Logo UAB
2023/2024

Atenció Al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari

Codi: 105016 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 6 0

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando Rafael Armestar Rodriguez
Correu electrònic:
fernandorafael.armestar@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Antonio Jorge Betbese Roig
Pilar Ricart Martí
Emilio Diaz Santos
Ricard Ferrer Roca

Prerequisits

Cal què l'estudiant tingui coneixements clínics bàsics de la patològica mèdica i quirúrgica, i del funcionament hospitalari general.


Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina.

L'objectiu general és el coneixement de la fisiopatologia bàsica del malalt crític i la seva aplicació al maneig del mateix, tant a l'àmbit hospitalari com extrahospitalari.


Competències

 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.

Resultats d'aprenentatge

 1. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Descriure l'afectació per òrgans i sistemes i les formes de presentació de les malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 4. Distingir les situacions que necessitin ingrés hospitalari i aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 5. Establir una orientació diagnòstica i terapèutica en situacions d'emergència.
 6. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 7. Identificar l'afectació per òrgans i sistemes de les malalties del sistema cardiovascular, respiratori, de la sang, de l'aparell digestiu, sistema nerviós, renal o locomotor.
 8. Identificar les situacions clíniques greus.
 9. Indicar les exploracions complementàries bàsiques per interpretar les manifestacions de la malaltia sobre els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
 10. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 11. Realitzar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 12. Realitzar una exploració física general i de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 13. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

1. Activitats dirigides

Activitat Títol Durada

Classe teòrica El pacient crític greu. 2 h

Resolució de casos (SCC): Transport, consum i extracció d' oxigen 1 h

Resolució de casos (SCC): Volum sanguini 1 h

Resolució de casos (SCC): Hemodinàmic 1 h

Habilitats clíniques (PHCA): Mecànica pulmonar 1 h

Habilitats clíniques (PHCA): Intercanvi gasós 1 h

Resolució de casos (SCC): Filtració, reabsorció i excreció de soluts 1 h

Resolució de casos (SCC): Regulació de l'equilibri electrolític. 1 h

Resolució de casos (SCC): Regulació de l'equilibri àcid-base 1 h

Resolució de casos (SCC): El pacient amb patologia neurològica greu 1 h

Habilitats clíniques (PHCA): El pacient Politraumatitzat Greu  1 h

Habilitats clíniques (PHCA): El pacient en Shock Sèptic 1 h

Resolució de casos (SCC): El pacient Hematològic Crític 1 h

Resolució de casos (SCC): El pacient amb patologia abdominal greu 1 h 

 

2. Pràctiques tutelades (PCAh) 

Assistència a l'UCI polivalent i altres unitats d'acord amb les característiques de cada servei de medicina intensiva (UCI cardiaca, SEM, etc.).


Metodologia

Es descriuen aquí les normes generals de l'assignatura. L'organització final en quan a calendari, dates d'examen i distribució de grups es concretarà el primer dia de classe a través del professorat de l'assignatura.

 

Metodologia general:

 

Hores estimades de l'assignatura: 75 (3 ECTS)

 

Dirigides (40%): 30 hores

 

Treball autònom (51%) : 38 h. Consultes bibliogràfiques i documentals. Realització d'esquemes i resums.

 

Avaluació (9%): 7 h. Presentació de treball i resolució de problemes.

 

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'Habilitats Clíniques Avançades 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
TEORIA 2 0,08 2, 4, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Pràctica clínica assistencial 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS, ESTUDI PERSONAL, LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Per l'avaluació final de l'assignatura es tindrà en compte: 1) L'assistència a pràctiques (30%). 2) La presentació d'un cas clínic del temari, presentat en format electrònic (40%). 3) Proves objectives de resposta múltiple i/o preguntes curtes sobre el contingut dels casos clínics (30%). Els qüestionaris es passaran al final de cada cas clínic. Quan es consideri que l'estudiantat no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació en l'acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable. Es programarà una prova d'avaluació per l'alumnat que no superin els continguts de l'assignatura amb un format a determinar.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada a les pràctiques. Assistència i participació activa 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Avaluació escrita mitjançant proves objectives 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Evaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

1. Barlett RH. Fisiopatologia en medicina intensiva. Edit. Masson, 1997.

2. Rennke HG, Denker BM. Fisiopatologia renal. 2ª ed. Edit. Wolters Kluwer 2007.

3. Guyton CA. Tractat de Fisiología Mèdica. 12 ed. Adit. Elevar 2011.

4. Hall GB, Schmidt GA, Kress JP. Critical Care.Edit:Mc.Graw-Hill. 4ª ed. 2015

5. Manual de Medicina Intensiva Massachusetts General Hospital. 6ª ed. Ed. Wolters Kluwer. 2017

6. Irwin an Rippe's Intensive Care Medicine. Eighth edition. Ed. Wolterfs Kluwer. 2018


Programari

Utilitzem SimPad Plus per classes amb tipologia de simulació