Logo UAB
2023/2024

Models integrats de gestiˇ: qualitat i seguretat corporatives

Codi: 104016 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Armando Equeter Leva
Correu electr˛nic:
armando.equeter@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

 L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat sigui capaç de dissenyar, desenvolupar, implantar i gestionar un sistema de gestió de la qualitat en un context empresarial ja sigui privat o públic, d'acord amb les normes internacionals ISO 9001 i de qualitat total, mitjançant el aprenentatge de ferramentes dús comú en altres sistemes de la gestió de la Seguretat Corporativa.

 

 


CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 9. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 12. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 19. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 20. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 21. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 
- Tema 1: Introducció a la gestió de qualitat: fonts, teories, conceptes i enfocaments

- Tema 2:Seguretat del producte i sistemes de gestió de qualitat.
 
- Tema 3: Les normes ISO: conceptes, marc normatiu, evolució i estructura.
 
- Tema 4: Procés d'implantació de les normes ISO: Norma ISO 9001: 2015.

- Tema 5: La gestió dels processos: Mapes de processos.

- Tema 6: Extensió dels sistemes normatius.

- Tema 7: Sistema integrat de Gestió: ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001.

- Tema 8: Models per a la implantació de la gestió total: Abast

- Tema 9: Models per a la implantació de la gestió total: Tècniques 

- Tema 10: Model EFQM.

- Tema 11: Interrelacions i diferències entre EFQM i les norma ISO 9001.

- Tema 12: Equips de treball en l'àmbit de la gestió de qualitat: Cercles de Qualitat.

- Tema 13: La Seguretat Corporativa.

- Tema 14: La Gestió de la Qualitat en l'Administració Pública.

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online i per assolir els objectius d'aprenentatge descrits a la present Guia, desenvoluparem una metodologia que combina l'estudi individual autònom a partir del temari de l'assignatura, amb el treball individual de casos pràctics realistes que el mateix alumnat proposarà.

Les pràctiques de l'assignatura es faran en anglès, perquè l'alumnat es familiaritzi amb els models i les normes de Gestió de Qualitat en un context internacional.

És important esmentar que les videoclasses tenen com a principal objectiu resoldre els dubtes relatius al temari, per a la posterior posada en pràctica en els exercicis plantejats.

A més, es crearà un fòrum on l'alumnat pugui planejar dubtes i aclariments sobre l'assignatura.

Idioma d'impartició: Espanyol.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 14, 15, 17, 20
Classes online per a la consulta de dubtes sobre els exercicis prÓctics i el temari 12 0,48 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
FĎRUMS per a la consulta i debat sobre de dubtes del temari i els exercicis prÓctics 24 0,96 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21
Tipus: Aut˛nomes      
Exercicis prÓctics (PEC's) 110 4,4 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluaciˇ

L'AVALUACIÓ CONTINUADA consistirà de

- Proves escrites que permetin valorar els coneixements adquirits per l´alumnat (50 % de la nota davaluació):

Prova 1 ...... Contextos associats als conceptes tractats durant el curs, en matèria de sistemes de gestió de la qualitat i seguretat corporativa (30%).

Prova 2....... Definicions/descripcions associades als conceptes tractats durant el curs, en matèria de Sistemes de Gestió de la Qualitat i Seguretat Corporativa (20%).

Aquestes proves consiitiran en preguntes curtes tipus qüestionari. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4 a cadascuna de les dues proves escrites, per poder aprovar l'avaluació contínua.

- Lliurament d'exercicis pràctics en grup (50% de la nota d'avaluació):

Al llarg del curs, l'alumnat desenvoluparà individualment un total de 4 exercicis pràctics (PEC's) que versaran sobre el sistema de gestió de la qualitat d'un cas real o imaginari proposat pel mateix alumnat, utilitzant els models i metodologies exposades a el temari de lassignatura. Els exercicis pràctics (PEC's) es realitzaran en idioma anglès, devent presentar un mínim de tres per poder aprovar l'avaluació contínua.

 

AVALUACIÓ ÚNICA: Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50% de la nota de l'avaluació) i lliuraran els exercicis pràctics (50% de la nota d'avaluació) a la mateixa data i horaris programats per a l'últim examen d'avaluació continuada. S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

AVALUACIÓ de l'ALUMNAT a SEGONA CONVOVATÒRIA o MÉS: L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar els exercicis de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

 

RECUPERACIÓ: En cas de no superar l´assignatura dacord amb els criteris abans esmentats (avaluació contínua), l´alumnat podrà fer una prova de recuperació en la data i horari programats, que versarà sobre els continguts del programa. Per participar en la recuperació, l´alumnat ha d´haver estat prèviament avaluat en un conjunt d´activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de lassignatura. Tot i això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne serà d'un màxim de 5-aprovat.

 AVÍS: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per l'alumnat que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar... una activitat d'avaluació implicarà suspendre aquesta activitat amb un zero (0). Les activitats d´avaluació qualificades d´aquesta manera i per aquest procediment no seran recuperables. Si cal superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la al mateix curs.

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 0 0 1, 14, 15, 17, 20
Exercicis prÓctics individuals (PEC's) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- Jiménez T., P. & Equeter L., A. (2023) . Modelos integrados de gestión: Calidad y Seguridad Corporativa.  Escuela de Preveción y Seguridad Integral - Universidad Autónoma de Barcelona.

- CEN (20015).  UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad  Requisitos.  AENOR.

- CEN (2015). UNE-EN ISO 14001.2015. Sistemas de gestión de la cambiental Requisitos con orientación para su uso. AENOR.

- ISO, (2018). UNE-EN ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso.ISO.

 - Jankalova, M. & Jankal, R.(2016). The Application of The EFQM Excellence Model by the Evaluation of Corporate Social Responsibility Activities of Companies.  Procedia Economics and Finance39, P. 660-667.  https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30313-6.

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

--Jiménez T. P. (2009). Auditoria Universitaria de Calidad: La evaluación como conquista social ante lacompetencia universitaria global. VDM Verlag Dr. Müller

- alainversa.(2014, febrero 12). Plus Consulting  gestión empresarial (Video). ivoox.  https://www.ivoox.com/12-3-2014-tema-normativa-iso-9001-su-aplicacion-audios-mp3_rf_2927705_1.html

- alainversa (2014, marzo 5). Plus Consulting  gestión empresarial (Video). ivoox. https://www.ivoox.com/5-3-2014-tema-normativa-iso-9001-su-aplicacion-audios-mp3_rf_2927540_1.html

- alainversa (2014, febrero 26). Plus Consulting  gestión empresarial (Video). ivoox. https://www.ivoox.com/26-2-2014-tema-la-calidad-como-pilar-la-audios-mp3_rf_2927466_1.html

- alainversa (2014, febrero 12). Plus Consulting  gestión empresarial (Video). ivoox.  https://www.ivoox.com/12-2-2014-tema-introduccion-a-a-norma-iso-audios-mp3_rf_2927222_1.html

- Berruezo, D. (2006). Mario Nissim (Video). YouTube. http://www.enac.es/web/enac/inicio

- Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (2003). Manual EFQM de Excelencia: pequeñas y medianas empresas(PYMES). EFQM.

- Velasco S., J. (2010).  Gestión de calidad: mejora continua y sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica. Pirámide.

 

 


Programari

Aquesta asignatrura no requereix d'un programari específic.