Logo UAB
2023/2024

e-Commerce en Turisme

Codi: 104964 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Ruiz Aguado
Correu electrònic:
carmen.ruiza@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura.


Objectius

L’assignatura pretén dotar a l’alumnat de quart curs del Grau de Turisme de les habilitats informàtiques i comunicatives necessàries per comercialitzar productes turístics treballant algunes aplicacions del Sistema de Reserves Amadeus i analitzant els diversos canals de distribució existents per a cada tipologia d’empresa turística.

L’enfocament de l’assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s’apliquin en forma d’exercicis i estudi de casos.

Al finalitzar l’assignatura l’alumnat haurà de ser capaç de:

 • Conèixer el funcionament de l’aplicació de cotxes i hotels d'Amadeus (sistema global de distribució).
 • Analitzar els diversos canals de distribució existents en el sector turístic
 • Saber dissenyar la política de distribució d’una empresa turística
 • Adquirir agilitat amb els suports informàtics propis del sector turístic.
 • Desenvolupar una capacitat d’aprenentatge de forma autònoma.
 • Tenir capacitat d’auto avaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar amb les tècniques de comunicació a tots els nivells des del respecte a la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
   

Competències

 • Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació (programes de gestió de reserves, paquets de gestió d'agències de viatges, programes de gestió hotelera, etc.) als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 2. Identificar els sistemes d'informació i aplicar els programes de comercialització turística.
 3. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 4. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 5. Treball en grup.

Continguts

I PART: DISTRIBUCIÓ TURÍSTICA EN LÍNIA 

Tema 1: La distribució turística: Definició conceptual, esquema de la comercialització turística, situació actual, estratègies de distribució i canals de distribució. 

II PART: GDS- AMADEUS

Tema 1. Aplicació de cotxes

Tema 2. Aplicació d’hotels


Metodologia

Idiomes d’impartició

Grau de Turisme: Anglès

Grau de Turisme en Anglès: Anglès

 

L’assignatura funciona en base a dues metodologies d’ensenyament-aprenentatge:

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:

Explicacions presencials de tipus classe-magistral pel que fa als diferents temes del programa

 b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:

 Realització i exposició a classe d’exercicis i de casos pràctics (individuals o en equip) relacionats amb els continguts de les dues parts de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Classes teòriques 8 0,32 2, 4
Estudi 10 0,4 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories 14 0,56 1, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5
Exercicis i estudis de cas 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura serà:

Avaluació continuada. L’avaluació continuada consta del següent sistema:

BLOC I: INTRODUCCIÓ A LA DISTRIBUCIÓ (30% de la nota final)

 • La realització d’un cas pràctic de desenvolupament de l’estratègia de distribució d’una empresa turística que valdrà un 30 % de la nota final.

BLOC II: GDS: AMADEUS (70% de la nota final)

a)    La realització d’un examen pràctic que consisteix en la realització de diverses reserves amb Amadeus que valdrà un 40% de la nota final i que farà mitja amb les dues activitats pràctiques amb una nota mínima de 4 sobre 10.

b)    La realització de dos activitats pràctiques de reserves d’Amadeus que valdran un 30 % de la nota final (15 % cadascuna d’elles).

Per a calcular la nota final en avaluació continua la nota mínima en cada bloc ha de ser de 4 sobre 10. 

Avaluació única. Hi haurà un examen final amb tot el contingut de l’assignatura per aquells estudiants que no hagin superat el sistema d’avaluació contemplat en el punt anterior i per aquells estudiants amb característiques especials (repetidors, estudiants amb mobilitat, etc.) i que valdrà el 100% de la nota final.

Re-avaluació. Aquells alumnes que no hagin superat l'¡assignatura en la convocatòria d’avaluació única i que hagin obtingut una nota final superior a 3,5 tindran dret a presentar-se a l’examen de re-avaluació. La nota màxima que l’alumne obtindrà en aquesta convocatòria és de 5.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques Amadeus (bloc II) 30% de la nota final 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5
Estudi de casos i activitats del bloc I 30% de la nota final 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5
Examen pràctic Amadeus (bloc II) 40% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Amadeus España (2009): Manual de Amadeus Selling Platform, Madrid.

Amadeus España (2009): Prontuario de Amadeus Ticketing, Madrid.

Amadeus España (2009): Prontuario de Reservas, tarifas y emisión, Madrid.

Del Pico, F. (1997): Manual de Reservas Savia Amadeus, Madrid: Opentour Ediciones.

Buhalis, D. & Laws, E. (2001). Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations. Thomson, London.

Buhalis, D. (2008). Relationships in the Distribution Channel of tourism, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1:1, 113-139, DOI: 10.1300/J149v01n01_07.

Kracht, J. & Wang Y. (2010). “Examining the tourism Distribution channel: evolution and transformation”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22 Issue: 5, pp.736-757. https: //doi.org/10.1108/09596111011053837.

O’Connor, Peter. “Online Tourism and Hospitality Distribution: a Perspective Article.” Tourism review (Association internationale d’experts scientifiques du tourisme) 75.1 (2020): 290–293. Web.

Reino, Sofia, Aurkene Alzua-Sorzabal, and Rodolfo Baggio. “Adopting Interoperability Solutions for Online Tourism Distribution: An Evaluation Framework.” Journal of hospitality and tourism technology 7.1 (2016): 2–15. Web.

Thakran, Kanika, and Rohit Verma. “The Emergence of Hybrid Online Distribution Channels in Travel, Tourism and Hospitality.” Cornell hospitality quarterly 54.3 (2013): 240–247. Web.

Travaglini, A. et Al. (2016).Marketing digital turístico: y estrategias de revenue management para el sector de la hostelería. Barcelona: Marcombo. 

 

Altre material de suport en format digital i enllaços a pàgines web s’ofereixen al Campus Virtual.


Programari

GDS: Amadeus