Logo UAB
2023/2024

Interpretació i Avaluació del Paisatge

Codi: 104261 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Nadal Tersa
Correu electrònic:
jordi.nadal@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Assignatura optativa de quart curs de l'àrea de geografia física. El temari d'aquesta assignatura té com a punt de partida els continguts impartits en les assignatures obligatòries dels tres primers cursos del grau. Si un alumne o una alumna té una o més assigntures dels cursos anteriors sense superar cal que parli amb el professor abans de matricular-se.

L'alumnat que ha cursat l'assignatura Planificació, Planejament i Avaluació durant el curs 2022/23 cal que contacti amb el professor abans de matricular-se a Interpretació i avaluació del paisatge


Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els i les estudiants adquireixin els coneixements necessaris per tenir una visió crítica de la planificació territorial i puguin valorar els continguts ambientals amb els que s'estructura el territori.

Per assolir aquest objectiu principal, es proposen els següents objectius durant el curs:

 • Analitzar la planificació territorial i urbanística des del punt de vista ambiental
 • Analitzar la protecció ambiental a nivell internacional, europeu i nacional
 • Treballar el concepte del paisatge des del punt de vista normatiu
 • Desenvolupar les eines per avaluar l'impacte ambiental en els processos normatius

Competències

 • Analitzar amb esperit crític la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de la geografia.
 • Analitzar i comprendre les dinàmiques geogràfiques (sociodemogràfiques, geoeconòmiques i ambientals) a diferents escales territorials.
 • Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la pràctica professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i interpretar les principals orientacions polítiques de gestió del paisatge.
 2. Descriure i interpretar els canvis en el paisatge.
 3. Interpretar els canvis en el paisatge a través de les relacions entre naturalesa i societat.
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Continguts

Bloc 1. La planificació territorial ambiental

 • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal
 • Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
 • Llei d'alta muntanya

 

Bloc 2. El paisatge

 • Conveni europeu del paisatge
 • Llei catalana del paisatge
 • Catàlegs del paisatge
 • Cartes del paisatge
 • Unitats de paisatge
 • Directrius del paisatge
 • Estudis d’impacte i integració paisatgística
 • Observatori Català del Paisatge
 • La participació ciutadana: metodologies
 • Custòdia del territori

 

 Bloc 3. Elaboració d'un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística

 • Seminaris i tallers
 • Presentació pública

Metodologia

Les primeres sessions de l'assignatura es fa la formació teòrica per donar pas a una sortida de camp i l'elaboració d'un Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística que s'anirà seguint a les tutories. Aquestes tutories seran: a) de grup de treball, i b) conjuntes amb un representant de cada grup.

 

A començament de l’assignatura el professorat explicarà el protocol de mesures i bones pràctiques de les sortides de camp.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conceptes teòrics de l'assignatura 25 1 3
Preparació d'informes 25 1 4, 5
Tipus: Supervisades      
Reconeixement de l'àrea d'estudi 10 0,4 2
Seguiment de pràctiques i informes 25 1 1, 3
Tipus: Autònomes      
Preparació de materials i estudi 10 0,4 5
Redacció de l'informe de curs 18 0,72 1, 5

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es basa en:

 • Examen presencial dels contingut teòrics
 • Elaboració d'un treball de curs
 • Presentació pública del treball
 • Sortida de camp

Totes les activitats avaluables es podran recuperar, excepte les presentacions fetes a l’aula, que no tenen possibilitat de ser fetes fora d'encàrrec inicial, la sortida de camp, que per raons òbvies només es fa els dia que està programada, i les tutories.

Per superar l'assignatura cal tenir una nota mínima de 3,5 en cadascuna de les tres activitats avaluables, independentment del pes que aquestes tenen a la nota final, i haver assistit inexcusablement a la sortida de camp i a les tutories.

S'obtindrà la qualificació de No avaluable si no s'ha entregat cap activitat o bé s'ha entregat només la primera activitat. Per tant doncs haver entregat dues o més activitats implica que s'ha seguit el curs i la qualificació a obtenir serà la d'aprovat (10-5) o la de suspès (4,9-0).

Per últim, l'estudiant haurà de tenir present les activitats presencials d'obligada assistència, sense la qual no podrà tenir l'avaluació final de l'assignatura:

 • Assistència a les tutories
 • Sortida de camp
 • Elaboració del treball de curs
 • Presentació pública del treball
 • Avaluació i en el seu cas també re-avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero al'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en papero en format digital. Vegeu documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a les tutories i sortides de camp 15% 15 0,6 4
Examen escrit sobre els continguts 30% 5 0,2 5
Presentació pública del treball 15% 5 0,2 5
Treball de curs: Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística 40% 12 0,48 1, 2, 3

Bibliografia

Bibliografia

Borja, Jordi, 2010, Llums i ombres de d’urbanisme de Barcelona, Empúries

Cortina, Albert, 2010, Nova cultura del territori i ètica del paisatge, Consell Assessor per al desenvolupament sostenible.

Bru, Josepa, 1997, Medio ambiente poder y espectáculo, Icaria.

Nel·lo,Oriol, 2003, Aquí no! Conflictes territorials de Catalunya, Empúries.

Anuari territorial de Catalunya, 2009, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Institut d’Estudis Catalans.

Diputació de Barcelona, Els processos de l'agenda 21 Local en els municipis de Barcelona. Manuals (3 vol.).

Folch,Ramon, 2003, El territorio como sistema, conceptos y herramientas de ordenacción. Col·lección Territorio y gobierno. Visones num 3 DIBA Xarxa demunicipis.

Boada, Martí i Saurí, David, 2003, El canvi global. Ed. Rubes.

Cerdán, Rufí i altres, 2004, Anàlisi del paisatge del Bages, Perspectives territorials 6, DPTOP, 13-22.

Esteban, Juli, 2001, L'ordenació urbanística: Unitats, eines i pràctiques, Col·lecció espai públic urbà. DIBA.

DMAH 2010, Balanç i perspectives de l’avaluació ambiental a Catalunya

 

Regulatory framework

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Directiva 2001/42/CE d’avaluació ambiental de plans i programes

Ley 9/2006 de evaluación de planes y programas que pueden afectar el medio ambiente.

Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació delpaisatge de Catalunya

Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes

RDL 1/2008 de evaluación de impacto ambiental de proyectos

 

Webs

http://www.diba.cat/xarxasost/

http://es.groups.yahoo.com/group/territori/

http://territori.scot.cat/cat/anuari.php

DTES Planificació territorial

DTES Avaluació ambiental de plans i infraestructures


Programari

A l'assignatura no es fa servir cap programa específic fora del que s'ha utilitzat en els cursos anteriors: Eines SIG, Excel, processador de textos, etc