Logo UAB
2023/2024

Planificació i Gestió de l’Aigua

Codi: 104265 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Mas Ponce
Correu electrònic:
antoni.mas.ponce@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No n'hi ha.

 


Objectius

Aquesta assignatura vol dotar l'alumnat de les eines conceptuals i pràctiques de la planificaciò i gestió de l'aigua en entorns mediterranis. Per a una major comprensió, vegeu els continguts


Competències

 • Aplicar la normativa bàsica legal territorial, ambiental i urbana a la planificació territorial i ambiental.
 • Dissenyar i gestionar els instruments de planejament territorial, ambiental i urbà.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la pràctica professional.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer la legislació hídrica.
 2. Descriure el cicle de l'aigua des del punt de vista físic, socioeconòmic i sistèmic.
 3. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 4. Identificar els mètodes i les tècniques per a la gestió del cicle de l'aigua.
 5. Proposar vies de gestió de l'aigua i l'energia en el marc normatiu de Catalunya.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 7. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Continguts

Bloc 1. Introducció al cicle integral de l’aigua 

1.1. El cicle integral de l’aigua

1.2. Context històric i sociodemogràfic

1.3. Context mediterrani

1.4. Els efectes del canvi global en els sistemes fluvials

1.5. Situació dels recursos hídrics

1.6. Contaminació de les aigües

1.7. Caracterització de les aigües

Bloc 2. Aplicació dels SIG en la planificació i gestió de l’aigua

2.1. SIG aplicat a la planificació i gestió de l'aigua

2.2. Pràctica SIG

Bloc 3. La planificació i avaluació dels sistemes hídrics

3.1 La Directiva Marc de l’Aigua

3.2. El concepte d’estat ecològic

3.3. Avaluació de l’estat ecològic

Sortida a camp 

Bloc 4. Gestió de les aigües residuals i reutilització 

4.1. Problemàtica. Contaminació aigües urbanes i industrials

4.2. Tractament de les aigües residuals urbanes i industrials. Context històric i actual. Mètodes Nature-Based Solutions (NBS).

4.3. Reutilització de les aigües.

Visita EDAR Granollers + Classe magistral 

Bloc 5. Gestió de les aigües potables

5.1. Legislació

5.2. Infraestructures

5.3. Processos i costos

Bloc 6. Gestió econòmica de l’aigua 

6.1. L’aigua com a bé

6.2. El valor de l’aigua

Bloc 7. Conflictes en planificació i gestió de l’aigua

7.1. Conèixer els actors implicats

7.2. Problemàtiques, posada en comú, presa de decisions


Metodologia

Les activitats dirigides seran classes teóriques, pràctiques i sortida de camp.

A començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 23,5 0,94 1, 2, 4, 6
Pràctiques 12,5 0,5 3, 6, 7
Sortida de camp 12,5 0,5 2, 4, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 6, 7
Tipus: Autònomes      
Creació d'una unitat didàctica o projecte sobre l'aigua 20 0,8 2, 3, 4, 6, 7
Elaboració de treball de curs 40 1,6 3, 4, 7
Preparació de pràctiques 15 0,6 3, 6, 7
Preparació exposició oral 10 0,4 6

Avaluació

 • Pràctica SIG (10%)

S’exposa un cas concret a realitzar amb SIG: Trobar una massa d’aigua i associar i calcular els percentatges i/o superfície dels seus usos i cobertes del sòl. Exportar aquest mapa amb base topogràfic i ortofotomapa.

 • Avaluació de l'estat ecològic (25%)

Es realitzarà una sortida de camp a la conca del Besòs o de la Tordera on l'alumnat haurà de fer una valoració de l'estat ecològic d'un tram de riu concret. El professorat en la part teòrica nodrirà d'eines per a què els propis alumnes siguin els encarregats de fer la seva pròpia valoració. 

 • Preparació i execució d'una unitat didàctica o projecte (25%)

Els/les alumnes hauran de desenvolupar una unitat didàctica destinada a un públic concret (educació primària, secundària i/o ciutadania). En aquesta unitat didàctica haurà de demostrar eines per tal que el públic objectiu sigui coneixedor d'alguna temàtica relacionada amb els espais fluvials i la seva gestió per a crear una conscienciació ambiental sobre el territori. Cada grup haurà de preparar i executar pel grup-classe la seva unitat didàctica o projecte.

 • Conflicte planificació (40%)

Treball en grup: hauran de fer cerca d’una problemàtica relacionada amb la planificació i gestió de l’aigua, detectar els principals actors implicats, identificar les problemàtiques i crear una sèrie de solucions que es puguin aplicar per a què la majoria dels actors implicats en resultin beneficiats. Aquest treball es dividirà en una exposició oral (20%) i un treball escrit (20%).

Criteris d’avaluació

En cas de que dos dels punts avaluables no hagin estat presentats o hagin estats suspesos (nota inferior a 5), els alumnes podran optar a un examen de recuperació, la nota final després de l’examen de recuperació no podrà ser major a 7. Els alumnes que volen optar pujar nota també es poden presentar, en cap cas suposarà una reducció de la nota que ja tenen.

 No Avaluable

 L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació

 Revisió de qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició Oral 25 1,5 0,06 4, 5
Pràctica 10 0 0 6
Treball en grup 40 0 0 1, 2, 4, 5, 7
Treball unitat didàctica 25 0 0 3, 5, 7

Bibliografia

A l'inici de curs es donará el llistat de referències básiques


Programari

Office i QGIS