Logo UAB
2023/2024

Diagnòstic d'Empresa

Codi: 104681 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Sergio Cadena Abadias
Correu electrònic:
sergi.cadena@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per tal d'aconseguir un bon seguiment de l'assignatura és aconsellable haver assolit els coneixements de les assignatures obligatòries de cursos anteriors "Introducció a la Comptabilitat" i "Anàlisi d'Estats Financers" del  grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Per un seguiment òptim és molt recomanable haver superat amb èxit altres assignatures de la branca comptable com "Comptabilitat de Costos", "Comptabilitat de Gestió", entre d'altres.


Objectius

L''assignatura està orientada, des d'una perspectiva empírica, a l'anàlisi del comportament econòmic de les empreses a partir, principalment, dels estats financers que estan obligades a elaborar. Es pretén familiaritzar l'alumne amb l'ús de conceptes bàsics com rendibilitat, productivitat, nivell d'ocupació, índex de preus, "mix" comercial, i subministrar-li uns instruments per poder contestar preguntes com: Quines són les causes rellevants de la variació observada en la rendibilitat de l'empresa "A"? ¿En quina mesura han influït cada una d'aquestes causes? ¿Ha millorat la productivitat amb relació al període anterior? ¿Com ha influït aquest fet en el resultat econòmic (en la taxa de marge, p.e.)? ¿Per què ha augmentat (o ha disminuït) la productivitat respecte l'any passat? ¿L'empresa "A" té una productivitat més alta (o més baixa) que l'empresa "B" ? ¿En quant ha millorat la productivitat del sector alimentari espanyol durant el darrer any? ¿L'increment salarial del sector de trans-formats metàl·lics ha estat relativament superior o inferior a l'increment de la seva
productivitat? En acabar l'aprenentatge, l'alumne serà capaç de:


- Extreure la informació dels estats financers de les societats per a obtenir les variables econòmico-financeres que haurà d'emprar en l'anàlisi de la rendibilitat i la productivitat
- Aplicar un model d'anàlisi de la rendibilitat per etapes, determinat la incidència de cada variable explicativa i interpretar els efectes de les dades obtingudes en la gestió empresarial.
- Aplicar un model d'anàlisi de la productivitat de cada factor productiu i determinar i interpretar el seu efecte en termes de l'anàlisi de la taxa de margCompetències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l?impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Generar i transmetre la informació comptable adequada en cada moment a les necessitats informatives dels diferents usuaris.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar la utilitat de la informació comptable per a la presa de decisions dels seus diferents usuaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar els sectors empresarials a partir dels comptes anuals.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Conèixer els sistemes d'informació comptable com a suport a la direcció i les funcions dels mateixos en la gestió de les organitzacions.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Demostrar un comportament ètic en l'elaboració dels estats financers
 9. Elaborar la informació comptable de síntesi aplicant els principis i normes comptables vigents, quan es requereixi.
 10. Elaborar la informació relativa a un sistema de comptabilitat de gestió.
 11. Emetre un diagnòstic a partir de l'anàlisi econòmic i financer d'una entitat.
 12. Identificar les decisions que es poden prendre a través de l'anàlisi i interpretació de la informació comptable.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Interpretar els indicadors econòmics d'una entitat i la seva vinculació amb la rentabilitat i productivitat d'aquesta.
 15. Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir de la seva anàlisi.
 16. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 18. Reconèixer les variables qualitatives que poden influir en la presa de decisions a partir dels estats financers.
 19. Registrar comptablement la realitat econòmica i financera de les organitzacions d'acord amb els principis, normes i convenis aplicables en cada cas.
 20. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 21. Utilitzar els instruments del procés de planificació i pressupostació financera d'una organització.
 22. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Continguts

1. AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ D'UNA EMPRESA DES DE L'EXTERIOR: FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA
1.1 La perspectiva de l'anàlisi externa: objectius; possibilitats; limitacions.
1.2 El balanç de situació: estructura estàndard; criteris implícits; interpretació.
1.3. El compte de resultats: estructura estàndard.
2. QUADRE DE VARIABLES ECONÒMICO-COMPTABLES PER A L'ANÀLISI
2.1 Variables normalitzades per al balanç; variables compostes; ratios bàsiques.
2.2 Traducció/resum d'un balanç en termes de les variables definides.
2.3 Variables normalitzades per a l'estat de resultats; costos unitaris / costos imputats

2.3 Variables normalitzades per a l'estat de resultats; costos unitaris / costos imputats
2.4 Traducció/resum d'un estat de resultats, en termes de les variables definides
2.5 Els actius i resultats aliens a l'explotació
2.6 Els resultats extraordinaris
3. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT ECONÒMIC : LA TAXA DE RENDIBILITAT
3.1 El concepte de
rendibilitat d'una empresa, i les seves diferents versions
3.2 Models d'anàlisi factorial simple de la
rendibilitat
4. ANÀLISI DINÀMICA: CANVIS EXPLICATS PER CADA VARIABLE ELEMENTAL
4.1 Mètode de les diferències parcials
4.2 El mètode dels promitjos
4.3 Mètode de les taxes de variació; índex i taxa de variació d'una variable temporal; el
mètode de les 'taxes
de variació contínua'
5. MODEL D'ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT, PER ETAPES (I)
5.1 Limitacions dels models d'anàlisi factorial simple
5.2 Un esquema més precís: diferents conceptes de rendibilitat
5.3 Anàlisi de la
rendibilitat dels capitals propis i l'efecte palanca
5.4 Part de la variació de la rendibilitat explicada per cada variable determinant
6. MODEL D'ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT, PER ETAPES (II)
6.1 Anàlisi de la
rendibilitat de l'empresa
6.2 Anàlisi de la rendibilitat de l'explotació
6.3 Determinació de l'efecte atribuïble a cada variable explicativa immediata
7. MODEL D'ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT, PER ETAPES (III):
7.1 Anàlisi de la
taxa de marge net; variació explicada per cada variable determinant
7.2 Determinació de l'efecte atribuïble a cada variable explicativa immediata
8. APLICACIONES DEL MODEL D'ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT
8.1 Aplicació global del model: variables explicatives realment elementals; determinació de la incidència de
cada variable de gestió elemental
9. LA PRODUCTIVITAT COM A VARIABLE EXPLICATIVA DE LA TAXA DE MARGE (I)
9.1 El concepte de
productivitat d'una empresa, i les seves diferents versions
9.2 Mesura de la productivitat a partir dels estats comptables: Model i terminologia

9.2 Mesura de la productivitat a partir dels estats comptables: Model i terminologia
9.3 Anàlisi simplificada de la
taxa de marge brut: un output, un input
9.4 L'anàlisi de la taxa de marge brut en el cas general
9.5 Determinació de l'efecte atribuïble a cada variable determinant
10. LA PRODUCTIVITAT COM A VARIABLE EXPLICATIVA DE LA TAXA DE MARGE (II)
10.1 Interpretació de l'índex de variació de la productivitat dels costos imputats
10.2 Determinació de l'efecte sobre la taxa de marge de la variació de la productivitat de cada factor.
10.4 El càlcul dels índex dels preus: un enfocament pràctic
11. EXTENSIÓ DEL MODEL D'ANÀLISI DE LA PRODUCTIVITAT
11.1 Aplicació a l'anàlisi de la
taxa de costos no imputats variables
11.2 Aplicació a l'anàlisi de la taxa de costos no imputats fixos
11.3 Determinació de l'efecte sobre la taxa de marge net
11.5 Aplicació a la comparació de la productivitat entre dues empreses
12. PRODUCTIVITAT DEL TREBALL I PRODUCTIVITAT DEL CAPITAL.
12.1 Productivitat i
nivell d'ocupació del factor treball (i d'altres factors semi-fixos)
12.2 Determinació dels efectes sobre la taxa de marge de la productivitat tècnica i del nivell d'ocupació.
12.3 Elements que poden fer variar la
productivitat per hora treballada; productivitat i qualitat de vida.
12.4 Càlcul i interpretació de l'índex de variació de la productivitat de l'
Immobilitzat.
12.5 Interpretació de l'índex de variació de la productivitat en el cas d'un cost variable tipus 'Comissions' .
13. APLICACIONS.
13.1 Resum del model 'taxes de marge - productivitat'.
13.2 Determinació de la incidència sobre la taxa de margede cada variable elemental final.
14. ESTUDIS EMPÍRICS DE RENDIBILITAT I PRODUCTIVITAT
14.1 Presentació dels treballs fet per cada grup d'alumnesMetodologia

A continuació es descriu l'organització i la metodologia docent que es seguirà en les diferents activitats formatives.
Classes de teoria: 
Els continguts de l'assignatura seran impartits pel professor en forma de classes magistrals.
Classes pràctiques:
Les sessions de classes pràctiques es combinaran amb les de teoria, per la qual cosa no hi ha fixada cap sessió específica a la setmana. Aquestes classes es dedicaran a la resolució i comentari dels exercicis i casos  proposats pel professor.
Proves d'avaluació, supervisió i seguiment:
Durant el curs es realitzaran dues proves individuals d'avaluació descrites a l'apartat d'avaluació d'aquesta guia. Per altra banda, els estudiants formaran grups de 2-3 persones per a la realització d'un treball d'aplicació a dades reals d'una empresa o sector dels models d'anàlisi de la rendibilitat i la productivitat estudiants. Amb aquesta finalitat es recomana que l'alumne es familiaritzi amb l'ús d'algun programa d'ordinador tipus 'full de càlcul'. Els resultats del treball hauran de ser exposats i defensats a classe. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Pràctiques 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Classes de Teoria 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Tutoria 7 0,28
Tipus: Autònomes      
Treball autònom: lectura dels textos, estudi dels contingut, preparació i resolució d'exercicis. Realització del treball d'aplicació 88 3,52

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant es farà de forma continua a partir de les evidències següents:
- Examen del contingut dels temes 1 a 8 d'una durada aproximada de 2 hores. Aquest control constarà de preguntes teòriques i exercicis pràctics relacionats amb els temes a avaluar. Es desenvoluparà dins les hores de docència. La nota d'aquest control haurà de ser com a mínim de 3,5 i es pondera un 25% per obtener la nota final.
- Examen del contingut dels temes 9 a 14 d'una durada aproximada de 2 hores. Aquest control constarà de preguntes teòriques i exercicis pràctics relacionats amb els temes a avaluar. La qualificació d'aquest examen haurà de ser com a mínim de 3,5 i pondera un 25% en la nota final del curs. 
- Treball d'aplicació. Els estudiants lliuraran el treball escrit al professor i en faran una presentació a classe, on respondran les preguntes que se'ls formulin. Per superar l'assignatura és indispensable presentar aquest treball d'aplicació. La qualificació d'aquest treball harà de ser com a mínim de 4 i pondera un 50% en la nota final.
L'assignatura només pot ser avaluada pel sistema d'avaluació descrit anteriorment. Un estudiant que hagi participat en dues de les activitats d'avaluació anteriors es considera que participa de l'avaluació continuada. Per tant, un alumne constarà com a NO AVALUAT quan només hagi participat en una activitat d'avaluació. La no participació en alguna de les activitats d'avaluació descrites serà qualificada amb un zero i, per tant, no permetrà promitjar amb les altres.


En aplicació de la normativa de la Facultat d'Economia i Empresa, aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota igual o superior a 3'5 i inferior a 5 tenen l'opció de presentar-se a una prova de reevaluació. Aquesta prova constarà de preguntes teòriques i exercicis pràctics relacionats amb tots els temes de l'assignatura. La qualificació de la reevaluació serà qualitativa i només tindrà dues possibles opcions: APTE o NO APTE. Els estudiants que obtinguin una nota d'APTE es considera que superen l'assignatura amb una
nota numèrica màxima igual a 5. Si l'estudiant obté una nota de NO APTE, no supera l'assignatura i se'l qualificarà amb la nota obtinguda abans de la reevaluació. 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Productivtat (Temes 9-14) 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Examen Rendibilitat (Temes 1-8) 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Realització i Presentació d'un Treball d'Aplicació 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

Manual: Análisis del Funcionamiento Economico de las Empresas - Joaquim Vergés Jaime - 6a Edición Octubre 2020 - Deparament d'Economia de l'Empresa

El Manual està disponible en aques enllaç

Aquest document es troba en obert en paper i en versió digital a les Biblioteques de la UAB. Es recomana consultar aquesta i tota la bibliografia disponible al cercador de Biblioteques - UAB. En el Servei de Biblioteques tenim la subscripció a diferents plataformes i portals de llibres electrònics que us poden interessar per cercar bibliografia:  

    

  1. Cercador del Servei de Biblioteques per mirar els que ja tenim a la Biblioteca.  
  2. Revistes i llibres digitals 
  3. E-Libro Cátedra España: plataforma que conté llibres acadèmics (i altres documents) de diverses disciplines acadèmiques.  
  4. Thomson Reuters Proview: plataforma especialitzada en Dret de les editorials Aranzadi, Civitas i LexNova. Tambéconté revistes digitals.
  5. Biblioteca virtual Tirant: portal de documents electrònics de contingut Jurídic, Ciències socials, Humanitats, Literatura, Informàtica, Ciències i Medicina.

 

 

 


Programari

Durant totes les classes es farà ús de l'Ordinador portàtil/tablet, que caldrà dur amb el programari següent: 

 • Full de Càlcul: MS Excel, Google Sheet  o similar
 • Processador de Text: MS Word, Google Docs, o similar
 • Navegador Internet.
 • Base de Dades SABI, disponible a la Biblioteca de la UAB