Logo UAB
2023/2024

Documentació Periodística

Codi: 103079 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 1
2501933 Periodisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Angeles Jimenez Lopez
Correu electrònic:
angels.jimenez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Alfonso Gonzalez Quesada
Maria Angeles Jimenez Lopez

Prerequisits

 No s'ha establert cap prerequisit per poder cursar l'assignatura.

 


Objectius

GENERAL

Proporcionar una base teòrica i pràctica de coneixements que permeti a l'estudiantat adquirir competències informacionals relatives tant a l'organització i la gestió documental com a la resolució de necessitats informatives pròpies de l'activitat periodística.

ESPECÍFICS

. Conèixer la dimensió instrumental de la Documentació, així com, la utilitat de les seves tècniques i serveis en l'exercici professional i per a la millora qualitativa del producte periodístic.

. Mostrar quines són les necessitats informatives més habituals en la tasca periodística i aprendre a resoldre-les mitjançant l'ús de recursos informacionals.

. Saber aplicar, de manera bàsica, tècniques d'anàlisi, descripció i gestió de documents periodístics.

. Conèixer diferents tipologies de serveis, recursos i fonts d’informació, especialment els més útils per a l’exercici del periodisme.

. Adquirir coneixements avançats de cerca i recuperació d’informació en entorns digitals.

. Saber valorar la qualitat i fiabilitat de la informació documental, així com, potenciar-ne un ús ètic i legal.

. Aprendre a documentar-se, és a dir, a proveir-se d'informació rellevant, fiable i rigorosa per a l'elaboració de productes periodístics.

 

Competències

  Periodisme
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la deontologia professional del periodisme en la planificació de la gestió documental periodística.
 2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 6. Gestionar el temps de manera adequada.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

1. La Documentació en la tasca periodística. Aproximació a les Unitats d’Informació.

2. Documents per a la investigació en Periodisme.

3. Fonts d’informació i activitat periodística.

4. Representació i accessibilitat de la informació.

5. Cerca i recuperació d’informació.

6. Fonts especialitzades d’utilitat periodística.


Metodologia

"Documentació periodística" és una assignatura de naturalesa eminentment pràctica que, des del punt de vista metodològic, persegueix l'aprenentatge mitjançant l'aplicació dels continguts teòrics que la integren, a la resolució d’exercicis i casos pràctics relacionats amb la cerca d'informació. Aquestes activitats es presenten sempre contextualitzades en escenaris propis del periodisme i la comunicació en general, la qual cosa permet a l'estudiantat copsar la utilitat i el paper que juguen les tècniques documentals en la seva professió futura.

Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica en aula informatitzada. Els exercicis pràctics es realitzen per parelles i en alguns casos, en grup. L’assistència a les sessions de treball grupal és obligatòria. Algunes de les activitats en grup requeriran la seva presentació oral.

En el marc de l'assignatura, el Campus Virtual (aula Moodle) és una eina força utilitzada. S'aconsella visitar-lo periòdicament.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 33 1,32 1, 3, 9, 10, 11
Exposicions i debats 4 0,16 2, 4, 6, 7, 10
Teoria 15 0,6 1, 2, 3, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Conferències d'especialistes 3 0,12 2, 4, 6, 7, 9, 11
Treballs grupals 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11
Tutories 2 0,08 2, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Lectures, exercicis, correcció de pràctiques, estudi, preparació d'exàmens, presentacions orals, etc. 42 1,68 3, 4, 5, 6, 9, 11

Avaluació

L'assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. La qualificació mínima per superar-la és de 5 punts (sobre 10). Els conceptes de l’avaluació són:

Prova individual de coneixement (40%):  examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. Inclou preguntes de resposta alternativa i/o de redacció curta. Podrà ser proposada com a prova única o com a dues proves parcials. L’equip docent ho informarà el primer dia de classe.

Evidències d’aprenentatge pràctic (45%): al llarg del curs es realitzaran tres activitats grupals. Totes tres requereixen l’aplicació de tècniques de documentació i l’elaboració d’un producte periodístic. Cadascuna d’aquestes activitats serà avaluada i equival a un 15% dins de la nota d’aquest concepte.

Seguiment de l'assignatura (15%): aquest concepte valora l'esforç i la dedicació de l’estudiantat. Contempla: la realització i el lliurament puntual de totes les activitats proposades per l’equip docent, així com, l’assistència a les sessions de treball grupal. Els incompliments es penalitzen amb 0,5 punts sobre la nota d’aquest concepte. 

**En cas que l'estudiantat cometi alguna irregularitat en una activitat de l'assignatura (còpia, plagi, suplantació d'identitat, etc.) aquesta serà qualificada amb 0. Si es reincideix, la nota final de l'assignatura serà 0.

Reavaluació:

L’estudiant o l'estudianta tindrà dret a la reavaluació de l'assignatura si ha estat avaluat o avaluada d’un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 de la nota total de l'assignatura.

Per tenir accés a la reavaluació, les qualificacions anteriors han de ser, com a mínim, de 3,5 punts. (Consell de Govern 12 de juliol de 2017, art 112)

La reavaluació consistirà en un examen únic sobre els continguts teòrics i pràctics de l’assignatura. La qualificació màxima que es podrà obtenir en la reavaluació serà de 5 punts.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidències d'aprenentatge 45% 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Prova individual de coneixement 40% 3 0,12 2, 3, 4, 6, 8, 9
Seguiment de l'assignatura 15% 10 0,4 2, 4, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

Manuals generals (els materials de cada tema s'acompanyaran amb la corresponent bibliografia específica):

CARIDAD, M., et al. Documentación audiovisual. Madrid: Síntesis, 2011.

CORDÓN, J.A., et al. Nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0. Madrid: Pirámide, 2010.

FUENTES I PUJOL, M.E. (ed.). Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995.

GIMÉNEZ TOLEDO, E. Manual de documentación para comunicadores. Pamplona: Universidad de Navarra, 2004.

LOPEZ YEPES, J.; OSUNA, M.R. Manual de ciencias de la información y documentación. Madrid: Pirámide, 2011.

MOREIRO, J.A. (coord.). Manual de Documentación Informativa. Madrid: Cátedra, 2000.

MORENO, M.A. Manual de documentación para la comunicación. Burgos: Univ. de Burgos. Serv. de Publicaciones, 2009.

TORRES RAMIREZ, I. Las fuentes de información. Estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1998.


Programari

No s'usa cap programari específic. Es treballa amb els recursos del Servei de Biblioteques de la UAB, d'altres biblioteques, així com, amb recursos disponibles a Internet.