Logo UAB
2023/2024

Estratègies Directives i de Comunicació en la Gestió Hotelera

Codi: 103759 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jose Aguar Martinez
Correu electrònic:
mariajose.aguar@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Al final de l’assignatura l’alumnat serà capaç de:

 • Conèixer com funciona i s’estructura la informació en els mitjans de comunicació
 • Identificar els seus punts forts i punts febles com a comunicador/a
 • Aplicar la seva capacitat d’anàlisi, de reflexió  i de síntesi
 • Saber desenvolupar les tècniques d’argumentació i de persuasió en un discurs
 • Conèixer, aplicar i desenvolupar els elements clau del treball en equip
 • Aprendre a posar en pràctica l’empatia, l’escolta activa  i l’asertivitat

Competències

 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 • Definir i aplicar la política i la gestió dels recursos humans de les empreses al sector de l'hoteleria i la restauració.
 • Demostrar habilitats de lideratge en la gestió dels recursos humans en les empreses hoteleres i de restauració.
 • Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió empresarial del sector de l'hoteleria i de la restauració.
 • Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats de comunicació i de gestió de conflictes.
 2. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 3. Aplicar tècniques de gestió del personal que afavoreixin la gestió a través de l'aplicació de sistemes d'informació interna.
 4. Demostrar habilitats de lideratge en la gestió dels recursos humans en les empreses hoteleres i de restauració.
 5. Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 6. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 7. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 8. Gestionar i organitzar el temps.
 9. Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 10. Treballar en equip.
 11. Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a la gestió dels recursos humans a les empreses d'hoteleria i restauració.

Continguts

I L'exposició oral
 • Presentació de la informació: punts principals, informació secundària, exemples i anècdotes
 • El guió per a l'exposició oral
 • La utilització correcta de les TIC La comunicació no verbal
II Comunicació d'empreses i mitjans de comunicació
 • Els 5 interrogants de la comunicació: Què, qui, on, quan i com
 • Què volem comunicar i per quin públic
 • Anàlisi dels mitjans de comunicació i adaptació del discurs segons el mitjà
III Currículum, entrevistes, debats i reunions
 • Tipologia de currículums. Preparació i redacció d'un bon currículum
 • El vídeo-currículum
 • Elements i aspectes rellevants per preparar una entrevista de treball
 • La reunió de treball
IV El bon directiu
 
 • Empatia i assertivitat
 • El treball en equip i la direcció d'equips
 • Lideratge i tipologia de lideratge

Metodologia

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:

Explicacions presencials de tipus classe-magistral pel que fa als diferents temes del programa. Utilització d’àudios i vídeos per il·lustrar alguns  blocs temàtics de l’assignatura.

b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:

Realització i exposició a classe d’exercicis  pràctics (individuals i en equip) per tal d’avaluar els progressos dels alumnes com a persones involucrades en el procés comunicatiu i directiu. Es combinen les pràctiques de caràcter oral i escrit relacionades amb les explicacions teòriques.

 Idioma en que s'impartirà l'assignatura: espanyol

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Resolució casos 6 0,24 1, 4, 5, 11
Treballs aula 14 0,56 1, 5, 7, 8
Tutories 16 0,64 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 56 2,24 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10

Avaluació

Avaluació continua d’aquesta assignatura:

a)    Un examen teòric sobre temes d’actualitat,  així com dels temes de l’àmbit comunicatiu i directiu desenvolupats a classe: 40% de la nota final.  

b)    La realització de treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat:  40% de la nota final.

c)    Actitud i participació activa a les dinàmiques, fòrums i sessions : 20%. Requereix un mínim d'assistència del 80% per part de l'alumnat

 • Per aprovar l’assignatura és obligatori obtenir una nota mitjana mínima de 5 sobre 10.
 • 1a) Re-avaluació de l'avaluació continua 

               Es preveu una re-avaluació per l'alumnat que, no havent aprovat l'assignatura, hagi tret més d'un 3,5 en l'examen. 

 

Avaluació única d'aquesta assignatura:

a)   Un examen teòric oral sobre temes d’actualitat, així com dels temes de l’àmbit comunicatiu i directiu:  40% de la nota final.  

b) Realització d'un projecte de comunicació: 40% de la nota final 

c) Lectura i ressenya de tres monografies que la docent indicarà en les dates establertes: 20%   

 • Per aprovar l’assignatura és obligatori obtenir una nota mitjana mínima de 5 sobre 10.
 • 1a) Re-avaluació: "La recuperació de l'assignatura per avaluació única serà la mateixa que la de la resta d'alumnat iper presentar-se a la re-avaluació serà necessari que aquest hagi obtingut com a mínim un 3,5 en el conjunt de les evidències de les que consti l'avaluació única"

 

 Nota importantel plagi parcial o total en alguna activitat o projecte implicarà la no-acreditació de tota l’assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debats-Forums 20% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Exàmens 40% 4 0,16 2, 8, 9
Presentacions orals 40% 12 0,48 1, 2, 4, 10, 11

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 

   • Anderson, Chris (2016): TED’s secret to great public speaking
   • Aran, Gina. (2015). Comunicación persuasiva en las entrevistas de trabajo (Vol. 340). Editorial UOC.
   • Baró, Teresa. (2012). La gran guía del lenguaje no verbal. Editorial Paidos. Barcelona.
   • Bariso, J. (2018) EQ Applied: the real-world guide to Emotional Intelligence 
   • Bengoechea, Mercedes (2010). «La comunicación femenina. Claves, desde la perspectiva de género, para entender qué pasa cuando hablamos» en Uso del lenguaje en el mundo laboral. La comunicación femenina. Gobierno Vasco. Fondo Social Europeo
   • BERNAL-TRIVIÑO, Ana, Hacia una comunicación feminista. Como informar e informarse sobre violencia machista, Barcelona, UOC (2019)
   • BERNARDEZ, Asunción (2015) Mujeres en Medio(s). Propuesta para analizar la comunicación masiva con perspectiva de género, Fundamentos, Madrid
   • Cockcroft, Robert (1992): Persuading people: an introduction to rhetoric. Hampshire; Macmillan Press
   • Davis, Flora (1976): La comunicación no verbal. Madrid: Alianza
   • Foster, Clare & McCabe, Scott (2010): “Management Development Skills in the Hospitality and Tourism Sector: Needs and Issues from a Regional Perspective”. Tourism & Hospitality Planning& Development, vol. 7, is. 4. Taylor & Francis Online
   • GALLEGO, Juana (2014), De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad? Barcelona, Icaria (2013) y UOC (2014)
   • García, L. R. T. (2019). INTELIGENCIA EMOCIONAL para que puedas dirigir tu vida. Lulu. com.
   • Illán, J. F. R. (2021). Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Ediciones de la U.
   • James, Judi (1995): El lenguaje corporal.Barcelona: Paidós
   • Knapp, Mark L. (1980): La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós
   • McCabe, Scott (2008). Marketing Communications in Tourism and Hospitality. London:Routledge
   • Motion, Judy (2016): Social media and public relations: a guide for professionals. London:Routledge.
   • Naisdat, Ivy (2004): Hablar sin miedo. Barcelona: Oniro
   • Nguyen,Kenny; Murillo, Gus; Killeen, Robert y Jones,Luke(2017) Presentaciones memorables. Crea experiencias únicas que cautiven a tu audiencia. Empresa Activa
   • Sebastián, Carmen (2001): La comunicación emocional. Madrid: Prentice Hall
   • Sherer, Anita & Mössenlechner, Claudia (2009): “Key competencies of tourism graduates: the employer’s point of view”, Journal of Teaching in Travel & Tourism, vol. 9, iss. 3-4, pp. 266-287.Taylor & Francis Online 4 08.03.001
    Rev.: 02
   • TAMARIT VALERO, Amparo (2019 ) Información y comunicación con perspectiva de genéro: ( Servicios Socioculturales y a la Comunidad)  Síntesis. Madrid
   • Whetten, David and Cameron, Kim (2015). Developing Management Skills, London: Pearson Education Limited

   Recull de textos i articles elaborat per la professora

   


Programari

-