Logo UAB
2023/2024

Economia Territorial

Codi: 102839 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ivan Muñiz Olivera
Correu electrònic:
ivan.muniz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cal tenir coneixements bàsics d'economia,  estadística i anglès (lectura).

 


Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. L'assignatura es planteja desde una perspectiva multidisciplinar, on els continguts econòmics es combinen amb arguments propis de la geogràfica,  del planejament urbà i  de les ciències ambientals.

Unaltre objectiu de l'assignatura és que els estudiants aprenguin a revissar de forma crítica articles de naturalesa aplicada; així com oferir als alumnes una visió amplia i actualitzada que els permeti optar a cursos més abançats a qualsevol universitat espanyola o estrangera.

 


Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera crítica la literatura bàsica en ciències ambientals en català, castellà i anglès.
 2. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Identificar els impactes ambientals i socials associats a l'activitat humana.
 6. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 7. Treballar amb autonomia.
 8. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 9. Usar apropiadament els conceptes analítics de les ciències ambientals.

Continguts

Programa Economia Territorial

Bloc I. Forma i Estructura Urbana

1.Planejament urbà:  Principals corrents 1850-2010

Ciutat jardí, Ciutat funcionalista, Policentrisme i Regional Planning, Creixement Celul.lar, Ciutat Vertical, Ciutat Dispersa.

2.El Model de Renda Ofertada.

Ciutat i mecanismes de mercat. Ciutat monocèntrica: Per què el preu del sòl i la densitat cauen a mida que augmenta

la distancia al centre de la ciutat?.

 

Bloc II. Dinàmiques Urbanes

3.Policentrisme.

L`emergencia de xarxes de ciutats arreu del món

4. Dispersió (urban sprawl).

Les causes de la dispersió urbana. La mesura d ela dispersió urbana. Creixement dispers a les ciutats españoles 1998-2007.

De la bombolla inmobiliària a la crisi de 2007.

Bloc  III Forma urbana i sostenibilitat

5.Els dos modeles de ciutats sostenibles. Ciutat Compacta versus Ciutat Autosuficient

6.Mesures de sostenibilitat i evidència empírica.

Emisions directes de CO2, petjada de carboni i petjada ecològica. La contribució de les ciutats al canvi climàtic.

 

 


Metodologia

Les sessions es dediquen a exposar els continguts de l'assignatura fent ús de diversos power points (un per cada tema) que són al seu torn una de les principals eines d'estudi. Aquestes Power points ressumeixen en català/castellà els continguts. A més, per a cada tema hi ha uns apunts de curs que són la segona eina d'estudi. Tant els powers points com els apunts de curs són accesibles pels estudiants a través del campus virtual. Després de cada tema es plantejaran un seguit de questions que han de sevir per repassar i resumir els principals conceptes, les seves implicacions i el que ens indica l'evidència empírica disponible. Aquestes questions donaran pasa  un debat entre els alumnes dirigit i orientat pel professor durant les hores de classes pràctiques.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques d'aula o classes de problemes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 5, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Avaluació

L'avaluació combina controls/exàmens sobre el contingut del curs i també realitzar treballs individuals curts (Treball 1 i 2) on els alumnes puguin aprofundir en algun aspecte del temari. La nota final es calcularà segons la ponderació següent de cada activitat d'avaluació:

- Examen 1er parcial: 10%

- Examen 2on parcial: 20%

- Treball de curs 1: 35%

- Treball de curs 2: 35%

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

Es pot recuperar la part dels exàmens, i es farà amb un examen final únic de tota la matèria (sigui quin sigui el parcial suspès). La nota d'aquest examen ponderarà en un 30% amb la dels treballs (35% cadascun) per així calcular la nota final de l'assignatura.

En cas de tenir algun treball no presentat o suspès, l'alumne s'haurà de presentar a un examen final únic. En aquest cas la nota final serà la d'aquest examen.

 

Avaluació única

L'alumnat que s'aculli a l'Avaluació única d'aquesta assignatura haurà de fer un examen únic el dia indicat al calendari, i entregarà també aquell dia els dos treballs individuals. La nota final es calcularà seguint la ponderació següent: 30% de l'examen, i 35% de cadascun dels dos treballs.   

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1er parcial 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Examen 2on parcial 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Treball de curs 1 35% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Treball de curs 2 35% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

HALL, P. (1996) Ciudades del mañana. Historia del Urbanismo del siglo XX. Ediciones el Serbal, Barcelona.

ELLIN, N. (1996) Postmodern urbanism. Princeton architectural press. New York

CAMAGNI (  ) manual de economía urbana

MUÑIZ, I., GARCÍA-LOPEZ, M.A. (2008) " The effect of employment subcenters on population density in Barcelona" Urban Studies 45, pp. 627-649.

MUÑIZ, I.; CALATAYUD, D., GARCIA-LÓPEZ, M.A.  GALINDO, A. (2007) "SPRAWL. Causas y efectos de la dispersión urbana" en Indovina, F. (Coord) La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención. Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis.

GORDON, P. RICHARDSON, H.W. (1996) "Beyond polycentricity: the dispersed metropolis. Los Angeles  1970-1990" Journal of the American Planning Association, 62, pp. 289-295

WACKERNAGEL, M. (1996) "¿Ciudades sostenibles?" Ecología Política nº 12, pp. 43-50 

 


Programari

.