Logo UAB
2023/2024

Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional

Codi: 102814 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Olivia Isabell Glombitza
Correu electrònic:
olivia.glombitza@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits acadèmics.

 


Objectius

L’assignatura vol familiaritzar els/les estudiants amb els principals actors, interessos i institucions presents a la política internacional i global del medi ambient. Això significa prestar atenció a:

1) el funcionament general del sistema internacional (la qual cosa inclou una ràpida familiarització amb la disciplina de les Relacions Internacionals);

2) els principals actors i forces polítiques de l’esfera internacional rellevants per a les qüestions mediambientals;

3) la pauta d’anàlisi que explica com es produeixen les interaccions entre aquests actors, com evoluciona l’entorn del sistema i com els actors s’adapten a l’evolució;

4) les regles, règims i normes establertes per tal de facilitar la cooperació ambiental, amb una especial consideració a la dinàmica present a les negociacions mediambientals internacionals i globals;

5) les institucions – en un sentit no necessàriament formal- internacionals que s’han creat per aplicar aquestes regles, normes i règims; i

6) alguns dels principals factors i problemes vinculats a problemàtiques mediambientals generadores de conflictes internacionals, amb particular atenció als conflictes susceptibles d’esdevenir virulents.

 


Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Analitzar i valorar críticament el funcionament de les diferents institucions polítiques estatals.
 3. Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 4. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 5. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 6. Demostrar si aquestes polítiques provoquen conflictes o responen a un consens.
 7. Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos sociopolítics i històrics.
 8. Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
 9. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de conflictivitat i de cooperació als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 10. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 11. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 12. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 13. Treballar amb autonomia.
 14. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 15. Utilitzar aquesta demostració per interpretar com es posa en pràctica una decisió política.

Continguts

Al final del curs, els estudiants estaran familiaritzats amb les eines analítiques bàsiques i l'empírica de la política mediambiental internacional. Més concretament, els estudiants desenvoluparan una comprensió crítica de les àrees clau de la política mediambiental internacional en termes dels resultats de les negociacions, els objectius dels actors, els seus motius, els recursos que són capaços de mobilitzar, les aliances i els interessos en joc. A més, el curs també ajuda els estudiants a desenvolupar la capacitat de comprendre, debatre i utilitzar alguns dels enfocaments analítics i conceptuals més rellevants per a l'estudi de la política mediambiental internacional, que sovint són variacions específiques d'enfocaments més amplis de la governança global en general.

 

BLOCK I: Cooperació, institucions i una mica d'història

1. Problemes mediambientals internacionals, problemes d'acció col·lectiva i cooperació

2. Canvi i continuïtat en la història de la política mediambiental internacional

3. Règims, no organitzacions, i per què això importa

4. El cicle de les negociacions internacionals sobre medi ambient

 

BLOCK II: Actors, poder, interessos y preferències

5. Els Estats a la política mediambiental internacional: poder, preferències i interessos

6. ONG mediambientals: veu, accés i acció directa

7. Empreses i autoritats privades: l'àmbit de la governança transnacional

8. Política mediambiental internacional i sistema de l'ONU

 

BLOCK III: Negociacions, cooperació i conflictes

9. Clima: els múltiples canvis de la política climàtica

10. Ozó: el model de les negociacions mediambientals

11. Balenes: història de tres actors transnacionals

12. Biodiversitat: Nord i Sud

13. Oli de palma: autoritats privades

14. Pluja àcida: el paper del coneixement i la ciència

15. El debat sobre la seguretat mediambiental

 

 


Metodologia

Vegi's el quadre.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 19,5 0,78 1, 3, 15
Classes magistrals 30 1,2 2, 3, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Debats, discussions i quizzes 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Estudis de cas 6 0,24 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 50 2 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Treball autònom per a la preparació del exercici en grup 40,5 1,62 1, 11, 12, 13, 14

Avaluació

 

L'avaluació d'aquest curs consisteix en:

1. Un examen parcial que cobreixi la primera part del programa del curs a meitat del mateix: 35% de la nota final.
2. Un examen parcial sobre la segona part del programa de lassignatura al final del curs (el darrer dia de classe): 35% de la nota final.
3. Un exercici en grup: 20% de la nota final.
4. Avaluació contínua: participació a classe i activitats programades pel professorat, com ara debats, comentaris de text, etc.: 10% de la nota final.

 

Consideracions importants:

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 5 a cadascun dels exàmens parcials i que la nota mitjana ponderada final de l'assignatura també resulti en una qualificació mínima de 5. En cas de no superar el llindar, els estudiants podran presentar-se a un examen de recuperació si han participat en activitats d'avaluació equivalents al 60% de la nota final. 

Avaluació única:

Els alumnes que ho hagin sol·licitat en temps i forma podran participar en una única activitat d'avaluació consistent en un examen (70% de la nota) i una activitat pràctica (30% de la nota). Aquesta activitat d'avaluació única tindrà lloc el darrer dia de classe al final del quadrimestre. Per superar l'activitat d'avaluació única cal obtenir una qualificació mínima de 5. En cas de no superar el llindar, es possible fer una recuperació de l'activitat d'avaluació.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final (no memorístic) 35% 0 0 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15
Examen parcial (no memorístic) 35% 0 0 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15
Participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Pràctica grupal 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

- Gareth Porter, Janet Welsh Brown and Pamela S. Chasek (2017), Global Environmental Politics, Westview Press.
 
- Michele M. Betsill, Kathryin Hochstetler, and Dimitris Stevis (eds.) (2014), Advances in International Environmental Politics, Palgrave.

 

 

Programari

Cap programari en particular.