Logo UAB
2023/2024

Relacions Internacionals

Codi: 103112 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 1
2501933 Periodisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nilda Nora Sainz Gsell
Correu electrònic:
nora.sainz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carlos Daniel Martin Faus

Prerequisits

No té prerequisits acadèmics.

L'alumnat ha de disposar de l'hàbit de llegir, veure, escoltar i consultar diferents mitjans de comunicació d'informació general, seguint especialment les notícies de caràcter de política internacional, així com els articles d'opinió sobre qüestions polítiques globals enteses en el seu sentit més ampli.


Objectius

Aquesta assignatura té un caràcter de formació bàsica. Això vol dir que serveix com a fonaments a partir dels quals ha de poder analitzar la realitat internacional

Els objectius bàsics del curs són: que l’alumnat conegui els conceptes fonamentals de la disciplina; que adquireixi capacitats analítiques aplicables a las relacions internacionals; que es familiaritzi amb el conjunt de processos i referències que a escala global han configurat la societat internacional contemporània; i, que sigui capaç d’expressar i defensar de manera oral i per escrit  els seus punts de vista sobre les diverses qüestions internacionals més rellevants.


Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Demostrar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 2. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 3. Establir relacions entre el coneixement comunicatiu i les ciències socials per a la comprensió de les relacions internacionals en el nou context de globalització.
 4. Explicar l'estat del món i la seva evolució històrica recent en l'àmbit de les relacions internacionals.
 5. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 6. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 7. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 8. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 9. Saber trobar el que és substancial i rellevant en documents vinculats a les relacions internacionals.
 10. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 11. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

Aquesta assignatura (semestral) té un doble objectiu: familiaritzar l’alumnat amb els instruments d’anàlisi propis de les Relacions Internacionals i oferir informació sobre esdeveniments internacionals. Aquesta informació (seleccionada) ajudarà l’alumnat, d’una banda, a conèixer fets rellevants a nivell internacional i, d’altra, a examinar aquests fets dins d’un marc analític.
El curs s’ha dividit en tres grans blocs, respectivament: “teoria i conceptes”, “sistema internacional” i “societat internacional global”. Cadascun d’aquests blocs, al seu torn, està dividit en diverses lliçons o temes. No tots els temes o lliçons tindran un tractament idèntic (en termes d’hores de classe). El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.
L'alumnat haurà de fer una sèrie de lectures obligatòries per cada tema, així com qualsevol altre lectura que el professorat li indiqui a l'alumnado al llarg del curs (ja sigui oferta en format paper o electrònic a través del Campus Virtual). Les lectures, juntament amb la matèria donada a les classes, constituiran l’objecte de les avaluacions. Per a l’actualització dels temes es recomana el seguiment d’alguns anuaris (vegeu apartat final amb obres de referència). És molt important que els estudiants tinguin present aquest sistema combinat de treball/classes a l'aula complementat amb el treball (lectures) que hauran de fer fora de l'aula per tal del correcte seguiment de la matèria i l'assignatura.

PROGRAMA


PART I. TEORIA I CONCEPTES


Tema 1. Les relacions internacionals com àrea d’estudi
La problemàtica internacional: guerra i pau
Origen dela disciplina: l’impacte social i intel·lectual de la I Guerra Mundial
Origen anglo-saxó de la disciplina: el marc de les ciències socials
Substrat idealista de la disciplina: institucionalització i seguretat col·lectiva
La societat internacional: objecte d’estudi de les relacions internacionals

Tema 2. La teoria internacional: les grans tradicions de pensament
Tradició hobbesiana: anarquia o estat de naturalesa
Tradició grociana: ordre o societat d’estats
Tradició kantiana: emancipació o comunitat mundial.


Tema 3. Aproximacions teòriques a les relacions internacionals
Paradigmes, mapes mentals o imatges del món
Realisme i anàlisi de la guerra freda
El transnacionalisme i els problemes globals
L’estructuralisme i el sotsdesenvolupament
La teoria de les relacions internacionals a la post-Guerra Freda: Realisme, Liberalisme, Constructivisme


PART II. SISTEMA INTERNACIONAL


Tema 4. Els actors del sistema internacional (I)
Definició i elements del sistema (actors, estructura, dinàmica i regles de funcionament)
Definició d’actor internacional
Tipologia clàssica i altres tipologies
L’estat: el sistema d’estats
La jerarquia al sistema d’estats: l’exercici del poder internacional (las potències del sistema)
Tipologies actuals d’estats (estats fallits, pre-moderns-moderns-post-moderns, etc)


Tema 5. Els actors del sistema internacional (II)
Les organitzacions internacionals (OIGs): definició i tipologia
Les OIGs: estructura i mecanismes de presa de decisions
Les forces transnacionals: les organitzacions no governamentals (ONGs)
Les forces transnacionals: les empreses transnacionals (ETNs)
Impacte de les ONGs i les ETNs a la societat actual


Tema 6. La dinàmica del sistema internacional: conflicte i coooperació
La noció de conflicte en Ciències Socials
Tipologia de conflictes i mapa de la conflictivitat internacional
La nocio de cooperació
Àmbits i formes de cooperació (formal vs. informal, bilateral vs. multilateral, pública vs. privada)
Arquitectura internacional de la cooperació al desenvolupament (OCDE, NNUU, UE, etc.)


Tema 7. L’estructura del sistema internacional
Evolució de la definició de poder: poder tradicional, poder suau, poder estructural
Polaritat i distribució del poder
Continuitat i canvi al sistema


PART III. LA SOCIETAT INTERNACIONAL GLOBAL
Tema 8. Presentació de les grans dinàmiques de la societat internacional contemporània
La fractura Est-Oest: motor de la Guerra Freda (GF)
La fractura Centre-Perifèria: la desigualtat
Les etapes del sistema de GF
La post-GF


Tema 9. Ordre polític (I): de la Societat de la GF a la post-GF
Bipolarisme diplomàtico-militar: la política de blocs
La fragmentació del sistema: emergència d'un tercer bloc
Canvis al sistemade GF: caiguda del mur de Berlín, desaparició de la URSS, guerres balcàniques,etc.
La Societat de la post-GF: canviicontinuitat


Tema 10. Ordre politic (II) El sitema de Nacions Unides
Gènesi de l’organització: San Francisco
Principis i propòsits: la Carta de les Nacions Unides
Estructura institucional i mecanismes de presa de decisions
Pau i seguretat internacionals (capítols VI i VII de la Carta)
Progrés econòmic i social, desenvolupament


Tema 11. Ordre econòmic: el sistema de Bretton Woods i l'ordre comercial
EUA: potència hegemònica
Bretton Woods: principis i institucions del sistema
Crisi del sistema de Bretton Woods
Ordre comercial post-2GM: del GATT a l'OMC
Model neoliberal: el Consens de Washington


Tema 12: Desafiaments de l'agenda global al s.XXI
La UE al Mon
Seguretat i terrorisme
Medi ambient
Drets humans
Desenvolupament
Perspectiva de gènere en relacions internacionals
Accés a la informació, etc.


Lectures obligatòries

- BARBÉ, Esther, Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos, 2020 (4ª edició). Aquest llibre serveix de manual per al conjunt de l’assignatura. També recull una sèrie de lectures complementàries (breus textos d’ordre polític o analític) que hauran de fer-se al llarg del curs seguintlesinstruccions del professor. En cadascun dels capítols hi ha bibliografia complementària sobre els temes del programa.
- McMAHON, Robert, La Guerra Fría. Una breve introducción, Madrid: Alianza, 2009. Aquestllibreserveix per fer un seguiment del orígens i evolució del sistema internacional de Guerra Freda, molt important per la part III del temari (La Societat Internacional Global).
- Lectura de la secció internacional de la premsa nacional i internacional.
- Altres lectures que el/la professor/a consideri adients pel correcte seguiment dels temes que conformen el programa. Aquestes lectures inclouen des de noticies fins a articles de revistes acadèmiques i poden ser lliurades pel professor/a a classe, poden adquirir-se al Servei de Fotocòpies o poden trobar-se penjades al Campus Virtual.


Metodologia

La dedicació de l'alumnat a aquesta assignatura es divideix en diversos tipus d'activitats, cadascun d'ells amb un pes determinat d'hores de treball. Aquesta varietat de formes de treball es materialitza en metodologies diferenciades.

- Activitats a l'aula, amb la presència del professorat: classes magistrals (amb el suport de les TIC i amb la possibilitat de desenvolupar debats en gran grup); seminaris de discussió de les lectures i documentals en els que s'analitzaran casos, problemes i exemples relatius al temari del curs.

- Activitats supervisades dutes a terme per l'alumnat fora de l'aula d'acord amb un pla de treball dissenyat i posteriorment tutoritzat i avaluat per part del profesorat. L'alumnat haurà de fer: lectura i preparació de textos; treball en grup consistent en aplegar documentació sobre un determinat tema de relacions internacionals i realitzar un treball acadèmic, un reportatge o un documental

- Activitats autònomes que fa l'alumnat pel seu compte i d'acord amb les exigències de la assignatura per tal de superar amb èxit l'assignatura, poden ser lectures bàsiques i complementàries, estudi dels apunts de classe o totes aquelles altres activitats que complementen la formació que s'assoleix en aquest curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb ús de les TIC I debat en grup 34 1,36 3, 4, 9
Debats i seminaris sobre teoría i dinàmiques internacionals 17 0,68 9
Tipus: Supervisades      
Lectura i preparació dels textos que seran objecte de control a classe 8 0,32 3, 4, 9
Redacció del treball en grup 13 0,52 9
Tipus: Autònomes      
Estudi del temari de l'assignatura i lectures complementàries 56 2,24 3, 4, 9

Avaluació

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant:

1. La realització d'un examen parcial escrit relatiu al contingut teòric i pràctic que representa el 50% de la nota final de l'assignatura i que ha de superar-se amb una nota mínima de cinc punts (sobre deu), com a condició indispensable per a tenir aprovada l'assignatura.

En el cas que no es pogués realitzar aquest examen escrit presencial a l'aula, per les raons que són de domini públic, Covid 19 i situació de confinament, es realitzarà un exercici individual que s'indicarà oportunament.

2. L'elaboració d'un treball grupal escrit i defensat oralment (30% del total de la nota final de l'assignatura). Aquest treball és de caràcter obligatori per a aprovar l'assignatura (ha de superar-se amb una nota mínima de cinc punts (sobre deu).

3. Les lectures i els comentaris d'una sèrie de textos (les pautes i criteris per a la lectura dels textos s'indicaran en el transcurs de les classes de l'assignatura), que es duran a terme en format de seminaris i debats (15%). Així mateix, es valorarà en la nota final global la participació de l'alumnat  (comentaris, discussió de textos, exposició de temes, etc.) en les classes (lectures, comentaris i participació 5% de la nota final de l'assignatura).

La data de l'examen parcial escrit, dels seminaris avaluables amb nota i altres activitats s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura (Campus Virtual):

L' alumnat que no superi l'examen escrit tindra l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de compensació, és a dir, podrá realitzar novament l'examen suspès el dia que determini la Facultat. Els seminaris avaluables amb nota i el treball grupal no es poden tornar a realitzar, notenen activitats de compensació.

Important: L'alumnat que no obtingui la puntuació mínima, cinc punts sobre deu, en l'examen escrit, tindrà l'assignatura suspesa, encara que tingui aprovats el treball realitzatde manera grupal, els seminaris corresponentsi altres pautes d'avaluació.

El fet de presentar-se a l'examen escrit parcial eximeix a l'alumnat  de la qualificació "NO PRESENTAT".

Avaluació única.

L'alumnat que ho sol·liciti en temps i forma, podrà acollir-se a una “Avaluació única” de l'assignatura que consistirà en una activitat composta per un examen (50% de la nota final de l'assignatura), un treball de recerca el tema del qual s'indicarà al començament del curs i que es presentarà el dia de l'avaluació (30% de la nota final de l'assignatura i una activitat pràctica (20% de la nota final de l'assignatura). El procediment i el període de notificació per sol·licitar l´avaluació única s´anunciarà a linici del curs.

Aquesta avaluació única es realitzarà al final del quadrimestre, el dia que fixi la Facultat per a l'examen de l'avaluació ordinària de l'assignatura, i es farà públic amb antelació suficient. Cada part de l´activitat esmentada haurà de ser aprovada amb un mínim de cinc punts sobre deu (5/10). En cas de no superar aquesta prova amb una puntuació de 5 punts sobre 10, l´alumnat podrà recuperar l´examen i l´activitat pràctica, no així el treball de recerca en la data fixada per la Facultat per a l´avaluació compensatòria.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació (classe, seminaris i debats, comentaris de text i altres activitats programades pel professorat) 5% 0 0 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen escrit a l'aula sobre la totalitat de la matèria treballada al programa (apunts, lectures obligatòriesi investigacions de l'alumnat) 50% 3 0,12 3, 4, 9
Presentacions orals i escrites dels grups de recerca; debats en petits grups i resum escrit del debat; comentaris i anàlisi de textos, documents o notícies assignats a classes) 15% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball de grup en relació a un tema de l'actual agenda internacional 30% 15 0,6 3, 9

Bibliografia

Lectures obligatòries

- BARBÉ, Esther, Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos, 2020 (4ª edició). Aquest llibre serveix de manual per al conjunt de l'assignatura. També recull una sèrie de lectures complementàries (breus textos d'ordre polític o analític) que hauran de fer-se al llarg del curs seguintlesinstruccions del professor. En cadascun dels capítols hi ha bibliografia complementària sobre els temes del programa.

- McMAHON, Robert, La Guerra Fría. Una breve introducción, Madrid: Alianza, 2009. Aquest llibre serveix per fer un seguiment del orígens i evolució del sistema internacional de Guerra Freda, molt important per la part III del temari (La Societat Internacional Global).

Tot i que no és lectura obligatòria, són altament recomanables:
- BAYLIS, J.; SMITH, S. OWENS, P. The Globalization of World Politics (9th), Oxford-New York, Oxford University Press, 2023, ultima edició de BAYLIS, John (et. al) (ed.). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2017 (hi ha edicions de 2014, 2011, 2005)

- LUNDESTAD, Geir, East, West, North, South. Major developments in International Politics since 1945 (7th Edition), SAGE, 2014.

- Lectura de la secció internacional de la premsa nacional i internacional

- Altres lectures que el professorat consideri adients pel correcte seguiment dels temes que conformen el programa. Aquestes lectures inclouen des de noticies fins a articles de revistes acadèmiques i poden ser lliurades pel professor/a a classe, poden adquirir-se al Servei de Fotocòpies o poden trobar-se penjades al Campus Virtual.

 

Bibliografia recomanada (texts fonamentals i obres de referència)

 

AA.VV., Elestado del mundo, Madrid: Ed. Akal (20…).

 Anuario Internacional CIDOB, Barcelona, Fundación CIDOB.

 ARACIL, Rafael.; OLIVER, Joan.; SEGURA, Antoni., El mundo actual: De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1995.

 ARENAL, Celestino del, Introducción a las relaciones internacionales, Madrid: Tecnos, 1990 (3ª edició)

 ARON, Raymond., Paz y Guerra entre las Naciones, Madrid: Alianza, 1985 (2 vols.)

 ATTINÀ, Fulvio, El Sistema político global: introducción a las relaciones internacionales, Barcelona: Paidós, 2001

 BANCO MUNDIAL, Informe sobre el Desarrollo Mundial (anual), Washington, Banco Mundial.

 BIMBI, Linda (ed.), No en mi nombre: Guerra y Derecho, Madrid: Editorial Trotta, 2003

 BOYD, Andrew, An Atlas of World Affairs, Londres: Routledge, 1991 (9ª ed.)

 BRZEZINSKI, Zbigniew, El Gran Tablero Mundial, Barcelona: Paidós, 1998.

 BULL, Hedley, La sociedad anarquica: un estudio sobre el orden en la política mundial, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005.

 CALVOCORESSI, Peter, Historia Política del mundo contemporáneo. De 1945 a nuestros días, Madrid: Akal, 1999 (Setena edició).

 CARLSNAES, Walter; RISSE, THomas.; SIMMONS, Beth A. (eds.), Handbook of International Relations, Londres: SAGE, 2002.

 CARR, Edward H., La crisis de los veinte años (1919-1939). Una introducción al estudio de las relaciones internacionales, Madrid: Los Libros de la Catarata,2004.

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio (comp.), Textos básicos de Naciones Unidas, Madrid: Tecnos, 1982.

 CASTELLS, Manel., La era de la Información. Economía, sociedad y cultura (3 vols.), Madrid: Alianza,1997-98.

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (CIP), Anuario delCIP. Conflictos y dilemas de la sociedad internacional, Madrid: CIP / Icaria.

 CHALIAND, Gerard i RAGEAU, Jean P., Atlas stratégique et géopolitique, Brussel·les: Complexe, 1994

 DER DERIAN, James (ed.), International Theory. Critical Investigations, London: MacMillan, 1995

 DONELLY, Jack, Realism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

 DOUGHERTY, James E. i PFALTZGRAFF JR., Robert L., Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey (4th edition), New York: Longman, 1997.

 DOYLE, Michael W., Ways of War and Peace, New York / London: W.W. Norton & Company, 1997.

 DUROSELLE, Jean-Baptiste. "El Estudio De Las Relaciones Internacionales: Objeto, método, Perspectivas", Relaciones Internacionales, n.º 37, febrero de 2018, pp. 173-91. Recurs electrònic disponible UAB.

 EVANS, Graham i NEWNHAM, Jeffrey, The Penguin Dictionary of International Relations, London: Penguin Books, 1998

 FISAS ARMENGOL, Vicenç Hegemonías, bloques y potencias en el siglo XXI. El orden mundial tras la guerra de Ucrania, Madrid, Los Libros de La Catarata, 2022.

 GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando i LORENZO, José María, Historia del mundo actual, 1945-1989, Madrid: Alianza, 1990.

 GRIFFITHS, Martin, Fifty Key Thinkers in International Relations, London: Routledge, 1999.

 GRIFFITHS, Martin i O’CALLAGHAN, Terry, International Relations: The Key Concepts, London: Routledge, 2002

 HALLIDAY, Fred, Las relaciones internacionales en un mundo en transformación, Madrid:Los Libros de la Catarata, 2002.

 HELD, David, La democracia y el orden global: del estado moderno al gobierno cosmopolita, Barcelona: Paidós, 1997

 IFRI, Ramses, Rapport annuelmondial sur le sistème economique et strategique, París.

 IGNATIEFF, Michael, Los derechos humanos como política e idolatría, Barcelona: Paidós, 2003

 JACKSON,Robert i SORENSEN, Georg, Introduction to International Relations: TheoriesandApproaches,Oxford: Oxford University Press, 2003

 JOUVÉ, Edmond, Relations Internationales, Paris: Presses Universitaires de France, 1992.

 KALDOR, Mary, Las nuevas guerras, Barcelona: Tusquets Editores, 2001.

 LAWSON, Stephanie (ed.), The New Agenda for International Relations: From Polarisation to Globalisation in World Politics?, Polity Press, 2001

 LINKLATER, Andrew (ed.), International Relations. Critical Concepts in Political Science (5 vols.), London: Routledge, 2000.

 MC GLINCHEY, Stephen. Foundations of International Relations. Editorial: Bloomsbury Academic, London, 2022

MERLE, Marcel, Sociología de las relaciones internacionales, Madrid: Alianza Universidad, 2000 (3ª edición revisada y ampliada).

 MORGENTHAU, Hans, Escritos sobre política internacional, Madrid:Tecnos, 1990.

 NAÍM, Moises, El fin del poder, Madrid: Debate, 2014.

 NASSAU, Adams Worlds apart: the north-south divide and theinternational system, London: Zed Books, 1993.

 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, et. Al. Historia de las Relaciones Internacionales. Madrid: Alianza Editorial, 2018.

 NYE Jr., Joseph S., La paradoja del poder norteamericano, Madrid: Taurus, 2003.

 NYE Jr., Joseph S., The Future of Power, New York: Public Affairs, 2011

 PALOMO GARRIDO, Aleksandro Apogeo y declive de la Globalización, Madrid, Los Libros de La Catarata, 2022 (vol. 2)

 PALOMO GARRIDO, Aleksandro Auge y expansión de la Globalización, Madrid, Los Libros de  La Catarata, 2022 (vol. 1)

 PEÑAS, Francisco J., Hermanos y enemigos. Liberalismo y Relaciones Internacionales, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2003.

 PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano (anual).

 SIPRI Yearbook on Armament and Disarmament, Oxford: Oxford University Press (anual).

 SMOUTS, Marie-Claude. Dictionnaire des relations internationales: approches, concepts, doctrines. Paris: Dalloz, 2006 (2ª edició).

 STEGER, Manfred, Globalization: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2003.

 TAIBO, Carlos El decrecimiento explicado con sencillez, Madrid, Los Libros de La Catarata, 2022 (existe e-book)

 TRUYOL, Antonio., La sociedad internacional, Madrid: Alianza, 1993 (2ª edició).

 VIOTTI, Pauk.and Mark V..KAUPPI, International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond,Boston: Allyn and Bacon, 1999 [3ª edició]

 WALZER, Michael., Guerras justas e injustas.Un razonamientomoral con ejemplos históricos, Barcelona: Paidós, 2001.

 WHITE, Brian, LITTLE, Richard i SMITH, Michael (eds.), Issues in World Politics, Palgrave Macmillan, 2001 (Second Edition - Revised, Expanded and Updated)

 ZORGBIBE, Charles, Historia de las Relaciones Internacionales (2 vols), Madrid: Alianza, 1997.

Revistes

-          Afers Internacionals (CIDOB)

-          Alerta 20..! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz (Escola de Cultura de Pau de la UAB)

-          Anuario 20... de Procesos de Paz (Escola de Cultura de Pau de la UAB)

-          Anuario Internacional CIDOB

-          Cooperation and Conflict

-          European Journal of International Relations (UK)

-          Foreign Affairs (USA)

-          Foreign Affairs en español (Méxic)

-          Foreign Policy – Edición Española (Espanya)

-          International Affairs (UK)

-          International Organization (USA)

-          International Security (USA)

-          International Studies Quarterly

-          Keesing’s World New Archives (www.keesings.com)

-          Le Monde Diplomatique (França-Espanya)

-          PolíticaExterior (Espanya)

-          Revista Electrònica d’Estudis internacionals (Espanya): http://www.reei.org

-          Review of International Studies (UK)

-          Third World Quarterly (UK)

-          La Vanguardia Dossier (Espanya)

-          World Politics (USA)

-          The World Today (UK) 

Pàgines web

Amnistia Internacional: http://www.a-i.es/

CIDOB: http://www.cidob.es

Comitè d´ajuda al desenvolupament de l’OCDE: http://www.oecd.org/cad

FIRST (Facts on International Relations and Security Trends) - http://first.sipri.org/

FMI: http://www.imf.org/external/spa/index.htm

ForeignAffairs -http://www.foreignaffairs.org/

Foreign Affairs en español – http://www.foreignaffairs-esp.org

Foreign Policy – Edición Española -http://www.fp-es.org

Heidelberg Institute of International Conflict Research  (HIIK) - http://www.hiik.de/en/index.htm

International Relations and Security Network - http://www.isn.ethz.ch/

Institute for War and Peace Reporting (IWPR) - http://www.iwpr.net/index.pl?home_index.html

Le Monde Diplomatique: http://www.monde-diplomatique.fr/

Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish

Observatori de crisis del Cidob: http://observatori.barcelona2004.org/observatorio/home_c.htm

Revista electrònica de relacions internacionals: http://www.reei.org

The Swedish Institute of International Affairs - http://www.ui.se/

The WWW Virtual Library: International Affairs Resources http://www2.etown.edu/vl/ 


Programari

Aquesta assignatura no té un programari específic.