Logo UAB
2023/2024

Fotoperiodisme

Codi: 103119 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 2
2501933 Periodisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Bautista Hernandez Gomez
Correu electrònic:
joanbautista.hernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No n'hi ha.

 

Pel que fa a equipaments, es podran fer servir, indistintament, propis i de la facultat -càmeras SLR digitals (15u).

 


Objectius

Aproximar-nos a la fotografia periodística com a fenomen mediàtic i com a element de comprenssió, coneixement e interpretació de la realitat. Es parteix de la tècnica fotogràfica bàsica, de la història específica de la fotografia en les seves aplicacions en premsa, i de l'anàlisis dels procediments professionals de planificació, producció i edició fotogràfica, a fi de dotar els alumnes de competències específiques per a la realització, valoració i utilització d'imatges periodístiques.


Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Aplicar els processos tècnics i la narrativitat pròpia del fotoperiodisme.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Gestionar el temps de manera adequada.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 15. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
 16. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.

Continguts

Teoria

1. El fotoperiodismo en el context general de la premsa -usos de la fotografia en premsa / gèneres en fotoperiodisme / la foto i el mitjà-.

2. Pràctica del fotoperiodisme -requisits tècnics / processos de treball / el fotoperiodisme com creació-.

3. Pràctica del fotoperiodisme: l'edició fotogràfica (planificació, control, ús i tractamente d'imatges) projecte i dinamització del treball fotogràfic / la posada en pàgina / fotoperiodisme i noves plataformes de publicació / fotoperiodisme i ètica-.

4. Elements d'anàlisi d'imatges fotogràfiques en premsa.

5. Evolució històrica del fotoperiodisme.

Pràctiques:

1. Tècnica fotogràfica.

2. Reportatge.

3. Tractament i edició.


Metodologia

Classes

Seminaris

Pràctiques

Tutories

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents. En una de les sessions de l’assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 22 0,88 2, 16
Seminaris 15 0,6 2, 16
Teoria 15 0,6 2, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories 3 0,12 2, 16
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 92 3,68 2, 16

Avaluació

Pràctiques (Assignacions) 30%

Reportatge: 30%

Examen: 40%

 

Les lectures que s'indiquin són obligatòries seran objecte d'evaluació.

Per obtenir una avaluació favorable en l'assignatura l'examen s'ha de aprovar. 

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura -2º convocatoria examen- si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura amb nota mitjana mínima 3,5.

Revisió de qualificacions en hores de despatx -cita prèvia a convenir-.

La no presentació a la prova teòrica determinarà no ser avaluat.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignacions 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Examen 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Reportatge 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

 

Kobré, Kenneth. Fotoperiodismo. El manual del reportero gráfico Omega 2010

Eurasquin, Manuel Alonso  Fotoperiodismo. Formas y códigos Síntesis 2003

Newton,Julianne . The Burden of VisualN Truth: The Role of Photojournalism in Mediating Reality Lea´s Communication. Lawrence Erlbaum Associates Inc 2000

Freund,Gisèle  La Fotografía como documento social Gustavo Gili 2001

Sousa, Jorge Pedro  Historia crítica del fotoperiodismo occidental Comunicación Social Ediciones y Publiciaciones 2011

Escobar de la Serna, Luis /  Esteve Ramirez, Franscico Fotoperodismo y  Edición (Historia y límites jurídicos) Universitas 2003

Baeza, Pepe Por una función crítica de la fotografía de prensa Gustavo Gili 2001

Langford, Michael Fotografía básica Omega 2011

 


Programari

Affinity Photo