Logo UAB
2023/2024

Primera Llengua Estrangera IV (Francès)

Codi: 103712 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Yolande Lydie Juanola Ep Sabaté
Correu electrònic:
yolanda.juanola@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No s’escau però es recomana haver assolit el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.


Objectius

 

Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que en finalitzar aquest curs haurà de ser capaç de:

 1.  Expressar-se correctament en la pronunciació i en l’entonació.
 2. Entendre el significat de frases i expressions de nivell mitjà alt amb diferents registres de llengua.
 3. Mantenir una conversa en l’àmbit de l’hostaleria i del turisme.
 4. Comprendre anuncis, missatges complexos i termes d’expressió habituals en la direcció i gestió hotelera i turística.
 5. Redactar notes o textos més complexos en francès en l’àmbit professional.
 6. Utilitzar exclusivament el francès com a llengua de comunicació.
 7. Reaccionar de manera adient a qualsevol situació en l’àmbit professional.
 8. Adquirir coneixements geogràfics i culturals més amplis de França (relacionats amb el tracte hoteler cap al client).
 9. Seleccionar informació pertinent d’un missatge oral o escrit extens per a les pròpies necessitats o per transmetre-les.
 10. Descriure persones, llocs i coses de manera precisa.
 11. Explicar experiències pròpies o relacionades amb altres persones i experiències de l’àmbit professional.
 12. Adquirir un nivell de comprensió ampli i expressar-se amb una correcció gramatical, sintàctica i lèxica més precisa.
 13. Desenvolupar estratègies i habilitats més elaborades per comprendre textos escrits i orals reals.
 14. Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria.
 15. Seguir desenvolupant estratègies per a l’autoaprenentatge fora de l’aula.
 16. Utilitzar tot tipus de material necessari per a l’aprenentatge més avançat de l’idioma: diccionaris, gramàtiques, llibres de text, documents reals de tots els departaments de l’hotel
 17. Utilitzar documentació per organitzar una estada professional o lingüística a França o en un país francòfon. 

 

 


Competències

 • Comunicar-se oralment i per escrit en una primera, una segona i a una tercera llengües estrangeres en els àmbits de l'hoteleria i de la restauració, així com en diferents entorns relacionats amb els àmbits esmentats.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Gestionar i organitzar el temps.
 6. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 7. Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 8. Treballar en equip.
 9. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.

Continguts

Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

 

FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES

 

Funció socialitzadora

 • Posar-se en contacte: formes de comunicació específiques en el mon laboral hoteler.
 • Emprar fórmules de disculpes elaborades i apropiades a la situació . 
 • Expressar desitjos de cortesia adreçats als clients.
 • Demanar disculpes de manera més elaborada.
 • Ordenar a algú dur a terme una acció.
 • Donar consells a algú.
 • Utilitzar les fórmules generals de cortesia.
 • Demanar permís o prohibir alguna cosa.

 

Funció informativa

 • Elaborar un diàleg en una recepció amb un nivell  de precisió i de correcció més alt.
 • Fer, modificar i anular una reserva d´habitació amb tots els detalls.
 • Narrar experiències viscudes en el àmbit personal i professional tot i expressant els seus sentiments.
 • Descriure diferents tipus d´hotels i funcions professionals.
 • Analitzar diferents serveis hotelers.
 • Elaborar un qüestionari de reclutament de personal 

 

 Funció expressiva

 • Expressar interès.
 • Expressar disculpes, sentir-ho.
 • Manifestar el seu agraïment.
 • Reaccionar en front d´opinions.
 • Expressar el seu descontent davant d´una feina mal feta.
 • Expressar una dolença física.

 

Funció inductiva

 • Formular preguntes més complexes.
 • Formular propostes.
 • Planejar una activitat.
 • Verificar la viabilitat d´una acció concreta.
 • Formular hipòtesis.
 • Formular una queixa.
 • Suggerir o aconsellar de fer una cosa o obligar a fer-ho.
 • Oferir-se a fer una cosa o negar-s´hi.
 • Tranquil·litzar una persona.

 

 Funció metalingüística

 • Sol·licitar i proporcionar un aclariment.
 • Demanar a una persona el que ha dit o el que ha dit algú altre.
 • Ordenar el vocabulari segons diversos criteris.
 • Elaborar xarxes de paraules.

 

CONTINGUTS GRAMATICALS

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:

 • Adjectius i pronoms possessius.
 • Adjectius i pronoms demostratius.
 • Adjectius i pronoms indefinits
 • Consolidació dels pronoms relatius simples (qui, que, où ) sistematització de “dont”.
 • Relatius compostos (duquel, auquel, desquels,...)
 • Indicadors cronològics
 • Connectors lògics
 • Consolidació dels pronoms CD, CI, en , Y , doble pronom
 • Preposicions
 • Consolidació del comparatius
 • Consolidació del passat: Passé composé , imparfait
 • Concordança dels temps: Passé composé/ imparfait
 • Le plus que parfait ( Pluscuanperfecte)
 • Passé composé, imparfait, plus que parfait  dins del relat
 • Consolidació del gerundi / imperatiu
 • Le conditionnel et conditionnel passé ( condicional i condicional passat)
 • Presentació del sistema hipotètic:
  • si + présent+futur
  • si + imparfait + conditionnel
  • si + plus que parfait + conditionnel passé
 • Introducció del subjuntiu present (je veux que, il faut que, j´aimerais que.....)
 • La negació i restricció : ne... plus, ne .... rien, ne  ........ jamais, ne ........ personne, ne ......que.
 • Forma interrogativa sostinguda
 • Frases amb expressions de temps (cela fait, depuis,  il y a, etc.)
 • Frases amb  expressions de l´opinió (je trouve que, je considère que, jesuis pour, je suis contre.....)
 • Introducció d´un comentari amb verbs seguits de la conjunció: que (avouer que, trouver que, avoir l´impression que + indicatif)
 • Introducció d´un comentari amb adjectius seguits de la conjunció: que (c´est étonnant que, c´est intéressant que, être surpris que + subjonctif)
 • Frases en passiva
 • El discurs indirecte. (verbs introductors en present i en passat)
 • Les frases subordinades ( les subordonnées relatives de temps, but, conséquence, etc.)

 

 

CONTINGUTS LÈXICS

El contingut lèxic del quart curs prové dels diferents camps semàntics següents: Les vivències quotidianes, les activitats esportives, la salut i el sistema sanitari francès, els viatges (lloguer de cotxes, itineraris, etc.). El sistema d’ensenyament francès, temes de contractació laboral, la banca, l’organització de l’empresa. L’arquitectura, l’hotel (departaments, funcions, personal, taxa d’ocupació, tipus de clientela, etc.). L’equipament hoteler i la geografia turística. Els usos i costums de les diferents nacionalitats.

 

CONTINGUTS FONÈTICS I DE PRONUNCIACIÓ

La pronunciació ha de ser suficientment clara per tal que un natiu entengui sense esforç.

 • Consolidar les principals dificultats
 • Parlar amb més fluïdesa i millorar el grau de correcció en la pronunciació
 • Discriminació de totes les vocals
 • Producció de u  [ Y ]  oposat  al [ i ]  i  [ U ]
 • Les vocals nasals  [ Ĕ ]  [ õ ]  [ ă ]
 • Les consonants   [ f ]  [ v ]       [ s ]  [ z ]      [ S ]  [ Z ]
 • Unitats fòniques: fenòmens de “liaison” més freqüents i pertinents.
 • Relacionar fonètica i ortografia : S, Z, SS, TI

 

PERSPECTIVA DE GÈNERE

En aquesta assignatura:

 • Les classes es fan amb perspectiva de gènere, fomentant la igualtat entre dones i homes i evitant reproduir estereotips de gènere.
 • S’utilitzen estratègies per fomentar la participació de les dones a les aules i es fomenten les relacions de gènere igualitàries.
 • Es facilita el coneixement de les diferències socials i culturals entre homes i dones i de les desigualtats de gènere en l’estructura de la societat i en la producció cultural.
 • Es facilita, igualment, el coneixement sobre la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; el coneixement i la reflexió sobre el pensament i els moviments feministes, la història dels moviments pels drets de les dones, la seva evolució i la seva repercussió crítica en la societat, la cultura i el pensament filosòfic i científic, i el coneixement dels valors d’equitat de gènere en l’exercici professional.
 • Es fa servir un llenguatge no sexista ni androcèntric en documents escrits, visuals o audiovisuals o altres materials de classe. Tractant-se d’una assignatura de llengua, d’altra banda, s’hi donen a conèixer les particularitats i els recursos específics de la llengua objecte d’estudi per a l’ús d’un llenguatge no sexista i, alhora, s’hi promou la reflexió crítica sobre el llenguatge no sexista i els seus usos.

 


Metodologia

 

Idioma d'impartició

Les classes s'imparteixen en Francés

Metodología

A partir dels objectius funcionals i gramaticals, tot seguint un mètode didàctic bàsicament comunicatiu que requereix la participació activa dels estudiants, posarem en pràctica tasques comunicatives que reflecteixin les situacions de la vida real en el món hoteler. El professor fomenta constantment l’ús actiu de l’idioma i la utilització d’expressions correntes típiques del francès de la professió.

Així mateix, l’aprenentatge de la gramàtica es farà (sempre que sigui possible) de manera inductiva.

El professor procura en tot moment que l’estudiant tingui més consciència de la progressió del seu procés d’aprenentatge.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 7
Tutories presencials 3 0,12 7
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Avaluació

Sistema d’avaluació continuada

 

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

 

Activitats d’avaluació continuada: 60% de la nota

 

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar la correcció de la redacció original per part de l’alumnat, si així ho desitja.

 

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Activitats de transformació

Mini proves

Exercicis

Recerca d’informació

Producció de documents

 

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup. Les activitats orals, segons el nivell, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

 

Proves de control. Durant el curs es fan una o diverses proves, que poden ser una prova d’expressió escrita i/o una prova d’expressió oral.

 

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

 

Prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota. És un examen final de dues parts: expressió oral i expressió escrita. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final de la convocatòria d’avaluació única.

 

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60% entre activitats d’avaluació continuada i prova final. Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

 

 

Recuperació

 

L’alumnat que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de nota global té dret a recuperació, que consisteix a repetir aquelles parts de la prova final d’avaluació continuada que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

 

 

Sistema d’Avaluació única

 

L'avaluació única per aprovar el curs es basa en la realització d'un examen final de dues parts: expressió oral i expressió escrita. Es fa el mateix dia i hora que la prova final de la convocatòria d’avaluació continuada.

 

Per aprovar l'examen final i superar l’assignatura es requereix el següent:

Tenir com a mínim el 50% dels punts en cada part de l'examen.

Tenir, en la suma de les parts, com a mínim el 60% dels punts.

 

Recuperació

 

La recuperació, quan l’alumnat sigui avaluat per avaluació única, serà la mateixa que la de la resta de l'alumnat: és a dir, per poder presentar-se a la recuperació, és necessari obtenir com a mínim un 3,5 en el conjunt de les evidències que consten en l'avaluació única.

 

La recuperació consisteix a repetir aquelles parts de la prova final que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

 

 

Canvi de data de la prova

 

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessàriai (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

 

Altres aspectes d’avaluació

 

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Activitats orals 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 4, 6, 9
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 3, 4, 6, 9
Redaccions 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 La lectura és un component crucial del curs. A banda del llibre del curs, el professorat assigna una gran varietat de textos per ajudar l’alumnat a desenvolupar la capacitat de comprensió lectora i millorar així en les àrees de coneixement lingüístic.

 • Imprescindible:

               - Llibre de text ( recomenad a principi de curs)

               - Llibre d’exercicis de gramàtica: Grammaire Progressive du Français avec 680 exercices (nouvelle version). Niveau intermédiaire. CLE International. (Es fa servir a primer, segon i tercer).

               - Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’estudiant ha d’adquirir i portar a classe.

 • Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa (vegeu el Campus Virtual).
 • Llocs web: indicats pel professorat.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

 • Le Robert : Dictionnaire de la Langue française
 • BESCHERELLE (nouvelle édition): La conjugaison pour tous
 • Vocabulaire progressif du français: Niveau intermédiaire (A2/B1) CLE international

Pàgines web

 • www.podcastfrancaisfacile.com
 • www.apprendre.tv5monde.com
 • www.lepointdufle.net
 • www.lebaobabbleu.com
 • www.bonjourdefrance.com
 • www.capsurlefle.com
 • www.ressourcesfle.fr
 • www.flenantes.org
 • www.gabfle.blogspot.com

 

 


Programari

No n´hi ha