Logo UAB
2023/2024

Planificació i Gestió del Turisme

Codi: 104268 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Asuncion Blanco Romero
Correu electrònic:
asuncion.blanco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Gemma Canoves Valiente

Prerequisits

Cap en concret i d’específic. Només tenir una idea general de què passa avui dia arreu pel que fa a àmbits com el turisme i problemàtiques diverses relacionades, recursos de planificació més rellevants, què s’hi fa arreu a nivell turístic, actualitat en general, geografia, etc. En altres paraules, tenir una mica de cultura general i seguir mínimament l'actualitat, general i també turística.


Objectius

- Entendre la realitat actual del turisme i com planificar i gestionar.

- Relacionar el concepte de desenvolupament local amb el creixement del turisme i entendre com aquest té un paper cabdal.

- Diagnosticar i entendre els mecanismes bàsics de la gestió dels recursos turístics, la planificació territorial i els impactes positius i negatius que es poden derivar.

- Conèixer en termes bàsics els principals plantejaments que guien la intervenció actual sobre les destinacions turístiques (sostenibilitat, qualitat, concertació ...).

- Identificar els principals enfocaments de la planificació de les destinacions turístiques i les eines territorials associades (ordenació del territori, gestió ambiental ...).

- Esbossar estratègies globals d'actuació turística en funció del tipus de destinació i la problemàtica plantejada.

- Utilitzar les eines bàsiques a la seva disposició per localitzar les dades rellevants i les fonts d'informació adequades (hemeroteques, biblioteques, Internet, etc.) per configurar una part de la seva pròpia recopilació de materials.

- Sintetitzar la informació, aplicar els coneixements adquirits i presentar-los adequadament, depenent del que es requereix per a la seva avaluació (informe, treball, examen, etc.).


Competències

 • Aplicar eines de gestió del territori, del medi ambient i de les polítiques urbanes a la planificació territorial i ambiental.
 • Dissenyar i gestionar els instruments de planejament territorial, ambiental i urbà.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Explicar l'impacte del turisme en el territori.
 2. Fer propostes de planejament territorial, ambiental i urbà.
 3. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 4. Identificar els instruments, els mètodes i les tècniques per gestionar el turisme.
 5. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Continguts

Els continguts de l’assignatura estan formats per dues gran línies complementàries.

Una línea de contextualització del fenòmen turístic, la seva evolució recent, la relació entre turisme, patrimoni i territori. Análisi dels tipus de recursos i modalitats turístiques i la seva implicació en el desenvolupament local dels territoris i societats que el desenvolupen.

En segon lloc, una línea de coneixement i anàlisi dels impactes derivats d'aquesta indústria, les sinergies que provoca (positives i negatives), i la necessitat de planificació estratègica i territorial, a través dels mecanismes de gestió i correcció.

Cadascun dels aspectes a tractar seran ilustrats a partir d'estudis de cas, exemples d'aquestes dinàmiques i realitats territorials i sectorials.

Tema 1. Context turístic. D’on venim i cap a on anem? Del Gran Tour al Turisme post-COVID.

Tema 2. El turisme i el seu paper en el desenvolupament local

Tema 3. Modalitats i espais turístics (destinacions i productes)

Tema 4. La producció social de l’espai turístic posfordista. Crisis, turistificació i canvi global.

Tema 5. El turisme i la planificació estratègica. Escales de regulació i gestió

A començament de l'assignatura hi haurà a disposició de l'alumnat el cronograma de l'assignatura i el programa detallat a través de l'Aula Moodle, amb el desplegament del temari, les dates de les sessions en què es faran les pràctiques d'aula, la sortida de camp, les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels diferents treballs.


Metodologia

Activitats dirigides: sessions presencials per explicar el temari i per a la revisió a l’aula dels exercicis efectuats al llarg del curs (teoria, pràctiques d'aula, sortida de camp, etc.)

Activitats supervisades: revisió dels exercicis proposats com a eina d’avaluació i que estaran disponibles a la plataforma virtual de l'assignatura.

Activitats autònomes: tot allò que caldria fer per compte de l’estudiantat de cara a la preparació de l’assignatura. Inclou la consulta de material divers (articles, informes, etc.) disponible a la plataforma virtual de l'assignatura, així com també de bibliografia especialitzada, tant la més general com la que puntualment es vagi citant.

L'equip docent no segueix cap manual de turisme, malgrat haver-n'hi diversos d'excel·lents en el mercat. Es podrà fer servir qualsevol material adequat, com per exemple, articles de diari, de revistes de premsa, webs especialitzades, etc.

Activitats d’avaluació: especificades a l'apartat corresponent.

En aquesta assignatura no es permetrà un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l’alumnat.

A començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debat 2 0,08 4
Explicació exercicis pràctics 2 0,08 5
Exposició del temari 20 0,8 1
Exposició oral de treballs (estudi de cas) 1 0,04 3, 5
Treball de camp 8 0,32 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Exercicis pràctics d'aula 16,67 0,67 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Treball d'estudi i exercis tutoritzats individualment 80 3,2 3, 4, 5

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. 

L’avaluació de l’assignatura es concreta de la següent forma:

 • 2 pràctiques amb un caràcter eminentment pràctic (voluntàries), de qüestions concretes exposades al temari. El seu pes en la nota final és d’un 10% cadascuna d'elles (20% total) (individuals). La primera pràctica inclourà obligatòriament la presentació del certificat de l'activitat de formació sobre Eines decerca d'informació i citació.
 • 1 exercici d'un apartat d'un pla estratégic turístic a presentar en format pòster (10%) i informe escrit (20%). Es considerarà com a prova avaluativa final (en grup)
 • 1 exposició oral del projecte de pla estratégic: 20% (avaluable individualment i en grup)
 • 1 sortida de camp, i la preparació prèvia vinculada: 20% + 10% (en grup)

Les activitats pràctiques tenen un caràcter optatiu (però no es podran recuperar si no s'han presentat, a continuació s'explica amb detall).

Requisits per a l’avaluació (1ª convocatòria)

 • Obtenir a l'exercici del pla estratègic i la seva presentació una nota mínima de 5, per tal de fer promig amb les altres parts de l’avaluació. En cas de no complir aquest requisit, aquesta nota no podrà ser compensada amb unaaltra i caldrà presentar-se a la recuperació.
 • No hi ha obligació d’una puntuació mínima en les pràctiques i la que s’obtingui comptarà per a la ponderació de la nota final de l’assignatura. Això vol dir que poden no fer-se, amb el risc, però, que després la resta de notes no siguin suficients per superar l’assignatura. Cal tenir en compte que l’optativitat de les pràctiques té un “preu”: s’han de lliurar dins el període establert (que s’anunciarà a inici de curs) i quan aquest hagi acabat no seran admeses.

Requisits per a la recuperació

 • La no realització del exercici pràctic del pla estratègic comportarà que l’alumnat s’hagi de presentar a la recuperació. És a dir, malgrat la possibilitat “matemàtica” que l’estudiantat aprovi havent lliurat les pràctiques i assistit a totes les sessions d’aula, no serà així sense dita prova.
 • En cas que no s’obtingui la nota mínima exigida a l'exercici final, la persona afectada caldrà que es presenti a la recuperació. La resta de notes es guardaran per a la qualificació final.
 • Pel que fa a les pràctiques, només s’acceptarà la recuperació (o millora de nota) d’una, sempre i quan s’hagi lliurat en el termini establert al llarg del semestre. És a dir, en el cas de les pràctiques, la reavaluació no implica poder lliurar-ne una que abans no s’hagi fet.
 • D’altra banda no es preveu cap altre mecanisme d’avaluació “alternatiu” (presentació d’un treball, ressenyes de lectures, etc.).
 • L'exposició oral i la sortida de campnopodran ser reavaluades o recuperades.

Segons normativa de la UAB, per participar en el procés de recuperació s'ha d'haver obtingut una qualificación mínima en la mitjana de l'assignatura nosuperior al 3,5. (Aquestes condicions s'adapten a la normativa sobre l'avaluació de la UAB en el l'Article 112 ter. La recuperació http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_CG120717).

Consideració de “No Avaluable”

D'acord amb la Normativa Acadèmica aprovada,i modificada pel Consell de Govern en data del dia 19 de març de 2015, la consideració de NO AVALUABLE en aquesta assignatura s’aplicarà a tot aquell estudiantat que no entregui la prova final, ni hagi lliurat més d'una 1/3 part de les activitats d’avaluació.

La còpia o plagi de qualsevol activitat mereixerà la qualificació de suspès i no es podrà recuperar. La còpia o plagi de material, en qualsevol de les activitats, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi"és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procediment de revisió de les qualificacions 

En el moment de realització decada activitat avaluativa, s’informarà l’alumnat (a través de Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 informe escrit de pla estratègic 20% 1 0,04 2, 3
1 pòster del projecte de pla estratègic 10% 2 0,08 3, 4, 5
2 pràctiques d'aula 20% 4 0,16 1, 3, 4, 5
Preparació prèvia del treball de camp 10% 3 0,12 4, 5
Presentació oral projecte estratègic 20% 2 0,08 3, 5
Treball de camp 20% 8,33 0,33 1, 4, 5

Bibliografia

L'equip docent de l'assignatura no segueix cap manual en concret. Per a informació específica sobre qualsevol tema de l'assignatura, l'estudiant haurà de consultar-ho directament amb ell i se li proporcionarà referències en forma d'article de premsa, de revista acadèmica, web, llibres i manuals de referència, etc.

Al llarg del curs, a cada tema es proporcionarà la bibliografia adequada a través del moodle de l'assignatura.

 

Bibliografia bàsica

Aymerich, Ramon (2021). La fàbrica de turistes. El país que va canviar la indústria pel turisme. Edit. Pòrtic

Blanco, Francisco Javier (2020).  Antes de pulsar el botón de reinicio. Retos de la reconstrucción del turismo global tras la covid-19. Editorial Conciencia. 

Cañada, Ernest. & Murray, Ivan. (2019). Turistificación global. Perspectivas críticas en turismo. Editorial Icaria. 

López Palomeque, Francisco; Vera Rebollo, J. Fernando; Torres Delgado, Anna & Ivars Baidal, Josep A. (2022). El turismo, ¿fin de época?. Desafíos de españa como destino turístico en un nuevo escenario. Edit. PUV. Universitat de València. 

Simancas, Moises. (coord.). Planificación y gestión territorial del turismo. Editorial Síntesis, Madrid.

Vera Rebollo, J. Fernando (coor); López Palomeque, Francisco; Marchena, Manuel; Antón, Salvador (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia. Tirant lo Blanch.

 

Bibliografia complementària

ANTÓN CLAVÉ, Salvador & GONZÁLEZREVERTÉ, Francesc. (2005). Planificación territorial del turismo. Barcelona, UOC.

BLANCO-ROMERO, Asunción; BLÁZQUEZ-SALOM, Macià; DE LA CALLE, Manuel; FERÁNDEZ TABALES, Alfonso; GARCÍA HERNÁNDEZ, María; LOIS GONZÁLEZ, Rubén.C.; MÍNGUEZ GARCÍA, M.Carmen.; NAVALÓN GARCÍA, Rosario; NAVARRO JURADO, Enrique, & TROITIÑO TORRALBA, Libertad. (2021). Diccionario de Turismo. Cátedra, Madrid.

BLANQUER, David V. (dir) (2002). La ordenación y gestión del territorio turístico. Valencia, Tirant lo Blanch.

BLÁZQUEZ-SALOM, Macià & MURRAY, Ivan. (2010). Una geohistoria de la turistización de la Islas Baleares. El periplo sustentable, 18, p. 69-118.

BLÁZQUEZ-SALOM, Macià & YRIGOY, Ismael. (2016). La planificación del turismo en áreas litorales en España?. En Simancas, M. (coord.). Planificación y gestión territorial del turismo. Editorial Síntesis, Madrid, pp. 175-203.

CÀNOVES, Gemma.; BLANCO-ROMERO, Asunción; PRATS, Josep Maria & VILLARINO, Montserrat. (eds.). Turismo de interior en España. Productos y dinámicas territoriales. València: Publicacions de la Universitat de València. Colección de Desarrollo Territorial, número 19.

CAÑADA, E. i MURRAY, I. (2019). La turistificación global. Perspectivas críticas en turismo. Barcelona:Icaria.

FERNÁNDEZ TABALES, Alfonso. (dir) (2003). Manual de Gestión Local del Turismo. Sevilla, Turismo de la Provincia de Sevilla.

IVARS, Josep. (2003). Planificación turística de los espacios regionales en España. Síntesis. Madrid.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999). Desarrollo Turístico Sostenible: Guía para Planificadores Locales. Madrid, OMT.

RULLAN, Onofre. (2010). Las políticas territoriales en las Islas Baleares. Cuadernos geográficos , 47 (2010-2), p. 403-428.

SOCIAS CAMACHO, J. M. (2001). La ordenación de las zonas turísticas litorales. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Pascual Madoz: Boletín Oficial del Estado.

TROITIÑO, Miguel Ángel & GARCÍA, J.S. & GARCÍA, María. (coord.). Destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 587-624.

VALLS, Joan Francesc (2005). Gestión de destinos turísticos sostenibles. Barcelona, Gestión 2000.

 


Programari

Cap especialment excepte les eines office habituals i el Teams en cas de realitzar les connexions on-line