

o   materials d´ensenyament

o   actitud del professor


Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 45 1,8 1, 3
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 30 1,2 3
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 3

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de seguiment 33% 0 0 1, 3
Pràctiques d'aula 33% 0 0 3
Treball en grup 34 % 0 0 2, 3

Bibliografia

La bibliografia es donarà el primer dia de classe.


Programari

no cal