Logo UAB
2023/2024

Pràcticum II

Codi: 103701 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Fontich Vicens
Correu electrònic:
xavier.fontich@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Merce Edo Baste

Prerequisits

Es recomana haver fet el Pràcticum I i estar matriculat/da de les següents assignatures de segon curs:

 • Aprenentatge i desenvolupament II.
 • Llengües i aprenentatge.
 • Gestió i Innovació a l'aula de matemàtiques.

El Pràcticum II està pensat perquè l'alumnat aprofundeixi en l’anàlisi i la comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge i del desenvolupament humà a l’etapa d’educació primària. Aquestes pràctiques es porten a terme de forma intensiva durant un període de set setmanes, afavorint d’aquesta manera una immersió de l’estudiant a l’escola. Per començar, l’estudiant reflexionarà sobre la pràctica docent a partir de l’observació sistematitzada i de l’anàlisi. Seguidament, l’estudiant haurà de poder intervenir com a professional i orientar les seves reflexions a partir de la seva actuació.

Per poder cursar aquesta assignatura és imprescindible disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. És responsabilitat de l'alumnat demanar-lo per poder aportar-lo al centre abans d'iniciar el període de pràctiques.


Objectius

Sense perdre de vista el conjunt de tota l’etapa de l'Educació Primària, l’alumne/a farà el seguiment d’un grup-classe en un cicle determinat. Per tal d’aprofundir en el coneixement dels processos d’ensenyament-aprenentatge, aquesta assignatura està impartida per professorat de tres departaments que treballaran de forma coordinada:

  • Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
  • Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura
  • Unitat de Didàctica de la Matemàtica

La finalitat principal d’aquestes pràctiques consisteix a adquirir les competències professionals que com a futurs mestres els possibilitaran l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge en dues àrees fonamentals del currículum d’Educació Primària: llengües i matemàtiques. 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per una ciutadania activa.
 • Col·laborar en els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col·legis d'educació primària i als seus professionals.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per tal de fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuïr a la resolució pacífica de conflictes.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants 6-12 anys.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat.
 2. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aprendre de manera permanent i reflexionar de manera crítica com a docents, fent recurs a processos de recerca-acció compartits per a la millora i la innovació de la pràctica docent.
 7. Avaluar l'activitat docent a l'aula, integrant processos d'autoavaluació.
 8. Avaluar l'evolució de les pròpies fortaleses, potencialitats i debilitats al llarg de la seva estada al centre, entendre com poden influir en la docència i reflexionar per trobar els elements de la seva pràctica que han incidit en aquesta evolució.
 9. Col·laborar amb els professionals de l'escola a fi d'extraure la informació rellevant dels projectes d'innovació analitzats.
 10. Compartir amb els companys que fan les pràctiques al mateix centre el desenvolupament de les experiències d'aula i discutir la seva adequació al grup classe.
 11. Compartir el coneixement específic amb altres professionals per assegurar una solució o producte millor.
 12. Comprendre el funcionament de les diferents estructures organitzatives del centre escolar.
 13. Comprendre la necessitat de vincular principis i idees amb actuacions concretes, mitjançant la pràctica reflexiva i la identificació d'estratègies de resolució de problemes.
 14. Comprendre situacions i fenòmens d'aula i de centre i donar respostes argumentades del que succeeix.
 15. Concebre les pràctiques d'aula com element de millora de la pràctica professional.
 16. Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 17. Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 18. Coordinar-se amb els altres docents en el plantejament educatiu i en la concreció de les tasques d'ensenyament-aprenentatge.
 19. Demostrar coneixement del marc teòric per analitzar la realitat d'aula i de centre.
 20. Demostrar interès per conèixer i comprendre les funcions i tasques que realitzen les institucions socials.
 21. Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
 22. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 23. Documentar-se a partir de la lectures d'articles, de fonts bibliogràfiques i de propostes i recursos didàctics per tal d'interpretar i donar resposta a les necessitats de suport específic dels alumnes.
 24. Establir criteris d'avaluació per a les activitats planificades que sorgeixin del mateix procés d'ensenyament i aprenentatge.
 25. Fer ús de conceptes teòrics i principis educatius per interpretar fets, situacions i processos d'aula i de centre.
 26. Fer ús i valorar tots els llenguatges (oral, escrit, artístic, corporal, ...) a l'aula (entre el professor i els alumnes i entre els mateixos alumnes) com eina per a la negociació de significats i la construcció conjunta de coneixements.
 27. Identificar el marc d'autonomia i el rol del mestre en la societat actual.
 28. Identificar les barreres a l'aprenentatge i mobilitzar els recursos per atendre la diversitat.
 29. Identificar les estratègies que afavoreixen la interacció i la comunicació a l'aula per crear un bon clima d'aprenentatge i de convivència
 30. Identificar les maneres de gestionar el temps, l'espai i la organització social de l'aula.
 31. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 32. Implicar-se en la dinàmica del centre i de l'aula a l'hora de fer propostes d'innovació relacionades amb el context del centre i de l'aula.
 33. Justificar l'adequació de les activitats de llengua i matemàtiques dissenyades al grup classe en què s'impartiran.
 34. Mantenir una actitud de respecte del medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles, que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte dels drets humans.
 35. Participar en la preparació, desenvolupament i regulació de las tasques quotidianes d'aula i realitzar propostes per a la seva millora
 36. Planificar activitats de llengua i matemàtiques, explicitant la seva intencionalitat didàctica.
 37. Planificar i realitzar activitats que fomentin en els alumnes una ciutadania activa.
 38. Prendre consciència de la importància de les interaccions entre iguals en el desenvolupament de l'empatia, les relacions socials i l'estatus dins del grup.
 39. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 40. Reflexionar sobre el rol de l'escola en una societat en procés de canvi.
 41. Reflexionar sobre les potencialitats de la interdisciplinarietat en el marc de l'actual proposta curricular.
 42. Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants 6-12 anys.
 43. Saber analitzar i gestionar els conflictes socials a l'aula fent ús de dinàmiques de grup i ensenyant habilitats socials per tal de millorar el clima de l''aula.
 44. Seleccionar la informació clau per a efectuar propostes de millora en els centres d'educació primària.
 45. Utilitzar estratègies que afavoreixin la interacció i la comunicació a l'aula en situacions d'aprenentatge de la llengua, la literatura i les matemàtiques.
 46. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.

Continguts

1.     Anàlisi de les pràctiques observades a l'aula:

 • Descripció, interpretació i valoració de les situacions d’ensenyament i aprenentatge a l’aula, més específicament en les àrees instrumentals.
 • Anàlisi de l’atenció a la diversitat de ritmes d’aprenentatge.
 • Descripció de les activitats i plantejaments de la tutoria.
 • Anàlisi dels processos de comunicació i interacció a l’aula.
 • Anàlisi dels processos d’organització social i aprenentatge a l’aula.
 • Anàlisi de la convivència, plantejament i estratègies de resolució de conflictes.

2.     Disseny i implementació de propostes d’ensenyament i aprenentatge de llengua catalana i matemàtiques diversificades segons les necessitats. 

 • Seqüenciació d’activitats d’aprenentatge i avaluació.
 • Anàlisi dels processos d’aprenentatge en relació als processos d’ensenyament.
 • Experimentació de metodologies que promouen la cooperació i l’autonomia en l’aprenentatge.

3.     Ús d'un llenguatge oral i escrit adequat al context acadèmic (català o anglès, segons el grup).

4.     La professió de mestre: funcions, estratègies, tècniques i actituds professionals

 • Autoanàlisi i autoregulació de la pròpia pràctica i processos d’aprenentatge.

Metodologia

La metodologia s'estructura segons les activitats formatives que es plantegen. Observació: la informació següent (relativa al calendari de l’estada als centres, als seminaris i a aspectes de la carpeta d'aprenentatge) pot variar en el cas de pràctiques a la resta d’Espanya o internacionals a través del Programa Propi UAB o dels programes ERASMUS i SICUE.

 

Estada al centre de pràctiques

 • Tasques:
  • Observació, participació i elaboració de documents.
  • Elaboració de diari de camp i notes d’observació.
  • Estudi de les situacions quotidianes al centre educatiu: tipus d’activitats i dinàmiques a l’aula, específicament a l’àrea de llengua i a la de matemàtiques.
  • Desenvolupament de les intervencions d’ensenyament i aprenentatge de matemàtiques i llengua.
 • Calendari: del 8 de gener al 21 de febrer 2024, en horari complet en funció de l'escola (menys una hora per dinar que no  comptabilitza) de dilluns a divendres. Es comptabilitzen 6’5h diàries d’estada al centre, menys els dimarts (4h mínim).
 • ·Vegeu el document següent: https://www.uab.cat/doc/DOC_Calendari_Practiques_GEP_Practicum_II_A
 • Observació: per poder seguir un calendari adaptat o fer les pràctiques al propi lloc de treball cal que es compleixin els requisits establerts per la normativa, haver-ho sol·licitat a través dels procediments fixats per la Facultat dins els terminis establerts, i haver obtingut una resolució favorable. No es preveu que hi pugui haver adaptacions de l'horari de presència al centre durant les pràctiques, ni canvis en els dies previstos pels seminaris / tutories a la Facultat. 

 

Seminaris i tutories individuals i col·lectives

 • Tasques:
  • Presentació, intercanvi, discussió i avaluació de les observacions realitzades i dels processos dissenyats en petit grup.
  • Disseny i anàlisi de les intervencions de matemàtiques i llengua i sobre el tractament de la diversitat.
  • Reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
  • Participació activa i de qualitat.
 • Calendari: vegeu el document següent - https://www.uab.cat/doc/DOC_Calendari_Practiques_GEP_Practicum_II_A
  • Les tutories són dimarts a la tarda, dues hores entre les 16‐21h durant el període d'estada a l'escola.
  • Tres dates especials:
   • Taula rodona: dimarts 5 de desembre de 17 a 21h (les assignatures de dimarts tarda de primer semestre cediran la tarda).
   • Conferència: dimarts 9 de gener de 17 a 21h.
   • Seminari de tancament: dimarts 21 de maig de 19 a 21h (les assignatures de dimarts tarda de segon semestre cediran aquesta franja).

 

Carpeta d'aprenentatge

 • Tasques:
  • Recerca d’informació i documentació.
  • Anàlisi i estudi de la realitat escolar.
  • Disseny d’intervencions d’ensenyament i aprenentatge a l’àrea de matemàtiques i llengua.
  • Elaboració de la carpeta d’aprenentatge.
  • Preparació d’exposicions orals per al seminari.
  • Data de lliurament de la carpeta d'aprenentatge: Del 17 al 19 d’abril de 2024.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
ESTADA AL CENTRE 203 8,12 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 46
SEMINARIS I TUTORIES INDIVIDUALS O COL·LECTIVES 22 0,88 2, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45
Tipus: Autònomes      
CARPETA D'APRENENTATGE 75 3 2, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 41

Avaluació

Són requisits per a ser avaluat/da:

 • el compliment del 100% d’assistència al centre de pràctiques seguint l'horari complet del mestre o la mestra del grup assignat (normalment 6,5 hores diàries: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30).
 • el compliment d’un mínim del 80% d’assistència als seminaris de tutoria de la facultat.

L’alumnat ha de mostrar una actitud compatible amb la professió. Si no és així, en qualsevol moment de l'estada, tant el centre de pràctiques com la universitat poden decidir que l’alumne/a no pot continuar l’estada al centre. En aquests casos hi haurà un  contacte entre la persona mentora i la persona tutora i s’enviarà l’informe de pràctiques justificat on s'evidenciï que l'estudiant no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquesta persona suspendrà automàticament el pràcticum (la nota numèrica que quedarà serà un 3). 

L’estudiant ha de complir amb el marc regulador de les pràctiques https://www.uab.cat/web/practicum/normativa-1345881466711.html. Seguint la normativa acadèmica, aquesta assignatura no contempla la possibilitat d'avaluació única. Cal revisar la normativa de les pràctiques (vegeu la Introducció General: https://www.uab.cat/web/practicum/grau/educacio-primaria/introduccio-general-1345874979957.html). Sense autorització de la coordinació de la universitat, no es pot fer les pràctiques en un centre on hi ha familiars de primer ordre o on es treballa. 

Per aprovar aquest pràcticum, cal superar cadascun dels blocsd’activitats (seminaris/tutories, estada al centre i carpeta d’aprenentatge) amb una nota igual o superior a 5. Altrament, i per defecte, la qualificació final de les pràctiques serà un 4. És obligatori lliurar els diversos documents de la carpeta d’aprenentatge en els terminis establerts pel tutor. Els alumnes hauran de revisar els documents ja lliurats si així ho demana el tutor; una vegada puntuats els documents com a part de la Carpeta d'Aprenentatge, ja no es podran modificar. 

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua catalana, llengua vehicular de l'assignatura. A partir de 3r curs del Grau, l'estudiant haurà de mostrar una competència equivalent al nivell C2 del MECR. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar que comprèn correctament els textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor considera que no compleix aquests requisits.

Per a poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants i d'acord amb la Normativa de Drets i Deures de la Universitat, cal que les seves activitats siguin versions originals elaborades per ells/es mateixos/es i que demostrin la comprensió dels continguts de la matèria i la reflexió sobre els mateixos. Les activitats que no respectin aquesta premissa, no podran ser avaluades en termes de l'aprenentatge de l'estudiant i, per tant, seran suspeses. La còpia en les activitats d’avaluació és motiu per suspendre l’assignatura, sense tenir dret a recuperació.

A continuació es detallen els criteris d'avaluació de cada activitat:

Seminari i tutories individuals o col·lectives

 • Assistència. 
 • Participació activa i de qualitat.
 • Lliurament dels documents en els terminis fixats.
 • Qualitat dels documents lliurats, tant des del punt de vista del contingut, com de la competència comunicativa.
 • Competència comunicativa oral en llengua catalana, equivalent al C2 del MECR.

Estada al centre de pràctiques 

 • El grau de professionalitat.
 • Assistència i puntualitat (horari professorat).
 • El nivell d'anàlisi i participació.
 • La col·laboració amb el/la mestre/a.
 • Les relacions amb el grup classe.
 • Les intervencions portades a terme.
 • La capacitat de reflexió sobretot el procés de pràctiques.
 • Competència comunicativa en llengua catalana, tant oral com escrita, equivalent al C2 del MECR.

Carpeta d'aprenentatge. Treball individual sobre:

 • Les observacions realitzades al centre.
 • Les seves intervencions a l'aula.
 • La reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge.
 • S'exigirà un domini del llenguatge acadèmic en català, equivalent al C2 del MECR.
 • Lliurament de la carpeta d'aprenentatge: 23 al 26 d'abril de 2024

Més informació a la normativa d’Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CARPETA D'APRENENTATGE 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 40, 41, 45
ESTADA AL CENTRE - INFORME ESCOLA 30% 0 0 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46
SEMINARIS I TUTORIES INDIVIDUALS O COL·LECTIVES 30% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45

Bibliografia

Albarracín, L., Badillo, E., Giménez, J., Vanegas, Y., & Vilella, X. (2018). Aprender a enseñar matemáticas en la educación primaria. Madrid: Editorial Síntesis.  

Bombini, G., & Martinez, N.V. (2018). Lectura, escriptura i «noves» tecnologiesun desafiament a la imaginació didàctica. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 77, 7-13.

Camps, A. (coord.) (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó

Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis.

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Núm. 6900 - 26.6.2015
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=696985&language=ca_ES

infografia: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/cape/info_prima_ria_29_6.pdf 

Departament d'Ensenyament: Inclusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/

Fons, M. (1999). Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera

Gómez, C., & Albarracín, L. (2017). Estimación de grandes cantidades, en primaria.  UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 76, 57-63.  

Huguet, T. (2006). Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona: Graó.

Jofre, M., Soto, A., Badillo, E., & Prat, M. (2016). La reflexión sobre la práctica de aula. Una oportunidad de aprendizaje pedagógico para los maestros y maestros. AULA de Innovación Educativa, 252, 40-45.  

Lerner D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de Cultura Económica

Morros, A., Badillo, E., Boukafri, K., & Fernández, P. (2017). La fotografía matemática como un instrumento para la argumentación de la fracción. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 75, 66-71.  

NCTM (2003). “Principios y estándares para la educación matemàtica”. Sociedad Andaluza de profesores de matemáticas, Granada.

Ribas, T; Milian, M. (2009): “Les pràctiques als centres educatius en la formació del futur professorat de llengua”, Articles, 49, pp.63-81.

Rico, L. (coord.) (1997). Bases teóricas del currículo de matemáticas en educación secundaria. Madrid: Síntesis.

Rico, L. (2006). “Marco teórico de evaluación en PISA sobre matemáticas y resolución de problemas”. Revista de Educación. Extraordinario 2006, pp.75-294.

Stacey, K. y Groves, S. (1999). Resolver problemas: estrategias (Unidades para desarrollar el razonamiento matemático). Narcea: Madrid (Traducció i adaptació de Mª Luz Callejo)

TAL Team (2001). Children learn mathematics. Freudenthal Institute and National Institute for Curriculum Development.

TAL Team (2005). Young children learn measurement and geometry. Freudenthal Institute andNational Institute for CurriculumDevelopment.

Webs:

Lectura

https://leer.es/

Currículum Educació Primària

http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria

Currículum i recursos (pàgina xtec)

hhttp://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/

El currículum a l'escola i a l'aula: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

Competències bàsiques

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/  

ARC. Aplicació de Recursos al Currículum

http://apliense.xtec.cat/arc/cercador

Atenció a la diversitat

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat

 


Programari

No és previst fer servir cap programari concret, més enllà dels habituals per a l'edició de textos o presentacions orals.

Ocasionalment algún tutor pot proposar al seu grup l'ús puntual d'algun programari específic.