Logo UAB
2023/2024

Models sectorials de risc

Codi: 104008 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rodriguez Lumbiarres
Correu electr˛nic:
jordi.rodriguez.lumbiarres@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

• Adquirir, manejar i aprofundir concepte de risc de l'especialitat de la seguretat, risc ergonòmic, risc psicosocial i risc higiènic i dels seus respectius models de caràcter sectorial des d'una perspectiva tècnica i jurídica-pericial.
• Desenvolupar el raonament i anàlisi crítica de l'alumne que li permeti avaluar els riscos segons el sector.
• Analitzar i adequar de forma eficient les estratègies d'anàlisi de riscos utilitzant models de risc segons el sector que correspongui.
• Dissenyar línies d'acció i actuació que permetin la planificació d'estratègies per a la prevenció de riscos dins l'àmbit laboral.
• Desenvolupar i aplicar els coneixements i habilitats adquirides en la teoria i en les pràctiques a casos reals concrets.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 8. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 9. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 15. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 16. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 17. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Unitat Didàctica 1
INTRODUCCIÓ ALS MODELS SECTORIALS DE RISCOS
1. Introducció
1.1 Els sectors econòmics i l'accidentalitat associada.
1.2 La regulació en Prevenció de Riscos Laborals
1.3 La importància de la normativa tècnica en la identificació i avaluació del risc (normes ISO, EN, UNE, ...) i dels criteris del INSSBT (Guies Tècniques i Notes Tècniques de Prevenció)
1.4. Les guies i protocols privats sectorials.
1.5. Exigències específiques sectorials d'avaluacions de risc
Unitat Didàctica 2
MODELS D'AVALUACIÓ DE RISC APLICABLES ALS SECTORS
2.1.Modelo general d'avaluació dels riscos laborals
2.1 El Pla de Prevenció
2.2.La Avaluació General de Riscos (EGR)
2.2.Estructuración dels mètodes de d'avaluació de riscos
2.2.1.Métodos simplificats d'avaluació de riscos
2.2.2.Métodos complexos d'avaluació de riscos. (I la seva vinculació a la Seguretat Industrial)
2.2.3.Métodos complexos d'avaluació de riscos laborals específics: Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
Unitat Didàctica 3
SECTOR PRIMARI O AGROPECUARI
3.1 La mineria
3.2 La pesca
3.3.La agricultura
3.4.La ramaderia
Unitat Didàctica 4
SECTOR SECUNDARI O INDUSTRIAL
4.1.La construcció
4.2.La indústria química
4.3.La indústria siderúrgica i metal·lúrgica
4.4.La indústria manufacturera
4.4 La indústria alimentària
4.5.Les arts gràfiques
4.6.La indústria tèxtil (i del calçat)
Unitat Didàctica 5
SECTOR TERCIARI O DE SERVEIS
5.1.La hostaleria i el turisme
5.2.El comerç
5.3.Administración i oficines
5.4.La neteja
5.5.La docència
5.5.Otros riscos del sector serveis, transport, ...


Metodologia

Llengua de docència: Espanyol.

Tenint en compte que la modalitat d'aquest ensenyament és a distància (on line), la metodologia docent estarà composta del següent conjunt d'activitats:

Disponibilitat al web (aula Moodle) de les unitats formatives que contenen el contingut bàsic de la matèria a treballar.

Desenvolupar en l'assignatura.

Aquestes unitats en pdf., Contenen enllaços a documents (d'accés lliure) consultables a la xarxa i que faciliten informació addicional a l'alumne sobre el contingut de l'assignatura.

Seguiment amb suport TIC

Vídeo Classes programades en el calendari.

Proves d'Avaluació Continuada - 3 PAC's

Prova d'Avaluació Escrita presencial que tindrà lloc presencialment a l'Escola En la data marcada en el calendari del segon semestre.

Participació de l'alumne en debats en els fòrums, sobre la base de casos o problemes presentats, en els quals pugui aplicar els coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

S'utilitzarà habitualment la plataforma de l'Aula Virtual de la UAB per al contacte ordinari amb els alumnes, revisió d'apunts, presentació i lliurament de treballs d'avaluació contínua

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes amb suport TIC i Avaluaciˇ 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realitzaciˇ el treball prÓctic i te˛ric (sessions Webex i F˛rums). Resoluciˇ de dubtes. Seguiment dels exercicis; Atenciˇ a l'Aula Moodle 24 0,96 2, 4, 6, 8, 15, 16, 17
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics. Realitzaciˇ de treballs. Estudi personal 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluaciˇ

Avaluació Continuada

L'alumnat realitzarà tres proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula *Moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació final mitjançant prova escrita sobre la matèria tractada en la data marcada en el calendari del segon semestre.

Per a aprovar l'assignatura mitjançant l'avaluació contínua, la mitjana de les PAC i la Prova Escrita d'Avaluació Continuada ha de ser de 5 punts.

En cas de no lliurar alguna de les PAC, o no participar en els fòrums, l'avaluació contínua es considerarà com no avaluable.

Avaluació única

L'alumnat que opti per l'avaluació única realitzarà una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran i/o s'avaluaran de les *PECs de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura ha de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula *Moodle.

Examen de Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per a participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a Coordinació del Grau

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Consultar la Normativa d'Avaluació de la *EPSI.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita presencial d'Avaluaciˇ ContÝnua 50% 0 0 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Proves d'Avaluaciˇ Continuada teoricoprÓctiques individuals 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Treball especÝfic preferiblement en grup, que desenvolupa un aspecte especÝfic del contingut de les unitats. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

ALONSO GARCÍA, Ángel. (1988) Conceptos de organización industrial. 1ª Edición. Marcombo. Barcelona

CALATAYUD SARTHOU, A. et al. Evaluación y control de los riesgos laborales. (2006) Tirant lo Blanch, Valencia

CARRILLO DONAIRE, Juan A. (2000) Derecho de la Calidad y de la Seguridad Industrial. Marcial Pons

CORTÉS, J. M. (2000) Técnicas de prevención de riesgos laborales. Ed. Tébar Flores, Madrid

COBO SÁNCHEZ, D. (2004) Introducción a la prevención de riesgos laborales. ISTAS, Madrid.

DURÁN, F. (2001). Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y salud en el trabajo en España. Estudio para la elaboración de un informe sobre riesgos laborales y su prevención. Presidencia de Gobierno, Madrid

FERNANDEZ MARCOS, L. (2000)  El ámbito natural de la evaluación de riesgos en la normativa preventiva. Aranzadi Social, pág. 631-646

GARCÍA NINET,J.L. (Dir.). (2005) Manual de prevención de riesgos laborales (Seguridad, Higiene y salud en el trabajo), Atelier, Barcelona

MELIÁ NAVARRO, José Luis.(2007) El factor humano en la seguridad laboral. Lettera, Bilbao

MÉTAYER, Y; HIRSCH, L. (2007). Primeros pasos en la gestión de riesgos. AENOR, Madrid

MOLES PLAZA, Ramón Jordi. Derecho y calidad. El régimen jurídico de la normalización técnica. (2001) Ariel Derecho

MUÑOZ RUIZ; Ana Belén. (2009) El sistema normativo de prevención de riesgos laborales, Lex Nova, Valladolid

OIT. Proyecto de directrices técnicas de la OIT sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Ginebra, 2001

OIT. Trabajo sin riesgo y cultura de la seguridad. Informe de la OIT presentado con ocasión del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2004

OIT. La prevención: una estrategia global. Informe de la OIT para el Día mundial sobre la seguridad y la salud en el trabajo 2005. Ginebra, 2005

RUBIO ROMERO, J.C. (2004) Métodos de evaluación de riesgos laborales. Diaz de Santos, Madrid, 2004

SALA FRANCO, Tomás. Derecho de la prevención de riesgos laborales. 3ªEd. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007

TARRÉS VIVES, Marc. Normas técnicas y ordenamiento jurídico. Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003


Programari

Esta asigantura utilizará el software básico del paquete de office 365

Los trabajos, ejercicios de participación, PEC's y otros documentos se entregarán siempre en pdf.