Logo UAB
2023/2024

Desenvolupament Local i Territorial

Codi: 104264 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificaciķ Territorial OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Pallares Barbera
Correu electrōnic:
montserrat.pallares@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaį. Per consultar l'idioma us caldrā introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciķ és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Esteve Dot Jutglā

Prerequisits

No hi ha cap requisit específic per cursar aquesta assignatura.


Objectius

Aquest curs ofereix una aproximació al desenvolupament local i territorial des de la realitat que imposa per al territori i la seva població els reptes actuals des de la crisi climàtica i mediambiental, les creixents desigualtats en la distribució de la riquesa; i el rol de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial.

El curs té tres objectius principals:  1) examinar el concepte de desenvolupament en general i desenvolupament local/regional des de diferents teories i pràctiques, 2) comprendre la dinàmica de l'economia local dins dels condicionants imposats pels canvis econòmics, mediambientals i energètics, 3) explorar nous models econòmics recents que plantegen el desenvolupament local des d’un posicionament ètic i eco-centrat. Les classes combinaran format teòric, pràctic i de discussió.


Competčncies

 • Aplicar la normativa bāsica legal territorial, ambiental i urbana a la planificaciķ territorial i ambiental.
 • Elaborar propostes d'acciķ i intervenciķ en el territori que abordin problemes sociodemogrāfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre la normativa bāsica en qüestions de mobilitat, habitatge i desenvolupament.
 2. Enumerar les diferents teories de desenvolupament local.
 3. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Continguts

 

1)     El concepte de desenvolupament local. Orígens, evolució i nova formulació.

2)     L'economia social.

3)     Els factors de desenvolupament local i els agents,

4)     El desenvolupament local lligat al turisme: experiències, oportunitats i deficiències.

5)     El desenvolupament local lligat a la economia del coneixement i la ciutat intel·ligent: experiències, oportunitats i deficiències.

6)     El desenvolupament local i el canvi climàtic.

7)     El rol del sector públic en el desenvolupament local.

8) Desenvolupament territorial i sostenibilitat.

9) Programes de suport al desenvolupament local PADL i AODL

 

 

 


Metodologia

Les classes teòriques sobre conceptes i elements teòriques es complementaran amb el treball sobre projectes reals de recerca, la qual cosa permetrà els estudiants reflexionar sobre els problemes i les dificultats que planteja el desenvolupament local.

Els estudiants hauran de construir de forma paral.lela a les sessions de docència un projecte de recerca original com a part del procés de formació en aquesta assignatura. Serà obligatòria la lectura d'una sèrie de textos bàsics sobre teories en desenvolupament local i experiències pràctiques.

El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professorat de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.

Al començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teōriques 28 1,12 2, 3, 4, 5
Prāctiques 8 0,32 3, 4, 5
Sortides 8 0,32 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 2, 3, 4, 5
Tipus: Autōnomes      
Estudi 11,5 0,46 2, 3, 4, 5
Lectures 20 0,8 2, 3, 4, 5
Projecte 50 2 2, 3, 4, 5

Avaluaciķ

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumne i constarà de:

a. Examen final (40% nota)

b. Informe de treball de camp i presentació/discussió a classe (15%)

c. Assistència a classe i activitats (5%)

d.  Elaboració projecte de recerca (20%)

e. Realització d'exercicis pràctics obligatoris. Aquests s'hauran de realitzar de manera individual i en l'horari de classe. Els exercicis comporten el lliurament d'un document en format digital per a l’avaluació (20%).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L'examen final s'haurà d'aprovar per poder tenir dret a ser considerades la resta de qualificacions.

Aquesta assignatura es planteja seguir un mètode d'avaluació continua. Hi haurà examen de recuperació per aquells estudiants que no tinguin aprovat el curs i hagin seguit les activitats del curs amb regularitat.

Només aquells alumnes que s'hagin presentat al examen, hagin presentat el treball de curs i no hagin aprovat tindran dret a recuperació

Quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació (30%) en l'acta aquesta assignatura es consignarà com a no avaluable.

 

Plagi

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura.

Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única. 


Activitats d'avaluaciķ continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboraciķ material i participaciķ activa a classe 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Examen 40% 1,5 0,06 2, 3, 4, 5
Presentacions Projecte Grup 40% 3 0,12 2, 3, 4, 5

Bibliografia

S'afegirà bibliografia complementària durant el curs.

Bibliografia opcional:

ALBURQUERQUE, Francisco (2013) "Economía del Desarrollo y Desarrollo Territorial" http://www.delalburquerque.es/images/subidas/E%20Desarrollo%20y%20Desarrollo%20Territorial%203.0.pdf

BLAKELY Eduard J. and BRADSHAW, Ted K. (2003) Planning Local Economic Development. London: Sage Publications.

CASELLAS, Antònia (2018) "Nous Reptes, Reflexions i Propostes per un Desenvolupament Local Sostenible" Col.lecció Eines. Elements d'Innovació i Estratègia. Diputació de Barcelona. 21p. https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/60118.pdf

CASELLAS, Antònia (2014) " Desenvolupament local i territori. Del creixement indiscriminat a la viabilitat social i econòmica" Diputació de Barcelona. Area de Desenvolupament Econòmic Ocupació.  http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/54052.pdf

CASELLAS, A. (2010). La geografía crítica y el discurso de la sostenibilidad: perspectivas y acciones. DAG 56/3, 575-583.

ESTELA, Oriol (2020) Repensar las agencias de desarrollo económico local en la crisis de la covid-19. Asamblea general de Redel.

GIBSON-GRAHAM Julie Katherine, CAMERON, Jenny and HEALY, Stephan (2017) Retomenos la economia. Una guia ética para transformar nuestras comunidades. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana

GIBSON-GRAHAM Julie Katherine and ROELVINK, Gerda (2010) "An Economic Ethics for the Anthropocene". Antipode, 41(s1), p. 320-346.

POLI, Corrado (2010) "Sustainable Development: from Fallacy to Fraud", Human Geography. A new Radical Journal, Vol. 3 ,2, p. 63-82.

PER A CONSULTAR:

 1. Pallares-Barbera, M. & Salom-Carrasco, J., 2022. RETOS GLOBALES: EL DESARROLLO LOCAL. In GEOGRAFÍA ECONÓMICA. Fundamentos, agentes y procesos. Valencia (Spain). Valencia (Spain): Tirant Humanidades, pp. 463-476.
 2. Alonso Logroño, P., et al., 2022. GEOGRAFÍA ECONÓMICA. Fundamentos, agentes y procesos, Valencia (Spain): Tirant Humanidades.
 3. Pallares-Barbera, M. & Sánchez-Hernández, J.L., 2022. Nuevas fronteras en el espacio económico. Economía social y economías alternativas. New frontiers in economic space. Social economy and alternative economies. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 68 (3) , pp. 505-518.
 4. Dot, E. & Pallares-Barbera, M., 2017. The economic reactivation of the surroundings of Can Batlló (Barcelona) based on the social economy. La reactivación económica del entorno de Can Batlló (Barcelona) a partir de la economía social. https://doi.org/10.15366/ntc.2017XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, 1, pp. 1035-1044. 
 5. Pallares-Barbera, M. & Jutgla, E.D., 2017. Urban transitions: Replacing traditional work practices in traditional workspaces . In Urban Studies Foundation Seminar Series: Reconceptualising Urban Landscapes of Work. 20-21 April. University of Portsmouth.
 6. Dot, E. & Pallares-Barbera, M., 2016. Espacios económicos emergentes en Barcelona a partir de la economía social. El Poblenou y Sants, 2008-2015VII Jornadas de Geografía Económica, 6-8 de Julio. Asociación de Geógrafos Españoles, Grupo de Geografía Económica, 1, pp. 57-63.
 7. Dot, E. & Pallares-Barbera, M., 2016. Espacios económicos emergentes en Barcelona a partir de la economía social. El Poblenou y Sants, 2008-2015. In VII Jornadas del Grupo de Trabajo de Geografía Económica. Asociación de Geógrafos Españoles. Universidad de Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, pp. 1-6.
 8. Dot-Jutglà, E. & Pallares-Barbera, M., 2015. Patrimonio industrial, revitalización económica y compacidad urbana en el Poblenou22@Barcelona ¿un nuevo modelo Barcelona?Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 69, pp. 9-35.
 9. Pallares-Barbera, M. & Vera, A., 2015. El Berguedà un medi innovador resilient: passat, present i futurRevista Erol, Depósito legal: B-17569-1982, ISSN: 02 12-445, 125, pp. 32-35.
 10. Pallares-Barbera, M., 2010. How to change in difficult times? Advantages and disadvantages in the competitive Barcelona and symbolic economy (Com canviar quan els canvis són difícils? Avantatges i desavantatges de la Barcelona competitiva des de l’economia simbòlica)Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 69, pp. 229-245. 
 11. Tulla, A., Pallares-Barbera, M. & Vera, A., 2009. Naturbanization and Local Development in the mountain areas of the Catalan Pyrenees. In Naturbanization. New identities and processes for rural-natural areas. Leiden, Netherlands: 265. Leiden, Netherlands: 265: Taylor & Francis Group, Publishers, pp. 75-92. 
 12. Pallares-Barbera, M., et al., 2007. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NATURBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DE LOS PARQUES NATURALES DEL “CADÍ– MOIXERÓ” Y DEL “ALT PIRINEU” (PIRINEO CATALÁN). In Espacios Naturales protegidos / Les espaces naturels protégés. Baeza (Seville). Baeza (Seville): Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 543.
 13. Pallares-Barbera, M., Tulla, A.F. & Vera, A., 2004. Spatial loyalty and territorial embeddedness in the multi-sector clustering of the Berguedà region in Catalonia (Spain)Geoforum, 35 (5), pp. 635-649.
 14. Pallares-Barbera, M., 2004. Innovation, networks and flows in the study of the territory (Innovación, redes y flujos en el estudio del territorio)Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 57, pp. 159-180.
 15. Tulla, A., Vera, A. & Pallares-Barbera, M., 2003. Local development, socioeconomic and natural externalities in mountain areas. ISBN: 80-86377-09-1. In Regional Geography and its applications. Brno (Txeck Republic). Brno (Txeck Republic): Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, pp. 178-185.
 16. Pallares-Barbera, M. & Vera, A., 2001. Economic spaces and industrial innovative milieus in the region of Berguedà (Spain) (Espais econòmics i milieus innovatius industrials a la comarca del Berguedà)Documents d’Anàlisi Geogràfica , 38 , pp. 33-53. 
 17. Pallares-Barbera, M., et al., 2000. Industrial embeddedness and innovative milieu in the Berguedà County (Spain). (Incrustación industrial y medio innovador en la comarca del Berguedà). In Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España. Madrid. Madrid: Civitas, pp. 195-210.

 


Programari

 

Cap