Logo UAB
2023/2024

Pràcticum III

Codi: 103702 Crèdits: 2
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Díaz Vicario
Correu electrònic:
anna.diaz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Anna Ciraso
Anna Camps Suarez

Prerequisits

El Pràcticum III no comporta estada en centre de pràctiques. És molt recomanable que l'estudiantat que estigui matriculat del Pràcticum III ho estigui també de Planificació, Investigació i Innovació o hagi superat prèviament aquesta assignatura. Per poder desenvolupar el Pràcticum III cal tenir com a referent el centre de pràctiques en el que s'ha realitzat el Pràcticum II.

És convenient haver realitzat i superat les assignatures: Educació i contextos educatius, Teories i pràctiques contemporànies en educació, Didàctica i desenvolupament curricular, i Context social i gestió escolar. 


Objectius

Aquesta assignatura té com a finalitat donar una visió general sobre la innovació educativa. Específicament, es proposa els següents objectius:

 • Analitzar les característiques de la innovació educativa.
 • Analitzar la implicació docent en els projectes d'innovació des de la perspectiva individual i col·lectiva.
 • Elaborar projectes d'innovació educativa partint de l'anàlisi de les característiques del context.
 • Vincular la innovació educativa amb els processos de planificació i investigació.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per una ciutadania activa.
 • Col·laborar en els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Col·laborar amb els professionals de l'escola a fi d'extraure la informació rellevant dels projectes d'innovació analitzats.
 6. Comprendre el funcionament de les diferents estructures organitzatives del centre escolar.
 7. Coordinar-se amb els altres docents en el plantejament educatiu i en la concreció de les tasques d'ensenyament-aprenentatge.
 8. Demostrar interès per conèixer i comprendre les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 9. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 10. Establir criteris d'avaluació per a les activitats planificades que sorgeixin del mateix procés d'ensenyament i aprenentatge.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Implicar-se en la dinàmica del centre i de l'aula a l'hora de fer propostes d'innovació relacionades amb el context del centre i de l'aula.
 13. Mantenir una actitud de respecte del medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles, que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte dels drets humans.
 14. Observar críticament la realitat de l'escola parant especial atenció als projectes d'innovació, reflectint aquest coneixement pràctic en les propostes de millora.
 15. Planificar activitats de llengua i matemàtiques, explicitant la seva intencionalitat didàctica.
 16. Planificar i realitzar activitats que fomentin en els alumnes una ciutadania activa.
 17. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 18. Reflexionar sobre les potencialitats de la interdisciplinarietat en el marc de l'actual proposta curricular.
 19. Seleccionar la informació clau per a efectuar propostes de millora en els centres d'educació primària.

Continguts

La innovació educativa

 • Innovació, canvi, millora, reforma
 • Àmbits d’innovació

Disseny de projectes d'innovació

 • La planificació de projectes d'innovació
 • Les fases de la innovació
 • Els agents de la innovació
 • La difusió de la innovació en la realitat escolar i la comunitat de referència

Metodologia

PRESENCIALS EN GRAN GRUP

Es realitzen amb tot el grup classe i tenen per objectiu presentar i reflexionar al voltant dels continguts propis de l'assignatura. Malgrat que el protagonisme recaigui fonamentalment en el professorat, s'espera que les i els estudiants participin activament en la construcció del coneixement professional, donant valor tant a l'experiència pròpia del professorat com de les i els estudiants.

SEMINARIS PRESENCIALS EN GRUPS REDUÏTS

Són espais de treball (amb 1/3 del grup classe) on les i els estudiants hauran de dissenyar en grups d'entre 4 i 6 persones una proposta de projecte d'innovació per un dels centres de pràctiques en el que un dels membres del grup hagi desenvolupat el Pràcticum II.

TREBALL AUTÒNOM

Les i els estudiants hauran de realitzar lectures, reflexions i cerca d'informació sobre els diversos continguts del temari, demostrant autonomia per anar construint el seu coneixement i competències. També, coordinar-se amb els companys de grup per finalitzar les tasques vinculades amb la proposta de projecte d’innovació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencials en gran grup 10 0,4 8, 12, 13, 14, 18, 19
Seminaris 6 0,24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 7 0,28 1
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi i exercicis pràctics 27 1,08 1, 6, 12, 14, 18, 19

Avaluació

Les i les estudiants han d’assistir a un mínim del 80% de les activitats dirigides. En cap cas, les absències poden representar més del 20% del temps total destinat a les activitats dirigides. Els justificants que es presenten serveixen únicament per explicar l'absència i en cap cas eximeixen de la presència.

AVALUACIÓ CONTINUA

Les evidències d'avaluació continua de l'assignatura consisteixen en 4 activitats:

 • Assaig individual reflexiu (40%), que es lliurarà la darrera setmana de maig.
 • Proposta grupal de projecte d'innovació (40%) adequat i adaptat al centre de pràctiques de referència d’un dels membres del grup seguint un guió específic. Lliurament una setmana després d'haver realitzat la presentació i defensa.
 • Presentació i defensa del projecte d'innovació (10%) l'últim dia d'assignatura mitjançant la co-avaluació i l’avaluació per part del docent. Es considera una activitat d’avaluació i tots els membres del grup han d'estar presents: 19/06/2024 (grup 31), 13/06/2024 (grup 21) i 14/06/2024 (grup 41 i 71). 
 • Autoavaluació i co-avaluació de la contribució al treball grupal (10%). Lliurament una setmana després d’haver realitzat la presentació i defensa.

Per aprovar l'assignatura cal presentar i aprovar amb una qualificació mínima de 5 totes les evidències. Tan sols hi haurà possibilitat de re-avaluació de la proposta de projecte d’innovació i l'assaig individual reflexiu, podent obtenir una qualificació màxima de 7. La data prevista per a la re-avaluació és: 03/07/2024 (Grup 31), 04/07/2024 (Grup 21) i 05/07/2024 (Grup 41 i 71). En cas de no presentar alguna de les evidències d’avaluació,la qualificació global de l’assignatura serà 'no avaluable'. 

El professorat retornarà les pràctiques i exercicis en avaluació continua en el termini aproximat de 15 dies hàbils. Les qualificacions de cada una de les evidències d'avaluació es faran públiques a l'Aula Moodle. L'estudiant que vulgui revisar la nota, haurà de fer-ho en el termini establert pel professorat de l'assignatura i que serà comunicat convenientment en el seu moment.

Les i els estudiants de 2a matrícula i posteriors poden demanar lliurar individualment una proposta de projecte d'innovació per un centre de referència el mateix dia que es presentin i defensin els projectes d’innovació. Aquesta opció s'ha de comunicar, consensuar i formalitzar amb el professorat abans del 15/03/2024.

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

ALTRES CONSIDERACIONS

En aquesta assignatura cal mostrar una actitud compatible amb la professió docent: la puntualitat, la participació, el respecte, la cooperació, l'ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.), l'empatia, la correcció en la comunicació amb els altres, i el respecte a la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions. És necessari que les i els estudiants participin activament a les sessions, siguin responsables i rigorosos en el treball autònom i demostrin pensament crític i compromís ètic amb els principis deontològics de la professió docent.

Igualment, en el marc d'aquesta assignatura cal que les i els estudiants mostrin una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.Entotes les activitats (individualsi grupals) es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. Les i els estudiants han de ser capaços d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i han de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professorat considera que no compleix aquests requisits. Es demana que abans de lliurar una tasca es comprovi que es respecten aquests criteris i que les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques, segueixen la normativa APA (7a edició), d'acord a la documentació que es resumeix en les següents fonts: https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2021a.pdf i a https://normas-apa.org/

La còpia o plagi de material, constitueixen un delicte que comporta suspendre l'assignatura, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un exercici individual com grupal (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Es considerarà que un treball, activitat o prova escrita està "copiat" quan reprodueixi totalment o parcialment el treball d'un company, i que està "plagiat" quan es presenti com a pròpia una part del text d'un autor sense citar-ne la font. En cas de detectar alguna de les dues males praxis, el professorat estudiarà si és convenient sol·licitar l'obertura d'un expedient acadèmic. Podeu consultar més informació sobre el plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig reflexiu individual 40% 0 0 1, 6, 8, 13, 14, 18
Autoavaluació i coavaluació de la contribució individual al treball grupal (evidència individual) 10% 0 0 1, 5, 6, 7, 10, 12, 13
Presentació i defensa del projecte d'innovació (evidència grupal) 10% 0 0 1, 13, 19
Projecte d'innovació educativa (evidència grupal) 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Bibliografia

Casas, J., Whitaker, T., & Zoul, J. (ed.) (2018). 10 Perspectives on Innovation in Education. Routledge.

De Miguel, M. (Coord.) (1996). El desarrollo profesional docente y las resistencias a la innovación educativa. Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo.

Departament d'Ensenyament (2007). Marc de la innovació pedagògica a Catalunya. Recuperat de https://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/marc_innovacio_pedagogica/

Departament d’Educació (2007). Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic. Servei de Difusió i Publicacions, Generalitat de Catalunya. http://www.xtec.cat/se-vallesoccidental7/plaformacio/cursdirectorsbadia/guia_planificacio_estrategica.pdf

Ellis, A. K. (2016). Research on Educational Innovations. Routledge.

Fabregat, S. & Jiménez, E. (Coords.). (2019). Innovación docente: investigaciones y propuestas. Graó.

Fernández-Navas, M. & Alcaraz-Salarirche, N. (2016). Innovación educativa: Más allá de la ficción. Pirámide.

Fix, G.M., Rikkerink, M., Ritzen, H.T.M. & Kuiper, W.A.J.M. (2021). Learning within sustainable educational innovation: An analysis of teachers' perceptions and leadership practice. Journal of Educational Change, 22, 131-145.https://doi.org/10.1007/s10833-020-09410-2

Gairín, J. & Ion, G. (Coord.) (2021). Prácticas educativas basadas en evidencias. Reflexiones, estrategias y buenas prácticas. Narcea.

Imbernón, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado: hacia una nueva cultura. profesional.Barcelona.

Macías, A. B. (2005). Una conceptualización comprehensiva de la innovación educativa. Innovación educativa, 5(28), 19-31.

Moyano, J. E. (2004). Innovaciones educativas. Reflexiones sobre los contextos en su implementación. Revista mexicana de investigación educativa, 9(21), 403-424.

Navarro, E., Jiménez, E., Rappoport, S. & Thoilliez, B. (2017). Fundamentos de la investigación y la innovación educativa. UNIR Editorial.

Rodríguez-Mantilla, J. M., Fernández Díaz, M. J. & Fernández-Cruz, F. J. (2020). Evaluación para la innovación y mejora de centros educativos. Síntesis.

Santaolalla, E., Urosa, B., Martín, O., Verde, A., & Díaz, T. (2020). Interdisciplinarity in Teacher Education: Evaluation of the Effectiveness of an Educational Innovation Project. Sustainability, 12(17), 1-23. https://doi.org/10.3390/su12176748

Stéphan, V. L., Joaquin, U., Soumyajit, K., & Gwénaël, J. (2019). Educational Research and Innovation Measuring Innovation in Education 2019 What Has Changed in the Classroom? OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264311671en.pdf?expires=1612976146&id=id&accname=guest&checksum=7ED977FB8370F83932953C15CFEA34E4

Tejada, J. (1998). Los agentes de la innovación en los centros educativos: profesores, directivos y asesores. Málaga.

Tejada, J. & Giménez, V. (Coords.) (2007). Formación de formadores. Escenario institucional. Thomson.

Torre, S. de la (Coord.) (1998). Cómo innovar en los centros educativos. Escuela Española.

Torrent, A., & Feu, J. (2020). Educational change in Spain: between committed renewal and innocuous innovation. Journal for Critical Education Policy Studies, 18(1), 253-298. http://www.jceps.com/archives/8255

Revistes d'educació


Programari

L'assignatura no requereix fer ús de cap material o programari específic.