Logo UAB
2023/2024

Teoria i Hist˛ria de la Comunicaciˇ

Codi: 104720 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2503873 Comunicaciˇ Interactiva FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Emilio Fernandez Pe˝a
Correu electr˛nic:
emilio.fernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

no hi ha prerequisits 


Objectius

Com a objectiu general els alumnes aprendran a pensar la comunicació interactiva. S'entén la comunicació interactiva com aquella pròpia dels dispositius tècnics i programes que utilitzen per comunicar-se l'anomenat protocol d'internet. S'hi inclouen també els videojocs, la realitat virtual i el big data. A el mateix temps l'assignatura té els següents objectius secundaris:

a) Conèixer la cultura d'internet, la informàtica i de les xarxes socials

b) Aprendre els seus orígens, la seva evolució històrica i les seves influències en la vida de les persones.

c) Aprofundir en aquells aspectes de la comunicació interactiva que van més enllà de les seves aparences


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document ˙til per a l'elaboraciˇ de missatges, treballs acadŔmics, exposicions, etc.
 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicaciˇ interactiva.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaš de planificar tasques a curt, mitjÓ i llarg terminis.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 2. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoraciˇ.
 3. Diferenciar all˛ substancial d'all˛ rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
 4. Diferenciar els actors de l'estructura de la comunicaciˇ en nous mitjans.
 5. Discutir dades provinents dels comportaments socials en la societat interconnectada.
 6. Dominar els conceptes bÓsics te˛rics de la comunicaciˇ en nous mitjans i aquells aspectes que en marquen l'especificitat.
 7. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Interpretar i discutir documents de les principals teories de la comunicaciˇ interactiva i estructura de la comunicaciˇ.
 10. Planificar i executar treballs acadŔmics en l'Ómbit de la teoria, la hist˛ria, l'estructura de la comunicaciˇ i la fotografia.
 11. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificaciˇ individual o grupal aplicada.
 12. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.

Continguts

1. Una definició de Comunicació Interactiva

2. Els orígens de la comunicació

3. Internet

4. El naixement de la World Wide Web

5. Processos de Comunicació a Internet

6. La cultura Hacker

7. La internet social

8. Apple: una visió holística

9. Big Data, privacitat i aplicacions

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.


Metodologia

 

La part de teoria s'impartirà mitjançant classes magistrals del professor responsable de l'assignatura a l'aula. Alhora, el professor responsable supervisarà els treballs dels alumnes al llarg del seu procés de realització. Les classes de seminari consitirán en la discussió de lectures i la preparació de comentaris crítics de les mateixes que hauran de ser lliurats el dia de la sessió. És obligatòria l'assistència a todes les sessions de teoria i seminari. El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

 La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria 33 1,32 4, 6
Tipus: Supervisades      
Seminari 15 0,6 2, 3, 9, 11
Treball 92,5 3,7 3, 4, 9
TutorÝa 2 0,08 9

Avaluaciˇ

 És obligatòria l'assistència a todes les sessions de teoria i seminari. Per poder presentar-se a la revaluació serà necessari aconseguir més de 3,5 punts en l'examen de teoria.Per aprovar l'assignatura serà necessari aprovar de forma individual la part teòrica i el treball. Només es farà mitjana en el cas d'una nota mínima de 5 en cadascuna d'aquestes dues parts. La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. El plagi i la còpia en qualsevol exercici de l'assignatura: teoria, seminaris o treball es sancionarà amb un 0 com a nota final en l'assignatura.

A principis del mes de desembre es realitzarà un examen tipus test en què es preguntarà per la matèria de teoria impartida fins ara. Aquest examen tindrà un valor del 25% sobre la part de teoria que computa un 40% del total. L'alumna que aconsegueixi més d'un 7,5 en aquest examen aconseguirà 0,5 punts que se sumaran a la part final de teoria. L'examen tipus test no es recupera. L'examen de teoria, de 4 o 5 preguntes computarà un 75% del total de la part de teoria i serà necessari per passar l'assignatura obtenir almenys un 5 en aquest examen perquè faci mitjana amb l'examen tipus test i la resta de les notes de lassignatura. El treball i els seminaris s'explicaran al Campus Virtual a principis de curs.

La activitat que queda exclosa del procés de recuperació és el treball. 

 En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en una prova teòrica sobre la matèria que inclourà també preguntes sobre les lectures obligatòries. La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Avaluació Única

L'avaluació única tindrà lloc a les dates indicades per la facultat i constarà de tres parts:

Teoria, que tindrà un valor en conjunt del 40% de la nota final. La teoria savaluarà el dia de lexamen de la següent forma. Els estudiants hauran de realitzar primer un examen tipus test amb continguts sobre la matèria. El resultat de l'examen tipus test serà eliminatori, és a dir, cal aconseguir almenys cinc per poder passar l'assignatura. Posteriorment, l'alumnat que s'aculli a aquesta modalitat d'avaluació haurà de fer un examen de desenvolupament de 4 preguntes i haurà depassar aquesta prova de forma individual per aprovar l'assignatura aconseguint, per tant, almenys un 5. El valor de l'examen tipus test serà del 30% del total de la teoria (recordem que el valor de la teoria del 40% de la nota final) i el de lexamen de desenvolupament del 70% daquesta part. La part teòrica es podrà recuperar però per això l'estudiant/a haurà d'obtenir en el primer examen almenys un 3,5 en cadascuna de les dues parts de què consta la prova teòrica.

Paral·lelament, l'estudiantat haurà de lliurar el dia de la prova d'avaluació única un treball el pes final del qual a la nota de l'assignatura serà del 40% del total. La feina haurà de ser aprovada amb un 5 o més i no té possibilitat de recuperació. El treball consistirà en el disseny d'una aplicació o videojoc, les característiques de les quals seràs explicades in extenso al campus virtual. 

La part de seminaris té un valor d'un 20% i s'haurà de realitzar de la manera següent: Els/les alumnes hauran de llegir de forma activa tres lectures que es comunicaran al principi de curs al Campus virtual. El dia de l'examen l' estudiantat ha de lliurar tres comentaris responent a una sèrie de preguntes formulades pel professor al campus virtual. Alhora, el professor realitzarà un examen tipus test preguntant pel contingut de les lectures el dia de l'examen. Els treballs tindran un valor del 50% de la nota final i lexamen test de les lectures un 50% del valor daquesta part.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Seminari 20% 2,5 0,1 2, 3, 8, 9, 11, 13
Teoria 40% 3 0,12 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15
Treball 40% 2 0,08 2, 6, 10, 11, 12, 15

Bibliografia

Christakis, Nicholas, & Fowler, James (2010). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan. Madrid : Taurus

Byung-Chul, Han  (2014). En el enjambre / Byung-Chul Han ; traducción de Raúl Gabás. Barcelona : Herder

Byung-Chul, Han (2013). La sociedad de la transparencia. Barcelona : Herder

Fernández Peña, Emilio (2016). Juegos Olímpicos, Televisión y Redes Sociales.  Barcelona: UOC

Fuchs, Christian (2013). Social media : a critical introduction. Thousand Oaks, CA : Sage Publication

Foucault, Michel (1979). Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión. Madrid : Siglo XXI. 

Gebser, Jean (2011). Origen y presente. Vilaür, Girona : Atalanta. 

Isaacson, Walter (2011). Steve Jobs : la biografía / Walter Isaacson ; traducción de David González-Iglesias González. Barcelona : Random House Mondadori

Johnson, Steven (2003). Sistemas emergentes : o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Turner. 

Jarvis, Jeff (2010). Y Google ¿cómo lo haría?. Barcelona : Gestión 2000.

Himanen, Pekka  (2002). La Ética del hacker y el espíritu de la era de la información / Pekka Himanen ; prólogo de Linus Torvalds ; epílogo de Manuel Castells ; traducción de Ferran Meler Ortí. Barcelona : Destino.

Sloterdijk, Peter  (2012). Has de cambiar tu vida : sobre antropotécnica. Valencia : Pre-Textos. 

Tarnas, Richard (2008). Cosmos y psique : indicios parauna nueva visión del mundo. Vilaür, Girona : Atalanta. 

Zuboff, Shoshana (2020) La Era del Capitalismo de Vigilancia. Barcelona: Paidós

 

 

 

 

 


Programari

No hi ha