Logo UAB
2023/2024

Rotatori Salut P˙blica

Codi: 102681 CrŔdits: 3
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502445 VeterinÓria OB 5 0

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Accensi Alemany
Correu electr˛nic:
francesc.accensi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquim Segales Coma
Natalia Majo Masferrer

Equip docent extern a la UAB

Dolors Canals
Vanesa Esteva

Prerequisits

La present assignatura, inclosa en el cinquè curs del Grau de Veterinària i amb caràcter integrador des del punt de vista acadèmic, exigeix que els/les estudiants hagin cursat 230 ECTS abans de matricular-se al Rotatori, així com també haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos del grau.


Objectius

Aquesta assignatura té un caràcter fonamentalment "professionalitzador", raó per la qual es dissenya i organitza per a que l'alumnat del Grau de Veterinària tinguin l'oportunitat d'introduir-se en el context de la professió veterinària, la qual té múltiples àmbits d'especialització. D'acord amb la legislació vigent, la professió veterinària és una "professió sanitària". En aquest context, doncs, i donat que l'assignatura està definida com a "Rotatori de Salut Pública", les activitats programades se centren en les tasques pròpies de la professió veterinària relacionades amb aquest objectiu principal.

Objectius formatius de l'assignatura:

1. Conèixer les tasques principals de la professió veterinària relacionades amb la salut pública i la sanitat animal en general.

2. Entendre i aprendre la importància de les tasques d'inspecció i control pròpies de la professió veterinària en la producció d'aliments d'origen animal saludables i inocus (màximes garanties sanitàries).

3. Entendre la importància de la sanitat animal i de les tasques de supervisió i d'inspecció veterinàries en la prevenció de zoonosis.

4. Adquirir consciència del benestar animal com a element intrínsec d'avaluació de la producció i de la sanitat animal modernes.

5. Conèixer la importància de la producció d'aliments d'origen animal en el context econòmic i social del país.

6. Desenvolupar capacitats analíques i d'avaluació de les empreses alimentàries i ramaderes adreçades a la seva caracterització i millora.


CompetŔncies

 • Assessorar i dur a terme estudis epidemiol˛gics i programes terapŔutics i preventius d'acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut p˙blica.
 • Comunicar la informaciˇ obtinguda durant l'exercici professional de manera flu´da, oralment i per escrit, amb altres colĚlegues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar que coneix els drets i deures del veterinari, fent una especial incidŔncia en els principis Ŕtics
 • Fer anÓlisis de risc, incloent-hi les mediambientals i les de bioseguretat, i valorar-les i gestionar-les.
 • Fer el control sanitari dels diferents tipus d'empreses i establiments de restauraciˇ i alimentaciˇ, aixÝ com implantar i supervisar sistemes de gestiˇ de la qualitat.
 • Identificar, controlar i eradicar les malalties animals, amb especial atenciˇ a les malalties de declaraciˇ obligat˛ria i les zoonosis.
 • Realitzar la inspecciˇ ante mortem i post mortem dels animals d'abastament i identificar correctament els problemes que afecten la qualitat i la seguretat dels productes d'origen animal destinats al consum humÓ.
 • Tenir coneixements bÓsics de la professiˇ, i en particular de l'organitzaciˇ i el funcionament de la prÓctica professional.
 • Treballar amb eficÓcia en equips uni o multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els procediments de la investigaciˇ de brots de toxiinfeccions alimentÓries, aixÝ com els sistemes de seguiment i vigilÓncia del risc alimentari.
 2. Aplicar els protocols d'inspecciˇ adequats per a cada establiment alimentari.
 3. Aplicar els valors Ŕtics que regeixen el comportament dels veterinaris en la prÓctica clÝnica en les seves relacions amb altres veterinaris.
 4. Aplicar la metodologia recomanada per l'OIE per a l'anÓlisi de risc en animals i productes d'origen animal.
 5. Aplicar mesures de control dels riscos mediambientals relacionats amb les ind˙stries alimentÓries.
 6. Comunicar la informaciˇ obtinguda durant l'exercici professional de manera flu´da, oralment i per escrit, amb altres colĚlegues, autoritats i la societat en general.
 7. Determinar el grau d'eficÓcia d'un procÚs d'autocontrol i saber quines mesures correctores s'han d'aplicar en cas d'error.
 8. Dissenyar una estratŔgia d'intervenciˇ davant d'un brot de malaltia en els animals.
 9. Explicar detalladament el funcionament d'un escorxador i els mecanismes de control que afecten la seguretat alimentÓria identificant els avantatges i les limitacions prÓctiques de les bases tŔcniques del control a l'escorxador.
 10. Identificar a la prÓctica els riscos mÚs comuns que concerneixen la seguretat alimentÓria als escorxadors i conŔixer la manera prÓctica d'actuar davant d'aquests riscos.
 11. Identificar el funcionament i les tasques pr˛pies dels organismes i departaments p˙blics involucrats en el control de la sanitat animal i dels aspectes veterinaris de la salut p˙blica veterinÓria.
 12. Identificar els avantatges i les limitacions prÓctiques de les bases tŔcniques del control de malalties en situacions de camp.
 13. Identificar les possibilitats i limitacions d'un programa de control d'una zoonosi considerant el concepte global de seguretat alimentÓria.
 14. Implantar i supervisar els principis de les bones prÓctiques higiŔniques, l'anÓlisi de perills i de punts de control crÝtics i altres sistemes de gestiˇ de la qualitat i la seguretat.
 15. Tenir coneixements bÓsics de la professiˇ, i en particular de l'organitzaciˇ i el funcionament de la prÓctica professional.
 16. Treballar amb eficÓcia en equips uni o multidisciplinaris.

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura es reparteixen en 7 mòduls docents d'unes 5-8 hores de durada cada un, alguns d'ells amb horari de matí i de tarda, la qual cosa té una equivalència de 50-55 hores de docència presencial. A més, es programa una sessió d'introducció a l'assignatura d'1 hora de durada.

L'organització de l'assignatura, doncs, és la següent:

1. Valoració de l'organigrama i de les funcions i de les responsabilitats principals de la professió veterinària en l'àmbit de la ramaderia, la seguretat alimentària i el benestar animal (Seu del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Barcelona).

2. Centre de Recerca en Sanitat Animal: exposició de les funcions del centre en l'àmbit de la vigilància epidemiològica i introducció als conceptes de bioseguretat i de biocontenció (CReSA, campus UAB, darrera de la Facultat de Veterinària).

3. Visita al Mercat Central del Peix de Mercabarna (Zona Franca, Barcelona) (Agència de Salut Pública de Barcelona).

4. Visita al CESAC (Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó), laboratori designat pel DARP, per a la realització de les anàlisis oficials de les malalties incloses en els programes oficials de les aus a Catalunya (Reus, Tarragona). Inclou una visita als laboratoris del Centre de Sanitat Avícola de Catalunya.

5a i 5b. Dues visites (localització variable) acompanyant inspectors de l'Agencia Catalana de Salut Pública (ASPCAT). Aquestes visites es perllonguen durant tota la jornada (matí i tarda).

6. Visita a una Oficina comarcal o als Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (antic DARP). Aquesta visita es perllonga durant tota la jornada (matí i tarda).

7. Punts de Control Fronterer (PCF). Activitat realitzada a la sala d'actes de la Facultat, on el personal del Serveis d'Inspecció en Frontera (port i aeroport de Barcelona) ens explicaran la seva funció en una sessió teòrica i de discussió de càsos pràctics.

 


Metodologia

- Les sessions programades en aquesta assignatura consisteixen (excepte l'última) en visites externes a institucions, instal·lacions o equipaments públics o privats vinculats a activitats de salut pública i de sanitat animal.

- L'activitat realitzada per l'alumnat en aquesta assignatura és majoritàriament "supervisada" per tutors/es externs (activitats 1-8). La supervisió docent es desenvolupa per veterinaris/es professionals directa o indirectament vinculats a les administracions implicades en la salut pública.

- El desplaçament i el transport necessaris per assistir a les activitats programades serà responsabilitat de l'alumnat.

- La mida dels grups d'estudiants assignada a cada mòdul serà variable en funció de les necessitats o la capacitat dels àmbits professionals veterinaris en els quals es realitzin les activitats programades.

- L'assistència a les activitats programades (mòduls) és obligatòria, raó per la qual serà controlada per les persones tutores externes vinculades a la UAB. Aquesta assistència és requisit indispensable per a l'aprovació de l'assignatura. L'exempció a aquesta norma estarà sempre subjecta a la justificació pertinent, la qual serà valorada pel professorat responsable de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aut˛nomes 15 0,6 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Introducciˇ 1 0,04
Tutoria 2 0,08
Tipus: Supervisades      
Nou visites externes 55 2,2 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14

Avaluaciˇ

L'avaluació consistirà en:

1) Assistència a totes les activitats, la qual cosa suposarà el 50% de la nota final.

2) Exàmens (a la sortida al CReSA i a la seu central del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) , els quals equivaldran al 20% de la nota final i tractaran sobre qüestions generals i bàsiques relatives als mòduls cursats.

3) Qualitat, claredat i aprofundiment dels 3 informes realitzats en relació a les sortides acompanyant veterinaris/es inspectors/es (antic DARP i ASPCAT). Els informes equivaldran al 30% de la nota final.

Es requereix entregar els diferents informes i l'absència d'incidències greus (absentisme, dèficits greus i reiterats de comportament, etc.) en els mòduls per aprovar el conjunt de l'assignatura. La no assistència, sense la deguda justiricació, a cada una de les activitats programades es penalitzarà amb una reducció d'un 20% respecte de la nota parcial d'assistència (50% de la nota final); la possible penalització s'aplica sobre cada un dels mòduls programats, per la qual cosa és aditiva i pot comportar el suspens de l'assignatura.

- Recuperació: l'alumnat que no hagi pogut superar l'assignatura segons el procés d'avaluació exposat prèviament, podran accedir a una prova de recuperació dues setmanes després de la primera convocatòria, com a màxim.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AssistŔncia a les activitats programades 50% 0 0 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13
ExÓmens 25% 1 0,04 6, 14, 15, 16
Qualitat dels informes de les sortides a serveis territorials 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

No hi ha bibliografia específica, però es recomana consultar els espais web de les institucions i centres de recerca involucrats.


Programari

No es requereix cap programari en especial. En qualsevol cas, serà necessari l’ús d’un editor de text (MS Word o similar).

Recomanem que l'estudiant disposi de signatura electrònica.