Logo UAB
2023/2024

Gestió de les organitzacions

Codi: 103993 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Óscar Taboada Cuadrado
Correu electrònic:
oscar.taboada@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent extern a la UAB

Rubén Domínguez Oberst

Prerequisits

Cap


Objectius

Des de la reforma del Codi Penal Espanyol del 2010, el Compliance (Cumplimient normatiu) ha estat a l’ordre del dia per la majoria de les organitzacions, dotant a aquestes, cada vegada més, de especialistes per a la gestió de riscos legals i, sobretot penals, als quals les organitzacions s’enfronten. El canvi de paradigma, del “societas delinquere non potest” al “societas delinquere potest” ha suposat, i segueix suposant, un gran repte per a totes les persones jurídiques. Des de llavors, el Compliance a Espanya ha evolucionat fins a convertir-se en una funció fonamental dins de les organitzacions, allunyant-se poc a poc de concepcions jurídic-penals, fins a aproximar-se a àmbits de gestió de la millora continua de processos des d’un punt de vista del control del risc. Es pretén també que l'alumnat es familiaritzi amb els diferents estàndards normatius utilitzats en el mercat per diferents empreses. Així mateix, que aprengui a realitzar anàlisis de riscos normatius.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per avaluar els processos de gestió dels sistemes presents al sector de la prevenció i la seguretat.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Formular estratègies de gestió en l'empresa.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Continguts

Continguts

Tema 1: Introducció al Compliance 

Origen i antecedents del Compliance

Concepte de cumplimient normatiu

La funció de Compliance dins les organiztzacions

La ètica corporativa

 

Tema 2: Marcs de referencia genèrics de Compliance  

Principis i directius de la OCDE

El Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)

Normes d'estandarització nacionals i internacionals

 

Tema 3: Marcs normatius específics de Compliance

Normes sobre competència

Normes sobre medi ambient

Normativa Tributaria

Normativa protectora dels Drets Humans i dels treballadors

Normes sobre privacitat

Normativa reguladora dels mercats de capitals

 

Tema 4: Compliance i el Codi Penal Espanyol 

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març

Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat

Anàlisi jurisprudencial des de la STS 154/2016, de 29 de febrer

 

Tema 5: Elements d'un CMS

Llideratge i cultura de compliance. Supor d'alt nivell

La funció de Compliance

Evaluació de riscs

Establecimiento de controles de Compliance

Informes de cumplimient

Accions correctores, formatives i de comunicació. Especial referencia als canals de denuncies.

Supervisió i verificació

 

Tema 6: El Compliance Officer

 Requisits essencials del Compliance Officer

Competeèas i perfil del càrreca

El Compliance Officer dins de l'organització

Règim de responsabilitat.Diferents estructures 


Metodologia

Idioma de docència: Español.

Al llarg de les 6 videoclasses s'explicarà el contingut fonamental de l'assignatura, es resoldran aquells dubtes que sorgeixin dels materials de l'assignatura i es prepararan les PEC.

Leerse manual, clase para resolver dudas...

El contingut del programa estarà en el manual que l'alumnat haurà d'estudiar autònomament.  S’aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats en l’apartat de bibliografia de la guia docent per a consolidar i clarificar, si es necessari, els continguts explicats a classe. Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Video-classes 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Resolución de pràctiques 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Estudio Autónomo 110 4,4

Avaluació

Avaluació continuada

L'avaluació consistirà dels següents punts:

El 50% de la nota final de l'assignatura serà la mitjana dels diferents treballs/pràctiques que es plantegin al llarg del curs. Serà necessari lliurar un mínim de 3 pràctiques (de 4 possibles) amb una nota mitjana mínima de 4 d'entre les 3 millors notes de les pràctiques presentades per a aprovar l'assignatura.

El 50% restant serà un examen final tipus test amb justificació de les respostes. Serà necessària una nota mínima de 4 per a aprovar l'assignatura.

 

Avaluació única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran i/o avaluaran els treballs de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. 

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula *Moodle.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estatavaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Avaluat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

 

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si concorren circumstànciessobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Realització d'un anàlisi de riscos 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Test final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

 • KAPTEIN, Muel. Why Good people sometimes do bad things: 52 reflections on ethics at work.
 • MIR PUIG, Santiago y otros. Responsabilidad de la empresa y Compliance. B de F, 2014.
 • ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia. Manual del Compliance Officer. Thomson Reuters, 2016
 • Arbeitskreis Compliance als Führungsaufgabe. Compliance als Führungsaufgabe, ein Kompendium von Werkzeugen, Methoden und innovativen Ansätzen. DICO, 2018
 • Miembros de la Junta Directiva de ASCOM, Coordinador D. Alain Casanovas Ysla. Libro blanco sobre la función de Compliance. Madrid: ASCOM, 2017
 • CASANOVAS YSLA, Alain. Legal Compliance. Difusión Jurídica – Economist & Jurist, 2012
 • Compliance. Guía Práctica de identifiación, análisis y evaluación de riesgos. Thomson Reuters – Aranzadi, 2018
 • BONATTI BONET, Francsico. Memento Experto Sistema de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19601. Lefebvre, 2017
 • VELASCO NÚÑEZ, Eloy y SAURA ALBERDI, Beatriz Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas. Aranzadi, 2016
 • CASANOVAS, ALAIN Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021. AENOR ISBN: 978-84-17891-37-4

Programari

Aquesta assignatura no requereix de programari específic.