Logo UAB
2023/2024

Economia i Planificació de l'Educació

Codi: 103528 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500261 Pedagogia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Merino Pareja
Correu electrònic:
rafael.merino@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Rafael Merino Pareja
Mauro Carlos Moschetti Plaul

Prerequisits

Es recomana haver aprovat les assignatures Educació i Contextos Educatius -1er-,  Bases Sociopolítiques de l’Educació -2n- i Educació Comparada -primer semestre 3r.


Objectius

L’assignatura pretén desenvolupar en els futurs professionals les competències bàsiques per a comprendre, analitzar i gestionar els aspectes econòmics i la planificació dels processos educatius, amb la finalitat de possibilitar una intervenció eficaç en els diferents àmbits de l’educació des d’una òptica econòmica i de planificació.

Així, els objectius de l’assignatura son que els estudiants adquireixin les capacitats bàsiques d’anàlisi i gestió dels aspectes econòmics i de planificació dels processos educatius i de formació, així com les capacitats per valorar les seves conseqüències individuals i socials.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.
 • Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius.
 • Identificar plantejaments i problemes educatius, indagar sobre ells: obtenir, registrar, tractar i interpretar informació rellevant per emetre judicis argumentats que permetin millorar la pràctica educativa i formativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Avaluar els sistemes educatius des de la perspectiva política, econòmica i internacional.
 4. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 5. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 6. Incorporar a les seves anàlisis els referents de planificació, econòmics i internacionals vinculats a problemes i propostes concretes sobre el sistema educatiu.
 7. Planificar el sistema educatiu emprant les dades existents i posant-les en relació amb el context.
 8. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Fonaments teòrics de l'economia i la planificació en educació.

Teories sobre les funcions econòmiques de l'educació.

Teories i models sobre planificació educativa. Els indicadors educatius.

L'educació avui: tendències en la planificació i l'economia de l'educació.

 

2. Educació, planificació i rendiment econòmic.

Educació i creixement econòmic.

Educació i desenvolupament social.

Efectes de la planificació en els rendiments de l'educació.

 

3. Oferta, demanda i planificació de l'educació.

Factors determinants de l'oferta i la demanda educativa.

Models i eines per a la planificació de l'oferta educativa.

La planificació estratègica en educació.

La inspecció en la planificació del sistema educatiu.

 

4. Mercat de treball, educació i planificació.

Relacions entre el mercat de treball i l'educació.

Educació, planificació i polítiques d'ocupació.

La inserció professional dels joves i els titulats universitaris.

 

5. Gestió econòmica dels centres educatius i estratègies de planificació.

Els costos i rendiments de l'educació.

Elaboració de pressupostos.

Planificació educativa i gestió econòmica de centres  educatius.

 

 

6. El finançament de l'educació.

La inversió educativa.

Equitat i educació.

Intervenció del sector públic en educació.

Models de finançament de l'educació obligatòria i postobligatòria.

Programes d'ajut financer a l'estudi.


Metodologia

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats

Aprenentatge

Presencial en gran grup

30

Combinació de presentacions de continguts teòrics per part del professorat amb dinàmiques d'aprenetatge col·laboratiu per part de l'alumnat.

G1.3, G2.1, G2.2, EP1.2, EP10.2

Seminaris

15

Espais de treball amb el grup desdoblat on s’aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup. Les activitats a realitzar seran anàlisi de textos, presentacions per part de l'alumnat i discussions en grup.

G1.3, G2.1, G2.2, EP1.2, EP10.2, EP18.6

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 30 1,2 3, 6
Seminaris 15 0,6 3, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Treball pautat 30 1,2 6, 7
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 3, 6, 7

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació.

Activitat d’Avaluació

 

% de la nota

Resultats

Aprenentatge

Prova teòrica de les unitats 1 a la 6 (data prova: 30/5/24, data de recuperació: 27/6/24)

50%

G1.3, G2.1, G2.2, EP1.2, EP10.2

 

Treball grupal que es va elaborant al llarg del curs acadèmic en relació a una temàtica concreta a escollir entre diverses que presenta el professorat. La entrega del treball es farà una setmana abans de la prova teòrica.

30%

G1.3, G2.1, G2.2, EP1.2, EP10.2, EP18.6

Treball individual sobre les lectures dels seminaris. La data d'entrega dependrà del seminari que li toqui a cada alumne fer la presentació de la lectura.

20%

Les activitats d'avaluació dissenyades estan pensades per fer avaluació continuada, amb el seguiment del professorat i amb el retorn dels resultats de les diferents evidències. Aquestes activitats també estan dissenyades a partir de la presencialitat de l'alumnat. L’assistència a seminaris és obligatoria per a l'alumnat que opten per l'avaluació continuada.

En el cas de l'alumnat que ha seguit adequadament tota l’assignatura, la no superació de la prova teòrica podrà donar lloc a  una prova de recuperació al finalitzar l’assignatura.

La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de les tres activitats d'avaluació, i la mitjana es farà a partir de 5.  L’estudiant  rebrà feedback de les activitats d'avaluació en, 10 dies hàbils en el cas de la prova teòrica i 15 dies hàbils en el treball de grup. El treball individual rebrà feedback qualitatiu en la presentació a l'aula i la nota quan s'acabin totes les presentacions.

El plagi serà motiu de no superació de l’assignatura i pèrdua del dret a la recuperació.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

Avaluació única: l'alumnat que opti a l'avaluació única tindrà una prova el dia 30 de maig del 2024 que consistirá en quatre parts. La primera part (25% de la nota) consistirà en preguntes relatives al temari de l'assignatura. La segona part (25% de la nota) consistirà en una reflexió al voltant de dos temes específics. La tercera part consistirà en preguntes sobre les lectures obligatòries (20% de la nota). La quarta part consistirà en una exposició oral d'un tema a escollir per l'alumne (30% de la nota). La nota mitjana ponderada es calcularà a partir de l'aprovat de cadascuna de les quatre parts. S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada. El dia de la recuperació serà el 27 de juny del 2024.

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica 50% 0 0 1, 3, 4, 6, 8
Treball grupal 30% 0 0 2, 3, 5, 7
Treball individual 20% 0 0 3, 6, 7

Bibliografia

 

A continuació es presenta un llistat de manuals i recursos en línea de carácter general, a l’inici de l’assignatura es donarà un llistat de lectures per treballar als seminaris.

Manuals de consulta:

 1. Bradley, S., & Green, C. (Eds.). (2020). The Economics of Education: A Comprehensive Overview. Academic Press.
 2. Carnoy, M.  (coordinador) (2006) Economía de la educación ublicació UOC, Barcelona
 3. Checchi, D. (2006). The economics of education: Human capital, family background and inequality. Cambridge University Press.
 4. Lovenheim, M., & Turner, S. E. (2017). Economics of education. Macmillan Higher Education.
 5. Cordero, J.M.; Gil, M.; López,L. (2021). Economía de la educación. Madrid: Síntesis.
 6. Moreno Becerra, J.L. (1998) Economía de la Educación. Pirámide, Madrid
 7. Salas, M. (2008) Economia de la Educación. Pearson. Madrid.
 8. San Segundo, M. M. (2001) Economía de la educación Síntesis, Madrid .
 9. Oroval,E. - Escardibul, O. (1998) Economía de la Educación . Ed. Encuentro. Madrid.
 10. Cordero, JM., Gil, M. y López, L. (2021) Economía de la Educación, Ed. Síntesis

Revistes especialitzades i recursos en línea

Anuari 2020 Fundació Bofill https://fundaciobofill.cat/publicacions/anuari-2020

Economics of Education Review https://www.journals.elsevier.com/economics-of-education-review

Education Economics https://www.tandfonline.com/toc/cede20/current

Handbook of the Economics of Education https://www.sciencedirect.com/handbook/handbook-of-the-economics-of-education/volumes

Indicadors educatius de la OCDE https://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html

Indicadors educatius Banc Mundial https://datos.bancomundial.org/tema/educacion

Indicadors UNESCO https://es.unesco.org/creativity/activities/indicadores-unesco-de-cultura-para-desarrollo

Asociación de Economía de la Educación: https://economicsofeducation.com/es/

 


Programari

No està previst fer servir un programari específic en aquesta assignatura.