Logo UAB
2023/2024

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Codi: 105046 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social FB 1 1
2500261 Pedagogia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Reinaldo Martinez Fernandez
Correu electrònic:
josereinaldo.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Núria Grau Sancho
Sara Escuin Lopez

Prerequisits

Essent aquesta una assignatura de primer curs no té prerequisits formals, però es recomana als i les estudiants que revisin els coneixements bàsics de biologia que han après durant els seus estudis previs (genètica, hominització, evolució, cervell, sistema nerviós, i d'altres conceptes relacionats). Es considera desitjable una revisió d'aspectes com: estructura i funcionament del cervell, sensació, atenció, percepció, aprenentatge, memòria, raonament, intel·ligència, relacions familiars i desenvolupament a la infància, adolescència, maduresa i vellesa. A més és desitjable una alta motivació, capacitat per l'organització de la informació, estratègies de síntesis, anàlisi i reflexió crítica.


Objectius

Aquesta assignatura té com a finalitat apropar els i les estudiants a l'estudi de la realitat humana, tant des del punt de vist filogenètic com ontogenètic (vida, desenvolupament, processos mentals, gènere, cultura, societat, etc.). S'espera que els i les estudiants comprenguin i reflexionin críticament al voltant de les bases biològiques i psicològiques que permeten descriure i explicar el comportament i els processos mentals de l'ésser humà i la forma com aquests es desenvolupen al llarg del cicle vital (des de la gestació fins a la reflexió al voltant de la mort). A més a més en aquesta assignatura els i les estudiants han d'assolir aprenentatges per a la identificació i actuació en cas de necessitats educatives específiques que requereixin atenció per tal d'assolir un desenvolupament adequat a partir de la consideració dels aspectes biopsicològics de la persona.


Competències

  Educació social
 • Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
  Pedagogia
 • Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
 • Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidència en la formació integral.
 • Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups, amb necessitats específiques, en situacions de desigualtat o discriminació per raó de gènere, classe, ètnia, edat i/o religió.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comprendre com els aspectes biològics i psicològics afecten el desenvolupament al llarg del cicle vital.
 3. Comprendre i analitzar les implicacions educatives de les teories i models d'aprenentatge.
 4. Conèixer i comprendre el desenvolupament al llarg del cicle vital.
 5. Conèixer i identificar els principals trastorns del desenvolupament i de la personalitat, la seva incidència en el desenvolupament i implicacions educatives.
 6. Identificar necessitats educatives i d'atenció en persones, grups o col·lectius per mitjà de l'anàlisi de situacions i actuacions i establir línies d'intervenció.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.

Continguts

1. Teories, models i mètodes en l'estudi del desenvolupament i l'aprenentatge: 1.1. Les relacions entre desenvolupament, aprenentatge, cultura i educació. 1.2. Paradigmes clàsics en l'estudi del desenvolupament: Piaget y Vigotsky. 1.3. Mètodes qualitatius i quantitatius en l'estudi del desenvolupament i l'aprenentatge. 1.4. Tendències actuals en teoria i mètode en l'estudi del desenvolupament i l'aprenentatge.

2. El desenvolupament cognitiu, afectiu i psicomotor en la infància, adolescència i maduresa: 2.1. Gestació, naixement i els dos primers anys de vida. Desenvolupament psicomotor i afectiu. 2.2. Desenvolupament motor, cognitiu-lingüístic i socio-afectiu en la infància i l'adolescència. 2.3. Formació de la identitat, personalitat, autoestima i diferències individuals. 2.4. L'adultesa en el desenvolupament: cognició i desenvolupament socio-afectiu. 2.5. Vellesa. Tercera edat. Nous desafiaments. 2.6. Afrontament de la mort.

3. Perspectives per l'atenció a la diversitat en l'estudi del desenvolupament i de la personalitat. Aspectes evolutius i educatius: 3.1. Necessitats educatives: sensorials, motores, cognitives, emocionals i afectives. 3.2. Desenvolupament de la personalitat i principals trastorns. 3.3. Diferències culturals, diversitst i educació. L'escola inclusiva.


Metodologia

La metodologia docent que es proposa en aquesta assignatura té com a línies generals:

- Classes magistrals (30 hores): presentació per part dels professors/es dels temes centrals de l'assignatura, presentació d'un grup o grups d'estudiants per aprofundir en la reflexió i/o aplicació relacionada amb temes específics, passació de vídeos o pel·lícules d'interès per a l'assignatura, fòrum de discussió, entre d'altres.

- Seminaris (15 hores): treball individual pel anàlisi i discussió de textos i/o articles de recerca, elaboració de mapes conceptuals, organització i desenvolupament de pràctiques, tasques per a la trobada d'informació.

 

Aquesta assignatura utilitza una metodologia d'aprenentatge basat a la recerca (introducció, mètode, resultats, discussió i implicacions educatives.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7
Tasques supervisades 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball autònomo 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Aquesta assignatura té tres punts de continguts amb 13 temes (revisar l'apartat de continguts). L'avaluació consistirà en avaluació escrita (50%) i treballs pràctics (50%). Es realitzarà una prova individual (50%), i tres pràctiques (50%). La primera pràctica serà una conceptualització grupal (10%) i les dos restants seran individuals. La segona serà sobre metodologia i la tercera sobre accions de resiliència (20% + 20%). El calendari de les avaluacions s'especificarà en el cronograma i la planificació que es pujarà al campus virtual. Per al curs 23/24 les dates de cada una de les quatre activitats avaluatives són:

GRUP 1 (Pedagogia): pràctica de conceptualització (10%) (entre octubre i novembre segons calendari acordat en classe), la prova de conceptes (50%) serà el 12/desembre, la pràctica de metodologia (20%) (entre el 9 i 16/gener segons grup de seminari) i la pràctica de resiliència (20%) el 23/gener.

GRUP 2 (Educació Social): la pràctica de conceptualització (10%) ídem al grup de Pedagogia, la prova de conceptes el 20/desembre, la pràctica de metodologia (10 i 17 de gener segons grup de seminari), i la pràctica de resiliència (24/gener).

L'assistència a les sessions de seminari és obligatòria. En qualsevol cas, es podrà valorar alguna absència prèvia comunicació amb el professor/a de l'assignatura.

La qualificació final serà la suma de les diferents avaluacions (10+50+20+20). Si el/l'estudiant no supera el mínim de cinc punts (5) haurà de realitzar l'avaluació programada com a recuperació (6/febrer el grup 1 i 7/febrer el grup 2). En aquest cas, es realitzarà una valoració global de tota l'activitat del/de l'estudiant. En la recuperació es podran realitzar novament les proves individuals (un total de 9 punts i es manté la qualificació del seminari 1 de conceptualització). El resultat final serà apte/a (5 punts) o suspès/a.

El plagi serà motiu de suspensió de l'assignatura. En les matrícules següents, l'avaluació podrà consistir en una única prova de síntesi que permeti la demostració de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge prevists. Les persones que no es presentin a cap de les avaluacions durant el curs, ni a l'avaluació de recuperació, obtindran una qualificació de no avaluable. Tanmateix, quan es realitzi una de les avaluacions es considera presentat a l'assignatura i per tant s'ha de presentar la resta de les avaluacions, obligatòriament.

Els resultats de cada una de les avaluacions es comunicarà en un termini de quinze dies després de la seva realització, i s'oferirà una data de revisió. Les proves de recuperació seran de revisió i publicació immediata.

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., es plantejarà al/a la professor/a de l'assignatura.

Tota aquesta informació i l'addicional, que correspongui, es publicarà a l'inici del curs en el campus virtual de l'assignatura, el qual s'utilitzarà com a eina de comunicació.

* La metodologia docent i l'avaluació proposada poden experimentar alguna modificació d'acord amb les restriccions a la presencialidad que imposin les autoritats sanitàries.

 

AVALUACIÓ ÚNICA (de 10 a 13h.) - GRUP 1 (16/gener) GRUP 2 (17/gener)

Consistirà en una AVALUACIÓ que inclou: activitat de conceptualització (1 punt) + 50 preguntes de compleció (5punts) + un exercici de metodologia de la recerca en Psicologia Evolutiva i de l'Educació (2 punts) + un exercici d'accions de resiliència (2 punts).

S'aplicarà el mateix sistema de RECUPERACIÓ especificat per a la AVALUACIÓ CONTINUADA.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova individual de conceptes 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6
Seminari individual 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Guerrero, R. (2021). El cerebro infantil y adolescente. Barcelona: Planeta.

Lizaso Elgarresta, I., Acha Morcillo, J., Reizabal Arruabarrena, L., & García González, A. J. (2017). Desarrollo Biológico y Cognitivo en el ciclo vital. Madrid: Pirámide.

Martín Bravo, C., & Navarro Guzmán, J. (2011). Psicología del desarrollo para docentes. Madrid: Pirámide.

Martínez-Fernández, J. R., & Borràs, F. X. (comp., 2016). Aspectos Biopsicológicos de la Persona: procesos psicológicos básicos, desarrollo y educación. Madrid: Pearson Educación.

Palacios, J., Marchesi, A., & Coll, C. (comp., 2014). Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid: Alianza Editorial.

 

REVISTES RELEVANTS:

Aloma, Anales de Psicología; Anuario de Psicología, Cultura & Educación, EDUCAR, Elec. J. of Research in Ed Psychology, Infancia & Aprendizaje, Psicothema.

 


Programari

CAP PROGRAMARI NECESSARI