Logo UAB
2023/2024

Gestió de Continguts Digitals

Codi: 104754 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicació Interactiva OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Beatriz Villarejo Carballido
Correu electrònic:
beatriz.villarejo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Beatriz Villarejo Carballido

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit.


Objectius

 1. Elaborar continguts digitals incloent la perspectiva de gènere, diversitat cultural, i els drets humans basats principalment en evidències científiques.
 2. Conèixer eines de planificació, gestió i distribució de continguts digitals en diversos formats.
 3. Aprendre a utilitzar mètodes de mesurament d' impacte de continguts digitals quantitatius, qualitatius sota el criteri d' impacte social.
 4. Aplicar criteris ètics fonamentals en l' elaboració, distribució i mesurament de continguts digitals.
 5. Planificar i executar treballs acadèmics sobre la gestió de continguts digitals.
 6. Analitzar big data de webs i aplicacions, així com informes de dades d'internet i mòbils.
 7. Aprendre a elaborar projectes innovadors de gestió de continguts digitals identificant riscos, oportunitats, i solucions de millora.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Identificar els aspectes específics dels sistemes d'informació tant des del punt de vista conceptual com pràctic.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de màrqueting digital en els mitjans socials i implementar sistemes d'automatització en la gestió.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar informes de dades d'internet i mòbils.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 7. Crear estratègies de mesura.
 8. Crear i editar continguts multimèdia i disseny de plantilles.
 9. Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Interpretar el big data de webs i les aplicacions.
 12. Interpretar els resultats de crear continguts basats en el pensament científic.
 13. Planificar i executar treballs acadèmics sobre la gestió de continguts digitals.
 14. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 15. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 16. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 17. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 18. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 19. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 20. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 22. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Unitat 1.  Tipologia de continguts digitals i fonts. Forma i contingut, el sentit de comunicar.

Unitat 2. Planificació, gestió i distribució de continguts digitals en múltiples plataformes.

Unitat 3. Mesurament de l' impacte del contingut digital, mesures quantitatives i qualitatives i impacte social.

Unitat 4.  Inclusió de la perspectiva de gènere i diversitat cultural en els continguts digitals.

Unitat 5. Creació, usabilitat i adaptació de continguts en diferents suports.


Metodologia

L'assignatura manté un equilibri entre la part teòrica (sessions teòriques, debats) i la pràctica (aplicant els conceptes teòrics en l'anàlisi de la pràctica professional a través de la realització d'exercicis i el projecte de l'assignatura).  Es basa en els principis de l'aprenentatge dialògic i en la màxima d'aprendre fent. Pràctica i teoria estan íntegrament vinculades per fomentar el pensament científic reflexiu en el desenvolupament professional.

 El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s' exposarà el dia de presentació de l' assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l' alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l' adequat seguiment de l' assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l' assignatura i en les metodologies docents.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions pràctiques 33 1,32 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Sessions teòriques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories projecte 2 0,08 13, 18, 20
Tipus: Autònomes      
Treball en grup 10 0,4 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Treball individual 10 0,4 1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 22

Avaluació

Les activitats d' avaluació consisteixen en:

 1. Examen: continguts teòrics amb un 30% de la nota final.
 2. Projecte i presentació oral: treball de curs en grup amb un 40% de la nota final.
 3. Pràctiques: realització de tres pràctiques amb un 30% de la nota final.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són el projecte i la presentació oral (40%).

En cas de segona matrícula, l' alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà en un examen dels continguts teòrics de l' assignatura. La qualificació de l' assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

SEGONA MATRÍCULA: En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un control de continguts i uns exercicis pràctics. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi. L'estudiant que vol fer aquesta prova de síntesi ho ha de comunicar per escrit a la coordinadora de l'assignatura.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30 10 0,4 1, 2, 3, 6, 9, 10
Presentació oral 10 2 0,08 9, 15, 19, 22
Projecte continguts digitals 30 38 1,52 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Pràctiques 30 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 21

Bibliografia

Gu, Baotong. & Pullman, George. (2017) Content management : bridging the gap between theory and practice / edited by George Pullman and Baotong Gu. [Online]. London: Routledge.

De Gregorio, G. (2022) Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society. Cambridge University Press.

Dykes, Brent. (2019) Effective Data Storytelling: How to Drive Change with Data, Narrative and Visuals. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated.

Duong, Vronique. (2020) SEO Management: Methods and Techniques to Achieve Success. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated.

Foxwell, Harry. J. (2020) Creating Good Data: A Guide to Dataset Structure and Data Representation. Berkeley, CA: Apress L. P.

Jenkins, Henry. et al. (2013) Spreadable media : creating value and meaning in a networked culture / Henry Jenkins, Sam Ford, and Joshua Green. New York: New York University Press.

Mukherjee, Amit. S. (2020). Leading in the digital world: how to foster creativity, collaboration, and inclusivity. MIT Press

Sedkaoui, Soraya. (2018) Data Analytics and Big Data. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated.

 

*** Referències específiques es facilitaran al campus virtual


Programari

S'utilitzaran programes específics de creació, gestió, distribució i mesurament de continguts disponibles a través d'enllaços al campus virtual.