Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals

Codi: 104969 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jose Aguar Martinez
Correu electrònic:
mariajose.aguar@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Gemma Sagué Pla

Prerequisits

Assignatura optativa en el marc del suport i acompanyament ofert al llarg del grau per a facilitar el disseny de l'objectiu de carrera de l'estudiant i la seva incorporació al mercat laboral. S'ha d'haver aprovat Pràctiques Externes II per a matricular-s'hi.


Objectius

 • Donar continuïtat a l’aproximació de l’alumne/a a la realitat laboral del Sector.
 • Contrastar, ampliar i aplicar els coneixements teòrics dels diferents aspectes treballats durant el decurs de la carrera.
 • Adquirir experiència  i coneixement en el món professional real.
 • Facilitar la generació de noves ’habilitats professionals, coneixements, capacitats i actituds necessàries pel desenvolupament de la tasca professional futura.
 • Donar compliment a la concepció del cicle docent de les pràctiques per a preparar l’alumnat per al seu salt al món professional.

Competències

 • Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació (programes de gestió de reserves, paquets de gestió d'agències de viatges, programes de gestió hotelera, etc.) als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • Integrar a l'entorn de pràctiques les competències adquirides.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 5. Integrar a l'entorn de pràctiques les competències adquirides.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 8. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 9. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 10. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 11. Tenir orientació de servei al client.
 12. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 13. Utilitzar els programes informàtics i altres eines de comunicació necessaris per a desenvolupar l'activitat professional.

Continguts

Pràctiques de formació en un establiment del sector durant 250 hores, prèvia assistència i participació a sessions de formació, orientació i acompanyament, així com la realització d'una memòria de pràctiues (50h) amb l’objectiu de garantir un millor aprofitament de les pràctiques professionals en base als objectius de carrera de l'alumne i la seva incorporació al mercat laboral.

Bàsicament, les pràctiques estan orientades a l’aprofundiment del coneixement de l’organització i la gestió de les empreses del sector turístic (a nivell nacional o internacional), des de l’atenció al client en totes les seves vessants, la gestió de departaments back office, fins a la organització i/o promoció d'un determinat producte / servei. Si és preferència de l’alumne, es  disposa d’un ventall d’empreses col·laboradores que participen dels principis rectors i de qualitat del Programa Professional de l’Escola.  En aquest sentit, l’estudiant que té matriculada aquesta assignatura té l’obligació d’inscriure’s i assistir al Workshop Trobada Universitat-Empresa que el Centre organitza anualment durant el mes de febrer. Cal dir que la falta d’assistència pot comportar la no superació de l’assignatura.

Amb una visió de promoure el desenvolupament de les habilitats de gestió dels estdiants, tal i com s'ofereix al curs anterior (Pràctiques Externes II), s'encoratja els estudiants que actuin com a consultor i desenvolupin projectes d'intraemprenedoria en qualsevol de les organizatcions on han fet pràctiques anteriorment. En cas de desitjar seguir desenvolupant-se com a consultors en el sector, promovem sinergies internes amb altresassignatures per tal que l'estudiant tingui els recursos apropiats dins del programa acadèmic per a desenvolupar les seves habilitats de gestió (ex: Projecte de fi de Grau, Business Start-Up and Innovation, Management of Operations, Quality and Environment, Hotel Management, etc.).


Metodologia

El curs s'impartirà utilitzant tres metodologies d'ensenyament:

a)      Autoavaluació i tasques d'autoanàlisi per a l’enfocament d’objectius professionals.

b)      Treball autònom després d'estar en contacte amb professionals de la indústria per comprendre millor les operacions característiques i els perfils professionals que millor s'ajusten a cada rol i tipus d'empresa del conjunt de la indústria.

c)      Aprendre fent: formació pràctica en un entorn professional, degudament supervisada i tutoritzada per un expert en el camp professional.

A més, l'estudiant s'haurà d'adaptar a la cultura i valors de l'organització, la seva regulació interna, polítiques i procediments, així com considerar les instruccions de la persona tutora i les regulacions principals de la universitat.

 

Idioma d'impartició: 

Grau de Turisme: espanyol

Bachelor's Degree in Tourism: Anglès, tot i que s'adaptarà a les necessitats de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Formació pràctica en empreses 250 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Assistència esdeveniments/activitats aula 10 0,4 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Memòria de Pràctiques 10 0,4 1, 3, 6, 7, 8, 12

Avaluació

“Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.”

L’avaluació consta de:

a)     El control i seguiment de l’assistència dels estudiants a les reunions, trobades i actes estipulats pel centre.

b)     El control i seguiment de l’estada de pràctiques i l’Informe de valoració per part del/ de la tutor/a d’empresa.

c)     Redacció de la Memòria de les pràctiques per part de l’alumne/a.

Es podrà considerar un seguiment addicional per part de la tutora docent amb l’estudiant i/o el/la tutor/a de l’empresa durant el període de pràctiques.

 • L’estudiant inscrit en aquesta té l’obligació d’assistir a les sessions de treball (tallers i altres sessions), així com als seminaris, xerrades i presentacions externes organitzades per la institució. Per exemple, el Workshop Trobada Universitat-Empresa.
  L’assistència dels estudiants a les reunions, trobades i actes estipulats pel centre tenen un valor del 10% del total de la nota.
 • La Memòria representarà el 50%.
 • La valoració del/de la tutor/a de l’empresa constitueix un 40%.

IMPORTANT Per a poder superar l’assignatura es deuen aprovar els tres blocs esmentats anteriorment. Cal subratllar també que l'estudiant tindrà a la seva disposició les dates clau del curs que actuen com a dates d'examen a tots els efectes i són decisives per a poder optar a l'avaluació final  de l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i partipació esdeveniments/ activitats aula 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Memòria de pràctiques 50% 5 0,2 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Valoració tutor d'empresa 40% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 

 • Baer, J (2016). Hug your haters to embrace complaints and keep your customers
 • Brown, T. (2009) Designers think BIG! https://www.ted.com/talks/tim_brown_designers_think_big
 • Covey, S. (2004). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change
 • Curtin, S. (Jul. 2012). Delight Your Customers: 7 Simple Ways to Raise Your Customer Service from Ordinary to Extraordinary
 • Erikson, T. (2019). Surrounded by Idiots: The Four Types of Human Behavior and How to Effectively Communicate with Each in Business (and in Life). St. Martin's Essentials.
 • Hsieh, T. (2013). Delivering hapiness: a path to profits, passion and purpose.
 • Michelli J. (Jul. 2008). The New Gold Standard: 5 Leadership Principles for Creating a Legendary Customer Experience Courtesy of the Ritz-Carlton Hotel Company
 • Wattkinson, M. (Feb. 2013). The ten principles behind great customer experiences

 

Durant el curs es presentaran altres materials en format digital i referències web a través de l'aula Moodle.


Programari

-