Logo UAB
2023/2024

Disseny i Composició Visual

Codi: 103857 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 1
2501933 Periodisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
José Luis Valero Sancho
Correu electrònic:
joseluis.valero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jose Sanchez Rios

Prerequisits

Coneixements previs de composició visual i informàtica per a usuari


Objectius

en general com a objectiu l'estudi de tots els grafismes comunicatius, des del punt de vista del disseny i composició visual. Permet reflexionar sobre la seva implicació en les necessàries representacions gràfiques i documentals associades a imatge i continguts en televisió informativa.


Competències

  Periodisme
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Aplicar els processos tècnics i la narrativitat pròpia del fotoperiodisme.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conèixer i saber aplicar els programes informàtics adequats per a desenvolupar processos infogràfics.
 6. Conèixer i utilitzar professionalment instruments necessaris per a enregistrar veu i imatge.
 7. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 8. Gestionar el temps de manera adequada.
 9. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 17. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
 18. Usar tècniques informàtiques per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
 19. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.
 20. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 21. Valorar la utilització del disseny en tots els mitjans de comunicació com a suport a la transmissió d'informacions en premsa, ràdio, televisió i multimèdia.

Continguts

1. Disseny i composició visual en imatges de televisió informativa

Definició, història, funció

Creació i direcció d'art, imatge i diseny a televisió

Organigrames i estructures televisives

2. Metalenguages visuals

Proyecte, briefing, fil conductor i storyboards

Formats, tipus de punt, reticulats, congenitat, etc.

Contrastos morfològics i de color

Grafisme figuratiu, abstracte i tipogràfic

Unitats volumètriques: multimedias y 4D

Temps, moviment, so, plànols,  etc.

 3. Llenguatges visuals complementaris

 Imatges de representació: marca, capçelera estructura, autopromoció, etc.

Imatges de contingut

Unitats conceptuals elementals i complexes

Complements captats o dibuixats

4. Llenguatges visuals sintètics

Síntesi gràfica i infogràfica

Característiques, funcions i morfologia 

 

 


Metodologia

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de
l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l’adequat
seguiment de l’assignatura.

El desenvolupament de l'assignatura implica la realització de diferents tipus d'activitats formatives:

- Activitats dirigides:

a) Classes magistrals: explicació dels conceptes teòrics i anuncis i regles per a pràctiques.

c) Pràctiques al Laboratori. Els principals objectius són que l'alumne / a realitze pràctiques de disseny en informatius.

- Activitats supervisades:

a) Tutories presencials individuals o en grup. La seva finalitat és resoldre problemes d'aprenentatge.

- Activitats autònomes.

a) Els alumnes / as hauran de fer les lectures indicades com a obligatòries i totes les activitats planificades per a un correcte desenvolupament de la teoria i les pràctiques en el Laboratori; a més de l'estudi amb una lectura comprensiva de la bibliografia bàsica.

Activitats d'avaluació

(Part d'una sessió presencial es dedicarà a la realització d'un examen escrit).

En total, hi participen 1 professor / a que s'encarrega de les classes magistrals de la teoria i dos professors / es en pràctiques que desenvolupen activitats individuals o en grup.

La situació sanitària podria fer que les sessions, en lloc de presencials, hagin de ser telemàtiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC 15 0,6 10, 20
Pràctiques Laboratori 30 1,2 3, 12, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories (activitat presencial individual o en grup orientada a resoldre problemes d'aprenentatge) 12 0,48 1, 4, 7, 14, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi: Lectura i síntesi de documents científics 45 1,8 7, 8, 13
Preparació pràctiques laboratori 45 1,8 7, 8, 11, 16

Avaluació

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt de
activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, caldrà haver obtingut una nota de 3,5.
Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són algunes pràctiques col·lectives que representen un 25% de la qualificació.

Tenint en comte que el pes de la teoria és de l' 40%, serà obligatori aprovar-la atès que la resta de l'assignatura obté qualificacions grupals de dues o quatre persones.
Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, caldrà haver obtingut una nota de 3,5. Les activitats que queden excloses de l' procés de recuperació són algunes pràctiques col·lectives que representen un 25% de la qualificació.

En cas de segona matrícula, l’ alumnat podrà fer una única provade síntesi que consistirà en un examen global. La qualificació de l’ assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

L’ estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’ identitat,...) que pugui
conduir a una variació significativa de la qualificació d’ un acte d’ avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d’ avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’ assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 40% tenen de demostrar coneixements teòrics de les lectures i lliçons magistrals 1 0,04 3, 8, 13, 14, 15, 17, 21
Lliuraments treballs pràctics colectius 30% totes les activitat de les participacions, presentacions i defenses davant del grup 1 0,04 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Lliuraments treballs pràctics individuals 30% El treball pràctic s'elabora individualment i tenen un conjunt d'activitats a desenvolupar 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Bibliografia

Costa, J. (2005). Identidad televisiva en 4 D. Design.

Hervàs, Ch. (2002). El diseño gráfico en televisión. Madrid: Cátedra

Lapolli, M. y Vanzin, T. (2016). Infografía na era da cultura visual. Florianópolis: Pandion.

Owen. W. (1991). Diseño de revistas. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Ràfols, R. y Colomer, A. (2003). El diseño audiovisual. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 84-252-1538-2

Ricarte, J. M. (1999). Creatividad y comunicación persuasiva. 2ª ed. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros.

Valero, J. L. (2012). Infografía digital. La visualización sintética. Barcelona: Bosch

Valero, J.L. (2008): “Tipología del grafismo informativo” , en Estudios sobre el mensaje periodístico, 14, Madrid: Universidad Complutense |http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0808110631A

Valero, J.L. (2009): “Clasificación del grafismo de contenido en los informativos de televisión”, en Trípodos.com, Barcelona: Universidad Ramon Llull. http://www.raco.cat/index.php/tripodos/article/view/144347

Valero, J.L. (Eds.). (2018). Nuevas Narrativas visuales. La Laguna: Cuadernos artesanos de comuncación ULL. https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cac150

Escudero, S. y Valero, J.L. (2021) “Efectividad de la síntesis audiovisual presentada a través del smartphone”.  Textual & Visual Media: revista de la Sociedad Española de Periodística, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7985515

 


Programari

Edició de video (Shotcut, DaVinci o similar)
Edicions gráfiques (Affinity, Inkscape, Gimp o similar)