Logo UAB
2023/2024

Grups de Treball: Reptes i Possibilitats de la ColĚlaboraciˇ en Grups

Codi: 105056 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500798 Educaciˇ PrimÓria OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Georgeta Ion
Correu electr˛nic:
georgeta.ion@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Ea Maj Dobl Denmark
Rasmus BirkkjŠr
Regitze Wind Denmark
Thomas Struve M°rch

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Objectius de destreses que l’estudiant podrà obtenir:

·       Desenvolupar la col·laboració amb un enfoc independent i amb un enfoc col·lectiu, activitat que es basa en el respecte mutu i en la receptivitat

·       Fomentar la col·laboració amb les escoles, els especialistes, els pares i els alumnes per a discutir l’educació i el desenvolupament d´aquesta

·       Analitzar els problemes principals de l´actualitat en relació a les escoles, a l´educació i a la col·laboració amb les parts interessades externes

·       Anunciar els resultats de les examinacions empíriques com la base per al desenvolupament dels professores d´escola 

Competències:

     Desenvolupar la col·laboració de forma independent i amb altres, basada en el respecte mutu i la capacitat de resposta

     Desenvolupar la col·laboració amb universitats, persones, famílies i alumnes sobre l'educació i el desenvolupament de l'educació.

     Analitzar els problemes centrals i actuals en relació amb les escoles i l'educació i la col·laboració amb parts interessades externes.

     Comunicar els resultats dels exàmens empírics com base per al desenvolupament dels mestres de lesescoles.


CompetŔncies

  • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i prÓctiques que atenguin a la igualtat de gŔnere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

  1. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts


Aquest mòdul té com a objectiu establir enteniment, tolerància i consciencia de la participació en grups en un context educatiu. Lídia tant amb experiències personals com amb treball en grup en el context educatiu i pretén explorar les diferents formes d’estructurar un esquema per al treball en grup. L’objectiu global del mòdul es secundar al estudiant en la pràctica de la participació centrant-se en el desenvolupament d´un mètode específic per al joc i per al treball en grup. Durant aquest mòdul els estudiants aprendran tant la teoria com la pràctica quant al treball en equip en el context de l’educació, durant las classes i treballs específics al llarg de la realització de las pràctiques.

Les lliçons es centraran en ensenyar mètodes per la comprensió i la estructuració dels processos col·laboratius dins d´un grup, permitent així obtenir experiència de treball en grup en el transcurs del mòdul. El mòdul està basat en una estructura didàctica que combina la teoria i la pràctica en un fluix continu, fent possible, d´aquesta forma, la creació d´un entorn experimental i lúdic. Tant la teoria com la metodologia faran que l´estudiant sigui més susceptible a la participació i a la tolerància dels conflictes.

Contingut

  • La col·laboració i la comunicació entre els centres educatius i altres parts interessades rellevants
  • Una base professional per a la comunicació, la col·laboració entre escoles, la col·laboració entre pares, l´interprofessionalisme i el desenvolupament de l´escola
  • Coneixements professionals sobre les escoles i l’ensenyament
  • Treball acadèmic, comunicació, producció estètica i acció performativa

 


Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 45 1,8 1
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 30 1,2 1
Tipus: Aut˛nomes      
Treball aut˛nom 75 3 1

Avaluaciˇ

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Diari d'aprenentatge 33% 0 0 1
Presentaciˇ oral 34% 0 0 1
Projecte (treball grupal) 33% 0 0 1

Bibliografia

La bibliografia es donarà el primer dia de classe.


Programari

no hi ha