Logo UAB
2023/2024

Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa

Codi: 103582 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Oliver Del Olmo
Correu electrònic:
sonia.oliver@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sonia Oliver Del Olmo

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 


Objectius

AL final d'aquest curs l'alumnat ha de ser capaç de:

1. Produir discursos orals i escrits de qualitat en els àmbits acadèmics i professionals.

2. Ser capaç d'autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i pugui treballar amb diversos registres lingüístics i tipologies textuals. 

3. Treballar en equip i individualment de forma eficient tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i les estratègies més adequades segons la situació en particular.

4. Saber utilitzar les plataformes virtuals i TIC en el disseny, desenvolupament i activitats d'autoavaluació. 

5. Demostrar eficacia comunicativa en situacions d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com escrit.

6. Poder comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.

7. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.

8. Demostrar habilitats lingüístiques i comunicatives en llengua anglesa amb un nivell equivalent o superior al C1 del MREC.


Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 3. Analitzar i identificar les necessitats comunicatives i educatives per dissenyar estratègies d'ensenyament - aprenentatge de llengua anglesa que se sustenten en el desenvolupament de competències comunicatives a través de les TIC / TAC.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 6. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 7. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 8. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 9. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 10. Demostrar eficàcia comunicativa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL en situacions d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com per escrit.
 11. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 12. Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i creativa.
 13. Elaborar seqüències didàctiques destinades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'educació primària.
 14. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 15. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 16. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 17. Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees curriculars.
 18. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 19. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 20. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 21. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d'una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d'expertesa.
 22. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 23. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 24. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 25. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 26. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 27. Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
 28. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 29. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 30. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 31. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 32. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 33. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

1. Gèneres discursius i tipologies textuals aplicades a la pràctica professional i a l'àmbit acadèmic.

2. Objectivitat i subjectivitat en el text. La presencia de l'autor en el discurs.

3. Ànalisi crítica del discurs en llengua anglesa.

4. Tècniques d'organització i presentació de la producció oral i escrita en anglès.

5. Usos de la llengua anglesa per a finalitats específiques: English for Specific Purposes (ESP) i English for Academic Purposes (EAP).

 

 


Metodologia

En aquesta assignatura hi haurà classes presencials, tutories virtuals i tutories presencials. També hi haurà exercicis i activitats dins i fora de l'aula.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula 20 0,8 5, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30
Classes teòriques 25 1 6, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Discussions en grup 15 0,6 6, 8, 10
Tutories 20 0,8 6, 10, 25, 27
Tipus: Autònomes      
Exercicis i tasques 35 1,4 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 32
Lectures 35 1,4 1, 4, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 31, 32, 33

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura amb un 80% d'assistència obligatòria consisteix en les següents 4 parts:

a) Tasca escriptura 1 - (15%) 11 Març 2024

b) Projecte en group - (35%) 15 Abril 2024

c) Tasca escriptura 2  - (15%) 13 Maig 2024

d) Tasca escriptura 3 - (35%) 10 Juny 2024

- Si l'alumne entrega un 30% d'exercicis (avaluació continuada) tindrà la nota corresponent a l'expedient, en cap cas un No Presentat.

- Els alumnes han de tenir un mínim 3,5 de mitjana de l'assignatura per optar a la recuperació. Activitats no aptes per a recuperació: projecte. La reavaluació serà el 6 de juliol del 2023.

- Si es detecta plagi en qualsevol dels exercicis o activitats es considerarà suspesa tota l'assignatura. El plagi serà considerat com una ofensa greu i tractat conforme el que està establert als estaments universitaris.

 

Revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Avaluació continuada i única: dimecres 19 de juny de 2024

Entra TOTA la materia i TOTES les proves d'avaluació continuada amb els corresponents percentatges:

Abstract i marc teòric del TFG (25%) examen teòrico-pràctic (1h30 min)

Presentació oral (CDA) d'un article acadèmic (50%) (20 min)

CV i cover letter (25%) Entrega d'exercicis el mateix dia dels examens escrit i oral.

Recuperació: 26 de juny de 2024

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte en grup 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Tasca escriptura individual 1 15% 0 0 2, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 25, 26, 27, 30
Tasca escriptura individual 2 15% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 33
Tasca escriptura individual 3 35% 0 0 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 33

Bibliografia

 

https://advice.writing.utoronto.ca/

https://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://dornsife.usc.edu/writingcenter/

 

 


Programari

Editor de textos

Powerpoint