Logo UAB
2023/2024

Educació per a una Justícia Global

Codi: 105057 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Georgeta Ion
Correu electrònic:
georgeta.ion@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Montserrat Rifa Valls
Georgeta Ion
Joanna Genevieve Empain
Angelina Sanchez Marti
Ingrid Agud Morell
Anna Díaz Vicario

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és presentar alguns dels principals debats i enfocaments per entendre els reptes en l'educació per a la justicia global i en la societat europea, així com per permetre als estudiants reflexionar de manera crítica sobre qüestions que promouen la inclusió social i escolar.
Abordarem el tema de "Ciutadania global", evolució i present. Aprofundirem en com Europa forma ‘Educació per a la ciutadania’, discutint temes com la identitat i l’alteritat i revisant breument els reptes de la inclusió. Examinarem les trajectòries educatives dels migrants, les minories i els refugiats a Europa, i els factors d’èxit i narratives d’identitats migrants i educatives. Es contemplarà l'objectiu de l'educació a través d'una reconceptualització de com es pot utilitzar els coneixements i visió dels professors i els estudiants per tractar amb grups multiculturals, fomentar camins educatius positius, estratègies per desenvolupar el paper actiu dels estudiants i promoure-hi aules més democràtiques. Una de les eines que utilitzarem al llarg del curs és l’Índex per a la Inclusió (Booth i Ainscow, 2002) que ajuda els agents educatius a analitzar els temes tractats durant la setmana en la seva col·locació escolar.

Competències:
- Analitzar i interpretar críticament el concepte de ciutadania global i educació ciutadana a Europa
- Identificar la participació a la institució com a clau per a l'educació ciutadana i la participació sociopolítica
- Analitzar les trajectòries dels estudiants immigrants per construir una educació inclusiva.
- Crear un entornd’aprenentatge inclusiu, creatiu i democràtic i incorporar l’aprenentatge cooperatiu al seu ensenyament.
- Participar en estratègies per millorar la participació activa dels alumnes en les aules de ciutadania.


Competències

  • Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
  • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

  1. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
  2. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

- El concepte de ciutadania global i la importància de l'educació per la ciutadania. Conceptes bàsics, educació per a la ciutadania global, diversitat,  poder, conflicte ...
- Els principals conceptes, reptes i debats sobre l'educació inclusiva a les societats contemporànies. Discursos sobre identitat, alteritat i els reptes de la inclusió. Trajectòries d'èxit.
- Mètodes concrets, estructurats i creatius d’aprenentatge cooperatiu a l’aula per una ciutadania global.
- L’índex d’inclusió com a eina per fomentar la inclusió social i escolar.


Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'haplanificat la metodologia de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 45 1,8
Treball autònom 75 3 1, 2
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 30 1,2 1, 2

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'unexamen o treball es considera un 0 en l'activitat.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis individuals 20 % 0 0 1, 2
Fanzine 50% 0 0 2
Pràctiques d'aula 30% 0 0 2

Bibliografia

Booth, T., & Ainscow, M. (2002) Index for Inclusion. Developing learning and participation in the schools. CSIE. Retrieved from: http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf
Council of Europe (2003). Developing a Shared Understanding. A Glossary of Terms for Education for Democratic Citizenship.
Eurydice (2012). Citizenship Education in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9).
Tarozzi, M., & Torres, C.A. (2016). The priority of global citizenship education (pp. 1‐23). In Global citizenship and the crises of multiculturalism. Critical perspectives. London/Sydney: Bloomsbury.
Joos, A. (ed.) (2005). CLIEC, a report on the methodology of cooperative learning and its implementation in different European educational settings. Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent.


Programari

no cal