Logo UAB
2023/2024

Comunicació Intercultural

Codi: 103099 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 2
2501933 Periodisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Rull Ribó
Correu electrònic:
david.rull@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Pedro Vicente Ortín Andrés

Prerequisits

L'assignatura de Comunicació Intercultural es troba dins de l'àrea de Teoria, Història i Estructura de la comunicació, formant part de la menció en Anàlisi i Planificació de la Comunicació.

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El contingut de l’assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb el respecte als drets fonamentals d’igualtat entre dones i homes, als drets humans i als valors d’una cultura de pau i buscarà promoure el creixement personal i el compromís professional amb un mateix i la comunitat i, tanmateix, com suggereix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, “a mostrar les diferents realitats socials, no permetent la creació de continguts que puguin fomentar o justificar l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, difonent la denúncia dels fets discriminatoris i presentant bones pràctiques en relació amb la igualtat i amb la no-discriminació” (Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals, CAC, 2017).


Objectius

L'assignatura de comunicació intercultural pretén que l'alumne/a es conscienciï de les relacions interpersonals i intergrupals dins de la situació mediàtica intercultural derivada de la globalització, que adquireixi una sèrie d'eines crítiques per analitzar aquesta situació geopolítica que determina la comunicació intercultural, que practiqui una nova metodologia d'anàlisi d'aquesta societat híbrida i que adquireixi una visió crítica sobre les relacions que s'estableixen entre persones, col·lectius i institucions que partint d'experiències, discursos i representacions socioculturalment diverses, estableixen xarxes de comunicació interculturals on desenvolupen el diàleg o el rebuig , l'acord o la confrontació, intercanvi d'experiències o rebuig de les alienes.

La comunicació intercultural, superant la visió etnocèntrica que practicava l'anàlisi de les xarxes comunicatives clàssiques, explica les relacions socials complexes i dinàmiques que es desenvolupen a nivell interpersonal i col·lectiu determinades per contextos socials i polítics molt diversos, en un procés de globalització accelerat.

Mostrarem que les cultures no són ens homogenis ni estàtics sinó híbrids i dinàmics. Mostrarem que les cultures no dialoguen entre si sinó els subjectes que les componen (individuals o col·lectius) són els que acaben debatent o enfrontant-se. Aquest estudi ho farem des d'una perspectiva interdisciplinària com un vector transversal de la comunicació intercultural.

La visió multicultural exigeix una metodologia d'anàlisi diferent en què es disseccionen les identitats suposades o imaginades per descobrir els sistemes classificatoris i excloents que es troben en la seva constitució. Seanalizan l'exclusió i la inclusió de persones i col·lectius dins dels grups i persones que poden 'parlar' i gestionar la comunicació o que són callats i silenciats per mitjans i poders polítics i mediàtics.


Competències

  Periodisme
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística, validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el canvi social i accessibilitat als mitjans.
 4. Comparar la realitat sociocomunicativa de Catalunya amb el context espanyol i europeu des del punt de vista de les indústries culturals.
 5. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 6. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 7. Identificar els fonaments de les teories i de la història de la comunicació.
 8. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 12. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 19. Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.
 20. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 21. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Fonamentalment i seguint el pla d'estudis, l'assignatura de Comunicació Intercultural es dedicarà a l'Estudi de les teories i mètodes d'anàlisi de la comunicació intercultural.

L'assignatura es dividirà en:

 1. Classes teòriques
 2. Pràctiques (derivades dels ensenyaments teòrics)
 3. Seminaris
 4. Treball de camp

 

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

1. Introducció: de la multiculturalitat a la interculturalitat.

a) Un canvi de paradigma (Kuhn).
b) Les metàfores de la comunicació intercultural i el seu origen: Canvi (economia), hibridisme (zoologia / botànica), gresol (metal·lúrgia), potinga o estofat cultural (gastronomia), traducció cultural (lingüística) i criollització (sociologia).
c) La situació de la perspectiva de gènere en la societat multicultural i la intercultural: la pervivència del patriarcat.

2. El narcisisme de les petites diferències (Freud)

a) Discussió sobre la identitat i l'alteritat, l'autenticitat i el relativisme cultural.
b) L'apropiació i la resistència enfront de la globalització / mundialització.
c) Nocions de centre / perifèria, lloc real / virtual,no-lloc ...

3. La interculturalitat negativa
a) Aculturació, dominació i aprofitament dels coneixements indígenes ...
b) Les teories contra la globalització considerada uniformització, cocalización, macdonalització ...
c) La lectura crítica positiva dels estudis postcolonials (Homi Bhabha), dissimulació creatiu (Gruzinski), palimpsest africà (Zabus), imitació / adaptació a la glocalització (Robertson) ...

4. Anàlisi de les teories de la comunicació que estudien la relació entre cultures i realitats culturals
a) Conceptes controvertits, conceptes radicals i conceptes pont.
b) Nocions de trobada cultural, traducció cultural (Muchembled / Steiner), préstec cultural (Said), trasplantamentcultural (Assman), sincretisme, apropiació, fusió, gresol, mestissatge, hibridisme, criollització (Ulf Hannerz) ...
c) El diàleg creatiu de llengües i cultures: poliglòssia, heteroglòssia, disglòssia (discussió de llengües franques, estàndard i purificació segons el model de Mary Douglas, les interllengües dels teòrics africans com Tutuola, argot, argot i llenguatge híbrid de la comunicació intergrupal.

5. Terminologies, conceptes, eines i metodologies per a l'estudi de la comunicació intercultural i la realitat híbrida intercultural
a) Apropiació (Ricoeur), hegemonia cultural (Gramsci), gènere discursiu i polifonia (Bajtin), autocontrol i llindars de vergonya i repugnància (Elías), disrupció, construcció cultural i discurs (Foucault) Recepció i recontextualització (Michel de Certeau), habitus distinció i camp (Bourdieu), interfície (Goody), ...

6. Estudis colonials i trobades culturals
a) Els llocs de frontera (N. G. Canclini) i'els espais fluids' (G.Freyre).
b) La comunicació intercultural en la cultura erudita, la cultura popular, les subcultures i les contracultures.
c) La cultura com a bricolatge.

7. Xarxes de la Comunicació Intercultural
a) Mitjans de transmissió, Codis, Ocasions, Escenaris, Recepció, Negociació, Mediació ... anàlisi dels mitjans i institucions on s'escenifica la comunicació intercultural.
b) Centres gresol de la comunicació intercultural: centres culturals i de defensa dels drets dels migrants, associacions i clubs, nous llocs de trobada a Internet.
c) Anàlisi dels esquemes o patrons de percepció i conducta que permeten respondre a les més diverses situacions a través d'improvisacions regulades mitjançant la comunicació intercultural.

8. Possibilitats en el futur
a) Les sortidesimpossibles de l'autarquia identitària ila segregació o auto-segregació.
b) L'homogeneïtzació / La fusió de diverses cultures.
c) La resistència a la globalització.
d) Diglòssia cultural, combinació de cultures locals i globals.
e) Noves síntesi superadores i creatives d'una realitat híbrida.


Metodologia

Activitats formatives en crèdits ECTS, la seva metodologia d'aprenetatge i la seva relació amb les competències que cal assolir.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

  

 Activitats formatives

 

Metodologia d'aprenentatge  

 

Competències

 

 

 ACTIVITAT         DIRIGIDA

 

 

 

 

 

 

Classes Teòriques

 

Classesmagistrals

25%

CG1; CE1; CE3; CE4; CE11; CT1

 

 

Seminaris

Treball d'un grup sobre un tema o activitat específica.

10%

 

CG1; CG3; CE1; CE3; CE4; CE11; CT1; CT2; CT11

 

 ACTIVITAT   SUPERVISADA

 

 

 

 

 

 

Tutories

 

Activitats presencials individuals o en grup orientades al desenvolupament dels coneixements en situacionss pràctiques i amb la resolució de problemes d'aprenentatge.

5%

 

CG1; CG4; CE1; CE3; CE4; CE11; CT1; CT2; CT11

 

 

 ACTIVITAT     AUTÓNOMA

 

 

 

 

 

 

Lectura, anàlisi i  síntesi de textos, preparació i realització de treballs.Lectura comprensiva de textos i estudi, recensions, assatjos bibliográfics i realització de esquemes, mapes conceptuals y resums.

 

55%

 

CG1; CE1 ; CE3 ; CE4; CE11; CT2; CT11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÀCTIQUES

15 setmanes si exceptuem altres activitats, Jornada de Comunicació intercultural i dies de proves avaluadores.

 1. Presentació del programa de pràctiques que tracten temàtiques (incloent audiovisuals) sobre temes d'interculturalitat.
 2. Presentació de propostes de l'alumnat i discussió de les mateixes per contrastar i formar els grups.
 3. Adopció definitiva de grups i temàtiques. Aquestes versaran sobre la realitat intercultural a Barcelona (ampliat a Catalunya) a nivell de grups comunicatius, de conflictes o llocs conflictius (barris o centres socials) de la ciutat.
 4. Discussions metodològiques sobre com realitzar el treball.
 5. Discussions teòriques dutes a terme a la connexió d'aquestes activitats pràctiques amb la classe de continguts teòrics de l'assignatura.
 6. Concreció d'un index del treball a realitzar per cada un dels grups. Presentació i aprovació.
 7. Discussió sobre els diferents treballs.
 8. Presentació detreballs.
 9. Presentació de treballs.
 10. Presentació de treballs.
 11. Realització de treball de camp. Dubtes, preguntes i ampliacions de material.
 12. Tutories finals.
 13. Tutories finals.
 14. Presentació definitiva de resultats.
 15. Lliurament i discussió sobre el que s'ha fet amb enquesta de resultats.


Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoría 34 1,36 3, 6
Tipus: Supervisades      
seminaris 16 0,64 3, 6
Tipus: Autònomes      
Treball personal 100 4 3, 6

Avaluació

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Les activitats que quedin excloses del procés de recuperació d’una assignatura no poden superar conjuntament el 50% del pes en la qualificació final

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant els sistemes d'avaluació següents: a) Exàmens orals i escrits (proves tipus test, proves de preguntes obertes o de desenvolupament,); b) Treballs (resolució d'exercicis, treballs de recerca, articles i assaigs, col·laboratius, portafoli i diaris reflexius); c) Valoració de la qualitat de les intervencions dels alumnes en els seminaris.

Els treballs del curs o l'examen que tinguin més de 5 faltes d'ortografia i/o estructura gramatical seran suspesos.

Tots els detalls del sistema d'avaluació es concretaran el primer dia de classe i es faran públics al Campus Virtual.

En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un test d'avaluació de coneixements.

La qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 0 0 3, 4, 7, 15, 16, 17, 18, 19
Expresión de los conocimientos oral o escrita 10% 0 0 3
Prácticas 10% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21
Trabajo 50% 0 0 3, 6

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Heródoto (1992). Historia. Libro II. Gredos.

Kapuściński, Ryszard (2008). Viajes con Heródoto. Anagrama.

Perceval, José María (2013). Historia del racismo y la xenofòbia. Alianza editorial.

Todorov, Tzvetan (2008). El miedo a los bárbaros. Más allà del chocque de civilizaciones. Galaxia Gutenberg.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Alfaro, Santiago (2008). Ciudadanía Intercultural. Conceptos y pedagogías desde América, Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ali, Tariq (2002). El choque de los fundamentalismos. Cruzadas, yihads y modernidad. Alianza editorial.

Amselle, Jean-Loup (1990). Logiques métisses. Payot.

Anderson, Benedict R. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of  Nationalism. Verso (trad.esp. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo, México, FCE, 1993).

Appadurai, Arjun (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press.

(trad.esp. La modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización, Buenos Aires, FCE, 2001).

Appadurai, Arjun (2006). Fear of Small Numbers. An Essay on the Geography of Anger, Duke University Press.

(trad.esp.: El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia, Barcelona, Tusquets, 2007).

Ashmaoui, F. (2005). The Image of the «Other» in the school books in Europe and in the Arab World.

Augé, Marc (2006). Los no-lugares, espacios del anonimato: antropología sobre la modernidad. Gedisa.

Bañón Hernández, Antonio Miguel (1996). Racismo, discurso periodístico y didáctica de la lengua. Universidad de Almería.

Baricco, Alessandro (2008). Los bárbaros. Ensayo sobre la diferencia. Anagrama.

Benhabib, Seyla (2002): The Claims of Culture. Equality and diversity in the Global Era. Princenton University Press.

Berdah, Jean-François, Bloch-Raymond, Anny, Zytnicki, Colette (2007). D’une frontière à l’autre, migrations, passages, imaginaires. Meridiennes.

Bertomeu, María Julia; Gaeta, Rodolfo; Vidiella, Graciela (2000). Universalismo y multiculturalismo. Eudeba, Buenos Aires.

Bhabha, Homi K. (2010): Nación y narración entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales. Siglo XXI.

Bohannan, Laura (1966). "Shakespeare in the Bush". Natural History 75, pp. 28–33.

Bolufer, Mónica (2005): “Geografías imaginarias, fronteras en transformación. Los límites de lo ‘europeo’ desde la antigüedad al presente”. Saitabi, 55, 9–28.

Bravo López, Fernando (2012). En casa ajena. Bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia. Bellaterra, Barcelona.

Burke, Peter (2013). Hibridismo cultural. Akal.

Buruma, Ian; Margalit, Avishai (2003). Occidentalism. The West in the Eyes of Its Enemies. Penguin.

Canestrini, Duccio (2009). No disparen sobre el turista; un análisis del turismo como colonización. Edicions Bellaterra.

Capone, Stefania (1999). La quête de l’Afrique dans le candomble. Khartala.

Cornejo Polar, A. (1997). Mestizaje e híbridez: los riesgos de las metàfores. UMSA.

Devji,Faisal (2005). Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality and Modernity. Cornell University Press.

Douglas, Mary (1996). Purity and Danger : An Analysys of Concepts of Purity and Taboo. Routledge and Kegan Paul (trd.esp. Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de pureza y tabú, Madrid, siglo XXI, 2005).

Eco, Umberto (2003): Mouse or rat? Translation as negociation. Phoenix.

Eco, Umberto (2012). Construir al enemigo, Lumen.

Eddine Affaya, Tour (2012). “Occidente en el pensamiento árabe moderno”. Dossier-Daftar.

Erner, Guillaume (2006). La Société des victimes. La Découverte.

Flandrin, Jean-Louis, Cobbi, Jean (1999). Tables d'hier, tables d'ailleurs : Histoire et ethnologie du repas. Odile Jacob.

Flori, Jean (2002). Guerre sainte, jihad, croisade.Violence et religion dans le christianisme et l’islam. Seuil.

García Canclini, Néstor (1992). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Sudamericana.

Glucksmann, André (2005). Le Discours de la haine. Pluriel, Hachette.

Goody, Jack (2005). El Islam en Europa. Gedisa.

Gray, John (2004). Al Qaeda y lo que significa ser moderno. Paidos.

Grimson, Alejandro (2001). Comunicación Intercultural. Norma.

Gruzinski, Serge (1999) : La pensée métisse. Fayard.

Gruzinski, Serge (2004). Les Quatre Parties du monde: histoire d’une mondialisation. La Martiniere.

Guha, Ramachandra (2007). India after Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. Macmillan.

Gutman, Amy, (2003). Identity in Democracy, Princenton University Press.

Kapuscinski, Ryszard (2007). Encuentros con el Otro. Anagrama.

Lafuente, Fernando R. (2007). “España como estereotipo de sí misma”. El orientalismo al revés. Homenaje a Edward W. Said. . Llibros de la Catarata.

Leavitt, David (2011). El contable hindú. Anagrama.

León, Emma (ed.) (2009). Los rostros del Otro. Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad. Anthropos.

Lustig, Myron W.; Koester, Jolene (2003). Intercultural Competence: Interpersonal Across Cultures. Snippet views.

Martel, Frédéric (2011). Lacultura mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masa. Taurus.

Martín-Barbero, Jesús (2001). Al sur de la modernidad: Comunicación, globalización y multiculturalidad. Nuevo Siglo.

Moore-Gilbert, Bart (1997). Postcolonal Theory, Verso.

Nalborczyk, Agata S. (2004). The Image of the “Other” in the contacts of Europe, Asia, Africa and America.

Nash, Mary (2005): Inmigrantes en nuestro espejo, Barcelona, Icaria.

Noufouri, Hamurabi; Feierstein, Daniel; Rivas, Ricardo; Prado Juan J. (1999). Tinieblas del crisol de razas. Ensayos sobre las representaciones simbólicas y espaciales de la noción del ‘otro’ en Argentina. Cálamo.

Omar, Sidi M. (2008). Los estudios postcoloniales. Una introducción crítica. Universitat Jaume I.

Pelletier, Philippe (2011). L'Extrême-Orient. L'invention d'une histoire et d'une géographie. Gallimard.

Pieterse, Jan Nederven (2012). Globalization and culture: Globalmelange. Rawman.

Pitts, Jennifer (2008). Naissance de la bonne conscience coloniale. Éditions de l’Atelier.

Pullman, Philip (2010). Contra la identidad. Seix Barral.

Rattansi, Ali (2011). Multiculturalism. Oxford University Press.

Ricoeur, Paul (1983). “Appropiation”. Hermeneutics and the Human Sciences, 182–193.

Rodríguez Moya, Salvador (2011). Racismo en el fútbol profesional. Realidad social y dimensión mediàtica. Tesis.

Rodrigo Alsina, Miquel (2003). “Identidad cultural y etnocentrismo: una mirada desde Catalunya”. Victor Sampedro y Mar Llera (eds.) Desafíos actuales de la comunicación Intercultural, Bellaterra, 197–221.

Ruiz Jiménez, José Ángel (ed.) (2010). Balcanes, la herida abierta de Europa. Conflicto y reconstrucción de la convivència. Plaza y Valdés.

Salmon, Christian (2010). Kate Moss Machine. Península.

Samovar, Larry A.; Porter, Richard E.; McDaniel Edwin R. (2011). Intercultural Communication. Language Arts & Disciplines.

Sartori, Giovanni (2001). La sociedad multiétnica. Taurus.

Sémelin, Jacques (2005). Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et genocides. Seuil.  

Sen, F. (2002). Islam in Deutschland. Beck.

Sen, Amartya (2006). Identity and violence: the illusion of Destiny. Penguin

(Trad. Identitat I violència. Qui té interès a convertir la identitat en conflicte?, Barcelona, La Campana, 2009).

Steiner, George (1975). After Babel. Oxford University Press.

Subrahmanyam, Sanjay (2007). “Par-delà l’incommesurabilité: pour une histoire connectée des empires au temps modernes”. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 54, 5, 34–53.

Taguieff, Pierre-André (2001). La fuerza del prejuicio. University of Minnesota.

Ziegler, Jean (2008). La haine de l’Occident, Paris, Albin Michel.


Programari

No es necessiten coneixements especials excepte els normals per fer un word, 1 pdf o presentar un powerpoint.