Logo UAB
2023/2024

Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària

Codi: 103579 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolors Masats Viladoms
Correu electrònic:
dolors.masats@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nathaly Gonzalez Acevedo

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar (amb un certificat o bé demanant una entrevista) un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

 


Objectius

- Adquirir les bases teòriques i tècniques metodològiques per ensenyar anglès de manera efectiva.

- Adquirir els criteris pertinents per seleccionar, adaptar i/o crear materials per aprendre anglès en entorns multilingües i en grups heterogenis.

- Desenvolupar la pròpia sensibilitat, imaginació i creativitat literària.

- Conèixer el folklore i la literatura infantil per poder-lo emprar com a recurs per ensenyar anglès.

- Explorar el potencial de les TIC per a l’ensenyament de l’anglès a l'educació infantil i primària.

- Conèixer el decret d'inclusió i saber-lo aplicar a l'hora de dissenyar propostes didàctiques.

- Ser capaç d'emprar un llenguatge no sexista, ni androcèntric, ni discriminatori.

 


Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar experiències de bones pràctiques per poder abordar, elaborar i implementar processos de col·laboració i telecol·laboració entre diferents agents educatius.
 4. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 5. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de LE dels estudiants.
 6. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 7. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 8. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 9. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 10. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 11. Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i la semàntica aplicada a l'ensenyament de l'anglès i saber analitzar els discurs oral a l'aula.
 12. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 13. Demostrar pensament crític aplicat a la selecció de textos literaris i el disseny de tasques comunicatives basades en la manipulació d'aquests textos amb la doble finalitat de fomentar aprenentatges lingüístics i facilitar l'accés de l'alumnat d'infantil i primària a la cultura literaria en anglès.
 14. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 15. Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i creativa.
 16. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 17. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 18. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 19. Elaborar seqüències didàctiques destinades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'educació primària.
 20. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 21. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 22. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 23. Establir relacions entre el currículum de llengües estrangeres de l'educació infantil i primària, i entre ambdós i el d'educació secundària.
 24. Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees curriculars.
 25. Identificar els requeriments lingüístics i comunicatius que el context, el contingut i el tipus de tasca imposen sobre els parlants - aprenents ('content obligatory' i 'content compatible language') amb la finalitat de planificar seqüències didàctiques plenes de significat.
 26. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 27. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 28. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 29. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d'una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d'expertesa.
 30. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 31. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 32. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 33. Saber emprar les TIC per dissenyar tasques que promoguin el desenvolupament de competències comunicatives en anglès en l'alumnat d'educació infantil i primària.
 34. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 35. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 36. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 37. Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
 38. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 39. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 40. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 41. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 42. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 43. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 44. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

1.      La comunicació oral, escrita i multimodal a les aules de llengua anglesa.

2.      L'articulació del currículum d'anglès com a llengua estrangera: la planificació de continguts i el disseny de tasques i projectes per a les aules d'educació infantil i primària.

3.      El paper de la literatura, el folklore i la cultura en l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació infantil i primària.

4.      Les tècniques dramàtiques com a eina per aprendre llengües.

5.      Recursos digitals útils per a la classe d'anglès.


Metodologia

En aquesta assignatura es presentaran els coneixements teòrics necessaris per poder desenvolupar docència en anglès a l'educació infantil i primària a Catalunya. Paral·lelament s'analitzaran exemples reals d'aula, es compartiran estratègies, es categoritzaran recursos digitals, s'observaran diferents exemples de material didàctic, es facilitaran eines per poder redactar textos amb el desplegament del curriculum de l'àrea de llengua anglesa a educació primària, etc. Tot això amb la finalitat de poder anar creant diferents situacions i propostes educatives (individualment, en parelles o en grups). 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació dels conceptes teòrics, comentari crític i debat sobre les lectures assignades i elaboració i correcció de tasques pràctiques 45 1,8 1, 5, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 33, 35, 41
Tipus: Supervisades      
Discussió en grups reduïts d'aspectes teòrics i pràctics del temari 30 1,2 1, 5, 15, 18, 25, 41
Tipus: Autònomes      
Consulta de bibliografia, estudi personal, elaboració dels treballs 75 3 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 33, 35, 38, 41, 44

Avaluació

 AVALUACIÓ CONTÍNUA

1) Tots els treballs són OBLIGATORIS, així com l'assistència i participació activa en el 80% de les classes.

2) La nota mínima de cada treball per fer mitjana amb la resta és de 5.

3) Es tindrà en compte el nivell d'anglès en la correcció dels treballs orals i escrits. 

4) L'autoria dels treballs ha de recaure en les persones que els presenten. Cal que siguin originals. El plagi, total o parcial, o l'ús de la intel·ligència artificial en un dels treballs comporta automàticament l'anul·lació de tots els treballs presentats i la qualificació final de SUSPÈS (0) en aquesta assignatura. 

5) És obligatori que en els treballs les referències bibliogràfiques es citin correctament fent servir les directrius APA.

 

Data de recuperació: Dimecres 26 de juny de 2024 de 18:30h a 20h.

Només podran participar a la sessió de recuperació aquelles persones que hagin lliurat 2/3 parts en % nota, i que tingui mitjana mínima de 3,5.

A la sessió de recuperació només es pot obtenir una nota màxima de 5 sobre 10.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

El 17 de juny de 18:30h a 21h les persones que optin per l'avaluació única hauran de presentar-se a un examen i elaborar les tasques que s'indiquen a continuació:

1) Examen expositiu i reflexiu basat en les lectures i temes de l'assignatura: 50% Tasca escrita

2) Selecció justificada i narració d'un conte: 25% Tasca oral

3) Disseny i implementació d'una activitat per desenvolupar la competència comunicativa dels infants: 25% Tasca oral

 

Data de recuperació: Dimecres 26 de juny de 2024 de 18:30h a 20h.

Només podran participar a la sessió de recuperació aquelles persones que hagin lliurat 2/3 parts en % nota, i que tingui mitjana mínima de 3,5.

A la sessió de recuperació només es pot obtenir una nota màxima de 5 sobre 10.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 text expositiu i reflexiu basat en les lectures i els temes treballats a classe relacionats amb el desplegament del curriculum de l'àrea de llengua anglesa a educació primària. (Treball individual) 20% 0 0 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 22, 23, 27, 34, 38, 40, 42, 43, 44
Elaboració escrita i presentació oral a classe d'una activitat per treballar la competència comunicativa a primària o infantil (treball en grup) 40% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 44
Participació activa en les tasques i les presentacions col·laboratives programades durant les sessions presencials 15% 0 0 9, 13, 15, 18, 29, 33, 36, 37, 39, 44
Selecció i narració d'un conte a classe. Fitxa del conte (treball individual) 25% 0 0 8, 13, 15, 17, 18, 38, 40, 41, 44

Bibliografia

A+ Project (2020). StandAPP and speak up: The game is about to start. APAC ELT Journal, 92, 20-32. Disponible a: https://www.apac365.org/s/APAC-ELT-Journal-n92.pdf

Álvarez, Yolanda (2022). Improving skills by playing: Trabajar las habilidades mediante actividades lúdicas. Castelló: Sar Alejadría Ediciones.

Cameron, Lynne (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible a: https://didactics-a.wikispaces.com/file/view/lynne+cameron.pdf

Dooly, Melinda, i Masats, Dolors (2015). A critical appraisal of foreign language research in CLIL, YLL and TELL in Spain (2003-2012). Language Teaching: Surveys and Studies, 48(3), 1-30.

Dooly, Melinda, Mont Maria, i Masats Dolors (2014). Becoming little scientists: A case study of technologically-enhanced project-based language learning. APAC ELT Journal, 78, 34-40.

Masats, Dolors (2016). Recursos y materiales para aprender lenguas. A D. Masats i L. Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp. 225-251). Madrid: Síntesis.

Masats, Dolors, Mont, Maria, i Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Mont, Maria, i Masats, Dolors (2018). Tips and suggestions to implement telecollaborative projects with young learners. A Melinda Dooly i Robert O’Dowd (Dirs.) In this together: Teachers’ experiences with transnational, telecollaborativelanguage learning projects (pp. 92-122). New York/Bern: Peter Lang. 

Mont, Maria, i Masats, Dolors (2019). Training teachers for a new era. A EUSER (Ed.), New studies and research in education (pp. 115-123). Rome: EUSER & MCSER.

Otto, Anna, i Cortina-Pérez, Beatriz (2023). Handbookof CLIL in Pre-primary Education. Berlín: Springer.

Pinter, Anna Maria (2017). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.

Shin, Joan, i Crandall, Joann (2013). Teaching young learners English. Boston: Heinle & Heinle. 

 


Programari

No cal adquirir cap programari especial per cursar aquesta assignatura.