Logo UAB
2023/2024

Geografia i Gènere

Codi: 104267 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Baylina Ferre
Correu electrònic:
mireia.baylina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Prats Ferret

Prerequisits

Bon coneixement de l'anglès, a nivell escrit i de comprensió oral.


Objectius

Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

Durant molts segles la meitat de la humanitat ha estat ignorada com a objecte d’estudi en les ciències socials. Només fa quaranta anys i gràcies al moviment feminista i a l’evolució de la situació de les dones a la societat (ocupació, formació, participació política, condicions de vida) s’ha desenvolupat el procés científic de fer visible a l’altra meitat del gènere humà. La Geografia s’ha incorporat també a aquest procés, primer observant i analitzant els patrons diferencials de les dones en la seva relació amb l’espai i més endavant reconeixent l’estructura de gènere a la societat com un element fonamental per comprendre els canvis econòmics i socials del món contemporani i la forma com el medi geogràfic és constituït i utilitzat per la població. 

 

La geografia ha considerat tradicionalment la societat com un conjunt neutre, asexuat i homogeni, sense plantejar les profundes diferències que hi ha entre homes i dones en la utilització de l’espai. La geografia amb perspectiva de gènere defensa que l’espai no és neutre des del punt de vista de gènere i això implica la necessitat d’incorporar les diferencies socials entre homes i dones i les diferencies territorials en les relacions de gènere per explicar la realitat en qualsevol lloc i a qualsevol escala. Tant les persones com els espais tenen gènere i les relacions socials i les relacions espacials es creen mútuament. També es considera la diversitat d’identitats que s’articulen amb el gènere com l’edat, la classe social, la sexualitat, l’etnicitat i la diversitat funcional.

 

Els objectius formatius són els següents:

 

-       Comprendre les definicions, conceptes bàsics i objectius de la geografia i el gènere.

-       Comprendre com la incorporació de la perspectiva de gènere altera i augmenta el coneixement sobre la relació entre la societat i el medi.

-       Ser capaç de reformular investigacions geogràfiques incorporant-hi la perspectiva de gènere.

-       Valorar la introducció d’aquesta perspectiva en els estudis geogràfics actuals.

-       Desenvolupar la capacitat de reflexió, anàlisi, discussió i interpretació, tant individual com en grup.

-       Entendre quina ha estat la contribució de la geografia en els estudis de gènere i a la inversa.


Competències

 • Analitzar amb esperit crític la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de la geografia.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'estructura de gènere de la societat.
 2. Captar la desigualtat social i territorial que impera en la societat.
 3. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Continguts

Continguts de l’assignatura

El fil conductor serà la relació de les persones amb els llocs en la seva vida quotidiana, en l’espai públic i privat i a diverses escales geogràfiques: el cos, la llar, el barri, la ciutat/poble i l'Estat. Tenint en compte que els llocs són la intersecció entre els processos locals i globals en un temps determinat i que, per tant, es defineixen per les relacions socioespacials que en ells s’hi produeixen i els distingeixen, s’analitzaran un seguit de llocs on s’hi desenvolupa la vida de cada dia i on s’hi creen relacions de gènere diferents. 

 

Es tracta d’examinar fins a quin punt les persones, segons el seu gènere, experimenten de forma diferent els llocs i mostrar que aquestes diferències formen part de la constitució social tant del lloc com del gènere.

 

Estructura:

Els continguts de l’assignatura s’estructuren en 6 temes:

 

 1. Gènere i Geografia: conceptes bàsics i genealogia de la recerca 
 2. La llar i el lloc de treball
 3. Els espais rurals
 4. La ciutat i l’espai públic
 5. Ecofeminisme i medi ambient
 6. Geopolítica 

Metodologia

Metodologia docent i activitats formatives

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan a través de classes explicatives per part de les professores; la lectura i comentari de textos i recursos visuals relacionats amb el temari de l'assignatura; i la realització de dos exercicis de curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 4
Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3
Tipus: Supervisades      
Examen 4 0,16 1, 2, 3, 4
Tutories individuals i en petits grups 17 0,68 3, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 20 0,8 1, 2, 3
Lectura individual de textos 20 0,8 1, 2
Realització d'exercicis 20 0,8 1, 4

Avaluació

 

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’avaluació de l’assignatura es farà de forma continuada a partir de quatre elements d'avaluació: Activitat 1 (25%), Activitat 2 (25%), Examen 1 (25%), Examen 2 (25%). Per a poder ser avaluat/da cal presentar-se obligatòriament als exàmens.

Una activitat d’avaluació no presentada compta com a 0.

Es poden recuperar els Exàmens. Per presentar-se a la recuperació cal haver suspès. La nota màxima en la recuperació és de 5. 

Quan un/a alumne/a només presenti un element d'avaluació o cap., tindrà la qualificació de "no avaluable".

De les activitats i els exàmens es valoraran la capacitat d’anàlisi, la reflexió crítica, l’aportació personal, l’originalitat, la capacitat de síntesi dels resultats, la claredat en l’exposició i la presentació formal. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

 L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de quatre elements d'avaluació: Activitat 1 (25%), Activitat 2 (25%), Examen 1 (25%), Examen 2 (25%) que s'hauran de presentar el 15 de gener de 2024. Per a poder ser avaluat/da cal presentar-se obligatòriament als exàmens.

Una activitat d’avaluació no presentada compta com a 0.

Es poden recuperar els Exàmens. Per presentar-se a la recuperació cal haver suspès. La nota màxima en la recuperació és de 5. 

Quan un/a alumne/a només presenti un element d'avaluació o cap, tindrà la qualificació de "no avaluable".

De les activitats i els exàmens es valoraran la capacitat d’anàlisi, la reflexió crítica, l’aportació personal, l’originalitat, la capacitat de síntesi dels resultats, la claredat en l’exposició i la presentació formal. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, les professores informaran l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat 1 25% 10 0,4 1, 2, 4
Activitat 2 25% 10 0,4 1, 2, 4
Examen 1 25% 2 0,08 1, 2, 3
Examen 2 25% 2 0,08 1, 2, 4

Bibliografia

BRU, Josepa (1997), Medioambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y vida cotidiana, Barcelona, Icària/Antrayt, pp. 119-166 

BROWN, Gavin & BROWNE, Kath (eds.) (2016), Companion to Geographies of sex and sexualities, Abingdon: Routledge.

DATTA, A. et al. (2019), Routledge handbook of gender and feminist geographies. London: Routledge

DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA, números monogràfics 14 (1989), 26 (1995, Dona, treball i vida qüotidiana), 35 (1999, Gènere i medi ambient) i 49 (2006, Geografia i gènere al món), 65/3 (Geografies de les sexualitats).

DOMOSH, Mona; SEAGER, Joni (2001), Putting women in place, London, Guilford Press

GARCIA RAMON, M.Dolors; BAYLINA, Mireia (eds.) (2000), El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural, Vilassar de Mar, Oikos Tau

GENDER, PLACE AND CULTURE. A journal of feminist geography, Carfax Publishing

HANSON, Susan & PRATT, Geraldine (1995), Gender, work and space, London, Routledge 

MCDOWELL, Linda (1999), A feminist glossary of human geography, London, Arnold

MCDOWELL, Linda (2000), Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas, València, Cátedra

MCDOWELL, Linda (2003), Redundant masculinities. Employment change and white working class youth, Oxford, Blackwell

OBERHAUSER, Ann et al. (2018), Feminist spaces: gender and geography in a global context, London: Routledge.

RODÓ DE ZÁRATE, Maria (2021), Interseccionalitat. Desigualtats, llocs i emocions. Manresa: Tigre de paper

ROSE, Gillian (1993), Feminism and geography, Minnesota, University of Minnesota Press 

SABATÉ, Ana; RODRÍGUEZ, Juana María; DÍAZ, María Ángeles (1995), Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una Geografía del género, Madrid, Síntesis

SILVA, J.M. et al. (2017), Diálogos Ibero-Latino-Americanos sobre geografías feministas e das sexualidades, Ponta Grossa: Todapalavra

von BENZON, Nadia; WILKINSON, Catherine (eds.) (2019), Intersectionality and difference in childhood and youth. London: Routledge

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (eds.) (1984), Geography and gender. An introduction to feminist geography, London, Hutchinson 

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (eds.) (1997), Feminist geographies. Explorations in diversity and difference, Essex, Longman

WOMEN AND GEOGRAPHY STUDY GROUP (eds.) (2004), Geography and gender reconsidered, CD

http://igugender.socsci.uva.nl/newsletter.html (Newsletter de la Comissió de Geografia i Gènere de la Unió Geogràfica Internacional).


Programari

Plataforma MOODLE

Programa TEAMS